Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Na úvod kapitoly si povedzme, že pre vdovecké dôchodky platia tie isté pravidlá ako pre vdovské dôchodky. Preto budeme v kapitole komentovať len vdovské dôchodky, pre vdovecké dôchodky platí všetko rovnako.

Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky sa označujú aj ako pozostalostné dôchodky.

*

NÁROK NA VDOVSKÝ DÔCHODOK A NA JEHO VÝPLATU

Podľa § 74 ods. 1 zákona o sociálnom poistení (ZSP) platí, že vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý:

 • ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
 • ku dňu smrti bol poberateľom invalidného dôchodku alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok,
 • ku dňu smrti mal nárok na predčasný starobný dôchodok alebo
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

V každom prípade, základnou podmienkou je existencia a trvanie manželstva ku dňu smrti manžela.

Rozvedená žena nemá nárok na vdovský dôchodok po bývalom manželovi.

*

Nárok na výplatu vdovského dôchodku

Podľa § 74 ods. 2 ZSP, vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas 2 rokov od smrti manžela. Je pritom jedno, v akom postavení je ona sama, aké má príjmy, aký má vek, o koľko nezaopatrených detí sa stará a podobne.

Po uplynutí 2 rokov od smrti manžela sa podľa § 74 ods. 3 ZSP vdove vypláca vdovský dôchodok naďalej, ak:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • vychovala aspoň 3 deti (bez ohľadu na jej vek),
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 deti,
 • dovŕšila vek 57 rokov a vychovala 1 dieťa,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Ak sa vdove vypláca vdovský dôchodok viac ako 2 roky po smrti manžela, pretože sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ale sa stane situácia, že sa nebude starať ani o jedno nezaopatrené dieťa (ak napríklad deti doštudujú), vdove sa prestane vyplácať vdovský dôchodok.

Ak nie je splnená žiadna z horeuvedených podmienok, vdovský dôchodok sa po uplynutí 2 rokov od smrti manžela prestane vyplácať. To ale neznamená, že by úplne zanikol nárok na vdovský dôchodok. Výplata vdovského dôchodku sa vdove obnoví, ak:

 • sa začne starať o nezaopatrené dieťa,
 • sa stane invalidnou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 deti,
 • dovŕšila vek 57 rokov a vychovala 1 dieťa,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

*

Nezaopatrené dieťa

Za nezaopatrené dieťa sa pri posudzovaní nároku vdovy na výplatu vdovského dôchodku považuje dieťa:

 • ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok (viď ďalej),
 • ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vdovy, resp. ak bolo dieťa vdove či zomretému manželovi zverené do starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.

*

Zánik nároku na vdovský dôchodok

Podľa § 74 ods. 5 ZSP, vdove nárok na vdovský dôchodok zaniká:

 • uzatvorením manželstva alebo
 • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode