Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018, Bratislava 22.02.2019

(praktický príklad na tlačive)

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Cena: 84,00 EUR

kód:20190222

Semináre - Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018

vypredané

LEKTOR:

Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

ANOTÁCIA:

Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2018.

PROGRAM:

 • Daňové priznanie a účtovná závierka
 • Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
 • Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť předĺženia lehoty)
 • Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcií
 • Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
 • Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania
 • Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)
 • Účtovná závierka vo väzbe na veľkostné kritérium ÚJ ?Zostavenie a schválenie účtovnej závierky
 • Nesprávne údaje a oprava chýb, vplyv na podanie účtovnej závierky
 • Lehota na podanie účtovnej závierky
 • Zostavenie a schválenie účtovnej závierky, oznámenie o schválení účtovnej závierky
 • Riziká z nepodania účtovnej závierky z pohľadu právnickej osoby, pokuty a sankcie
 • Zverejnenie v registri účtovných závierok
 • Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania a účtovnej závierky Účtovné a zdaňovacie obdobie
 • Vyplatenie likvidačného zostatku
 • Elektronická komunikácia – povinnosť verzus právo
 • Uzavretie účtovného a daňového roka 2018 na praktických príkladoch ?Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
 • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
 • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
 • Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
 • Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
 • Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovaním
 • Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dosah
 • Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
 • Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia
 • Posúdenie daňových a účtovných odpisov
 • Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom
 • Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosah
 • Špecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)
 • Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu
 • Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)
 • Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní
 • Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)
 • Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky
 • Asignačná daň pre neziskový sektor
 • Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.