Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

NÁROK NA INVALIDNÝ DÔCHODOK

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, občan má nárok na invalidný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie:

 • je invalidný,
 • v období pred vznikom invalidity dosiahol požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia (povinného, dobrovoľného, ako poistenec štátu...) a
 • ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, pričom mu ani nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

*

Invalid z mladosti

Podľa § 70 ods. 2 ZSP, občan má nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalid z mladosti), ak

 • sa stal invalidným ako nezaopatrené dieťa (viď § 9 ZSP) - v období do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo po skončení povinnej školskej dochádzky, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku atď. a
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Nárok na invalidný dôchodok z mladosti vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.

*

Doktorand

Podľa § 70 ods. 2 ZSP, doktorand má nárok na invalidný dôchodok, ak:

 • sa stal invalidným počas doktorandského štúdia v dennej forme,
 • nedovŕšil 26 rokov veku a
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

*

Sporiteľ

Pri posudzovaní nároku na invalidný dôchodok nie je žiadny rozdiel v tom, či ide o sporiteľa - občana, ktorý si sporil alebo sporí na dôchodok v tzv. II. pilieri, alebo o "nesporiteľa".

Žiadny rozdiel nie je ani vo výpočte sumy invalidného dôchodku.

*

Nárok na výplatu invalidného dôchodku vzniká pri splnení uvedených podmienok a po podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku môže byť podaná aj po dni, v ktorom boli splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok.

Pozor na premlčanie, podľa § 114 ZSP nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili.

V  súlade s § 184 ZSP sa žiadosť o priznanie invalidného dôchodku podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na invalidný dôchodok a nárok na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K tomu hľadajte aktuálne informácie na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Podľa § 112 ods. 1 ZSP, nárok na invalidný dôchodok si možno žiadosťou uplatniť najviac tri roky spätne.

*

Poznámka: V zákone o sociálnom poistení bol s účinnosťou od 1.6.2022 zrušený § 80. Podľa § 80 ZSP, do 31.5.2022 sa invalidný dôchodok nevyplácal počas obdobia práceneschopnosti, kedy mal poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo mal nárok na nemocenské, ak práceneschopnosť začala ešte pred priznaním invalidného dôchodku.

*

INVALIDITA

Podmienkou na priznanie a vyplácanie invalidného dôchodku je invalidita.

Podľa § 71 ZSP je občan invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

*

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Vznik, prípadne trvanie invalidity posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne.

Pritom sa postupuje podľa § 71 ods. 3 až 10 zákona o sociálnom poistení.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre jednotlivé druhy zdravotného postihnutia je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa toho zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ale aj so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Pri viacerých zdravotných postihnutiach sa jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nespočítavajú. Avšak mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa najzávažnejšieho zdravotného postihnutia možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí, ktoré podmieňujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Ak v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách podľa takého zdravotného postihnutia uvedeného v tejto prílohe, ktoré je s jeho funkčným dopadom najviac porovnateľné.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

*

POŽADOVANÝ POČET ROKOV DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Podmienkou na priznanie a vyplácanie invalidného dôchodku je dosiahnutie požadovaného počtu rokov dôchodkového poistenia v období pred vznikom invalidity.

Táto podmienka sa nevyžaduje pri:

 • invalidoch z mladosti,
 • doktorandoch a
 • občanoch, ktorí sa stali invalidní v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Požadovaný počet rokov závisí od veku občana (veku, ktorý dosiahol v čase vzniku invalidity) a zisťuje sa v období pred vznikom invalidity.

Pozor, to znamená, že prípadná doba dôchodkového poistenia po vzniku invalidity už nemá vplyv na priznanie invalidného dôchodku!

Podľa § 72 ZSP, požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku:

 • do 19,99 roka je menej ako 1 rok,
 • od 20 rokov do 23,99 roka je najmenej 1 rok,
 • od 24 rokov do 27,99 roka je najmenej 2 roky,
 • od 28 rokov do 33,99 roka je najmenej 5 rokov,
 • od 34 rokov do 39,99 roka je najmenej 8 rokov,
 • od 40 rokov do 44,99 roka je najmenej 10 rokov a
 • od 45 rokov je najmenej 15 rokov.

*

Dá sa chýbajúci počet rokov dôchodkového poistenia nejako "riešiť"?

Treba zdôrazniť, že požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia sa musí dosiahnuť v období pred vznikom invalidity. Ak ku dňu, ku ktorému je priznaná invalidita, občan nedosiahol požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia, invalidný dôchodok nebude priznaný a nič na tom nezmení ani prípadná doba ďalšieho dôchodkového poistenia získaného až po dni vzniku invalidity.

Chýbajúca doba dôchodkového poistenia sa však potenciálne dá doplniť dodatočným zaplatením poistného na dôchodkové poistenie podľa § 142 ods. 3 ZSP. Pozrite kapitolu 2.8.

Poistné na dôchodkové poistenie sa môže dodatočne zaplatiť za obdobie (po 31.12.2003), počas ktorého občan:

 • mal prerušené poistenie podľa § 26 zákona o sociálnom poistení,
 • bol zamestnancom s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení,
 • bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 • sústavne sa pripravoval na povolanie štúdiom na strednej či na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.

Takto doplnené obdobie dôchodkového poistenia sa potom zohľadní pri posudzovaní toho, či má invalid nárok na invalidný dôchodok.

Pozor! Na to, aby sa týmto spôsobom doplnila doba dôchodkového poistenia, treba poistné zaplatiť ešte pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok.

Príklad

Pán Ivan má zhoršený zdravotný stav, od 3.8.2023 bol Sociálnou poisťovňou uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 %.

Pán Ivan sa narodil v roku 1995 a k 3.8.2023 má 28 rokov.

Podľa zákona o sociálnom poistení - na priznanie invalidného dôchodku vo veku od 28 rokov do 34 rokov je požadovaných najmenej 5 rokov dôchodkového poistenia.

Pán Ivan mal však aj z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu len krátko trvajúce zamestnania, často bol nezamestnaný a v júli 2023 bol počas vybavovania invalidného dôchodku v situácii, kedy získal len 4 roky a 8 mesiacov dôchodkového poistenia.

Hrozilo mu, že napriek blížiacemu sa priznaniu invalidity nebude mať z dôvodu chýbajúcich 4 mesiacov dôchodkového poistenia priznaný invalidný dôchodok.

V roku 2021 bol pán Ivan v čase od 1.3.2021 do 30.9.2021 evidovaný ako nezamestnaný. Pán Ivan si preto ešte pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok (v súlade s § 142 ods. 3 ZSP) dodatočne doplatil poistné za dobu, kedy bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Urobil to tak, že si poistné doplatil presne za dobu, ktorá mu chýbala do kompletných 5 rokov dôchodkového poistenia, teda poistné doplatil za 4 mesiace.

Tým pádom celková doba dôchodkového poistenia dosiahla presne 5 rokov a invalidný dôchodok mu bol priznaný.

*

K tomu je treba dodať, že pri doplatení poistného si občan sám určí vymeriavací základ, z ktorého doplatí poistné. Vymeriavací základ je najmenej vo výške minimálneho vymeriavacieho základu (napr. pri doplácaní za rok 2023 je to suma 605,50 € mesačne), najviac v sume maximálneho možného základu (v roku 2023 je to suma 8477 € mesačne), ktorý je platný v roku, za ktorý sa poistné dopláca. V praxi možno odporučiť vymeriavací základ najviac vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, ktorá je zistená Štatistickým úradom za doplácaný rok, pretože osobný mzdový bod môže byť najviac 3. Sadzba poistného na dôchodkové poistenie je 24 % zo zvoleného vymeriavacieho základu (poistné do rezervného fondu sa pri doplácaní poistného neplatí).

Vhodne zvolený vymeriavací základ tak môže pozitívne ovplyvniť i výšku priznaného invalidného dôchodku.

*

URČENIE SUMY INVALIDNÉHO DÔCHODKU

Suma invalidného dôchodku je daná podľa § 73 ZSP.

*

Občan s percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %

Suma invalidného dôchodku (ID) občana, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí v súlade s § 73 ods. 1 ZSP ako

ID = POMB x ODP x ADH, kde:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na invalidný dôchodok, teda vzhľadom na deň vzniku invalidity (viď kapitola 2.4),
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (viď kapitola 2.5),
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku - platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku (viď kapitola 2.6).

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Príklad

Pani Ivana má zhoršený zdravotný stav, od 3.8.2023 je Sociálnou poisťovňou uznaná za invalidnú, s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 80 %.

Pani Ivana sa narodila v roku 1992 a k 3.8.2023 má 31 rokov. K 3.8.2023 získala 6 rokov dôchodkového poistenia.

Podľa zákona na priznanie invalidného dôchodku občana vo veku od 28 rokov do 34 rokov je požadovaných najmenej 5 rokov dôchodkového poistenia.

Pani Ivana má nárok na priznanie invalidného dôchodku.

Od vzniku invalidity (3.8.2023) do dovŕšenia dôchodkového veku (ten je 64 rokov, prípadný počet vychovaných detí sa nezohľadňuje) je 33 rokov.

Poznámka: Sociálna poisťovňa tieto prepočty robí v súlade so zákonom presne na dni, dni potom predelením číslom 365 premieňa na roky dôchodkového poistenia. K obdobiu dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, čo je 6 rokov, sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, čo je 33 rokov.

Celkovo je obdobie dôchodkového poistenia dané ako 39 rokov.

Pani Ivana získala v rozhodujúcom období (do roku 2022 vrátane) priemerný osobný mzdový bod 0,9285.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2023 je 16,4764 €.

ID = POMB x ODP x ADH = 0,9285 x 39 x 16,4764 € = 596,70 €.

Táto suma sa navýši o valorizáciu k 1.1.2023, teda o 11,8 % na 667,20 €.

Ďalej sa suma dôchodku navýši o mimoriadnu valorizáciu k 1.7.2023, teda o 10,6 % na výsledných 738 €.

(sumy výsledných dôchodkov sa zaokrúhľujú na celých 10 eurocentov nahor)

*

Občan s percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale najviac 70 %

Suma invalidného dôchodku (ID) občana, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale súčasne najviac 70 %, sa určí v súlade s § 73 ods. 2 ZSP ako

ID = (POMB x ODP x ADH) x percentuálny pokles, kde:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na invalidný dôchodok, teda vzhľadom na deň vzniku invalidity (viď kapitola 2.4),
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (viď kapitola 2.5),
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku - platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku (viď kapitola 2.6),
 • percentuálny pokles je percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Príklad

Pani Ilona je od 3.8.2023 Sociálnou poisťovňou uznaná za invalidnú, s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %.

Pani Ilona sa narodila v roku 1992 a k 3.8.2023 má 31 rokov. K 3.8.2023 získala 8 rokov dôchodkového poistenia.

Podľa zákona na priznanie invalidného dôchodku občana vo veku od 28 rokov do 34 rokov je požadovaných najmenej 5 rokov dôchodkového poistenia.

Pani Ilona má nárok na priznanie invalidného dôchodku.

Od vzniku invalidity (3.8.2023) do dovŕšenia dôchodkového veku (ten je 64 rokov, prípadný počet vychovaných detí sa nezohľadňuje) je 33 rokov.

Celkovo je obdobie dôchodkového poistenia dané ako 41 rokov.

Pani Ilona získala v rozhodujúcom období (do roku 2022 vrátane) priemerný osobný mzdový bod 0,5820.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2023 je 16,4764 €.

ID = (POMB x ODP x ADH) x 50 % = (0,5820 x 41 x 16,4764 €) x 50 % = 196,60 €.

Táto suma sa navýši o valorizáciu k 1.1.2023, teda o 11,8 % na 219,80 €.

Ďalej sa suma dôchodku navýši o mimoriadnu valorizáciu k 1.7.2023, teda o 10,6 % na výsledných 243,10 €.

(sumy výsledných dôchodkov sa zaokrúhľujú na celých 10 eurocentov nahor)

*

Invalid z mladosti a doktorand s percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %

Suma invalidného dôchodku (ID) invalida z mladosti alebo doktoranda, ktorý má nárok na invalidný dôchodok, aj keď nespĺňa podmienku dosiahnutia požadovaného počtu rokov dôchodkového poistenia v období pred vznikom invalidity, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí v súlade s § 73 ods. 3 ZSP ako 

ID = OMB x ODP x ADH, kde:

 • OMB je osobný mzdový bod - zo zákona daný ako hodnota 0,67,
 • ODP je prípadné obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (viď kapitola 2.5),
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku - platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku (viď kapitola 2.6).

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Príklad

Pán Igor je invalid z mladosti - ako 5-ročný mal ťažký úraz s trvalými následkami.

Dňa 3.8.2023 dovŕšil 18 rokov a od tohto dňa je Sociálnou poisťovňou uznaný za invalida z mladosti, s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 75 %.

Pán Igor ku dňu 3.8.2023 nezískal žiadne obdobie dôchodkového poistenia.

Od vzniku nároku na invalidný dôchodok (3.8.2023, kedy má 18 rokov) do dovŕšenia dôchodkového veku (ten je 64 rokov, prípadný počet vychovaných detí sa nezohľadňuje) je 46 rokov.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2023 je 16,4764 €.

ID = 0,67 x ODP x ADH = 0,67 x 46 x 16,4764 € = 507,90 €.

Táto suma sa navýši o valorizáciu k 1.1.2023, teda o 11,8 % na 567,90 €.

Ďalej sa suma dôchodku navýši o mimoriadnu valorizáciu k 1.7.2023, teda o 10,6 % na výsledných 628,10 €.

(sumy výsledných dôchodkov sa zaokrúhľujú na celých 10 eurocentov nahor)

*

Na uvedenom príklade vidíme, že tzv. invalidný dôchodok z mladosti pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %, priznaný v roku 2023, je 628,10 €.

*

Invalid z mladosti a doktorand s percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale najviac 70 %

Suma invalidného dôchodku (ID) invalida z mladosti alebo doktoranda, ktorý má nárok na invalidný dôchodok, aj keď nespĺňa podmienku dosiahnutia požadovaného počtu rokov dôchodkového poistenia v období pred vznikom invalidity, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale súčasne najviac 70 %, je daná v súlade s § 73 ods. 4 ZSP ako

ID = (OMB x ODP x ADH) x percentuálny pokles, kde:

 • OMB je osobný mzdový bod - zo zákona daný ako hodnota 0,67,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (viď kapitola 2.5),
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku - platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku (viď kapitola 2.6),
 • percentuálny pokles je percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Príklad

Pán Imrich je invalid z mladosti - narodil sa s ťažkým zdravotným postihnutím.

Dňa 3.8.2023 dovŕšil 18 rokov a od tohto dňa je Sociálnou poisťovňou uznaný za invalida z mladosti, s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 60 %.

Pán Imrich ku dňu 3.8.2023 nezískal žiadne obdobie dôchodkového poistenia.

Od vzniku nároku na invalidný dôchodok (3.8.2023, kedy má 18 rokov) do dovŕšenia dôchodkového veku (ten je 64 rokov, prípadný počet vychovaných detí sa nezohľadňuje) je 46 rokov.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2023 je 16,4764 €.

ID = (0,67 x ODP x ADH) x 60 % = (0,67 x 46 x 16,4764 €) x 60 % = 304,70 €.

Táto suma sa navýši o valorizáciu k 1.1.2023, teda o 11,8 % na 340,70 €.

Ďalej sa suma dôchodku navýši o mimoriadnu valorizáciu k 1.7.2023, teda o 10,6 % na výsledných 376,90 €.

(sumy výsledných dôchodkov sa zaokrúhľujú na celých 10 eurocentov nahor)

*

Občan vo veku do 19,99 roka s percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %

Špecifickým spôsobom sa určí suma invalidného dôchodku (ID) občana vo veku do 19,99 roka, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia a ktorý:

 • bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený menej ako jeden rok, resp.
 • získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatočným zaplatením poistného podľa § 142 ods. 3 ZSP za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo
 • získal obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia a obdobie dôchodkového poistenia dodatočným zaplatením poistného podľa § 142 ods. 3 ZSP, ktorých celková dĺžka je kratšia ako jeden rok.

Suma invalidného dôchodku je daná v súlade s § 73 ods. 5 ZSP ako

ID = OMB x ODP x ADH, kde:

 • OMB je osobný mzdový bod - zo zákona daný ako hodnota 0,67 (na osobný mzdový bod, ktorý je získaný za dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo doplatením poistného, sa neprihliada!),
 • ODP je prípadné obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (viď kapitola 2.5),
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku - platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku (viď kapitola 2.6).

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Príklad

Pani Iveta je 19-ročná študentka, ktorej sa postupne zhoršuje zdravotný stav.

Dňa 3.8.2023 bola Sociálnou poisťovňou uznaná za invalidnú, s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 80 %.

Pani Iveta bola dobrovoľne dôchodkovo poistená v čase od 1.2.2023 do 31.7.2023. Získala tak obdobie dôchodkového poistenia, ale v rozsahu menej ako jeden rok. Získala pol roka dôchodkového poistenia.

Od vzniku nároku na invalidný dôchodok (3.8.2023, kedy má 19,5 roka) do dovŕšenia dôchodkového veku (ten je 64 rokov, prípadný počet vychovaných detí sa nezohľadňuje) je 44,5 roka.

Celkovo je obdobie dôchodkového poistenia dané ako 45 rokov.

Invalidný dôchodok sa určí výpočtom:

ID = 0,67 x ODP x ADH = 0,67 x 45 x 16,4764 € = 496,80 €.

Táto suma sa navýši o valorizáciu k 1.1.2023, teda o 11,8 % na 555,50 .

Ďalej sa suma dôchodku navýši o mimoriadnu valorizáciu k 1.7.2023, teda o 10,6 % na výsledných 614,40 €.

(sumy výsledných dôchodkov sa zaokrúhľujú na celých 10 eurocentov nahor)

*

Pani Iveta po dovŕšení 16 rokov navštevovala strednú školu - sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole. Preto mohla v súlade s § 142 ods. 3 ZSP pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok využiť možnosť dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie, kedy sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole po dovŕšení 16 rokov veku.

Keďže dobrovoľne dôchodkovo poistená bola pol roka (od 1.2.2023 do 31.7.2023), stačilo by jej dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie za dobu štúdia za ďalšieho pol roka.

Ide o to, aby v súčte získala obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia a obdobie dôchodkového poistenia dodatočným zaplatením poistného tak, aby celková dĺžka týchto období bola najmenej jeden rok.

Napríklad by jej stačilo dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie za obdobie od 1.8.2022 do 31.1.2023. Tak by v súčte dosiahla obdobie dôchodkového poistenia od 1.8.2022 do 31.7.2023 v trvaní jedného roka.

Ak by to tak bolo, výpočet invalidného dôchodku nebude podľa vzorca pre invalidov z mladosti:

ID = 0,67 x ODP x ADH

... ale podľa štandardného vzorca:

ID = POMB x ODP x ADH

Pričom POMB sa určí ako priemer osobných mzdových bodov dosiahnutých v rozhodujúcom období. Rozhodujúce obdobie by bolo obdobie roka 2022 a osobný mzdový bod, resp. priemerný osobný mzdový bod by bol daný podľa toho, aký by si určila vymeriavací základ na účel dodatočného zaplatenia poistného. Ak by bol v zaujímavej výške, výška vypočítaného a priznaného invalidného dôchodku môže pokojne prevyšovať sumu 1000 € mesačne. Detaily pozrite v príslušnej kapitole.

*

Občan vo veku do 19,99 roka s percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale najviac 70 %

Obdobne sa určí suma invalidného dôchodku (ID) občana vo veku do 19,99 roka, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale súčasne najviac 70 %, nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia a ktorý:

 • bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený menej ako jeden rok, resp.
 • získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatočným zaplatením poistného podľa § 142 ods. 3 zákona za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo
 • získal obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia a obdobie dôchodkového poistenia dodatočným zaplatením poistného podľa § 142 ods. 3 zákona, ktorých celková dĺžka je kratšia ako jeden rok.

Suma invalidného dôchodku je daná v súlade s § 73 ods. 6 ZSP ako

ID = OMB x ODP x ADH x percentuálny pokles, kde:

 • OMB je osobný mzdový bod - zo zákona daný ako hodnota 0,67 (na osobný mzdový bod získaný za dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo doplatením poistného sa neprihliada!),
 • ODP je prípadné obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (viď kapitola 2.5),
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku - platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku (viď kapitola 2.6),
 • percentuálny pokles je percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Pripočítané obdobie

Pri určení sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré občan získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočítava obdobie od dňa vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku - tzv. pripočítané obdobie.

K dôchodkovému veku pozrite kapitolu 2.1. Dôchodkový vek je podľa zákona o sociálnom poistení určený pre jednotlivé vekové ročníky v prílohe č. 3a.

Pozor, podľa § 73 ods. 7 ZSP, pri určení tzv. pripočítaného obdobia sa pri stanovení dňa dovŕšenia dôchodkového veku ani pre ženy, ani pre mužov nezohľadňuje výchova dieťaťa. Čo je v konečnom dôsledku výhodné, lebo tým pádom je pripočítaných viac rokov.

Napríklad muži i ženy narodení v roku 1966 a neskôr majú dôchodkový vek 64 rokov. Alebo mužovi narodenému v roku 1973, ktorý sa stane invalidom v roku 2023, sa pri výpočte invalidného dôchodku k doteraz získanému obdobiu dôchodkového poistenia pripočíta 14 rokov.

*

Krátenie invalidného dôchodku - alkohol, návykové látky

Podľa § 111 ods. 1 ZSP, suma invalidného dôchodku je polovicou sumy invalidného dôchodku, ak sa občan stal invalidným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok.

*

Invalidný dôchodok sporiteľa

Pri určení sumy invalidného dôchodku nie je žiadny rozdiel v tom, či ide o sporiteľa - občana, ktorý si sporil alebo sporí na dôchodok v tzv. II. pilieri, alebo o "nesporiteľa".

Sporiteľ i "nesporiteľ" odvádzajú odvody na invalidné poistenie rovnakou sadzbou a pri dodržaní rovnakých pravidiel. Preto pri priznávaní a výpočte invalidného dôchodku medzi nimi nie je žiadny rozdiel.

*

Valorizácia priznaných invalidných dôchodkov

V súlade s § 82 zákona o sociálnom poistení sa každoročne zvyšujú (valorizujú) invalidné dôchodky:

 • vyplácané k 1. januáru príslušného roka (zvýšenie patrí od 1. januára) alebo
 • priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka (zvýšenie patrí odo dňa priznania invalidného dôchodku).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní invalidných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

V roku 2023 sa invalidné dôchodky valorizujú dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023) a ďalej k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode