Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

NÁROK NA STAROBNÝ DÔCHODOK

Podľa § 65 ods. 1 ZSP, poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak:

  • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a
  • dovŕšil dôchodkový vek.

Nárok na výplatu starobného dôchodku vzniká pri splnení uvedených podmienok a po podaní žiadosti o priznanie starobného dôchodku. Žiadosť o priznanie starobného dôchodku môže byť podaná aj po dni, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok.

V  súlade s § 184 ZSP sa žiadosť o priznanie starobného dôchodku podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K tomu odporúčam hľadať aktuálne informácie na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Podľa § 112 ods. 1 ZSP si nárok na starobný dôchodok možno žiadosťou uplatniť aj spätne, a to najviac tri roky dozadu.

*

URČENIE SUMY STAROBNÉHO DÔCHODKU

Podľa § 66 ods. 1 ZSP sa suma starobného dôchodku (SD) určí ako:

SD = POMB x ODP x ADH

  • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na starobný dôchodok,
  • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok,
  • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je platná v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku - teda platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku. Počas roka 2023 je ADH suma 16,4764 €.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Príklad

Pán Dominik dosiahol dôchodkový vek 24.11.2023. K tomuto dňu požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Dosiahol spolu 38,4 rokov dôchodkového poistenia (ODP). Jeho priemerný osobný mzdový bod (POMB) je 0,8276. V druhom pilieri nebol.

Jeho starobný dôchodok je určený výpočtom:

SD = POMB x ODP x ADH = 0,8276 x 38,4 x 16,4764 € = 523,70 €

Táto suma sa navýši o valorizáciu k 1.1.2023, teda o 11,8 % na 585,50 €.

Ďalej sa suma dôchodku navýši o mimoriadnu valorizáciu k 1.7.2023, teda o 10,6 % na 647,60 €.

(sumy výsledných dôchodkov sa zaokrúhľujú na celých 10 eurocentov nahor)

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode