Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Princíp

Rodičovský dôchodok poberateľom starobných dôchodkov zvyšuje celkovú sumu dôchodkov, ktoré im vypláca Sociálna poisťovňa. Poberateľovi starobného dôchodku (rovnako mužovi i žene) Sociálna poisťovňa počnúc januárom 2024 každý mesiac okrem doterajšieho starobného dôchodku vyplatí aj sumu rodičovského dôchodku.

*

Suma rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 % z priemerného mesačného vymeriavacieho základu zisteného v období 2 rokov dozadu každého jeho dieťaťa, ktoré bolo v období 2 rokov dozadu dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni alebo bolo zúčastnené v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch (policajt, vojak a pod.).

Pre priznanie a výšku rodičovského dôchodku za rok 2023 tak bude rozhodujúce, či v roku 2021 boli deti dôchodcu dôchodkovo poistené, ale aj aký mali za rok 2021 priemerný mesačný vymeriavací základ.

*

Za rok 2023 Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľom starobných dôchodkov rodičovský dôchodok jednorazovo, v úhrnnej sume za celý rok. Vo výplatnom termíne v máji 2023 vyplácala rodičovský dôchodok tým dôchodcom, ktorí boli k 28.2.2023 poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Postupne počas roka 2023 vyplatí rodičovský dôchodok tým dôchodcom, ktorí budú mať starobný dôchodok priznaný po 28.2.2023.

Súčasne Sociálna poisťovňa poberateľom rodičovských dôchodkov zašle poštou "Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku".

V "Rozhodnutí" je uvedený zoznam detí, za ktoré rodič dostane rodičovský dôchodok. Za každé takéto dieťa je uvedený jeho priemerný vymeriavací základ za rok 2021 a z neho určená suma rodičovského dôchodku.

V prípade, ak priemerný vymeriavací základ dieťaťa je suma vyššia ako 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2021 (čo bola suma 1453,20 €), v "Rozhodnutí" je za takéto dieťa uvedená všeobecná informácia o tom, že suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, a preto vznikol poberateľovi dôchodku nárok na výplatu rodičovského dôchodku v maximálnej sume.

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke uvádza, že v "Rozhodnutí" musí tieto údaje uviesť, aby bolo zrejmé, na základe akých údajov nárok priznala a z akých údajov vychádzala pri výpočte sumy rodičovského dôchodku. Je na zváženie, či tak nedochádza k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.

*

Príklad

Pani Anna a pán Adam poberajú starobný dôchodok. Vychovali tri deti. V roku 2023 bude pani Anne i pánovi Adamovi vyplatený rodičovský dôchodok nasledovne.

Prvé dieťa žije vo Veľkej Británii, v roku 2021 teda toto dieťa nebolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni. 

Za prvé dieťa pani Anna a pán Adam nebudú mať nárok na rodičovský dôchodok.

Druhé dieťa je zamestnané na Slovensku, v roku 2021 bolo dôchodkovo poistené ako zamestnanec v Sociálnej poisťovni a jeho priemerný mesačný vymeriavací základ bol 1200 €.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za druhé dieťa bude 1,5 % z 1200 € = 18 €.

Tretie dieťa má na Slovensku živnosť, v roku 2021 bolo dôchodkovo poistené ako SZČO v Sociálnej poisťovni a malo vymeriavací základ 546 €.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za tretie dieťa bude 1,5 % z 546 € = 8,20 €.

Celková suma rodičovského dôchodku pani Anny i pána Adama, ktorá bude vyplácaná počas roka 2023, bude za jeden mesiac suma 18 € + 8,20 € = 26,20 €. 

Za celý rok 2023 to bude suma 12 x 26,20 € = 314,40 € (rodičovský dôchodok za rok 2023 bude vyplatený jednorazovo v úhrnnej sume za celý rok vo výplatnom termíne v máji 2023).

*

Príklady výšky rodičovských dôchodkov jedného rodiča - dôchodcu, rok 2023, za jedno dieťa

 Dieťa (v roku 2021)

 Rodičovský

 dôchodok  rodiča

 za jeden mesiac

 

 Rodičovský

 dôchodok rodiča

 za celý rok

 

 Študent, ktorý pracoval na dohodu o brigádnickej práci študentov 0 € 0 €
 Dobrovoľne nezamestnané (napr. žena v domácnosti) 0 € 0 €
 Nezamestnané, evidované na úrade práce 0 € 0 €
 Poberateľ invalidného dôchodku bez iných príjmov 0 € 0 €
 Poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, už nepracovalo 0 € 0 €
 Pracovalo a bolo poistené mimo územia SR 0 € 0 €
 Začalo podnikať ako SZČO, ale ešte neplatilo odvody do Sociálnej poisťovne 0 € 0 €
 Matka na rodičovskej dovolenke, počas ktorej si privyrábala na dohodu 200 € mesačne 3 € 36 €
 Zamestnanec na čiastočný úväzok alebo dohodu, 400 € mesačne 6 € 72 €
 Dobrovoľne dôchodkovo poistené s minimálnym vymeriavacím základom 546 € 8,20 € 98,40 €
 Poberalo opatrovateľský príspevok alebo príspevok za osobnú asistenciu (poistné platil štát zo základu 546 €) 8,20 € 98,40 €
 SZČO s minimálnym vymeriavacím základom 546 € 8,20 € 98,40 €
 Zamestnanec s minimálnou mzdou 623 € 9,40 €  112,80 €
 Matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke (poistné platil štát zo základu 655,20 €) 9,90 € 118,80 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 800 € mesačne 12 € 144 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1000 € mesačne 15 € 180 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1200 € mesačne 18 € 216 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1400 € mesačne 21 € 252 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1447 € mesačne a viac 21,80 € 261,60 €

 

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode