Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Minimálny dôchodok sa zaviedol od 1. júla 2015. Jeho cieľom je garantovať poberateľovi starobného dôchodku a po dosiahnutí dôchodkového veku aj poberateľovi invalidného dôchodku dôchodok najmenej na takej úrovni, aby nemusel žiadať popri čerpaní dôchodku o dávku v hmotnej núdzi. Minimálny dôchodok je definovaný v § 82b zákona o sociálnom poistení (ZSP).

Princíp je jednoduchý. Suma starobného dôchodku občana musí byť najmenej vo výške minimálneho dôchodku. Ak tomu tak nie je, suma starobného dôchodku sa zvýši na sumu minimálneho dôchodku.

Pozor, ak občan poberá okrem starobného dôchodku aj vdovský/vdovecký dôchodok alebo iný dôchodok (pozrite ďalej), voči výške minimálneho dôchodku sa posudzuje súčet dôchodkov, ktoré občan poberá. Do tohto súčtu poberaných dôchodkov sa však nezapočítava rodičovský dôchodok.

Obdobne to platí pre poberateľov invalidného dôchodku, avšak až po dovŕšení dôchodkového veku. Ak suma invalidného dôchodku, ktorá je vyplácaná jeho poberateľovi po dovŕšení dôchodkového veku, nedosahuje výšku minimálneho dôchodku, navýši sa na sumu minimálneho dôchodku.

Minimálny dôchodok sa vzťahuje na poberateľov:

 • starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (bez rozdielu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť).

Minimálny dôchodok sa vzťahuje aj na poberateľov starobného dôchodku, ktorým bol pôvodne poberaný predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku preklasifikovaný na "riadny" starobný dôchodok.

Minimálny dôchodok sa nevzťahuje na poberateľov:

 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku,
 • pozostalostných dôchodkov.

*

NÁROK NA ZVÝŠENIE STAROBNÉHO ALEBO INVALIDNÉHO DÔCHODKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Podľa § 82b ods. 2 ZSP, suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku, ktoré sa vyplácajú po dovŕšení dôchodkového veku, sa poberateľovi dôchodku zvýši na sumu minimálneho dôchodku, ak:

 • získal obdobie dôchodkového poistenia na účely priznania minimálneho dôchodku podľa § 82b ods. 3 ZSP (viď ďalej) v rozsahu najmenej 30 rokov,
 • požiadal o všetky dôchodky, na ktoré má podľa zákona nárok (najmä ide o vdovský dôchodok, ak má naň nárok), 
 • výška všetkých doteraz poberaných dôchodkov poberateľa dôchodku je nižšia ako suma minimálneho dôchodku.

O priznanie minimálneho dôchodku, respektíve navýšenie vyplácaného dôchodku (dôchodkov) na sumu minimálneho dôchodku nie je potrebné požiadať. Sociálna poisťovňa to vykoná automaticky - jednak pri prvom priznávaní napríklad starobného dôchodku, jednak pri úprave dôchodku každoročne k 1. januáru a podobne.

*

Obdobie dôchodkového poistenia na účely priznania minimálneho dôchodku

Podľa § 82b ods. 3 zákona o sociálnom poistení, na účely priznania minimálneho dôchodku obdobie dôchodkového poistenia je:

 • obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ZSP - získané pred 1.1.1993, bez ohľadu na výšku osobných mzdových bodov za tieto kalendárne roky,
 • obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ZSP - získané od 1.1.1993 za kalendárne roky, za ktoré sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241,
 • obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku - ak je dlhšie ako obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku poistenca, započítava sa do obdobia dôchodkového poistenia postupne po dovŕšení dôchodkového veku,
 • obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (cudzina je iný členský štát EÚ, štát, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskou konfederáciou (Švajčiarsko, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a štát, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zoznam medzinárodných zmlúv nájdete aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne)),
 • obdobie dôchodkového poistenia získané v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok (resp. v kalendárnom roku, do ktorého patrí deň, od ktorého bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004).

Takto určené obdobie sa zvykne označovať aj ako tzv. kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia.

*

Výška všetkých doteraz poberaných dôchodkov

Pri posudzovaní výšky všetkých poberaných dôchodkov sa okrem starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ktorý sa vypláca po dovŕšení dôchodkového veku, berú do úvahy aj ďalej uvedené dôchodky:

 • vdovský (vdovecký) dôchodok,
 • výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský (vdovecký) výsluhový dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov,
 • dôchodok z II. piliera,
 • vdovský (vdovecký) dôchodok alebo sirotský dôchodok z II. piliera,
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, pozostalostnému dôchodku...

*

Do súčtu poberaných dôchodkov sa nezapočítava rodičovský dôchodok.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode