Program pre voľby do Národnej rady SR, 30. septembra 2023

Témy: program

*

Vo voľbách do Národnej rady SR dňa 30. septembra 2023 kandidujem ako nezávislý odborník (č. 145) na kandidátke politickej strany Demokrati.

Voličom ponúkam komplexný program pre rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, s presahom do oblasti dane z príjmov či podnikateľského prostredia.

Na programe má podiel môj dlhoročný spolupracovník Martin Áč (na kandidátke Demokratov č. 144).

Riešenia v oblasti kompenzačných príspevkov pre ŤZP osoby (príspevky na opatrovanie, príspevky na osobnú asistenciu a ďalšie príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) má v kompetencii Jana Žitňanská (na kandidátke Demokratov č. 5).

Riešenia v oblasti sociálnych služieb (terénne sociálne služby, zariadenia sociálnych služieb) má v kompetencii tím okolo Lucie Nicholsonovej, Jablko (na kandidátke Demokratov č. 150).

*

1. ZAMESTNANOSŤ

*

ÚVOD

Pre rast ekonomiky a s tým spojený rast životnej úrovne (pracujúcich, živnostníkov, dôchodcov či mladých rodín) je potrebné v prvom rade zvyšovať vzdelanosť ľudí, zásadne zlepšovať a reformovať školstvo. Ale to nestačí. Obsah a spôsob práce v mnohých povolaniach sa mení. Je tu doba práce na diaľku, práce s informačnými technológiami, svoj priestor získava umelá inteligencia, rozvoj zaznamenáva zdieľaná ekonomika, množstvo ľudí pracuje tak, že sú jednou nohou zamestnancami a druhou nohou samostatní podnikatelia. Tvorivú prácu nie je vhodné obmedzovať zošnurovanými pravidlami, ktoré možno mali zmysel v 20. storočí, ale nie dnes.

Slovenská ekonomika potrebuje ďalších zamestnancov, ktorých však nemáme. Riešením je väčšie otvorenie trhu práce voči zamestnancom z tretích krajín, najmä z nečlenských štátov Európy, ako je Ukrajina, Srbsko, a všeobecne najmä voči kvalifikovaným zamestnancom.

Vyššiu zamestnanosť však dosiahneme aj lepšou ponukou práce a pracovných podmienok ľudí, ktorí sú hendikepovaní na trhu práce. A to sú napríklad matky menších detí alebo zdravotne postihnutí. Ich zamestnávanie je potrebné podporiť účinnými opatreniami v pracovnej legislatíve, úľavami v daňovo-odvodovom systéme a lepším využitím tzv. medzitrhu práce.

Naše pracovné právo je však komplikované a skostnatelé, nereaguje na súčasné výzvy. Možno je to tak aj dobre, pokiaľ ide o veľkých zamestnávateľov v priemysle.

Avšak oporou slovenskej ekonomiky sú aj malí zamestnávatelia, živnostníci, malé IT spoločnosti, rozvíjajú sa startupy...

Preto je potrebné pracovnú legislatívu zmodernizovať, súčasne zjednodušiť, hľadať riešenia vyhovujúce súčasným, ale i predpokladaným budúcim trendom v ekonomike. Samozrejmosťou je pritom rešpektovanie medzinárodných dohovorov a smerníc, ale aj nariadení EÚ.

Akékoľvek riešenia budeme prijímať po starostlivom zvážení, ich dôkladnom preskúmaní odborníkmi a po zodpovednej diskusii so sociálnymi partnermi. Opatrenia budeme navrhovať a konkretizovať po dôkladnej analýze dát, v spolupráci so Štatistickým úradom SR, odbornými útvarmi ministerstiev, renomovanými organizáciami tretieho sektora a nezávislými expertmi z praxe, ktorí sa dlhodobo zaoberajú problematikou zamestnanosti.

*

TÉZY

 • Zjednodušíme Zákonník práce pre malé a stredné firmy.
 • Jednoduchšie pravidlá zamestnávania zavedieme pre špecifické zamestnania "na polceste" medzi typickou závislou prácou a samostatnou činnosťou. Znakom takejto práce je napríklad to, že sa často vykonáva z domácnosti, zamestnávateľ neurčuje zamestnancovi pracovný čas, zamestnanec do značnej miery pracuje samostatne, ale súčasne je závislý na zamestnávateľovi napríklad kvôli koordinácii s inými zamestnancami, využíva pracovné prostriedky, znalosti a kontakty zamestnávateľa atď. Príkladom sú IT profesie, tvoriví zamestnanci, osoby v zdieľanej ekonomike, umelci, profesionálni športovci.
 • Zásadne zvýšime minimálnu mzdu, bude vo výške najmenej 60 % priemernej mzdy, s výnimkami (nižšia minimálna mzda) pre zamestnancov so základným vzdelaním, študentov, dôchodcov - presne tak, ako to je vo vyspelých štátoch EÚ. Súčasne zavedieme všeobecnú odpočítateľnú položku v odvodoch, čím sa ešte viac zvýši čistá mzda zamestnancov.
 • Zjednodušíme súčasné stupne náročnosti práce. Namiesto 6 stupňov postačia 3 stupne - definované pre menej náročné druhy prác, pri ktorých je objektívne potrebná ochrana mzdy zamestnanca v Zákonníku práce. Ideálne by bolo úplne zrušiť stupne náročnosti, významne by to zjednodušilo povinnosti zamestnávateľov, ako je to vo vyspelých štátoch EÚ.
 • Príplatky určené podľa Zákonníka práce naviažeme na priemernú mzdu zamestnanca (práca počas víkendov, práca v noci).
 • Povinné príspevky na rekreáciu, športovú činnosť dieťaťa a pri dohode sociálnych partnerov aj na stravovanie zmeníme na dobrovoľné. Súčasne zjednodušíme podmienky na ich vyplatenie a zvýšime limity príspevkov pre daňové zvýhodnenia.
 • V Zákonníku práce zjednodušíme niektoré pravidlá pri rozvrhnutí pracovného času a pri odpočinku, zjednodušíme pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku.
 • Zjednodušíme a zjednotíme pravidlá pre ohrozené skupiny zamestnancov, napr. rodičov s malými deťmi, osamelých rodičov, zdravotne postihnutých zamestnancov. Súčasne zvýšime ich šance na trhu práce daňovými a odvodovými zvýhodneniami.
 • Zjednodušíme povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov na "holú" úroveň povinností určených smernicou EÚ.
 • Otvoríme pracovný trh SR pre zamestnancov z tretích krajín - nie na princípe nedostatkových povolaní, ale na báze celých odvetví (strojárenstvo, poľnohospodárstvo, doprava, zdravotníctvo...), podľa regiónov, so zvýhodnením cudzincov s vyšším vzdelaním a občanov európskych štátov mimo EÚ.
 • Nastavíme platové tarify štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, aby boli systematicky naviazané na výšku minimálnej mzdy.
 • Znova spustíme aktivačné práce, a to v súčinnosti so systémovou nápravou pravidiel týkajúcich sa "medzitrhu práce" tak, aby sa reálna práca oplatila výrazne viac, ako poberanie dávok alebo aktivačných príspevkov.
 • Umožníme činnosť neštátnych agentúr pri umiestňovaní zamestnancov na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
 • Zrušíme časť súčasných príspevkov v zákone o službách zamestnanosti a transformujeme ich na odmenu neštátnym agentúram za umiestnenie nezamestnaných na trhu práce.
 • V zákone o službách zamestnanosti zrušíme zbytočné byrokratické povinnosti, napríklad povinnosť nahlasovať na úrad práce prijatie vyslaných zamestnancov na výkon prác z iných členských štátov.
 • V zákone o podpore v čase skrátenej práce preformulujeme podmienky čerpania podpory na prospech zrozumiteľnosti, jednoznačnosti a jednoduchosti a najmä reálnej pomoci zamestnávateľom.
 • V zákone o službách zamestnanosti a v zákone o inšpekcii práce spresníme výšky pokút za porušovanie predpisov zo strany zamestnávateľov a spravodlivejšie odstupňujeme ich výšku podľa miery previnenia a doterajšej histórie zamestnávateľa.
 • Úrady práce a inšpektoráty práce musia viac slúžiť ľuďom a zamestnávateľom - posilníme rozmer poradenskej činnosti a vzdelávania, je potrebné zásadne zlepšiť informačný obsah na webovej stránke oboch inštitúcií atď.
 • Podporíme sociálny dialóg na všetkých úrovniach, najmä na podnikovej úrovni.

*

2. DÔCHODKY

*

ÚVOD

Od dôchodkovej reformy prijatej pred rokom 2004 prešlo 20 rokov. Základ zostal zachovaný - dôchodkový systém je viacpilierový. Od roku 2004 však došlo k viacerým negatívnym zásahom.

V prvom pilieri sa postupne zvyšovala solidárnosť. Začalo sa "osekávanie" priemerného osobného mzdového bodu, zvyšoval sa maximálny vymeriavacieho základ, avšak bez premietnutia do vyšších dôchodkov. Zaviedli sa minimálne dôchodky, zrušila sa tzv. švajčiarska valorizácia a nahradená bola pre dôchodcov výrazne nevýhodnejšou valorizáciou o tzv. dôchodcovskú infláciu, v lepšom prípade boli dôchodky valorizované o pevnú sumu. Postupne sa začal zvyšovať dôchodkový vek.

Tam, kde by boli zásahy potrebné, sa však nestali: napríklad pri výpočte a valorizácii invalidných dôchodkov.

Druhý pilier sa oslabil - znížila sa sadzba príspevkov z pôvodných 9 % na 4 %, s následným postupným zvyšovaním na 6 %. Zažili sme päť otváraní druhého piliera a ďalšie neodborné zásahy vlád R. Fica, kvôli ktorým si sporitelia nasporili menej, ako bolo v danom čase možné. Nezvládla sa ani výplatná fáza dôchodkových úspor. Poplatky sú naďalej vysoké na úkor vyšších možných dôchodkov sporiteľov.

Bolesťou tretieho piliera je jeho neefektívnosť. Kvôli zákonom obmedzenej nedostatočnej možnosti investičných stratégií sú jeho výnosy slabé. Naopak, poplatky v prospech dôchodkových spoločností sú v porovnaní s výnosmi neprimerane vysoké. Tretí pilier je vítanou možnosťou uplatnenia sociálnej politiky zo strany mnohých, najmä väčších zamestnávateľov, ale celkovo ide o nevyužitú príležitosť toho, ako zvýšiť dôchodky občanov. Slabá je podpora štátu, daňové zvýhodnenie dobrovoľného sporenia na dôchodok vo výške necelých 35 eur ročne je výsmech. Tretí pilier sa stal menej atraktívny aj z dôvodu sprísnenia podmienok vyplácania dôchodkov.

*

TÉZY

 • Budeme presadzovať samostatný ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe.
 • Základná téza znie: prvý dôchodkový pilier (priebežne financovaný dôchodkový systém) musí byť dlhodobo udržateľný.
 • Z priebežne financovaného dôchodkového systému je možné vyplatiť na dôchodkoch len toľko, koľko zdrojov priebežne financovaný dôchodkový systém získava z odvodov zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO, ďalších poistencov a odvodov za poistencov štátu.
 • Do priebežne financovaného dôchodkového systému môže štát prispievať formou dotácií. Môže ísť len o dotácie vymedzené reálnymi možnosťami štátneho rozpočtu a odôvodnené napríklad výpadkom zdrojov priebežne financovaného dôchodkového systému, ktoré zapríčinil odklon povinných odvodov na starobné dôchodkové sporenie.
 • Pri zachovaní princípu dlhodobej udržateľnosti sa musí zmeniť spôsob prerozdelenia zdrojov z priebežne financovaného dôchodkového systému do podoby dôchodkov pre konkrétnych občanov tak, aby bol spravodlivejší, solidárny a súčasne v primeranej miere zásluhový.
 • Zásadnú zmenu navrhujeme pri valorizácii dôchodkov - navrhujeme zmeniť princíp valorizácie naviazanej na tzv. dôchodcovskú infláciu, na naviazanie na mix inflácie a rastu miezd (prípadne rastu HDP) a súčasne o kombináciu pevnej sumy a percentuálneho zvýšenia. Len tak sa zabezpečí, aby mali dôchodcovia spravodlivý podiel na raste slovenskej ekonomiky. Nestačí, aby mali dôchodcovia životnú úroveň zachovanú (na čo postačuje súčasná valorizácia o dôchodcovskú infláciu). Chceme, aby životná úroveň dôchodcov rástla. Po dohode s partnermi sa pokúsime aj o spätnú kompenzáciu nedostatočnej valorizácie tzv. starodôchodcom.
 • Navrhneme, aby sa dôchodky valorizovali pravidelne raz za polroka. Valorizácia dôchodkov tak bude rovnomernejšia, spravodlivejšia, stabilnejšia a predvídateľnejšia.
 • Súhlasíme s filozofiou minimálnych dôchodkov. Navrhneme však sprísnenie ich priznania - budeme požadovať vyšší osobný mzdový bod na započítanie tzv. kvalifikovaných rokov (dnes stačí 0,241, teda odvody zo základu vo výške len 24 % priemernej mzdy).
 • Podporujeme naviazanie dôchodkového veku na strednú dobu dožitia, avšak s korekciou - nie je možné takto "zmraziť" priemernú dobu čerpania dôchodku a súčasne takto jednostranne zvyšovať počet rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku, počas ktorých by občan mal platiť odvody. Inými slovami - pomer doby poistenia pred dosiahnutím dôchodkového veku a doby poberania dôchodku by mal byť vyrovnaný.
 • Do doby dôchodkového poistenia započítame aj dobu štúdia na strednej a vysokej škole po roku 2003.
 • Výpočet osobných mzdových bodov - zrušíme "strop" pre osobné mzdové body a priemerný osobný mzdový bod. Dnes je OMB najviac 3,00. Spôsobuje to demotiváciu občanov s vyššími príjmami a ich útek do takých foriem práce či podnikania, pri ktorých majú nižšie odvody. Najvyšší možný OMB musí zodpovedať aktuálne platnému maximálnemu vymeriavaciemu základu.
 • Spravodlivo nastavíme zvýšenie dôchodku za dobu odpracovanú súbežne s poberaním dôchodku. Dnes takto priznávanú sumu zdvojnásobíme.
 • Novopriznané dôchodky - navrhneme zmeniť filozofiu tzv. dôchodkovej hodnoty. Namiesto doterajšieho naviazania na medziročný rast miezd sa rast dôchodkovej hodnoty, a teda i novopriznaných dôchodkov naviaže na medziročný rast zdrojov priebežne financovaného dôchodkového systému.
 • Predčasné dôchodky - umožníme poberanie predčasných dôchodkov nezávisle na veku občana (aj skôr, ako 2 roky pred dosiahnutím dôchodkového veku), s primeranou mierou krátenia sumy dôchodku.
 • Predčasné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch - do doby 40 rokov zohľadníme i dobu štúdia.
 • Zvýšime platby zo strany štátu za tzv. poistencov štátu tak, aby lepšie odrážali výšku odvodov, ktoré občan platil predtým. Príkladom sú matky na materských a rodičovských dovolenkách, budú tak mať vyššie dôchodky. Prehodnotíme možnosť zvýšenia už priznaných dôchodkov matiek tak, aby sa výchova detí aj spätne premietla do ich vyšších dôchodkov.
 • Rodičovské dôchodky - ich suma nebude závisieť od aktuálneho zárobku detí dôchodkýň, ale bude daná ako násobok doby na materskej/rodičovskej dovolenke a priemerného osobného mzdového bodu vypočítaného z vlastných odvodov ženy - matky. Cieľom rodičovských dôchodkov je vynahradiť matkám čas strávený výchovou detí, preto budú vyššie rodičovské dôchodky žien, ktoré vychovali deti, preto ich muži poberať nebudú.
 • Prehodnotíme možnosť platby štátu (resp. Sociálnej poisťovne) na dôchodkové poistenie aj za osoby, ktoré nemajú vlastný príjem v období práceneschopnosti alebo ošetrovania detí. To, že sa tak zatiaľ nedeje, je ďalšou príčinou nižších dôchodkov najmä žien.
 • Štát bude platiť za poistenca štátu aj v situácii, kedy počas starostlivosti o dieťa má určitý príjem, avšak nižší ako pred narodením dieťaťa - napríklad ženy pracujúce na kratší úväzok počas rodičovskej dovolenky, tak sa odstráni ďalšia veľká nespravodlivosť súčasného systému.
 • Umožníme tzv. zdieľanie dôchodkových práv manželov. Manželia sa budú môcť dohodnúť, že za počas nimi určenú dobu sa ich dôchodok vypočíta z ich navzájom spriemerovaných odvodov.
 • Navrhneme spravodlivejší, doteraz neexistujúci spôsob každoročného prepočtu výšky invalidného dôchodku v prípade, že invalidný dôchodca pracuje, resp. podniká a platí odvody. S tým súvisí spravodlivejší a pre pracujúcich invalidov výhodnejší spôsob výpočtu ich starobných dôchodkov po dosiahnutí dôchodkového veku.
 • Vdovské a vdovecké dôchodky - v prípade úmrtia manžela bude mať vdova nárok na vdovský dôchodok bez ohľadu na jej vek. Rovnako to bude aj v prípade vdovca, ktorému zomrela manželka.
 • Starobné dôchodkové sporenie a dobrovoľné sporenia na dôchodok: budeme podporovať také formy starobného dôchodkového sporenia a dobrovoľného sporenia, ktoré prinesú občanom čo najvyššie zhodnotenie, pod dohľadom Národnej banky SR.
 • Podporujeme automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera.
 • Podporujeme možnosť založenia daňovo zvýhodneného dobrovoľného sporenia v druhom pilieri rodičmi pre deti už od ich narodenia.
 • Podporujeme dobrovoľné sporenie na dôchodok, a to aj formou daňových výhod rovnocenných s daňovým zvýhodnením povinných odvodov alebo dobrovoľných odvodov do prvého piliera.
 • Príspevok zamestnávateľa do tretieho piliera bude na strane zamestnanca nepeňažný príjem oslobodený od dane, na strane zamestnávateľa pôjde o daňový výdavok bez obmedzenia.
 • Umožníme čo najslobodnejší spôsob čerpania dôchodkov, pri zachovaní princípu, že doživotný dôchodok by mal zabezpečiť primeranú životnú úroveň občana na dôchodku
 • Žiadna forma čerpania dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku nesmie byť zdanená. To platí pre všetky dôchodkové piliere.
 • Upravíme výšku a filozofiu poplatkov, ich nastavenie považujeme naďalej za neprimerane výhodné pre správcovské spoločnosti. Znížime poplatky za správu dôchodkových fondov, prehodnotíme výšku poplatkov za zhodnotenie dôchodkových úspor.
 • Trináste dôchodky - zachováme ich ako potrebný doplnok dôchodkového systému v podobe štátnej sociálnej dávky, ako nástroj na nutné pozitívne korigovanie príjmov dôchodcov napríklad v čase prudkého zvyšovania cien.

*

3. DANE A ODVODY

*

ÚVOD

Napriek čiastkovým zlepšeniam pri výbere daní a odvodov je výber daní a odvodov na Slovensku nedostatočný. V dobe prudkého rozvoja informačných technológií a umelej inteligencie je neefektívny a administratívne náročný. Od reformy v roku 2004 sa nepodarilo zrealizovať ročné zúčtovanie odvodov na sociálne poistenie a projekt spoločného výberu daní a odvodov UNITAS bol odložený na neurčito.

Každoročne pribúdajú rozličné nesystémové výnimky, cez ktoré si záujmové skupiny "v tom najlepšom úmysle" realizujú svoje predstavy o nižšom daňovo-odvodovom zaťažení, avšak na úkor ostatných platiteľov daní. Príkladom sú príspevky na rekreáciu, odvodové odpočítateľné položky pre poľnohospodárov alebo prevádzkovateľov vlekov a lanoviek, aktuálne odpustenie odvodov pre potravinárske firmy.

Od roku 2020 sa po dlhých rokoch stagnácie zásadne zvýšil daňový bonus na deti. Možno to pochváliť, ale prečo vysokú sumu dostanú najmä rodiny s dostatočne vysokým vlastným príjmom, nie však rodiny s jediným živiteľom, s príjmom na úrovni minimálnej mzdy alebo živnostníci?

O výške daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku možno dlho diskutovať. Myslíme si, že v prvom rade sa systém musí zjednodušiť, debyrokratizovať. Musia sa odstrániť všetky neopodstatnené výnimky a napraviť doterajšie nespravodlivosti. Po vykonaní týchto krokov sa pustíme do debaty o samotnej výške daňovo-odvodového zaťaženia z pohľadu občana, zamestnanca, živnostníka, zamestnávateľa.

S prihliadnutím na to, čo potrebuje štátny rozpočet, napríklad pri financovaní školstva a zdravotníctva.

S prihliadnutím na dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému a na potreby financovania ďalších dávok zo sociálneho poistenia.

Nie sme priaznivci zvyšovania priamych daní a odvodov. Skôr budeme hľadať možnosti ich znižovania.

*

TÉZY

 • Pripravíme systém spoločného výberu dane z príjmov a odvodov (projekt vyžadujúci súčinnosť vládnych strán a presahujúci horizont jedného volebného obdobia).
 • Zavedieme jednotnú odvodovú odpočítateľnú položku, ideálne zhodnú s nezdaniteľnou časťou na daňovníka. Výrazne sa tak zjednoduší systém výpočtu daní a odvodov zamestnancov a zvýhodnia sa zamestnanci s kratšími úväzkami, resp. s minimálnou mzdou.
 • Umožníme uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka aj pre pracujúcich či podnikajúcich poberateľov starobných, predčasných starobných a výsluhových dôchodkov.
 • Umožníme uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku aj v prípade starostlivosti o dieťa do 15 rokov veku (dnes je možná pri deťoch len do 3 rokov veku).
 • Znížime maximálny VZ na sociálne poistenie na 5-násobok priemernej mzdy (v súčasnosti 7-násobok), súčasne zvýšime maximálny možný OMB a POMB pri výpočte dôchodku na 5,00 (v súčasnosti 3,00) a maximálny možný DVZ pri výpočte nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti na 2,5-násobok priemernej mzdy (v súčasnosti 2-násobok) - s cieľom dosiahnuť vyššiu zásluhovosť pri platení odvodov na sociálne poistenie a čerpaní príslušných dávok.
 • Zrušíme povinnosť platiť invalidné poistenie pracujúcim invalidom.
 • Znížime povinný minimálny základ SZČO na 40 % priemernej mzdy (dnes 50 % priemernej mzdy), čo v prepočte znamená 20-percentné zníženie tzv. minimálnych odvodov SZČO.
 • Zrušíme minimálne poistné a minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie (alternatíva: ponechať ich len pre spoločníkov a štatutárov obchodných spoločností).
 • Zrušíme zdravotné odvody z pasívnych príjmov (z príjmov zdanených podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov).
 • Odstránime všetky neopodstatnené výnimky a komplikácie zo zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, napríklad sa zruší povinná evidencia tzv. analytických údajov, zrušia sa súčasné dve odpočítateľné položky podľa zákona o sociálnom poistení a jedna odpočítateľná položka podľa zákona o zdravotnom poistení (nahradí ich jednotná odpočítateľná položka, viď vyššie), zrušia sa evidenčné listy dôchodkového poistenia.
 • Zavedieme systém "elektronickej" komunikácie na linke pacient - lekár - Sociálna poisťovňa - zamestnávateľ, obdobne ako pri tzv. elektronickej PN aj pre účely ošetrovného, tehotenského a materského.
 • Sociálna poisťovňa musí viac slúžiť ľuďom a zamestnávateľom - posilniť kapacity a kvalitu poradenstva, jednak pri plnení povinností napríklad pri platení odvodov, jednak pri čerpaní dôchodkov a ďalších dávok.
 • Je nutná zmena financovania samospráv - namiesto financovania z daní z príjmu fyzických osôb je potrebné prejsť na financovanie formou podielu z daňového mixu (daň z príjmu právnických osôb, zrejme aj DPH, možno i spotrebné dane).
 • Zákon o dani z príjmov musí prejsť revíziou v záujme jeho zjednodušenia a sprehľadnenia, obdobne zákon o DPH.
 • Umožníme paušálne výdavky aj pri príjmoch z prenájmu.
 • Na financovanie našich priorít zvýšime dane z nehnuteľností (menej rezidenčné, viac nerezidenčné), spotrebné dane (víno).

*

4. RODINNÁ A SOCIÁLNA POLITIKA

*

ÚVOD

V rodinnej a sociálnej politike na Slovensku sa za posledné tri roky vykonalo veľa pozitívneho, ale vidíme aj veľa rezerv.

Chýba napríklad výraznejšia pomoc rodinám s jedným živiteľom v prípadoch, ak to takáto rodina potrebuje.

Aj na tomto mieste pochválime, že v roku 2022 sa po dlhých rokoch stagnácie zásadne zvýšili prídavky na deti a najmä daňový bonus na deti. Pýtame sa však, prečo vysokú sumu dostanú najmä rodiny s dostatočne vysokým vlastným príjmom, nie však rodiny s jediným živiteľom, s príjmom na úrovni minimálnej mzdy či živnostníci? A prečo sa zabudlo na rodičov, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu pracovať, pretože sú invalidní alebo opatrujú svoje zdravotne postihnuté deti či rodičov?

Po rokoch viac či menej ad-hoc upravovania rozličných dávok by bolo dobré na chvíľu pribrzdiť a zamyslieť sa, čo robíme dobre a čo zle. Aké máme rozpočtové možnosti a ako ich využívame. Pomoc by mala byť čo najviac adresná, cielená na tých, čo si z objektívnych príčin nemôžu zvýšiť svoj príjem vlastnou prácou alebo podnikaním. Pri tých, čo pracovať môžu, musí byť jasne vidieť rozdiel medzi výškou dávok a príjmom v zamestnaní, hoci z minimálnej mzdy.

Je potrebné prehodnotiť filozofiu a nastavenie niektorých dávok. Príkladom je "trojička" dávok materské - rodičovský príspevok - príspevok na starostlivosť o dieťa, čomu sa podrobne venujeme v našich návrhoch.

A nejde len o pomoc v podobe financií. Mladé rodiny s malými deťmi nemajú dostatočné možnosti umiestniť svoje deti v dostupných predškolských zariadeniach. Skĺbenie rodičovských povinností a zamestnania musí byť podporené zo strany štátu napríklad daňovo-odvodovými zvýhodneniami, a to aj pre zamestnávateľov.

Dlhodobým problémom je dostupnosť bývania pre mladé rodiny, k tomu pribudol problém s cenami energií. Preto navrhujeme vyššiu pomoc štátu pri hypotékach mladých ľudí a navrhujeme zásadné zmeny pravidiel pri poskytovaní príspevku na bývanie.

*

TÉZY

 • Dávky tehotenské a materské naviažeme na dlhšie rozhodujúce obdobie pri ich priznávaní a určení ich výšky,  zjednodušíme podmienky na ich priznanie. Bude to spravodlivejšie, solidárnejšie a pre ženy výhodnejšie pri reťazových pôrodoch.
 • Dávku materské nastavíme tak, ako je nastavené tehotenské alebo rodičovský príspevok - nikto nebude brániť matke ani otcovi v čase poberania materského pracovať, ak majú záujem, respektíve mať príjmy, ak podnikajú a pod.
 • Zvážime zavedenie rodičovskej materskej (materskú bude čerpať matka, ale výška dávky sa vypočíta z príjmov oboch rodičov).
 • Nastavíme spravodlivé pravidlá pre materskú žien, ktoré študovali (pôrod počas alebo tesne po štúdiu).
 • Zjednotíme výšku rodičovského príspevku bez ohľadu na to, či rodič poberal materské (na súčasnú vyššiu sumu).
 • Zvýšime rodičovský príspevok pre osamelých rodičov.
 • Umožníme súbežné poberanie rodičovského príspevku a materského.
 • Zvážime zvýšenie rodičovského príspevku pri starostlivosti o viac detí vo veku do 3 rokov, ktoré nie sú dvojičky.
 • Umožníme variabilné čerpanie rodičovského príspevku.
 • Zvýšime sumu príspevku na starostlivosť o dieťa (v súčasnosti 280 eur) a umožníme jeho čerpanie pri starostlivosti o dieťa vo veku až do 5 rokov, vyriešime tak "zbabranú" novelu zákona, ktorou sa zaviedol "predĺžený" rodičovský príspevok na deti, ktoré neboli prijaté do štátnej MŠ.
 • Zvýšime príplatok k prídavku na dieťa pre rodičov, ktorí z objektívnych dôvodov (napr. invalidita) nemajú nárok na daňový bonus, do výšky daňového bonusu.
 • Budeme preferovať a podporovať výstavbu obecných jaslí a škôlok.
 • Zjednotíme výšku daňového bonusu na 140 eur - týka sa nezaopatrených detí vo veku od 18 rokov.
 • Zmeníme pravidlá pre daňový bonus tak, aby sme odstránili súčasnú diskrimináciu osamelých rodičov, rodičov pracujúcich na kratšie úväzky, rodičov na materských, rodičovských dovolenkách, rodičov, ktorí ošetrujú dieťa alebo poberajú opatrovateľský príspevok, a rodičov, ktorí sú SZČO.
 • Súčasne zmeníme nastavenie výšky daňového bonusu, aby sa znižoval pre rodiny s vysoko nadpriemerným príjmom.
 • Zvýšime daňový bonus pri hypotékach mladých ľudí, respektíve znovuzavedieme spravodlivejšie nastavený štátny príspevok na hypotéky mladých.
 • Zvýšime dávky ošetrovné a nemocenské pre osamelých rodičov, resp. rodiny s jedným živiteľom.
 • S cieľom zvýhodniť zamestnávanie rodičov s malými deťmi nastavíme odvodovú odpočítateľnú položku pre pracujúcich/podnikajúcich rodičov starajúcich sa o dieťa, respektíve znížime im sadzby niektorých odvodov.
 • Zavedieme novú konštrukciu sumy životného minima a systematicky prehodnotíme naviazanie dávok a ďalších veličín na sumu životného minima.
 • V prípade prudkého rastu cien a životných nákladov umožníme valorizáciu životného minima raz polročne/štvrťročne. To bude znamenať častejšiu valorizáciu dávok naviazaných na životné minimum.
 • Zavedieme príspevok na bývanie, ktorý nebude súčasťou dávok v hmotnej núdzi.
 • Prehodnotíme výpočet súm dávok v hmotnej núdzi v prípade poberateľa s príjmom zo zárobkovej aktivity - s cieľom povzbudiť k zárobkovej aktivite ponechaním väčšej časti dávky v súbehu s vlastným príjmom a s postupným vyklesávaním (nie skokovým) nároku na dávku (medzitrh práce).
 • Zmeníme filozofiu výpočtu dávky v nezamestnanosti. Jej výška bude závislá na dôvode straty príjmu a doba poberania dávky bude závisieť od veku žiadateľa a počtu získaných rokov poistenia v nezamestnanosti.
 • Rozšírime možnosti výpomoci rodinných príslušníkov v rodinných s. r. o.
 • Zavedieme bezplatné poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov.

*

5. KOMU POMÔŽEME

5.1. MLADÍ ĽUDIA A RODINY S DEŤMI

 • V Zákonníku práce zjednodušíme a zjednotíme pravidlá pre ohrozené skupiny zamestnancov, napr. rodičov s malými deťmi a osamelých rodičov. Súčasne zvýšime ich šance na trhu práce daňovými a odvodovými zvýhodneniami.
 • Umožníme uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku aj v prípade starostlivosti o dieťa do 15 rokov veku (dnes je možná pri deťoch len do 3 rokov veku).
 • Zavedieme systém "elektronickej" komunikácie na linke pacient - lekár - Sociálna poisťovňa - zamestnávateľ, obdobne ako pri tzv. elektronickej PN aj pre účely ošetrovného, tehotenského a materského.
 • Dávky tehotenské a materské naviažeme na dlhšie rozhodujúce obdobie pri ich priznávaní a určení ich výšky,  zjednodušíme podmienky na ich priznanie. Bude to spravodlivejšie, solidárnejšie a pre ženy výhodnejšie pri reťazových pôrodoch.
 • Dávku materské nastavíme tak, ako je nastavené tehotenské alebo rodičovský príspevok - nikto nebude brániť matke ani otcovi v čase poberania materského pracovať, ak majú záujem, respektíve mať príjmy, ak podnikajú a pod.
 • Zvážime zavedenie rodičovskej materskej (materskú bude čerpať matka, ale výška dávky sa vypočíta z príjmov oboch rodičov).
 • Nastavíme spravodlivé pravidlá pre materskú žien, ktoré študovali (pôrod počas alebo tesne po štúdiu).
 • Zjednotíme výšku rodičovského príspevku bez ohľadu na to, či rodič poberal materské (na súčasnú vyššiu sumu).
 • Zvýšime rodičovský príspevok pre osamelých rodičov.
 • Umožníme súbežné poberanie rodičovského príspevku a materského.
 • Zvážime zvýšenie rodičovského príspevku pri starostlivosti o viac detí vo veku do 3 rokov, ktoré nie sú dvojičky.
 • Umožníme variabilné čerpanie rodičovského príspevku.
 • Zvýšime sumu príspevku na starostlivosť o dieťa (v súčasnosti 280 eur) a umožníme jeho čerpanie pri starostlivosti o dieťa vo veku až do 5 rokov, vyriešime tak "zbabranú" novelu zákona, ktorou sa zaviedol "predĺžený" rodičovský príspevok na deti, ktoré neboli prijaté do štátnej MŠ.
 • Zvýšime príplatok k prídavku na dieťa pre rodičov, ktorí z objektívnych dôvodov (napr. invalidita) nemajú nárok na daňový bonus, do výšky daňového bonusu.
 • Budeme preferovať a podporovať výstavbu obecných jaslí a škôlok.
 • Zjednotíme výšku daňového bonusu na 140 eur - týka sa nezaopatrených detí vo veku od 18 rokov.
 • Zmeníme pravidlá pre daňový bonus tak, aby sme odstránili súčasnú diskrimináciu osamelých rodičov, rodičov pracujúcich na kratšie úväzky, rodičov na materských, rodičovských dovolenkách, rodičov, ktorí ošetrujú dieťa alebo poberajú opatrovateľský príspevok, a rodičov, ktorí sú SZČO.
 • Súčasne zmeníme nastavenie výšky daňového bonusu, aby sa znižoval pre rodiny s vysoko nadpriemerným príjmom.
 • Zvýšime daňový bonus pri hypotékach mladých ľudí, respektíve znovuzavedieme spravodlivejšie nastavený štátny príspevok na hypotéky mladých.
 • Zvýšime dávky ošetrovné a nemocenské pre osamelých rodičov, resp. rodiny s jedným živiteľom.
 • S cieľom zvýhodniť zamestnávanie rodičov s malými deťmi nastavíme odvodovú odpočítateľnú položku pre pracujúcich/podnikajúcich rodičov starajúcich sa o dieťa, respektíve znížime im sadzby niektorých odvodov.
 • Podporujeme možnosť založenia daňovo zvýhodneného dobrovoľného sporenia v druhom pilieri rodičmi pre deti už od ich narodenia.
 • Podporujeme automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera.
 • Zavedieme príspevok na bývanie, ktorý nebude súčasťou dávok v hmotnej núdzi.
 • Sociálna poisťovňa a úrady práce musia viac slúžiť ľuďom - posilniť kapacity a kvalitu poradenstva, jednak pri plnení povinností napríklad pri platení odvodov, jednak pri čerpaní dôchodkov a ďalších dávok.
 • Rozšírime možnosti výpomoci rodinných príslušníkov v rodinných s. r. o.
 • Zavedieme bezplatné poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov.

 *

5.2 DÔCHODCOVIA

 • Budeme presadzovať samostatný ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe.
 • Základná téza znie: prvý dôchodkový pilier (priebežne financovaný dôchodkový systém) musí byť dlhodobo udržateľný.
 • Z priebežne financovaného dôchodkového systému je možné vyplatiť na dôchodkoch len toľko, koľko zdrojov priebežne financovaný dôchodkový systém získava z odvodov zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO, ďalších poistencov a odvodov za poistencov štátu.
 • Do priebežne financovaného dôchodkového systému môže štát prispievať formou dotácií. Môže ísť len o dotácie vymedzené reálnymi možnosťami štátneho rozpočtu a odôvodnené napríklad výpadkom zdrojov priebežne financovaného dôchodkového systému zapríčineným odklonom povinných odvodov na starobné dôchodkové sporenie.
 • Pri zachovaní princípu dlhodobej udržateľnosti sa musí zmeniť spôsob prerozdelenia zdrojov z priebežne financovaného dôchodkového systému do podoby dôchodkov pre konkrétnych občanov tak, aby bol spravodlivejší, solidárny a súčasne v primeranej miere zásluhový.
 • Zásadnú zmenu navrhujeme pri valorizácii dôchodkov - navrhujeme zmeniť princíp valorizácie naviazanej na tzv. dôchodcovskú infláciu na naviazanie na mix inflácie a rastu miezd (prípadne rastu HDP) a súčasne o kombináciu pevnej sumy a percentuálneho zvýšenia. Len tak sa zabezpečí, aby mali dôchodcovia spravodlivý podiel na raste slovenskej ekonomiky. Nestačí, aby mali dôchodcovia životnú úroveň zachovanú (na čo postačuje súčasná valorizácia o dôchodcovskú infláciu). Chceme, aby životná úroveň dôchodcov rástla. Po dohode s partnermi sa pokúsime aj o spätnú kompenzáciu nedostatočnej valorizácie tzv. starodôchodcom.
 • Navrhneme, aby sa dôchodky valorizovali pravidelne raz za polrok. Valorizácia dôchodkov tak bude rovnomernejšia, spravodlivejšia, stabilnejšia a predvídateľnejšia.
 • Súhlasíme s filozofiou minimálnych dôchodkov. Navrhneme však sprísnenie ich priznania - budeme požadovať vyšší osobný mzdový bod na započítanie tzv. kvalifikovaných rokov (dnes stačí 0,241, teda odvody zo základu vo výške len 24 % priemernej mzdy).
 • Podporujeme naviazanie dôchodkového veku na strednú dobu dožitia, avšak s korekciou - nie je možné takto "zmraziť" priemernú dobu čerpania dôchodku a súčasne takto jednostranne zvyšovať počet rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku, počas ktorých by občan mal platiť odvody. Inými slovami - pomer doby poistenia pred dosiahnutím dôchodkového veku a doby poberania dôchodku by mal byť vyrovnaný.
 • Do doby dôchodkového poistenia započítame aj dobu štúdia na strednej a vysokej škole po roku 2003.
 • Výpočet osobných mzdových bodov - zrušíme "strop" pre osobné mzdové body a priemerný osobný mzdový bod. Dnes je OMB najviac 3,00. To spôsobuje demotiváciu občanov s vyššími príjmami a ich útek do takých foriem, pri ktorých majú nižšie odvody. Najvyšší možný OMB musí zodpovedať aktuálne platnému maximálnemu vymeriavacieho základu.
 • Spravodlivo nastavíme zvýšenie dôchodku za dobu odpracovanú súbežne s poberaním dôchodku. Dnes takto priznávanú sumu zdvojnásobíme.
 • Novopriznané dôchodky - navrhneme zmeniť filozofiu tzv. dôchodkovej hodnoty. Namiesto doterajšieho naviazania na medziročný rast miezd sa rast dôchodkovej hodnoty, a teda i novopriznaných dôchodkov naviaže na medziročný rast zdrojov priebežne financovaného dôchodkového systému.
 • Predčasné dôchodky - umožníme poberanie predčasných dôchodkov nezávisle na veku občana (aj skôr ako 2 roky pred dosiahnutím dôchodkového veku) s primeranou mierou krátenia sumy dôchodku.
 • Predčasné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch - do doby 40 rokov zohľadníme i dobu štúdia.
 • Zvýšime platby zo strany štátu za tzv. poistencov štátu tak, aby lepšie odrážali výšku odvodov, ktoré občan platil predtým. Príkladom sú matky na materských a rodičovských dovolenkách, budú tak mať vyššie dôchodky. Prehodnotíme možnosť zvýšenia už priznaných dôchodkov matiek tak, aby sa výchova detí aj spätne premietla do ich vyšších dôchodkov.
 • Rodičovské dôchodky - ich suma nebude závisieť od aktuálneho zárobku detí dôchodkýň, ale bude daná ako násobok doby na materskej/rodičovskej dovolenke a priemerného osobného mzdového bodu vypočítaného z vlastných odvodov ženy - matky. Cieľom rodičovských dôchodkov je vynahradiť matkám čas strávený výchovou detí, preto budú vyššie rodičovské dôchodky žien, ktoré vychovali deti, a tak ich muži poberať nebudú.
 • Prehodnotíme možnosť platby štátu (resp. Sociálnej poisťovne) na dôchodkové poistenie aj za osoby, ktoré nemajú vlastný príjem v období práceneschopnosti alebo ošetrovania detí. To, že sa tak zatiaľ nedeje, je ďalšou príčinou nižších dôchodkov najmä žien.
 • Štát bude platiť za poistenca štátu aj v situácii, kedy počas starostlivosti o dieťa má určitý príjem, avšak nižší ako pred narodením dieťaťa - napríklad ženy pracujúce na kratší úväzok počas rodičovskej dovolenky, tak sa odstráni ďalšia veľká nespravodlivosť súčasného systému.
 • Umožníme tzv. zdieľanie dôchodkových práv manželov. Manželia sa budú môcť dohodnúť, že za počas nimi určenú dobu sa ich dôchodok vypočíta z ich navzájom spriemerovaných odvodov.
 • Vdovské a vdovecké dôchodky - v prípade úmrtia manžela bude mať vdova nárok na vdovský dôchodok bez ohľadu na jej vek. Rovnako to bude aj v prípade vdovca, ktorému zomrela manželka.
 • Starobné dôchodkové sporenie a dobrovoľné sporenia na dôchodok: budeme podporovať také formy starobného dôchodkového sporenia a dobrovoľného sporenia, ktoré prinesú občanom čo najvyššie zhodnotenie, pod dohľadom Národnej banky SR.
 • Podporujeme automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera.
 • Podporujeme možnosť založenia daňovo zvýhodneného dobrovoľného sporenia v druhom pilieri rodičmi pre deti už od ich narodenia.
 • Podporujeme dobrovoľné sporenie na dôchodok, a to aj formou daňových výhod rovnocenných s daňovým zvýhodnením povinných odvodov či dobrovoľných odvodov do prvého piliera.
 • Príspevok zamestnávateľa do tretieho piliera bude na strane zamestnanca nepeňažný príjem oslobodený od dane, na strane zamestnávateľa pôjde o daňový výdavok bez obmedzenia.
 • Umožníme čo najslobodnejší spôsob čerpania dôchodkov pri zachovaní princípu, že doživotný dôchodok by mal zabezpečiť primeranú životnú úroveň občana na dôchodku.
 • Žiadna forma čerpania dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku nesmie byť zdanená. To platí pre všetky dôchodkové piliere.
 • Upravíme výšku a filozofiu poplatkov, ich nastavenie považujeme naďalej za neprimerane výhodné pre správcovské spoločnosti. Znížime poplatky za správu dôchodkových fondov, prehodnotíme výšku poplatkov za zhodnotenie dôchodkových úspor.
 • Trináste dôchodky - zachováme ich ako potrebný doplnok dôchodkového systému v podobe štátnej sociálnej dávky, ako nástroj na nutné pozitívne korigovanie príjmov dôchodcov napríklad v čase prudkého zvyšovania cien.
 • Umožníme uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka aj pre pracujúcich či podnikajúcich poberateľov starobných, predčasných starobných a výsluhových dôchodkov.
 • Sociálna poisťovňa musí viac slúžiť ľuďom a zamestnávateľom - posilniť kapacity a kvalitu poradenstva, a to jednak pri plnení povinností napríklad pri platení odvodov, jednak pri čerpaní dôchodkov a ďalších dávok.

*

5.3 ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ

 • Zjednodušíme a zjednotíme pravidlá pre ohrozené skupiny zamestnancov, napr. zdravotne postihnutých zamestnancov. Súčasne zvýšime ich šance na trhu práce daňovými a odvodovými zvýhodneniami.
 • Navrhneme spravodlivejší, doteraz neexistujúci spôsob každoročného prepočtu výšky invalidného dôchodku v prípade, ak invalidný dôchodca pracuje, resp. podniká a platí odvody. S tým súvisí spravodlivejší a pre pracujúcich invalidov výhodnejší spôsob výpočtu ich starobných dôchodkov po dosiahnutí dôchodkového veku.
 • Zásadnú zmenu navrhujeme pri valorizácii dôchodkov - navrhujeme zmeniť princíp valorizácie naviazanej na tzv. dôchodcovskú infláciu na naviazanie na mix inflácie a rastu miezd (prípadne rastu HDP) a súčasne o kombináciu pevnej sumy a percentuálneho zvýšenia. Len tak sa zabezpečí, aby mali dôchodcovia spravodlivý podiel na raste slovenskej ekonomiky. Nestačí, aby mali dôchodcovia životnú úroveň zachovanú (na čo postačuje súčasná valorizácia o dôchodcovskú infláciu). Chceme, aby životná úroveň dôchodcov rástla. Po dohode s partnermi sa pokúsime aj o spätnú kompenzáciu nedostatočnej valorizácie tzv. starodôchodcom.
 • Navrhneme, aby sa dôchodky valorizovali pravidelne raz za polrok. Valorizácia dôchodkov tak bude rovnomernejšia, spravodlivejšia, stabilnejšia a predvídateľnejšia.
 • Zrušíme povinnosť platiť invalidné poistenie pracujúcim invalidom.

*

5.4 NEZAMESTNANÍ A ĽUDIA V HMOTNEJ NÚDZI

 • Zjednodušíme a zjednotíme pravidlá pre ohrozené skupiny zamestnancov. Súčasne zvýšime ich šance na trhu práce daňovými a odvodovými zvýhodneniami.
 • Znova spustíme aktivačné práce, a to v súčinnosti so systémovou nápravou pravidiel týkajúcich sa "medzitrhu práce" tak, aby sa reálna práca oplatila výrazne viac ako poberanie dávok či aktivačných príspevkov.
 • Zavedieme novú konštrukciu sumy životného minima a systematicky prehodnotíme naviazanie dávok a ďalších veličín na sumu životného minima.
 • V prípade prudkého rastu cien a životných nákladov umožníme valorizáciu životného minima raz polročne/štvrťročne. To bude znamenať častejšiu valorizáciu dávok naviazaných na životné minimum.
 • Zavedieme príspevok na bývanie, ktorý nebude súčasťou dávok v hmotnej núdzi.
 • Prehodnotíme výpočet súm dávok v hmotnej núdzi v prípade poberateľa s príjmom zo zárobkovej aktivity - s cieľom povzbudiť k zárobkovej aktivite ponechaním väčšej časti dávky v súbehu s vlastným príjmom a s postupným vyklesávaním (nie skokovým) nároku na dávku (medzitrh práce).
 • Zmeníme filozofiu výpočtu dávky v nezamestnanosti. Jej výška bude závislá na dôvode straty príjmu a doba poberania dávky bude závisieť od veku žiadateľa a počtu získaných rokov poistenia v nezamestnanosti.
 • Umožníme činnosť neštátnych agentúr pri umiestňovaní zamestnancov na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
 • Zrušíme časť súčasných príspevkov v zákone o službách zamestnanosti a transformujeme ich na odmenu neštátnym agentúram za umiestnenie nezamestnaných na trhu práce.
 • Úrady práce a inšpektoráty práce musia viac slúžiť ľuďom a zamestnávateľom - posilníme rozmer poradenskej činnosti a vzdelávania, je potrebné zásadne zlepšiť informačný obsah na webových stránkach oboch inštitúcií atď.

*

5.5 ZAMESTNANCI

 • Zjednodušíme Zákonník práce pre malé a stredné firmy.
 • Jednoduchšie pravidlá zamestnávania zavedieme pre špecifické zamestnania "na polceste" medzi typickou závislou prácou a samostatnou činnosťou. Znakom takejto práce je napríklad, že sa často vykonáva z domácnosti, zamestnávateľ neurčuje zamestnancovi pracovný čas, zamestnanec do značnej miery pracuje samostatne, ale súčasne je závislý na zamestnávateľovi napríklad kvôli koordinácii s inými zamestnancami, využíva pracovné prostriedky, znalosti a kontakty zamestnávateľa atď. Príkladom sú IT profesie, tvoriví zamestnanci, osoby v zdieľanej ekonomike, umelci, profesionálni športovci.
 • Zásadne zvýšime minimálnu mzdu, bude vo výške najmenej 60 % priemernej mzdy, s výnimkami (nižšia minimálna mzda) pre zamestnancov so základným vzdelaním, študentov, dôchodcov - ako to je vo vyspelých štátoch EÚ. Súčasne zavedieme všeobecnú odpočítateľnú položku v odvodoch, čím sa ešte viac zvýši čistá mzda zamestnancov.
 • Príplatky určené podľa Zákonníka práce naviažeme na priemernú mzdu zamestnanca (práca počas víkendov, práca v noci).
 • Povinné príspevky - na rekreáciu, športovú činnosť dieťaťa a pri dohode sociálnych partnerov aj na stravovanie - zmeníme na dobrovoľné. Súčasne zjednodušíme podmienky na ich vyplatenie a zvýšime limity príspevkov pre daňové zvýhodnenia.
 • V Zákonníku práce zjednodušíme niektoré pravidlá pri rozvrhnutí pracovného času a pri odpočinku, zjednodušíme pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku.
 • Zjednodušíme a zjednotíme pravidlá pre ohrozené skupiny zamestnancov, napr. rodičov s malými deťmi, osamelých rodičov, zdravotne postihnutých zamestnancov. Súčasne zvýšime ich šance na trhu práce daňovými a odvodovými zvýhodneniami.
 • Nastavíme platové tarify štátnych zamestnancov a pri výkone práce vo verejnom záujme tak, aby boli systematicky naviazané na výšku minimálnej mzdy.
 • Podporíme sociálny dialóg na všetkých úrovniach, najmä na podnikovej úrovni.
 • Podporujeme dobrovoľné sporenie na dôchodok, a to aj formou daňových výhod rovnocenných s daňovým zvýhodnením povinných odvodov či dobrovoľných odvodov do prvého piliera.
 • Príspevok zamestnávateľa do tretieho piliera bude na strane zamestnanca nepeňažný príjem oslobodený od dane, na strane zamestnávateľa pôjde o daňový výdavok bez obmedzenia.
 • Zavedieme jednotnú odvodovú odpočítateľnú položku, ideálne zhodnú s nezdaniteľnou časťou na daňovníka. Výrazne sa tak zjednoduší systém výpočtu daní a odvodov zamestnancov a zvýhodnia sa zamestnanci s kratšími úväzkami, resp. s minimálnou mzdou.
 • Znížime maximálny VZ na sociálne poistenie na 5-násobok priemernej mzdy (v súčasnosti 7-násobok), súčasne zvýšime maximálny možný OMB a POMB pri výpočte dôchodku na 5,00 (v súčasnosti 3,00) a maximálny možný DVZ pri výpočte nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti na 2,5-násobok priemernej mzdy (v súčasnosti 2-násobok), s cieľom dosiahnuť vyššiu zásluhovosť pri platení odvodov na sociálne poistenie a čerpaní príslušných dávok.
 • Zrušíme minimálne poistné a minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie (alternatíva: ponechať ich len pre spoločníkov a štatutárov obchodných spoločností).

*

5.6 PODNIKATELIA A ZAMESTNÁVATELIA

 • Zjednodušíme Zákonník práce pre malé a stredné firmy.
 • Jednoduchšie pravidlá zamestnávania zavedieme pre špecifické zamestnania "na polceste" medzi typickou závislou prácou a samostatnou činnosťou. Znakom takejto práce je napríklad to, že sa často vykonáva z domácnosti, zamestnávateľ neurčuje zamestnancovi pracovný čas, zamestnanec do značnej miery pracuje samostatne, ale súčasne je závislý na zamestnávateľovi napríklad kvôli koordinácii s inými zamestnancami, využíva pracovné prostriedky, znalosti a kontakty zamestnávateľa atď. Príkladom sú IT profesie, tvoriví zamestnanci, osoby v zdieľanej ekonomike, umelci, profesionálni športovci.
 • Zjednodušíme súčasné stupne náročnosti práce. Namiesto 6 stupňov postačia 3 stupne definované pre menej náročné druhy prác, pri ktorých je objektívne potrebná ochrana mzdy zamestnanca v Zákonníku práce. Ideálne by bolo úplne zrušiť stupne náročnosti, významne by to zjednodušilo povinnosti zamestnávateľov - ako je to vo vyspelých štátoch EÚ.
 • Príplatky určené podľa Zákonníka práce naviažeme na priemernú mzdu zamestnanca (práca počas víkendov, práca v noci).
 • Povinné príspevky na rekreáciu, športovú činnosť dieťaťa a pri dohode sociálnych partnerov aj na stravovanie, zmeníme na dobrovoľné. Súčasne zjednodušíme podmienky na ich vyplatenie a zvýšime limity príspevkov pre daňové zvýhodnenia.
 • V Zákonníku práce zjednodušíme niektoré pravidlá pri rozvrhnutí pracovného času a pri odpočinku a zjednodušíme pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku.
 • Zjednodušíme a zjednotíme pravidlá pre ohrozené skupiny zamestnancov, napr. rodičov s malými deťmi, osamelých rodičov, zdravotne postihnutých zamestnancov. Súčasne zvýšime ich šance na trhu práce daňovými a odvodovými zvýhodneniami.
 • Zjednodušíme povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov na "holú" úroveň povinností určených smernicou EÚ.
 • Otvoríme pracovný trh SR pre zamestnancov z tretích krajín - nie na princípe nedostatkových povolaní, ale na báze celých odvetví (strojárenstvo, poľnohospodárstvo, doprava, zdravotníctvo...), podľa regiónov, so zvýhodnením cudzincov s vyšším vzdelaním a občanov európskych štátov mimo EÚ.
 • V zákone o službách zamestnanosti zrušíme zbytočné byrokratické povinnosti, napríklad povinnosť nahlasovať na úrad práce prijatie vyslaných zamestnancov na výkon prác z iných členských štátov.
 • V zákone o podpore v čase skrátenej práce preformulujeme podmienky čerpania podpory na prospech zrozumiteľnosti, jednoznačnosti, jednoduchosti a najmä reálnej pomoci zamestnávateľom.
 • V zákone o službách zamestnanosti a v zákone o inšpekcii práce spresníme výšky pokút za porušovanie predpisov zo strany zamestnávateľov a spravodlivejšie odstupňujeme ich výšku podľa miery previnenia a doterajšej histórie zamestnávateľa.
 • Úrady práce a inšpektoráty práce musia viac slúžiť ľuďom a zamestnávateľom - posilníme rozmer poradenskej činnosti a vzdelávania, je potrebné zásadne zlepšiť informačný obsah na webových stránkach oboch inštitúcií atď.
 • Podporíme sociálny dialóg na všetkých úrovniach, najmä na podnikovej úrovni.
 • Príspevok zamestnávateľa do tretieho piliera bude na strane zamestnanca nepeňažný príjem oslobodený od dane, na strane zamestnávateľa pôjde o daňový výdavok bez obmedzenia.
 • Pripravíme systém spoločného výberu dane z príjmov a odvodov (projekt vyžadujúci súčinnosť vládnych strán a presahujúci horizont jedného volebného obdobia).
 • Zavedieme jednotnú odvodovú odpočítateľnú položku, ideálne zhodnú s nezdaniteľnou časťou na daňovníka. Výrazne sa tak zjednoduší systém výpočtu daní a odvodov zamestnancov a zvýhodnia sa zamestnanci s kratšími úväzkami, resp. s minimálnou mzdou.
 • Znížime povinný minimálny základ SZČO na 40 % priemernej mzdy (dnes 50 % priemernej mzdy), čo v prepočte znamená 20-percentné zníženie tzv. minimálnych odvodov SZČO.
 • Zrušíme zdravotné odvody z pasívnych príjmov (z príjmov zdanených podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov).
 • Odstránime všetky neopodstatnené výnimky a komplikácie zo zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, napríklad sa zruší povinná evidencia tzv. analytických údajov, zrušia sa súčasné dve odpočítateľné položky podľa zákona o sociálnom poistení a jedna odpočítateľná položka podľa zákona o zdravotnom poistení (nahradí ich jednotná odpočítateľná položka, viď vyššie), zrušia sa evidenčné listy dôchodkového poistenia.
 • Zavedieme systém "elektronickej" komunikácie na linke pacient - lekár - Sociálna poisťovňa - zamestnávateľ, obdobne ako pri tzv. elektronickej PN aj pre účely ošetrovného, tehotenského a materského.
 • Umožníme paušálne výdavky aj pri príjmoch z prenájmu.
 • Sociálna poisťovňa musí viac slúžiť ľuďom a zamestnávateľom - posilniť kapacity a kvalitu poradenstva, a to jednak pri plnení povinností napríklad pri platení odvodov, jednak pri čerpaní dôchodkov a ďalších dávok.
 • Rozšírime možnosti výpomoci rodinných príslušníkov v rodinných s. r. o.
 • Zavedieme bezplatné poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov.

*

PODROBNÝ PROGRAM

*

1.1 ŠTÍHLY ZÁKONNÍK PRÁCE PRE MALÉ A STREDNÉ FIRMY

AKTUÁLNY STAV

Súčasný Zákonník práce je svojou štruktúrou a obsahom príliš komplikovaný predpis. Má to svoje opodstatnenie, pokiaľ ide o väčších zamestnávateľov, najmä v priemysle, v tradičných odvetviach ekonomiky, ako sú strojárstvo, elektrotechnický priemysel, energetika, stavebníctvo a podobne. V týchto odvetviach je potrebná "tradičná" ochrana zamestnancov, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, rozvrhovanie pracovného času, čas odpočinku, dôsledné definovanie pravidiel pri prekážkach v práci, pri vzniku i ukončení pracovného pomeru atď. Súčasne väčší zamestnávatelia majú prostriedky na rozsiahlejší administratívny aparát - silné personálne a mzdové oddelenia, pri výške ich obratu a vyššom počte zamestnancov to vedia zvládnuť.

V opačnej situácii sú menší zamestnávatelia, ktorým komplikovaný Zákonník práce bráni v ďalšom rozvoji a prijímaní nových zamestnancov, často úplne zbytočne.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Pre menších zamestnávateľov (návrh do 20 zamestnancov, alternatívne do 50 zamestnancov) zjednodušíme niektoré ustanovenia Zákonníka práce.

Napríklad ide o ustanovenia:

 • pracovný čas
 • odpočinok medzi zmenami a v týždni
 • ukončenie pracovného pomeru
 • príplatky za prácu v sobotu a nedeľu
 • prekážky v práci na strane zamestnávateľa i zamestnanca

*

KOMU TO POMÔŽE

Opatrenie prospeje najmä menším zamestnávateľom, zásadne sa zjednodušia ich administratívne povinnosti a ochotnejšie budú tvoriť pracovné miesta.

Prospeje to aj zamestnancom, v menších firmách je zvyčajne ľahšia možnosť dohodnúť sa a tým, že zamestnávateľom sa zníži réžia spojená so zamestnávaním, bude väčší priestor na rast miezd a na tvorbu nových pracovných miest. Väčšia ponuka práce bude znamenať väčší tlak pracovného trhu na rast miezd.

Štátu, očakávaný rast zamestnanosti a miezd znamená vyšší výber daní a odvodov a menší tlak na výplatu sociálnych dávok.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v Zákonníku práce sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pri predpoklade, že opatrenie pomôže rastu zamestnanosti a rastu miezd, pozitívny.

*

1.2 JEDNODUCHŠIE PRAVIDLÁ ZAMESTNÁVANIA PRE ŠPECIFICKÉ PROFESIE

AKTUÁLNY STAV

Nie každá profesia, nie každý zamestnanec v praxi potrebujú takú silnú "ochranu", akú dnes poskytuje zamestnancom súčasný Zákonník práce. Niektoré pravidlá sú nastavené tak, že nie sú v duchu súčasnej doby v prípade rôznych nových, respektíve prudko rozvíjajúcich sa povolaní. Aj obdobie pandémie COVID-19 ukázalo, že práca z domu, ktorá sa v tejto dobe výrazne rozšírila, nie je na škodu ani zamestnancom, ani zamestnávateľom. Pričom práve táto forma práce je typická tým, že si zamestnanec sám organizuje pracovný čas, nemá automatický nárok na príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu či prácu vo sviatok a - radi sme si na to zvykli.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zjednodušenie Zákonníka práce pre niektoré profesie má svoje opodstatnenie. Osobitné pravidlá zamestnávania zavedieme pre zamestnania na polceste medzi typickou závislou prácou a samostatnou činnosťou (znakom takejto práce je napríklad, že sa často vykonáva z domácnosti, zamestnávateľ neurčuje zamestnancovi pracovný čas, zamestnanec do značnej miery pracuje samostatne, ale je závislý na zamestnávateľovi napríklad kvôli koordinácii s inými zamestnancami, využíva pracovné prostriedky, znalosti a kontakty zamestnávateľa atď.) ... príkladom sú "digitálne" povolania, tvoriví zamestnanci, pracovníci v IT sektore, zdieľaná ekonomika, umelci alebo profesionálni športovci (tí už dnes "svoj" Zákonník práce majú - v Zákone o športe).

*

KOMU TO POMÔŽE

V prvom rade dotknutým zamestnancom, dnes sú mnohí v postavení SZČO, a tak nemajú žiadnu ochranu v prípade sporu s odberateľmi ich práce. Zjednodušený Zákonník práce im prinesie potrebné prvky ochrany pri zachovaní relatívne vysokej slobody pri ich práci alebo tvorbe.

Opatrenie prospeje aj zamestnávateľom, získajú istotu dlhodobejšieho pracovného vzťahu so zamestnancami, ktorí sú dnes často v postavení SZČO, ktoré ich nijako nezaväzuje.

Štátu, očakávaný rast počtu pracovných miest pri súčasných pravidlách daňovo-odvodového systému znamená vyšší výber daní a odvodov ako v prípade, kedy boli dotknuté osoby v postavení SZČO.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v Zákonníku práce sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pri predpoklade, že opatrenie pomôže rastu zamestnanosti a rastu miezd, pozitívny.

*

1.3 ZVÝŠENIE MINIMÁLNEJ MZDY

AKTUÁLNY STAV

Výška minimálnej mzdy sa na každý rok určuje po dohode sociálnych partnerov. K takejto dohode došlo počas ostatných rokov len raz, na rok 2023 a súčasná minimálna mzda tak je 700 € na mesiac, resp. 4,023 € na hodinu. Ak k dohode sociálnych partnerov nedôjde, minimálna mzda je daná "automatom" ako 57 % priemernej mzdy zistenej za predošlé 2 roky. Problémom je, že z každoročného zvýšenia minimálnej mzdy si pri súčasnom nastavení daňovo-odvodového systému "odkrojí" štát na zvýšení dane zo mzdy a odvodoch zamestnanca a zamestnávateľa približne polovicu.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Mzdy na Slovensku sú v porovnaní s priemerom EÚ veľmi nízke. Priemerná mzda v SR v roku 2021 bola 1211 €, na porovnanie v ČR to bolo 1501 €, v Nemecku a Rakúsku vyše 4000 €. Súhlasíme s názorom, že prudší rast minimálnej mzdy vytvorí tlak na rast miezd všeobecne, a to v súkromnom i verejnom sektore. Príkladom môže byť Nemecko, kde dlhé roky minimálna mzda nebola zavedená, zaviedla sa od roku 2015 a odvtedy stúpla o vyše tretinu. V slovenských podmienkach je zároveň vítané, aby sa ľuďom oplatilo pracovať a nie žiť z dávok. Zvýšenie "hrubej" minimálnej mzdy však musí byť spojené s daňovo-odvodovými zvýhodneniami, tu je cieľom zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, nie zvýšiť príjmy verejných rozpočtov.

Preto navrhneme zvýšenie minimálnej mzdy (súčasne so zavedením odpočítateľnej položky v odvodoch, viď časť "Odvody"), tá bude vo výške najmenej 60 % priemernej mzdy. Súčasne zavedieme opodstatnené výnimky (nižšia minimálna mzda) pre zamestnancov so základným vzdelaním, študentov, dôchodcov - ako je to vo vyspelých štátoch EÚ (Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, V. Británia) - aby sa nesťažilo zamestnávanie týchto skupín ľudí.

*

KOMU TO POMÔŽE

Zamestnancom.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v Zákonníku práce sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Pozitívny, opatrenie podporí všeobecný rast miezd a napriek zavedeniu odpočítateľných položiek to bude znamenať viac zdrojov pre verejné rozpočty.

*

1.4 ZJEDNODUŠENIE STUPŇOV NÁROČNOSTI PRÁCE

AKTUÁLNY STAV

Podľa prílohy Zákonníka práce je zavedených 6 stupňov náročnosti práce - v závislosti od náročnosti práce, nárokov na vzdelanie, prax a zručnosti zamestnanca, hmotnú zodpovednosť, riadenie iných zamestnancov atď. Povinnosťou zamestnávateľa je správne zaradiť každého zamestnanca do "jeho" stupňa náročnosti podľa druhu vykonávanej práce, čo nie je jednoduché. Na tieto stupne náročnosti sú naviazané tzv. minimálne mzdové nároky, čo vlastne znamená, že máme zavedených 6 úrovní výšky minimálnej mzdy, ktoré sú naviazané na tieto stupne náročnosti práce. Ide o zbytočne komplikovaný systém. A pokiaľ ide o jeho obhajobu v zmysle, že aj generálny riaditeľ a vysokokvalifikovaní zamestnanci musia mať "svoju" minimálnu mzdu, tak takýto argument nepotrebuje ďalší komentár.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zjednodušíme súčasné stupne náročnosti - namiesto 6 stupňov postačia 3 stupne definované pre menej náročné druhy prác, pri ktorých je objektívne potrebné určiť v Zákonníku práce garantovanú výšku mzdy. Ideálne by bolo úplne zrušiť stupne náročnosti, významne by to zjednodušilo povinnosti zamestnávateľov.

*

KOMU TO POMÔŽE

Zrušenie vyšších stupňov náročnosti kvalifikovaných a skúsených zamestnancov nijako nepoškodí, vedia si výšku svojej mzdy vyrokovať sami a v praxi je to vždy vyššia suma, než im doteraz garantoval Zákonník práce. Zamestnávateľom to výrazne zníži ich doterajšie administratívne povinnosti pri zaraďovaní zamestnancov do stupňov náročnosti.

*

PRIORITA

Stredná.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v Zákonníku práce sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pri predpoklade, že opatrenie pomôže rastu zamestnanosti a rastu miezd, pozitívny.

*

1.5 ZMENA FILOZOFIE PRÍPLATKOV KU MZDE 

AKTUÁLNY STAV

Niektoré príplatky podľa Zákonníka práce sú naviazané na priemerný zárobok zamestnanca (nadčasy, sviatky), niektoré na minimálnu mzdu (sobota, nedeľa, nočná práca, sťažený výkon práce). Nemá to logiku. Pritom pri odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sú príplatky naviazané buď na konkrétne platové tarify, alebo na plat zamestnanca. Pre porovnanie, v Českej republike je väčšina nárokovateľných príplatkov naviazaná na priemerný zárobok zamestnanca.

Napokon, naviazanie niektorých príplatkov na minimálnu mzdu je objektívnou príčinou neochoty zamestnávateľov dohodnúť sa so sociálnymi partnermi na vyššej minimálnej mzde. My pritom chceme, aby sa mzdy zamestnancov zvyšovali.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Navrhujeme, aby sa všetky nárokovateľné príplatky zamestnanca podľa Zákonníka práce naviazali na priemerný zárobok zamestnanca. Bude to objektívnejšie, spravodlivejšie a bližšie spôsobu odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme. Konkrétna výška sa určí na základe dohody sociálnych partnerov, mala by byť o niekoľko percentuálnych bodov nižšia ako pri odmeňovaní vo verejnom záujme (na to sa však možno pozrieť aj z druhej strany - a to tak, že sa zvýšia príplatky pri výkone práce vo verejnom záujme).

*

KOMU TO POMÔŽE

Zamestnancom i zamestnávateľom.

*

PRIORITA

Stredná. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v Zákonníku práce sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pri predpoklade, že opatrenie pomôže rastu zamestnanosti a rastu miezd, pozitívny.

*

1.6 DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU, DAŇOVÉ VÝHODY ZOSTANÚ

AKTUÁLNY STAV

Pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov sú dnes príspevky na rekreáciu povinné. Ich nevýhodou je obrovská byrokracia s tým spojená. Naopak výhodou je oslobodenie príspevkov od dane do výšky 275 € ročne - avšak pri dodržaní množstva komplikovaných podmienok. Treba uznať, že príspevky na rekreáciu získali značnú popularitu a ich zavedením sa podarilo dosiahnuť aj cieľ, zvýšiť tržby v cestovnom ruchu na Slovensku.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Daňovo zvýhodnené príspevky na rekreáciu v Zákonníku práce ponecháme, avšak zmeníme ich na dobrovoľné. Súčasne zjednodušíme podmienky na ich oslobodenie od dane a zvýšime limit, pri ktorom sú oslobodené od dane, na 500 € ročne. Čerpanie príspevku na rekreáciu umožníme aj pri detských táboroch detí v predškolskom veku.

Obdobne aj pri príspevku na športovú činnosť dieťaťa zjednodušíme podmienky na oslobodenie od dane a zvýšime limit na 500 € ročne, súčasne príspevok zamestnávateľa prepojíme s voľnočasovými poukazmi.

Po dohode so sociálnymi partnermi zvážime možnosť zmeny príspevkov na stravovanie na dobrovoľné, rovnako by sa súčasne zjednodušili podmienky ich oslobodenia od dane a zvýšili sumy príspevkov zamestnávateľa, ktoré sú na strane zamestnancov oslobodené od dane.

Finančný príspevok na stravovanie umožníme zamestnávateľom vyplácať pozadu, na základe evidencie odpracovaných zmien zamestnanca, čím odstránime zbytočnú byrokratickú prekážku pri ich vyplácaní.

Sumy stravného a "kilometrovného" pri pracovných cestách budeme zvyšovať vždy k 1. januáru každého roka, zjednodušíme tak prácu mzdovým účtovníčkam.

*

KOMU TO POMÔŽE

Všetkým. Zamestnávateľom tieto opatrenia rozviažu ruky pri tvorbe sociálnych politík vo svojich organizáciách. Zamestnanci môžu dostať vyššie príspevky ako doteraz, pri zachovaní výhodného oslobodenia od dane a odvodov. Cestovný ruch na Slovensku môže získať viac zdrojov, obdobne športové organizácie, podnikatelia vo verejnom stravovaní atď. Tieto impulzy budú v konečnom dôsledku znamenať aj nové zdroje pre verejné rozpočty.

*

PRIORITA

Stredná.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v Zákonníku práce sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pri predpoklade, že opatrenie pomôže odvetviu cestovného ruchu, všeobecnému rastu zamestnanosti a rastu miezd, pozitívny.

*

1.7 ZJEDNODUŠENIE ZÁKONNÍKA PRÁCE

AKTUÁLNY STAV

Niektoré pravidlá v Zákonníku práce sú príliš zložité, respektíve následkom mnohých novelizácií postupne "nabobtnali" a stali sa v praxi nepoužiteľnými. Príkladom sú pravidlá pre pracovný čas alebo pre nárok na dovolenku, tomu často nerozumejú ani profesionálni účtovníci alebo audítori.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Po dohode so sociálnymi partnermi zjednodušíme niektoré pravidlá v Zákonníku práce.

Zjednodušíme napríklad pravidlá pri rozvrhnutí pracovného času a pri odpočinku.

Zjednodušíme pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku.

Zjednodušíme povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov na "holú" úroveň povinností určených smernicou EÚ

*

KOMU TO POMÔŽE

Zníženie byrokracie pri zamestnávaní pomôže zamestnávateľom, súčasne ich to podporí pri tvorbe nových pracovných miest, čo vytvorí vyšší dopyt po zamestnancoch na pracovnom trhu. A to v konečnom dôsledku vytvorí tlak na rast miezd.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v Zákonníku práce sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pri predpoklade, že opatrenie pomôže rastu zamestnanosti a rastu miezd, pozitívny.

*

1.8 PODPORA ZAMESTNÁVANIA OHROZENÝCH SKUPÍN

AKTUÁLNY STAV

Pod ohrozenými alebo hendikepovanými skupinami zamestnancov myslíme najmä rodičov malých detí, osamelých rodičov, zdravotne postihnutých zamestnancov. Súčasný Zákonník práce im síce poskytuje tzv. vyššiu ochranu, najmä pred daním výpovede zo strany zamestnávateľa, ale tá je kontraproduktívna, pretože výsledným efektom je neochota zamestnávateľov zamestnávať takýchto zamestnancov. O pružných formách pracovného času je v Zákonníku práce "popísaného" veľa, avšak v praxi to je problém. Mzdy týchto zamestnancov - a logicky vo vyššom veku i dôchodky - sú v porovnaní s inými zamestnancami často nízke.

*

NÁVRH RIEŠENIA

V Zákonníku práce zjednodušíme a zjednotíme pravidlá pre ohrozené skupiny zamestnancov, napr. pre rodičov s malými deťmi, osamelých rodičov, zdravotne postihnutých zamestnancov. Zamestnávateľov daňovo zvýhodníme - napríklad formou superodpočtu nákladov na mzdu do daňovo uznaných výdavkov, samotných zamestnancov zvýhodníme novými nezdaniteľnými časťami mzdy a zamestnancov i zamestnávateľov odpočítateľnou položkou, respektíve nižšou sadzbou odvodov (už v súčasnosti majú ŤZP zamestnanci a ich zamestnávatelia polovičnú sadzbu odvodov, avšak to nestačí).

*

KOMU TO POMÔŽE

Dotknutým skupinám zamestnancov.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v Zákonníku práce sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Pri predpoklade, že opatrenie pomôže rastu zamestnanosti a rastu miezd, pozitívny.

*

1.9 OTVORENIE PRACOVNÉHO TRHU ZAMESTNANCOM Z TRETÍCH KRAJÍN

AKTUÁLNY STAV

Už niekoľko rokov pociťujú zamestnávatelia nedostatok voľných pracovníkov na trhu práce. Nerovnováha na trhu práce brzdí ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky a vyháňa potenciálnych investorov zo Slovenska. Zamestnanie a život na Slovensku si pritom hľadá množstvo viac či menej kvalifikovaných ľudí z európskych, avšak nečlenských štátov EÚ, v prvom rade z Ukrajiny. Súčasný "systém" udeľovania pracovných povolení a povolení na pobyt pre takýchto občanov umožňuje zrýchlený postup - avšak len pre niektoré profesie a niektoré regióny Slovenska. Pri výhľade najbližších rokov nie je žiaden dôvod, prečo by sa tento zrýchlený postup nemohol týkať viacerých profesií, respektíve prečo by nemohli byť zvýhodnení občania európskych krajín mimo členských štátov.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Otvoríme pracovný trh SR pre zamestnancov z tretích krajín - nie na princípe nedostatkových povolaní, ale na základe odvetví (strojárenstvo, poľnohospodárstvo, doprava, zdravotníctvo...), podľa regiónov, so zvýhodnením občanov s vyšším vzdelaním a občanov európskych štátov mimo EÚ.

*

KOMU TO POMÔŽE

Zamestnávateľom, získajú tak ľahšie nových pracovníkov, dôsledkom bude rast slovenskej ekonomiky, ďalšie zdroje do verejných rozpočtov (dane, odvody...).

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v Zákonníku práce a pracovnej legislatíve sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Pozitívny, zvýši sa tak zamestnanosť, zvýšia sa daňové príjmy štátu a príjmy do fondov Sociálnej poisťovne.

*

1.10 NÁPRAVA PLATOVÝCH TARÍF ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

AKTUÁLNY STAV

Dlhodobo neriešeným problémom je nesystémové nastavenie platových tabuliek (platové triedy, platové stupne, platových taríf) zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a štátnych zamestnancov. Minimálna úroveň ich platov nie je naviazaná, resp. prepojená na platnú minimálnu mzdu alebo sumy minimálnych mzdových nárokov, a tak sa v pravidelných intervaloch prijímajú "ad-hoc" riešenia, aby platy štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme rástli aspoň sčasti porovnateľným tempom, ako rastú mzdy zamestnancov v súkromnom sektore. Súčasný systém je pre týchto zamestnancov demotivačný a nespravodlivý najmä voči tým, ktorí sú na nižších a stredných pozíciách.

*

NÁVRH RIEŠENIA

*

Urobíme poriadok s platovými tarifami štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. A to tak, aby boli systematicky naviazané na výšku minimálnej mzdy

*

KOMU TO POMÔŽE

Zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme a štátnym zamestnancom. Rast ich miezd však bude nepriamo tlačiť aj na rast miezd zamestnancov v súkromnom sektore.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v Zákonníku práce a ďalších pracovnoprávnych predpisoch sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Opatrenie bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet a rozpočty samospráv, pretože platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a štátnym zamestnancov budú jednoznačne vyššie ako dnes.

*

1.11 SOCIÁLNE DÁVKY SI TREBA ODPRACOVAŤ

AKTUÁLNY STAV

Ani po 30 rokoch existencie samostatnej Slovenskej republiky sme neboli schopní nastaviť systém sociálnych dávok (dávok v hmotnej núdzi) tak, aby bol splnený ich účel. Áno, musíme sa postarať o tých, ktorí z objektívnych príčin nemôžu pracovať - to sú starí, dlhodobo chorí alebo ťažko zdravotne postihnutí občania. Nie je však normálne, aby v situácii, keď prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska a vo všetkých odvetviach chýbajú pracovníci, desaťtisíce ľudí, ktorí nie sú ani starí, ani chorí, poberali dávky a ničím spoločnosti neprispeli. Treba uznať, že to nie je len ich vina, ale je to do značnej miery vina zle nastaveného systému. Toho dôkazom je aj nedávne zrušenie systému aktivačných prác.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Znova spustíme aktivačné práce. Súčasne systémovo napravíme pravidlá týkajúce sa "medzitrhu práce" tak, aby sa reálna - užitočná práca s pridanou hodnotou pre spoločnosť oplatila výrazne viac ako poberanie dávok, resp. niekdajších aktivačných príspevkov.

*

KOMU TO POMÔŽE

V prvom rade dlhodobo nezamestnaným, pretože v konečnom dôsledku sa tak zvýši ich životná úroveň. Získa však spoločnosť ako celok.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.7.2024, respektíve postupne, v jednotlivých krokoch zladených s ostatnými opatreniami v zákone o službách zamestnanosti a v oblasti dávok v nezamestnanosti.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Pozitívny, dá sa predpokladať zvýšenie zamestnanosti, tým pádom zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu, súčasne postupne zníženie výdavkov v oblasti sociálnych dávok.

*

1.12 NEZAMESTNANÝM POMÔŽU PRI HĽADANÍ PRÁCE AGENTÚRY

AKTUÁLNY STAV

V praxi vidíme, že štát (teda úrady práce) si neplnia dobre svoju funkciu pri hľadaní práce pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Ľudia, ktorí si hľadajú prácu, sa na úradoch práce evidujú a veria, že úrad práce im pomôže. Úrady práce sa stali pracoviskami, ktorých úlohou je vedenie tejto evidencie, dokážu však len čiastočne aktívne pomáhať ľuďom pri hľadaní práce, nadobúdaní požadovaných zručností či kvalifikácie. Tento systém je potrebné rozhýbať a dať mu vyššiu dynamiku.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Umožníme činnosť neštátnych agentúr pri umiestňovaní zamestnancov na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Zrušíme časť súčasných príspevkov v zákone o službách zamestnanosti a transformujeme ich na odmenu neštátnym agentúram za umiestnenie nezamestnaných na trhu práce.

*

KOMU TO POMÔŽE

Uchádzačom o zamestnanie, ľahšie si dokážu nájsť prácu - a to dobrú a lepšie zaplatenú prácu.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2026. Ide o zmenu, ktorá bude vyžadovať dlhšiu prípravu a dlhšie obdobie na vznik neštátnych agentúr.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Pri predpoklade, že opatrenie pomôže rastu zamestnanosti a rastu miezd, pozitívny.

*

1.13 PREČ SO ZBYTOČNÝMI POVINNOSŤAMI V PRACOVNEJ LEGISLATÍVE

AKTUÁLNY STAV

Nielen Zákonník práce, ale aj zákon o službách zamestnanosti obsahuje zbytočné byrokratické povinnosti, ktoré možno nie je vidieť "okom laika", ale žiaľ sú tu. Príkladom takejto zbytočnosti je povinnosť nahlasovať na úrade práce prijatie vyslaných zamestnancov na výkon prác z iných členských štátov EÚ. Táto povinnosť sa netýka len firiem, ale každého, dokonca aj fyzických osôb. Viete, že ak sa vám v dome pokazí kúrenie, žijete napríklad na Kysuciach a servis vám zabezpečuje firma z Moravy, príchod ich technika musíte nahlásiť na úrade práce, pretože je to občan iného členského štátu? Pritom vyslanie svojich zamestnancov si už nahlasuje príslušný zamestnávateľ, v tomto prípade zamestnávateľ z Českej republiky, na inšpektoráte práce v SR.

*

NÁVRH RIEŠENIA

V zákone o službách zamestnanosti zrušíme zbytočné byrokratické povinnosti, napríklad absolútne zbytočnú povinnosť nahlasovať na úrad práce prijatie vyslaných zamestnancov na výkon prác z iných členských štátov.

*

KOMU TO POMÔŽE

Všetkým občanom, zamestnávateľom a inštitúciám.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.7.2024, ide o jednoduché zmeny, pri ktorých by nemal byť problém s ich presadením.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny.

*

1.14 VYLADENIE SYSTÉMU PODPORY V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE

AKTUÁLNY STAV

Negatívna skúsenosť, ktorú Slovensko zažilo v čase pandémie v rokoch 2020 - 2021 s neexistujúcimi systémovými riešeniami na pomoc zamestnávateľom a podnikateľom pri záchrane pracovných miest, viedla k prijatiu zákona o podpore v čase skrátenej práce. Ide v zásade o dobré, ale nie dostatočne dobré riešenie určené na pomoc zamestnávateľom "v ťažkých časoch". Priestor na zlepšenie, zjednodušenie a spresnenie pravidiel je napríklad pri samotnej definícii, kedy je zamestnávateľ "v čase skrátenej práce", na ktorých zamestnancov si môže uplatniť podporu a vo výške samotnej podpory. Podpora v čase skrátenej práce sa nevzťahuje na živnostníkov a všeobecne na SZČO, čo nie je správne.

*

NÁVRH RIEŠENIA

V zákone o podpore v čase skrátenej práce preformulujeme podmienky čerpania podpory na prospech zrozumiteľnosti a jednoznačnosti. Na dobrovoľnej báze umožníme platenie poistného a čerpanie podpory aj pre samostatne zárobkovo činné osoby.

*

KOMU TO POMÔŽE

Zamestnávateľom a ich zamestnancom pri záchrane pracovných miest k krízových obdobiach. Pomôže aj SZČO pri problémoch zapríčinených "vonkajším faktorom" v podnikaní.

*

PRIORITA

Stredná.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v pracovnej legislatíve sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pri predpoklade, že opatrenie pomôže lepšie udržať pracovné miesta, pozitívny.

*

1.15 POZRIEŤ SA TREBA AJ NA POKUTY A POSTIHY

 AKTUÁLNY STAV

Stačí sa pozrieť napríklad do zákona o službách zamestnanosti. Úrad práce uloží zamestnávateľovi za ľubovoľný "prešľap" pokutu do výšky 33000 eur. Úrad práce pritom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov, závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku. Inšpektorát práce môže udeliť pokutu až do výšky 200000 eur.

Výška pokuty môže byť pre menšieho podnikateľa likvidačná. Pravidlá pre určenie výšky pokuty sú pritom vágne, inšpektor práce má tak v rukách nástroj, ktorý je ľahko zneužiteľný, čo sa v minulosti žiaľ potvrdilo v praxi.

*

NÁVRH RIEŠENIA

V zákone o službách zamestnanosti a v zákone o inšpekcii práce prehodnotíme a spresníme výšky pokút za porušovanie predpisov zo strany zamestnávateľov a spravodlivejšie odstupňujeme ich výšku podľa miery previnenia a doterajšej histórie zamestnávateľa.

*

KOMU TO POMÔŽE

Zamestnávateľom.

*

PRIORITA

Stredná.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, zmeny v pracovnej legislatíve sa musia pripraviť dôkladne a po poctivej diskusii so sociálnymi partnermi.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny.

*

1.16 ÚRADY PRÁCE A INŠPEKTORÁTY PRÁCE MUSIA SLÚŽIŤ ĽUĎOM

AKTUÁLNY STAV

V súčasnom zložitom a komplikovanom svete nie je jednoduché orientovať sa. Nie je jednoduché nájsť správne informácie. Často je problém zvoliť si správne riešenie v situácii, v ktorej sa občan či zamestnávateľ ocitne. Zásadnou úlohou úradov práce a inšpektorátov práce ako kompetentných organizácií v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, preto musí byť poradenská činnosť.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Úrady práce a inšpektoráty práce musia viac slúžiť ľuďom a zamestnávateľom. Preto posilníme personálne, odborne, ale aj technicky útvary zaoberajúce sa poradenskou činnosťou a vzdelávaním. Je potrebné aj zásadne zlepšiť informačný obsah na webových stránkach oboch inštitúcií, pravidelne zverejňovať napríklad metodické usmernenia pre verejnosť pri legislatívnych zmenách a zabezpečovať kvalitný informačný servis pre občanov a firmy.

*

KOMU TO POMÔŽE

Všetkým - zamestnancom, drobným podnikateľom, zamestnávateľom. Nepriamo to pomôže aj štátu, pretože znalosť zákona (teda aj povinností) vedie k ich zodpovednejšiemu plneniu.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2024.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, z dlhodobého pohľadu pozitívny.

*

1.17 PODPORA SOCIÁLNEHO DIALÓGU 

AKTUÁLNY STAV

Na mnohých príkladoch z minulosti možno preukázať, že dobrá spolupráca všetkých zainteresovaných vedie k dobrým výsledkom - a naopak.

Sociálny dialóg je reprezentovaný na najvyššej úrovni trojuholníkom vláda - zástupcovia zamestnancov - zástupcovia zamestnávateľov. A naopak, na podnikovej úrovni má často podobu diskusie majiteľ súkromnej firmy - zástupcovia zamestnancov.

Nie vždy to funguje.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Presadzujeme sociálny dialóg na všetkých úrovniach, najmä na podnikovej úrovni. Nie je to jednoduchá úloha. Preto budeme očakávať návrhy sociálnych partnerov a tie rozumné, pri ktorých bude obojstranný súhlas, radi podporíme a premietneme aj do legislatívnych zmien.

*

KOMU TO POMÔŽE

Zamestnancom i zamestnávateľom.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Nejde o opatrenie prísne legislatívnej povahy, preto tu uvedieme svoje želanie: čím skôr.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pri predpoklade, že to pomôže rastu zamestnanosti a rastu miezd, pozitívny.

*

2.1 ÚSTAVNÝ ZÁKON O PRIMERANOM HMOTNOM ZABEZPEČENÍ V STAROBE

AKTUÁLNY STAV

Napriek snahám v období rokov 2016 až 2023 nebol v Národnej rade SR  prijatý ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. Čiastkové zásady sú ukotvené v Čl. 39 Ústavy SR, ale to nepovažujeme za dostatočné. V Ústave SR absentuje garancia udržateľnosti priebežne financovaného dôchodkového systému, garancia dostatočnej "sily" systému starobného dôchodkového sporenia, ďalej garancie daňových zvýhodnení dobrovoľných foriem poistenia či sporenia, garancia toho, že vyplácané dôchodky sú oslobodené od dane a odvodov, garancia toho, že poberatelia dôchodkov nesmú byť znevýhodnení pri platení daní a odvodov z iných svojich príjmov atď.

Navyše aj tie ustanovenia, ktoré dnes v Ústave SR sú (najmä ide o Čl. 39 ods. 4 a 5), nie sú reálne naplnené v zákone o sociálnom poistení - je zrejmé, že starostlivosť o dieťa má negatívny vplyv na hmotné zabezpečenie rodiča v starobe a systém nedávno zavedených rodičovských dôchodkov tento problém rieši len čiastočne.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Budeme presadzovať samostatný ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe (o dôchodkovom systéme).

V ústavnom zákone budú zakotvené zásady:

 • dôchodkový systém je viacpilierový, skladá sa z priebežne financovaného dôchodkového systému, do ktorého primerane prispieva štát, zo systému starobného dôchodkového sporenia pod dohľadom NBS a z dobrovoľného sporenia na dôchodok, ktoré je podporené daňovými zvýhodneniami,
 • priebežne financovaný dôchodkový systém je udržateľný, vyplácané dôchodky zodpovedajú príjmom priebežne financovaného dôchodkového systému, nesmú sa tvoriť deficity,
 • inými slovami, z priebežne financovaného dôchodkového systému je možné vyplatiť na dôchodkoch len toľko, koľko zdrojov sa získa z odvodov zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO, ďalších poistencov a z odvodov za poistencov štátu,
 • do priebežne financovaného dôchodkového systému môže prispievať štát formou dotácií. Tie môžu byť vymedzené reálnymi možnosťami štátneho rozpočtu a odôvodnené napríklad výpadkom zdrojov priebežného systému z dôvodu odklonu povinných odvodov poistencov do starobného dôchodkového sporenia,
 • výchova detí nesmie mať negatívny vplyv na výšku dôchodku rodičov,
 • dôchodkový vek sa upravuje podľa strednej doby dožitia,
 • valorizácia dôchodkov z priebežne financovaného systému musí garantovať nielen zachovanie, ale pri dodržaní zásady udržateľnosti priebežne financovaného systému aj zvýšenie životnej úrovne dôchodcov,
 • pri zachovaní zásady udržateľnosti priebežne financovaného systému sa musia jeho zdroje premietať do podoby konkrétnych dôchodkov pre konkrétnych občanov tak, aby priebežne financovaný systém bol spravodlivý, solidárny a súčasne v primeranej miere zásluhový,
 • žiadna forma čerpania dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku nesmie byť zdanená a poberateľ dôchodku nesmie byť znevýhodnený voči iným občanom pri zdanení iných svojich príjmov.

Sme si vedomí, že na podporu prijatia ústavného zákona je potrebné získať ústavnú väčšinu v Národnej rade SR, o čo sa budeme vysvetľovaním našich argumentov usilovať. Ak sa nepodarí presadiť ústavný zákon, premietneme uvedené návrhy do zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov.

*

KOMU TO POMÔŽE

Všetkým občanom, súčasným i budúcim dôchodcom. Zásada udržateľnosti priebežného systému je v záujme štátu, zastaví sa tak zadlžovanie Slovenska.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2026. Ústavný zákon by mal byť prijatý po dôkladnej diskusii. Jednotlivé opatrenia však môžu byť rozpracované a prijaté napríklad v zákone o sociálnom poistení skôr.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Vysoko pozitívny, zastaví sa tak hrozba zvyšovania deficitu z dôvodu neodborných a populistických zásahov do dôchodkového systému.

*

2.2 LEPŠIA VALORIZÁCIA DÔCHODKOV

AKTUÁLNY STAV

Vláda Roberta Fica presadila a od roku 2013 aj zaviedla zmenu valorizácie dôchodkov. Dovtedy bol platný tzv. švajčiarsky model, kedy medziročné zvýšenie dôchodkov záviselo z polovice od medziročného rastu cien a z polovice od medziročného rastu priemernej mzdy. Od roku 2014 sa postupne zoslaboval faktor rastu priemernej mzdy a od roku 2018 sa dôchodky zvyšujú len o percento tzv. medziročnej dôchodcovskej inflácie. V praxi sme tak, žiaľ, sledovali, že sa od roku 2014 doteraz "otvárali nožnice" medzi dôchodkami priznanými v minulosti a novopriznávanými dôchodkami. Rast miezd na Slovensku a s tým spojený rast životnej úrovne väčšiny obyvateľstva sa nepremieta do výšky dôchodkov. A najhoršie sú na tom dôchodcovia vo vyššom veku, ktorí mali dôchodok priznaný už dávnejšie.

V rokoch 2022 a 2023 sme sledovali doslova "preteky" medzi politikmi, kto navrhne skoršiu valorizáciu dôchodkov v čase prudkého rastu cien. Ďalšou chybou doterajšieho systému totiž bola jeho pridlhá "reakčná doba", teda doba, ktorá reálne prejde, kým sú dôchodky zvyšované, pričom ceny rastú omnoho skôr. Avšak ani v dobe vysokej inflácie žiadneho politika nenapadlo, že problém valorizácie dôchodkov je systémový - nestačí do valorizácie (akokoľvek včasnej) premietať rast cien, ak nechceme mať z dôchodcov občanov druhej kategórie, dôchodcovia sa musia podieľať na postupnom raste životnej úrovne na Slovensku. A to je možné len vtedy, ak sa do valorizácie dôchodkov premietne aj medziročný nárast miezd a platov.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Navrhujeme zmenu filozofie valorizácie dôchodkov. Doterajší princíp valorizácie naviazanej na tzv. dôchodcovskú infláciu zmeníme tak, že ju naviažeme na mix inflácie a rastu miezd (prípadne rastu HDP), a to na báze porovnávaného obdobia viacerých rokov po sebe (aby sa eliminovali krátkodobé výkyvy a anomálie). Tým sa zabezpečí, aby mali dôchodcovia spravodlivý podiel na raste slovenskej ekonomiky. Nestačí, aby mali dôchodcovia životnú úroveň zachovanú (na čo postačuje doterajšia valorizácia o tzv. dôchodcovskú infláciu). Chceme, aby životná úroveň dôchodcov rástla.

Zmena princípu valorizácie môže byť zdôraznená aj tým, že dôchodky sa budú znova valorizovať o pevnú sumu, respektíve dôchodky budú navyšované v kombinácii pevnej sumy a percentuálneho zvýšenia, čo posilní princíp solidarity a zvýhodní dôchodcov so slabšími dôchodkami.

Navrhneme aj kompenzáciu za doterajšiu nedostatočnú valorizáciu v rokoch 2014 - 2022, kedy rozhodujúcim faktorom bola tzv. dôchodcovská inflácia a nebol zohľadnený prudký rast miezd - a to prednostne dôchodcom s nižšími dôchodkami a vo vyššom veku.

Súčasne navrhneme, aby sa dôchodky valorizovali pravidelne raz za polrok. Valorizácia dôchodkov tak bude spravodlivejšia, stabilnejšia a predvídateľnejšia.

*

KOMU TO POMÔŽE

Všetkým občanom, ktorým boli priznané dôchodky - starobné, predčasné starobné, invalidné, pozostalostné.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Postupne od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pretože súčasne budú prijaté opatrenia, ktorých výsledkom bude udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému. Systém nesmie byť deficitný, suma vyplácaných dôchodkov musí zodpovedať príjmom priebežne financovaného dôchodkového systému.

*

2.3 SPRÍSNENIE KRITÉRIA NA PRIZNANIE MINIMÁLNYCH DÔCHODKOV

AKTUÁLNY STAV

Minimálne dôchodky boli zavedené od roku 2015 a znamenajú zosilnenie princípu solidarity v priebežne financovaného dôchodkového systému. Ich filozofia je správna - občan, ktorý dostatočne dlho (najmenej 30 rokov) platil odvody do Sociálnej poisťovne, by mal mať dôchodok najmenej v takej výške, aby nebol odkázaný na dávky v hmotnej núdzi.

V praxi sa však ukazuje, že započítanie rokov dôchodkového poistenia s veľmi nízkymi odvodmi (s vymeriavacím základom na úrovni len 25 % priemernej mzdy) vedie k účelovému správaniu. Napríklad, občanovi stačí v roku 2023 platiť odvody z deklarovaného vymeriavacieho základu (účelovo nízkej mzdy) vo výške 350 eur mesačne a môže očakávať minimálny dôchodok vo výške okolo 400 eur.

Navýšenie sumy starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku financuje štát. To je zdrojom ďalších deficitov štátneho rozpočtu a to nie je správne.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Súhlasíme s filozofiou minimálnych dôchodkov. Navrhneme však sprísnenie ich priznania - od roku 2025 budeme požadovať vyšší osobný mzdový bod na započítanie tzv. kvalifikovaných rokov (dnes stačí 0,241) - navrhneme najmenej 0,35.

To s rezervou postačí na započítanie rokov poistenia SZČO alebo rokov strávených výchovou detí, resp. rokov odpracovaných na polovičné úväzky. Sťaží to však prístup k minimálnemu dôchodku ľudí, ktorí si účelovo upravujú svoj vymeriavací základ.

Súčasne navrhneme, aby minimálne dôchodky (tak ako akékoľvek iné dôchodky (s výnimkou 13. dôchodkov)) boli plne financované zo zdrojov priebežne financovaného dôchodkového systému, aby sa tak nezvyšovali deficity štátneho rozpočtu.

*

KOMU TO POMÔŽE

Udržanie filozofie minimálnych dôchodkov pomôže tým, ktorí si dlhé roky platili odvody na dôchodkové poistenie, avšak mali minimálnu mzdu alebo minimálny vymeriavací základ ako SZČO. Zmena financovania pomôže štátu - zníži sa deficit štátneho rozpočtu.

*

PRIORITA

Stredná. Nejde o zásadné opatrenie, povedie to však k spravodlivejšiemu dôchodkovému systému.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Pozitívny.

*

2.4 ZMENA PRINCÍPU ZVYŠOVANIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

AKTUÁLNY STAV

V roku 2019 vláda P. Pellegriniho prijala zákon, podľa ktorého sa od roku 2020 začal postupne zvyšovať dôchodkový vek (ten bol dovtedy 62 rokov). S rôznymi turbulenciami (pretože pre politika ide o "nepríjemnú" tému) sa napokon do zákona dalo momentálne platné ustanovenie, podľa ktorého sa dôchodkový vek upravuje v závislosti od strednej dĺžky života. Pri zachovaní súčasného trendu, kedy sa stredná dĺžka života na Slovensku postupne predlžuje, to znamená postupné zvyšovanie dôchodkového veku. To všetko je odôvodnené zabrzdením postupne zvyšujúceho sa deficitu priebežne financovaného dôchodkového systému pri očakávanej demografickej kríze po roku 2030.

Takéto nastavenie však považujeme za nesprávne. Jeho logika je postavená na filozofii - pri zachovaní rovnakého počtu rokov poberania dôchodku (v priemere) sa musí pri predĺžení strednej dĺžky života zvýšiť dôchodkový vek. To znamená, že dôchodca by mal poberať dôchodok stále rovnako dlho, ale pracovať a platiť odvody bude pri zvýšení dôchodkového veku dlhšie. Dlhšie platiť odvody a rovnako dlho poberať dôchodok... Tu sa stala chyba.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Podporujeme naviazanie dôchodkového veku na strednú dobu dožitia, avšak so zásadnou korekciou - nie je možné takto "zmraziť" priemernú dobu čerpania dôchodku a súčasne jednostranne zvyšovať počet rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku, počas ktorých by občan mal platiť odvody. Inými slovami - pomer doby poistenia pred dosiahnutím dôchodkového veku a doby poberania dôchodku by mal byť vyrovnaný. Alebo ak sa bude predlžovať stredná dĺžka života na Slovensku, bude sa zvyšovať aj dôchodkový vek - ale pomalšie.

*

KOMU TO POMÔŽE

Budúcim dôchodcom, osobám narodeným v roku 1967 a neskôr, ktorých by inak čakalo prudšie zvyšovanie dôchodkového veku.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Prijatie zákona od 1.1.2025, reálne dopady to bude mať na ľudí odchádzajúcich do dôchodku po roku 2030.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pretože súčasne budú prijaté opatrenia, ktorých výsledkom bude udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému. Systém nesmie byť deficitný, suma vyplácaných dôchodkov musí zodpovedať príjmom priebežne financovaného dôchodkového systému.

*

2.5 ZAPOČÍTANIE DOBY ŠTÚDIA DO DÔCHODKU

AKTUÁLNY STAV

Nie každý občan na Slovensku si uvedomuje, že do ním získanej doby dôchodkového poistenia sa započítava len doba štúdia na strednej a vysokej škole pred rokom 2004. Osoby, ktoré študovali po 31.12.2003 na strednej a vysokej škole, dobu štúdia nebudú mať započítanú do doby dôchodkového poistenia. To pre nich znamená pomerne vysokú čiastku, o ktorú budú mať nižší dôchodok - pri príjmoch vo výške priemernej mzdy to je za cca 8 rokov štúdia okolo 150 eur, o ktoré dostanú menej.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Do doby dôchodkového poistenia započítame aj dobu štúdia na strednej a vysokej škole po roku 2003.

*

KOMU TO POMÔŽE

Budúcim dôchodcom, občanom narodeným v roku 1980 a neskôr, ktorým by sa pri momentálne platnom zákone doba štúdia, resp. jej časť po roku 2003, nezapočítala do výpočtu dôchodku.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025. Reálny dopad toto opatrenie však bude mať v čase, kedy občania, narodení v roku 1980 a neskôr, pôjdu do dôchodku, teda po roku 2045.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pretože súčasne budú prijaté opatrenia, ktorých výsledkom bude udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému. Systém nesmie byť deficitný, suma vyplácaných dôchodkov musí zodpovedať príjmom priebežne financovaného dôchodkového systému.

*

2.6 SPRAVODLIVÝ SPÔSOB VÝPOČTU MZDOVÝCH BODOV

AKTUÁLNY STAV

Pri výpočte sumy dôchodku hrajú dôležitú úlohu tzv. osobné mzdové body získané za jednotlivé roky dôchodkového poistenia a priemerný osobný mzdový bod, čo je ich priemer za prakticky celú dobu dôchodkového poistenia.

Pre ilustráciu, ak občan za nejaký rok platil odvody zo mzdy vo výške priemernej mzdy zistenej na Slovensku za daný rok, tak má priznaný osobný mzdový bod = 1.

Považujeme za nesprávne, že výška osobných mzdových bodov je obmedzená hodnotou 3, a to i napriek tomu, že maximálny možný vymeriavací základ, z ktorého môže občan platiť odvody, je vo výške 7-násobku priemernej mzdy. Osoby v nadpriemerne platených profesiách, špičkoví odborníci a podobne tak veľkú časť svojich vysokých odvodov nebudú mať zohľadnenú vo výške svojho budúceho dôchodku. To okrem iného znamená demotiváciu občanov s vyššími príjmami a ich útek do takých foriem zárobkovej činnosti (živnosť, s. r. o.), pri ktorých majú nižšie, ba dokonca žiadne odvody. Najvyšší možný OMB musí zodpovedať aktuálne platnému maximálnemu vymeriavacieho základu

Ide o uplatnenie princípu solidarity v priebežne financovanom dôchodkovom systéme, ale v súčasnej podobe ho považujeme za neprimeraný. Máme za to, že úplne postačí tzv. redukcia výsledného priemerného osobného mzdového bodu, kedy sa z jeho časti nad 1,25 započíta len 68 %.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Pri výpočte osobných mzdových bodov zrušíme "strop" pre osobné mzdové body a priemerný osobný mzdový bod.

*

KOMU TO POMÔŽE

Zamestnancom a SZČO s nadpriemernými príjmami. Súčasne však takéto osoby nebudú hľadať možnosti úniku zo systému, preto to z dlhodobého hľadiska môže pomôcť celému systému dôchodkového poistenia a daňovému systému.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pretože súčasne budú prijaté opatrenia, ktorých výsledkom bude udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému. Systém nesmie byť deficitný, suma vyplácaných dôchodkov musí zodpovedať príjmom priebežne financovaného dôchodkového systému.

*

2.7 ZVÝŠENIE DÔCHODKOV PRI SÚBEHU SO ZAMESTNANÍM  

AKTUÁLNY STAV

Mnohí dôchodcovia popri poberaní starobného dôchodku ďalej pracujú (podnikajú) a sú stále dôchodkovo poistení ako zamestnanci alebo ako SZČO. Pripomeňme, že zákon nijako neobmedzuje občana, ktorý poberá starobný dôchodok, v pracovnej, resp. zárobkovej aktivite. Pracujúcim poberateľom starobných dôchodkov sa na začiatku nového roka okrem "klasickej" valorizácie starobný dôchodok navýši za dobu dôchodkového poistenia v predchádzajúcom roku. A to tak, že k sume doterajšieho starobného dôchodku sa pripočíta suma daná ako polovica osobného mzdového bodu získaného za predchádzajúci rok, ktorá sa násobí aktuálnou dôchodkovou hodnotou.

Takto určené navýšenie je nespravodlivé. Pri výpočte prvotnej sumy dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku sa logicky a správne započítajú všetky získané osobné mzdové body. Nie je žiaden dôvod, aby pracujúci dôchodca, ktorý zo svojho príjmu platí plné odvody na dôchodkové poistenie, mal započítanú len polovicu takto získaných osobných mzdových bodov.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Spravodlivo nastavíme zvýšenie dôchodku za dobu odpracovanú súbežne s poberaním dôchodku - pracujúcemu dôchodcovi sa započíta celá hodnota získaných osobných mzdových bodov.

*

KOMU TO POMÔŽE

Poberateľom starobných dôchodkov, ktorí ďalej pracujú aj po dosiahnutí dôchodkového veku a ktorí už majú priznaný starobný dôchodok. Za ďalšiu odpracovanú dobu bude navýšenie ich dôchodku spravodlivo v dvojnásobnej výške v porovnaní s doterajším stavom.

*

PRIORITA

Vysoká

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Negatívny, ale zanedbateľný.

*

2.8 ZMENA FILOZOFIE DÔCHODKOVEJ HODNOTY

AKTUÁLNY STAV

Vo vzorci pre výpočet novopriznávaných dôchodkov hrá dôležitú úlohu tzv. dôchodková hodnota. Pri prijímaní dôchodkovej reformy v roku 2003/2004 bola jej výška nastavená tak, aby výška dôchodku občana, ktorý získal 40 rokov dôchodkového poistenia, dosahovala približne 50 % jeho spriemerovanej celoživotnej mzdy. Odvtedy sa táto dôchodková hodnota každoročne zvyšovala tempom medziročného rastu priemernej mzdy. Počnúc rokom 2023 sa tento rast mierne zabrzdil, dôchodková hodnota medziročne rastie len o 95 % medziročného rastu priemernej mzdy, toto opatrenie bolo zavedené z dôvodu lepšej udržateľnosti priebežne financovaného dôchodkového systému.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti je najlepším riešením dôchodkovú hodnotu každoročne nastavovať tak, aby sa zohľadnili reálne možnosti priebežne financovaného dôchodkového systému. To znamená, naviazať dôchodkovú hodnotu na komplex ekonomických veličín - alebo jednoducho povedané - zaviesť "automat" filozoficky podobný naviazaniu dôchodkového veku na strednú dobu dožitia tak, aby suma vyplácaných dôchodkov zodpovedala sume príjmov do systému.

Preto navrhneme zmeniť filozofiu tzv. dôchodkovej hodnoty. Namiesto doterajšieho naviazania na medziročný rast miezd sa rast dôchodkovej hodnoty, a teda i novopriznaných dôchodkov naviaže na medziročný rast zdrojov priebežne financovaného dôchodkového systému.

*

KOMU TO POMÔŽE

Ide o zásadné opatrenie, ktoré pomôže dosiahnuť cieľ - udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému. Ak sa zníži výkonnosť slovenskej ekonomiky, znížia sa aj novopriznané dôchodky. A naopak. Toto opatrenie však treba vnímať v kontexte ďalších opatrení - napríklad lepšej valorizácie, spravodlivejších pozostalostných alebo invalidných dôchodkov.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, s postupným nábehom rozloženým do viacerých rokov.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Pozitívny, ide o jedno z opatrení, ktorých výsledkom bude udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému. Opatrenie treba vnímať súčasne so zlepšením valorizácie dôchodkov priznaných v minulosti.

*

2.9 LEPŠIE MOŽNOSTI POBERANIA PREDČASNÝCH DÔCHODKOV

AKTUÁLNY STAV

Zmyslom predčasných dôchodkov je umožniť občanovi, ktorý stratil zamestnanie krátko pred dosiahnutím dôchodkového veku, poberať predčasný dôchodok, aby sa tak vyhol procedúre evidencie na úrade práce a čerpaniu dávok v hmotnej núdzi. Možnosť poberania predčasných dôchodkov je však obmedzená vekom občana. V prípade alternatívneho poberania predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch je zásadnou a ničom neodôvodnenou nevýhodou skutočnosť, že do doby dôchodkového poistenia sa nezapočítava doba štúdia.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Umožníme poberanie predčasných dôchodkov nezávisle na veku občana (aj skôr ako 2 roky pred dosiahnutím dôchodkového veku), s primeranou mierou krátenia sumy dôchodku a v závislosti od toho, či predtým využil možnosť poberania dávky v nezamestnanosti. Zvýhodnení budú občania, ktorí dávku v nezamestnanosti nečerpali a zvýhodnení budú aj ťažko zdravotne postihnutí poberatelia invalidných dôchodkov.

Pri predčasných dôchodkoch po 40 odpracovaných rokoch do požadovanej doby 40 rokov zohľadníme i dobu štúdia.

*

KOMU TO POMÔŽE

Osobám, ktoré z objektívnych dôvodov chcú poberať dôchodok skôr, ako dovŕšia dôchodkový vek.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Samotné opatrenie má negatívny vplyv. Vo výsledku však nebude žiadny vplyv, pretože súčasne budú prijaté opatrenia, ktorých výsledkom bude udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému. Systém nesmie byť deficitný, suma vyplácaných dôchodkov musí zodpovedať príjmom priebežne financovaného dôchodkového systému.

*

2.10 LEPŠIE DÔCHODKY RODIČOV A OPRAVA RODIČOVSKÝCH DÔCHODKOV

AKTUÁLNY STAV

Je dôležité, aby obdobie starostlivosti o dieťa nemalo vo výsledku efekt nižšieho dôchodku rodiča. Rodič počas obdobia, kedy nepracuje, lebo sa stará o dieťa, nemá vlastné príjmy. Nie však preto, lebo "zaháľa" alebo sa "nesnaží", výpadok príjmov (respektíve ich zníženie) je daný objektívnou skutočnosťou. To všetko je známe, a preto štát platí poistné na dôchodkové poistenie napríklad za rodiča, ktorý je na materskej alebo nemá príjem z dôvodu, že sa stará o dieťa vo veku do 6 rokov.

Problém je, že tieto platby sú dlhodobo na nedostatočnej úrovni. Úplným paradoxom sú situácie, kedy štát za matku na rodičovskej dovolenke neplatí nič, pretože matka si privyrába pár eur počas rodičovskej dovolenky napríklad na dohodu.

Riešením problému mali byť rodičovské dôchodky, ktoré sa zaviedli v roku 2023. I tu je však množstvo nedostatkov. Napríklad, rodičovský dôchodok paradoxne dostane aj rodič (otec) dieťaťa, ktorý nemal z dôvodu starostlivosti o dieťa výpadok príjmov - stačí, že je rodičom dieťaťa. Ďalšou chybou je to, že výška rodičovského dôchodku závisí od aktuálnej výšky odvodov dieťaťa. A tak napríklad, ak dieťa dôchodcu samo vychováva ďalšie dieťa (teda vnuka dôchodcu), odrazí sa to na veľmi nízkej sume rodičovského dôchodku. Ba dokonca, ak dieťa nepracuje, pretože je ťažko zdravotne postihnuté, rodič vôbec nedostane rodičovský dôchodok. A rodičovský dôchodok nedostane ani 90-ročná žena, pretože jej deti už nepracujú, lebo sú už sami na dôchodku. Nehovoriac o tom, že z rozhodnutí o výmere rodičovského dôchodku sa rodič (a často aj celá ulica) dozvedia výšku príjmov dieťaťa, čo je nie vždy na strane dieťaťa prijímané s pochopením.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zvýšime platby zo strany štátu za poistencov štátu tak, aby lepšie odrážali výšku odvodov, ktoré občan platil predtým. Príkladom sú matky na materských a rodičovských dovolenkách alebo matky, ktoré opatrujú zdravotne postihnuté deti. Budú tak mať vyššie dôchodky. Prehodnotíme možnosť zvýšenia už priznaných dôchodkov matiek tak, aby sa výchova detí aj spätne premietla do ich vyšších dôchodkov.

Prehodnotíme možnosť platby štátu (resp. Sociálnej poisťovne) na dôchodkové poistenie aj za osoby, ktoré nemajú vlastný príjem v období práceneschopnosti alebo ošetrovania detí. To, že sa tak zatiaľ nedeje, je ďalšou príčinou nižších dôchodkov najmä žien.

Štát bude platiť za poistenca štátu aj v situácii, kedy počas starostlivosti o dieťa má určitý príjem, avšak nižší ako pred narodením dieťaťa - napríklad ženy, pracujúce na kratší úväzok počas rodičovskej dovolenky. Tak sa odstráni ďalšia veľká nespravodlivosť súčasného systému.

Štát bude platiť poistné i za opatrovateľov alebo za osobných asistentov ŤZP osôb aj v prípade, ak majú ďalší príjem na čiastočné úväzky a podobne.

Výška rodičovského dôchodku nebude závisieť od aktuálneho zárobku dieťaťa, ale určí sa ako násobok doby na materskej/rodičovskej dovolenke a priemerného osobného mzdového bodu, ktorý sa vypočíta z vlastných odvodov ženy - matky.

Cieľom rodičovských dôchodkov je vynahradiť matkám čas strávený výchovou detí, preto budú rodičovské dôchodky žien, ktoré vychovali deti, vyššie. A preto ich muži poberať nebudú.

*

KOMU TO POMÔŽE

Najmä ženám, ktoré vychovali deti.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Neutrálny, respektíve ťažko vyčísliteľný. Rozpočet ušetrí tým, že sa zrušia rodičovské dôchodky rodičov, ktorí pri výchove dieťaťa nemali ujmu na zárobku (najčastejšie otcovia detí). Naopak, predpokladáme, že sa zvýšia dôchodky, resp. rodičovské dôchodky žien, to však závisí od presného nastavenia parametrov.

*

2.11 ZDIEĽANÉ DÔCHODKY MANŽELOV

AKTUÁLNY STAV

Dôchodky žien sú nižšie ako dôchodky mužov. Je to dané jednak nespravodlivo riešenou platbou štátu za ženy na materských a rodičovských dovolenkách (viď príslušný bod), jednak je to dané aj skutočnosťou, že muži častejšie pracujú v ťažších, ale i lepšie platených povolaniach. A naopak, ženy prevažujú v horšie platených zamestnaniach v službách, maloobchodnom predaji, v školstve, vo verejnej správe a podobne. Nadčasy, práce v noci a cez víkendy, a teda i príplatky a vyšší príjem sa prevažne týkajú mužov. Na druhej strane starostlivosť o deti počas "OČR-iek" a s tým súvisiaci nižší príjem je zväčša záležitosťou žien. 

*

NÁVRH RIEŠENIA

Umožníme tzv. zdieľanie dôchodkových práv manželov. Manželia sa budú môcť dohodnúť, že za počas nimi určenú dobu sa ich dôchodok vypočíta z ich navzájom spriemerovaných odvodov. Upozorňujeme, že nepôjde o povinnosť, ale o možnosť, ktorej výsledkom budú menšie rozdiely medzi dôchodkom dvoch manželov.

*

KOMU TO POMÔŽE

Najmä ženám, ktoré vychovali deti.

*

PRIORITA

Nízka. Uvidíme, ako tento návrh prijme verejnosť.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2026.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Neutrálny.

*

2.12 NÁPRAVA INVALIDNÝCH DÔCHODKOV

AKTUÁLNY STAV

Okrem zainteresovaných zrejme nikto na Slovensku netuší, že najväčšie nespravodlivosti nášho dôchodkového systému sa týkajú pracujúcich invalidných dôchodcov. Je to dané tým, že na rozdiel od pracujúceho poberateľa starobného dôchodku, ktorému každý rok Sociálna poisťovňa dôchodok navýši o dobu odpracovanú za predošlý rok, pracujúcim invalidným dôchodcom sa výška dôchodku môže prehodnotiť a zvýšiť len pri dosiahnutí dôchodkového veku. Pričom systém je nastavený tak, že pri prechode do starobného dôchodku vo väčšine prípadov invalid, ktorý už ako poberateľ invalidného dôchodku pracoval, dostane rovnaký starobný dôchodok ako iný invalid, ktorý po priznaní invalidného dôchodku nepracoval vôbec.

Invalidné dôchodky sú vo všeobecnosti v porovnaní so starobnými dôchodkami nízke - ale to je v prvom rade dané tým, že ak sa niekomu prizná invalidný dôchodok povedzme v 30. roku veku z dôvodu ťažkého úrazu, po ďalších 30 rokoch má kvôli nízkej valorizácii (o čom hovoríme na inom mieste) svoj dôchodok na danú dobu skutočne neprimerane nízky. Tento problém bude vyriešený lepšou valorizáciou.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Pri invalidných dôchodkoch navrhneme nový spôsob každoročného prepočtu výšky invalidného dôchodku v prípade, ak invalidný dôchodca pracuje, resp. podniká a platí odvody. S tým súvisí spravodlivejší a pre pracujúcich invalidov výhodnejší spôsob výpočtu ich starobných dôchodkov po dosiahnutí dôchodkového veku. Tieto zmeny urobíme po dôkladnej diskusii so zástupcami dotknutých skupín zdravotne postihnutých občanov a po hĺbkovej analýze dát, ktoré má k dispozícii Sociálna poisťovňa, Finančná správa SR a Štatistický úrad SR.

Napravíme aj spôsob výpočtu invalidných dôchodkov tzv. invalidov z mladosti.

*

KOMU TO POMÔŽE

Poberateľom invalidných dôchodkov.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2026. Tieto zmeny treba dôkladne premyslieť.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Negatívny, sumy invalidných dôchodkov sa zvýšia. Vo výsledku však nebude žiadny vplyv, pretože súčasne budú prijaté opatrenia, ktorých výsledkom bude udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému. Systém nesmie byť deficitný, suma vyplácaných dôchodkov musí zodpovedať príjmom priebežne financovaného dôchodkového systému.

*

2.13 VDOVSKÝ DÔCHODOK PATRÍ KAŽDEJ VDOVE

AKTUÁLNY STAV

Trochu zjednodušene sa dá povedať, že súčasný systém priznáva žene - vdove po úmrtí manžela - nárok na vdovský dôchodok len vtedy, ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa alebo ak je blízko dôchodkového veku. Počas celého obdobia po smrti manžela má dnes nárok na vdovský dôchodok len žena, ktorá vychovala aspoň tri deti.

Tomu sa nedá rozumieť. Strata manžela, a teda i strata jeho príjmu je ťažkou stratou, a to bez ohľadu na vek vdovy a nie iba v čase, kedy je už na dôchodku, taktiež nielen vtedy, ak vychovala aspoň tri deti. A rovnako to platí v prípade, ak muž stratí svoju manželku.

*

NÁVRH RIEŠENIA

V prípade úmrtia manžela bude mať vdova nárok na vdovský dôchodok bez ohľadu na jej vek a počet vychovaných detí. Rovnako to bude aj v prípade vdovca, ktorému zomrela manželka.

*

KOMU TO POMÔŽE

Všetkým, ktorým zomrel manžel alebo manželka.

*

PRIORITA

Stredná.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Negatívny, sumy vyplácaných invalidných dôchodkov sa zvýšia, nemalo by však ísť o celkovo veľké zvýšenie. Vo výsledku však nebude žiadny vplyv, pretože súčasne budú prijaté opatrenia, ktorých výsledkom bude udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému. Systém nesmie byť deficitný, suma vyplácaných dôchodkov musí zodpovedať príjmom priebežne financovaného dôchodkového systému.

*

2.14 STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE A DOBROVOĽNÉ SPORENIE

AKTUÁLNY STAV

Systém starobného dôchodkového sporenia bol spustený v roku 2006. Žiaľ, veľkú časť obdobia medzi rokmi 2006 až 2023 trpel neodbornými a politicky motivovanými zásahmi - namiesto jeho postupného zlepšovania. To sa týka aj dobrovoľného sporenia, kde chýba vyššia podpora štátu - najmä pokiaľ ide o daňové úľavy sporiteľov a zamestnávateľov.  

Chybou štátu je aj to, že sa nestará o dostatočnú informovanosť sporiteľov. Osvetu a vysvetľovanie toho, ako systém funguje, nie je možné ponechať na správcovské spoločnosti (ktoré sú, samozrejme, v konflikte záujmov). Túto úlohu musí na seba vo väčšej miere prevziať štát, aby občania vedeli, čo môžu očakávať a ako by sa mali rozhodovať.

Nie sme spokojní s výplatnou fázou sporenia, napriek čiastkovým zlepšeniam tu vidíme veľké rezervy.

Poplatky, ktoré inkasujú správcovské spoločnosti, považujeme za vysoké. Aj napriek ich znižovaniu v ostatných rokoch. 

Považujeme za hrubú chybu, že sa jedna z foriem výplaty dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia považuje za zdaniteľný príjem.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Náš záujem je, aby starobné dôchodkové sporenie generovalo sporiteľom čo najvyššie zhodnotenie, tým pádom aj čo najvyššie budúce dôchodky. Preto budeme preferovať a sporiteľom odporúčať čo najskorší vstup do systému a účasť najmä v indexových fondoch. A to takých, ktoré majú portfólio čo najviac rozložené odvetvovo i geograficky.

Pretože sporenie na dôchodok je skutočne sporením dlhodobým a najvyššie "úroky z úrokov" sa dajú získať po desiatkach rokov sporenia, vstup do systému umožníme už od narodenia - ak budú mať rodičia záujem, môžu dobrovoľne sporiť na dôchodok v mene svojich detí, získajú tak daňové zvýhodnenia. Je samozrejmosťou, že podporujeme automatický vstup do systému starobného dôchodkového sporenia mladých ľudí na začiatku ich pracovnej kariéry - s možnosťou zo systému v primeranom čase vystúpiť.

Výsledkom sporenia majú byť lepšie dôchodky občanov. Preto podporíme všetky formy dobrovoľného sporenia silnejšími daňovými zvýhodneniami. Daňovými zvýhodneniami výraznejšie podporíme aj zamestnávateľov, ktorí ako súčasť svojej sociálnej politiky podporujú sporenie zamestnancov svojimi príspevkami. Ako sú povinné príspevky položkou, o ktorú sa znižuje základ dane zamestnanca či zamestnávateľa, tak by sa základ dane mal znižovať aj o dobrovoľné príspevky na dôchodkové sporenie - pri zachovaní rozumne vysokých limitov.

Dôležitá je stabilita systému, preto každý zásah do legislatívy budeme dôkladne konzultovať s odborníkmi na investovanie a odborníkmi z NBS.

Dôležitá je dôvera občanov, preto je samozrejmosťou, že systém musí byť pod prísnym dohľadom NBS.

A dôležitá je aj objektívna informovanosť občanov, túto úlohu musí na seba prevziať štát, respektíve NBS.

Súčasné poplatky a ich štruktúru považujeme za nevýhodné pre sporiteľov, preto ich zjednodušíme a znížime na prospech občanov a výšky ich dôchodkových úspor. Týka sa to najmä dobrovoľných schém sporenia na dôchodok.

Preferujeme čo najväčšiu mieru slobody pri rozhodovaní sporiteľa, akou formou si bude čerpať nasporené úspory - pri preferencii čerpania formou doživotnej renty. Doživotný dôchodok občana z priebežného systému a doživotná renta zo starobného dôchodkového sporenia tak zabezpečia primeranú životnú úroveň občana na dôchodku.

Zdôrazňujeme, že žiadna z foriem vyplácaného dôchodku nesmie byť predmetom dane.

Ďalej samotný poberateľ dôchodku nesmie byť ani nepriamo diskriminovaný v daňovo-odvodovom systéme tým, že ako poberateľ dôchodku nebude mať priznané inak všeobecne platné daňové a odvodové zvýhodnenia alebo bude mať vyššie daňové či odvodové sadzby. Preto priznáme nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka aj poberateľom dôchodkov.

*

KOMU TO POMÔŽE

Všetkým, ktorí sa chystajú na dôchodok alebo na dôchodku sú. Teda všetkým občanom.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025 až 1.1.2027 (niektoré časti opatrení sa musia zavádzať postupne)

*

DOPAD NA ROZPOČET

Z krátkodobého hľadiska negatívny (vyššie daňové zvýhodnenia dobrovoľného sporenia na dôchodok, priznanie nároku na nezdaniteľnú časť na daňovníka aj poberateľom dôchodkov). Z dlhodobého hľadiska pozitívny - vyššie dôchodky v budúcnosti, nižší tlak na sociálne dávky, vyššia zamestnanosť, teda i daňové a odvodové príjmy štátu.

*

2.15 TRINÁSTE DÔCHODKY

AKTUÁLNY STAV

Trináste dôchodky (pôvodne ľudovo označované ako "vianočné dôchodky") boli zavedené ešte pred rokom 2010 a sú doplnkom dôchodkového systému na Slovensku doteraz. Mohli by sme ich oprávnene označiť ako nástroj, ktorý politické strany najmä pred voľbami použili na oslovovanie voličov z radu dôchodcov a žiaľ ich existencia občas vyvolávala aj medzigeneračné spory, pretože napríklad mladé rodiny žiadne "vianočné prídavky na deti" nemali a nemajú.

Považujeme za zbytočnú debatu o zavedení "plnohodnotného" trinásteho dôchodku, teda trinásteho dôchodku vo výške ďalšieho riadneho mesačného dôchodku. Z mešca, ktorý máme k dispozícii, vieme rozdeliť celkovo rovnakú sumu na dôchodkoch. A či sa táto suma rozdelí na 12 dielikov alebo na 13 dielikov, to je len lacný trik politických marketérov - dôchodcovia by tak nedostali ani o euro naviac.

Napriek tomu majú trináste dôchodky svoj zmysel - ako nástroj, ktorý je možné využiť na vylepšenie príjmov dôchodcov, a to najmä:

 • dôchodcov s nízkymi dôchodkami,
 • dôchodcov, ktorí už skutočne nepracujú, sú vo vyššom veku (70+),
 • dôchodcov, ktorí odpracovali väčší počet rokov.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Trináste dôchodky zachováme ako potrebný doplnok dôchodkového systému v podobe štátnej sociálnej dávky, a to ako nástroj na nutné pozitívne korigovanie príjmov dôchodcov napríklad v čase prudkého zvyšovania cien.

Výšku trinástych dôchodkov nastavíme tak, aby boli zvýhodnení dôchodcovia s nižšími dôchodkami, vo vyššom veku a tí, ktorí odpracovali vyšší počet rokov.

V prvom rade sa však zachová rozmer pomoci v podobe trinástych dôchodkov tým dôchodcom, ktorí to najviac potrebujú.

*

KOMU TO POMÔŽE

Všetkým dôchodcom. Najmä tým, ktorí majú nízke dôchodky, sú vo vyššom veku alebo odpracovali vyšší počet rokov.

*

PRIORITA

Stredná.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Neutrálny, predpokladáme zachovanie celkovej vyplatenej sumy trinástych dôchodkov z rokov 2022, 2023.

*

3.1 SPOLOČNÝ VÝBER DANÍ A ODVODOV

AKTUÁLNY STAV

Spoločný výber daní a odvodov, ktorý je známy aj ako projekt UNITAS, sa začal pripravovať ešte v roku 2005. Práce pokračovali až do roku 2012, kedy druhá Ficova vláda projekt fakticky zastavila a odvtedy sa na ňom v praxi nepokračuje. Je to škoda, pretože jednoduchý výber daní a odvodov na jednom mieste by bol najlepším opatrením v boji proti zvyšujúcej sa byrokracii a zároveň by bol vítaným spôsobom toho, ako zlepšiť podnikateľské prostredie.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Pripravíme systém spoločného výberu dane z príjmov a odvodov (projekt vyžadujúci súčinnosť vládnych strán a presahujúci horizont jedného volebného obdobia). Súčasťou bude zjednodušenie odvodov na sociálne poistenie (namiesto súčasných ôsmich fondov bude jeden) a predvyplnenie daňovo-odvodových priznaní Finančnou správou.

*

KOMU TO POMÔŽE

Všetkým.

*

PRIORITA

Vysoká. Avšak na výsledok si bude treba počkať.

*

ÚČINNOSŤ

Prvé legislatívne zmeny nastanú 1.1.2025. Ide však o projekt presahujúci do ďalšieho volebného obdobia.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Vysoko pozitívny. Štát ušetrí na svojich administratívnych nákladoch (platy úradníkov, budovy, réžia atď.), logicky sa zvýši výber daní a odvodov, pretože sa zníži priestor na daňové úniky, zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov bude znamenať pre rozpočet prínos v rádoch 100 miliónov eur...

*

3.2 JEDNOTNÁ ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA

AKTUÁLNY STAV

Jeden z problémov odvodového systému je chaos a neustále zmeny, ktoré sa týkajú rozličných výnimiek pri platení odvodov. V zdravotnom poistení je odvodová odpočítateľná položka, ktorá platí len pre nízkopríjmových zamestnancov, výhodnejšiu sadzbu odvodov na zdravotné poistenie majú zdravotne postihnutí, v sociálnom poistení niekoľko rokov platila odvodová úľava pre nezamestnaných, študenti a dôchodcovia pracujúci na dohody majú špeciálne výnimky a naviac od roku 2023 aj zavedenú odpočítateľnú položku, od roku 2023 pribudla ďalšia odpočítateľná položka pri dohodách na sezónne práce a ešte pred 10 rokmi sa napríklad z dohôd platilo len symbolické poistenie.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zavedieme jednotnú odvodovú odpočítateľnú položku, ideálne zhodnú s nezdaniteľnou časťou na daňovníka v zákone o dani z príjmov, čo výrazne zjednoduší systém výpočtu daní a odvodov zamestnancov a zvýhodní zamestnancov s kratšími úväzkami, resp. s minimálnou mzdou

*

KOMU TO POMÔŽE

Zjednoduší sa výpočet daní a odvodov, zníži sa tak administratívne zaťaženie zamestnávateľov. Zvýšenie čistých príjmov jednotlivých skupín zamestnancov závisí od konkrétneho parametrického nastavenia odpočítateľnej položky, zvýhodnení by však mali byť zamestnanci s nízkou mzdou a ohrozené skupiny zamestnancov, ako sú rodičia s malými deťmi, osamelí rodičia alebo zdravotne postihnutí zamestnanci.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

V zásade neutrálny, reálne podľa toho, aká bude dohoda na konkrétnych parametroch nastavenia odpočítateľnej položky.

*

3.3 NEZDANITEĽNÁ ČASŤ SA PRIZNÁ AJ DÔCHODCOM

AKTUÁLNY STAV

Súčasťou reforiem v roku 2004 bolo zavedenie pravidla, podľa ktorého nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka nemajú dôchodcovia. To v súčasnosti pre pracujúceho, respektíve podnikajúceho dôchodcu znamená, že za jeden kalendárny rok zaplatí štátu približne o 1000 eur viac ako iní pracujúci. Nedáva zmysel, prečo by práve dôchodcovia mali byť takto diskriminovaní - na druhej strane sa tak dejú rôzne "mini" daňové úniky s cieľom obísť toto diskriminačné pravidlo.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Umožníme uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka aj pre pracujúcich alebo podnikajúcich poberateľov starobných, predčasných starobných a výsluhových dôchodkov.

*

KOMU TO POMÔŽE

Pracujúcim dôchodcom.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Z dlhodobého hľadiska neutrálny. To, čo štát stratí na nižšej dani, ktorú budú platiť pracujúci dôchodcovia, dostane späť na vyššom výbere napr. DPH a spotrebných daní z vyšších čistých príjmov dôchodcov a vplyvom nepriameho efektu spočívajúceho vo vyššej ochote pracujúcich dôchodcov priznávať svoje príjmy.

*

3.4 NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELKU PRE VIAC RODÍN

AKTUÁLNY STAV

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela/manželku, čo v konečnom dôsledku znamená pre rodinu úsporu na nižšej dani temer 1000 eur ročne, je možné len pri splnení pomerne tvrdo nastavených podmienok. V rodine, kde pracuje napríklad len manžel, môžu toto daňové zvýhodnenie využiť len pokiaľ majú dieťa vo veku do 3 rokov. Pravidlá výpočtu nezdaniteľnej časti sú komplikované, najmä pokiaľ ide o v praxi nevyhovujúcu definíciu tzv. vlastného príjmu.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Umožníme uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku aj v prípade starostlivosti o dieťa do 15 rokov veku (dnes je možná pri deťoch len do 3 rokov veku). Výpočet nezdaniteľnej časti bude jednoduchší - namiesto tzv. vlastného príjmu sa suma nezdaniteľnej časti určí v závislosti od základu dane manželky.

*

KOMU TO POMÔŽE

Rodinám s deťmi, kde pracuje len jeden z rodičov a druhý sa stará o deti. Zjednodušením a spresnením výpočtu nezdaniteľnej časti sa zjednodušia byrokratické povinnosti zamestnávateľov.

*

PRIORITA

Stredná.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Zanedbateľný, rodín s deťmi vo veku od 3 do 15 rokov, kde jeden z manželov nepracuje, je pomerne málo.

*

3.5 ZNÍŽENIE STROPU PRI SOCIÁLNYCH ODVODOCH

AKTUÁLNY STAV

Nie je to tak dávno, čo maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie a rovnako aj na zdravotné poistenie bol daný ako 3-násobok priemernej mzdy. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie sa postupne zvýšil na 7-násobok priemernej mzdy a maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie sa úplne zrušil. Dávky zo sociálneho poistenia sa pritom vypočítavajú z odvodov občana najviac do výšky 3-násobku priemernej mzdy (dôchodky) alebo 2-násobku priemernej mzdy (nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti). Vytvára to tak veľký nepomer medzi zaplatenými odvodmi a vyplatenými dávkami pre ľudí s nadpriemernými dávkami za rozumnou hranicou solidarity. A je to jeden z dôvodov, prečo zamestnanci s nadpriemerným príjmom prechádzajú na živnosti alebo si zakladajú jednoosobové s. r. o., pričom týmto spôsobom legálne znižujú svoje daňovo-odvodové zaťaženie.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Jedno z možných riešení problému je zníženie maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie na 5-násobok priemernej mzdy (v súčasnosti 7-násobok) a súčasné zvýšenie maximálneho možného OMB a POMB pri výpočte dôchodku na 5,00 (v súčasnosti 3,00) a maximálneho možného DVZ pri výpočte nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti na 2,5-násobok priemernej mzdy (v súčasnosti 2-násobok), a to s cieľom dosiahnuť vyššiu zásluhovosť pri platení odvodov na sociálne poistenie a čerpaní príslušných dávok (nemocenské, dôchodky atď.). Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie nebudeme navrhovať.

KOMU TO POMÔŽE

Zamestnancom a SZČO s nadpriemernými príjmami. Súčasne však takéto osoby nebudú hľadať možnosti úniku zo systému, preto to z dlhodobého hľadiska môže pomôcť celému systému dôchodkového poistenia a daňovému systému.

*

PRIORITA

Vysoká. Ide o win-win riešenie.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pretože súčasne budú prijaté opatrenia, ktorých výsledkom bude udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému. Systém nesmie byť deficitný, suma vyplácaných dôchodkov musí zodpovedať príjmom priebežne financovaného dôchodkového systému.

*

3.6 PRACUJÚCI INVALIDI NEBUDÚ PLATIŤ INVALIDNÉ POISTENIE

AKTUÁLNY STAV

Približne od roku 2008 ešte ministerka Tomanová zaviedla pracujúcim invalidom, ktorí poberajú plný invalidný dôchodok, povinnosť platiť invalidné poistenie. Okrem toho, že je to úplný nezmysel, je to proti princípu poistných odvodov - občan je poistený a platí odvody, aby v prípade "poistnej udalosti" dostal plnenie vo forme dávky. Invalid už invalidný dôchodok má a vyšší ho mať nebude, preto nedáva zmysel, aby platil odvody na invalidné poistenie.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zrušíme povinnosť platiť invalidné poistenie pracujúcim invalidom s plným invalidným dôchodkom.

*

KOMU TO POMÔŽE

Zvýšia sa čisté príjmy pracujúcich invalidov, ktorí poberajú plný invalidný dôchodok.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Negatívny, ale minimálny, pretože takýchto osôb v SR nie je veľa a naviac ich príjmy sú pomerne nízke.

*

3.7 ZNÍŽENIE TZV. MINIMÁLNYCH ODVODOV SZČO

AKTUÁLNY STAV

Súčasný daňovo-odvodový systém je voči SZČO rozporuplný. Časti SZČO vysoko vyhovuje, časť SZČO kvôli pre ne vysokému najmä odvodovému zaťaženiu živnosti ruší...

Systém tzv. minimálnych odvodov v kombinácií so 60-percentnými paušálnymi výdavkami napríklad vyhovuje osobám s tržbami na úrovni 2000 - 2200 eur mesačne, kde miera daňovo-odvodového zaťaženia v porovnaní s hrubým príjmom je okolo 15 %.

Naopak, SZČO s hrubým príjmom na úrovni 600 - 700 eur mesačne nie sú z tohto príjmu schopné platiť tzv. minimálne odvody (v roku 2023 suma 285 eur, v roku 2024 suma 307 eur mesačne).

Problém majú aj také SZČO, ktoré podnikajú popri zamestnaní. Pri platení zdravotných odvodov sa ešte prihliada na túto skutočnosť a tzv. minimálne odvody sa od nich nevyžadujú. Pri platení sociálnych odvodov však nikoho nezaujíma, že SZČO platí odvody aj ako zamestnanec a zmysel platby odvodov najmenej z minimálneho základu tu nie je žiadny.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Znížime povinný minimálny základ SZČO na 40 % priemernej mzdy (dnes 50 % priemernej mzdy), čo v prepočte znamená 20-percentné zníženie tzv. minimálnych odvodov SZČO v závislosti od výšky príjmu SZČO.

Zrušíme povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie najmenej z minimálneho základu pre SZČO, ktoré sú poistené aj ako zamestnanci.

*

KOMU TO POMÔŽE

Nízkopríjmovým SZČO a takým SZČO, ktoré podnikajú popri zamestnaní.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny, pretože sa zastaví trend rušenia živností a možno očakávať ochotnejšie priznávanie svojich príjmov - najmä pri podnikaní popri zamestnaní.

*

3.8 ZRUŠENIE MINIMÁLNEHO POISTNÉHO NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

AKTUÁLNY STAV

Od 1. januára 2023 je zamestnanec so mzdou nižšou ako suma životného minima (234 eur) povinný platiť preddavky a poistné na zdravotné poistenie vypočítané zo sumy najmenej životného minima. Napríklad zamestnanec na štvrtinový úväzok zarobí 200 eur brutto, ale poistné platí tak, ako keby zarobil 234 eur a dokonca dopláca chýbajúci rozdiel aj za zamestnávateľa.

Toto opatrenie je namierené proti osobám, ktoré by si inak platili poistné na zdravotné poistenie ako tzv. samoplatitelia (čo je suma necelých 90 eur mesačne), avšak špekulatívne sa zamestnávajú na symbolické pracovné úväzky alebo si ako konatelia v s. r. o. vyplácajú symbolické odmeny a majú tak zabezpečené zdravotné poistenie za symbolické poistné.

Do rozpočtu sa takto údajne dostane suma približne 20 miliónov eur za rok.

Považujeme to za zbytočné. Šikanujú sa tak osoby, ktoré si reálne privyrábajú prácou na čiastočné úväzky a byrokracia s týmto spojená stojí našu spoločnosť ako celok viac ako suma na takto vybranom poistnom.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zrušíme minimálne poistné a minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie a ponecháme ich len pre spoločníkov a štatutárov obchodných spoločností.

*

KOMU TO POMÔŽE

Osobám, ktoré si privyrábajú prácou na čiastočné úväzky - napríklad ženám v domácnosti. Zníženie byrokracie pomôže zamestnávateľom i zdravotným poisťovniam.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Negatívny, ale minimálny.

*

3.9 ZRUŠENIE ZDRAVOTNÝCH ODVODOV Z PASÍVNYCH PRÍJMOV

AKTUÁLNY STAV

V roku 2011 sa zaviedlo platenie zdravotných odvodov z tzv. pasívnych príjmov - to sú príjmy z kapitálového majetku, napríklad príjmy z predaja akcií, príjmy z predaja nehnuteľností, ktoré nie sú oslobodené od dane, výhry nad 350 eur atď. Vtedy bolo toto opatrenie prijaté s ohľadom na vysoký deficit štátneho rozpočtu a s víziou následnej reformy daňovo-odvodového systému známej ako "Odvodový bonus".

S odstupom rokov sa ukazuje toto opatrenie ako škodlivé a neprimerané.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zrušíme zdravotné odvody z pasívnych príjmov (z príjmov zdanených podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov).

*

KOMU TO POMÔŽE

Najmä osobám, ktoré predávajú svoje nehnuteľnosti nadobudnuté pred menej ako 5 rokmi, kde príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu.

*

PRIORITA

Stredná.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Negatívny, ale minimálny.

*

3.10 ZJEDNODUŠENIE ZÁKONOV O SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ

AKTUÁLNY STAV

Za posledné roky pribudlo v zákone o sociálnom poistení a zákone o zdravotnom poistení viacero zbytočných komplikácií a nedostatočne odôvodnených výnimiek. Nadišiel čas na ich upratanie.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Odstránime všetky neopodstatnené výnimky a komplikácie zo zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení.

Napríklad v zákone o sociálnom poistení sa zruší povinná evidencia tzv. analytických údajov a zrušia sa evidenčné listy dôchodkového poistenia.

Zrušia sa súčasné dve odpočítateľné položky podľa zákona o sociálnom poistení a jedna odpočítateľná položka podľa zákona o zdravotnom poistení (nahradí ich jednotná odpočítateľná položka, pozrite na inom mieste).

*

KOMU TO POMÔŽE

Zjednodušenie zákonov pomôže zamestnávateľom, Sociálnej poisťovni i zdravotným poisťovniam.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny.

*

3.11 ROZŠÍRENIE "ELEKTRONICKÝCH PN"

AKTUÁLNY STAV

Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne v posledných rokoch konečne napreduje. Zaviedol sa elektronický účet poistenca, zamestnávatelia môžu využívať elektronickú pobočku Sociálnej poisťovne, zaviedla sa tzv. elektronická PN.

Ďalšie kroky budú nasledovať a budú mať našu plnú podporu, napríklad pokiaľ ide o komunikáciu na účely priznávania ošetrovného, materského a tehotenského.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zavedieme systém komunikácie na linke pacient - lekár - Sociálna poisťovňa - zamestnávateľ na báze tzv. elektronickej PN aj pre účely ošetrovného, tehotenského a materského.

*

KOMU TO POMÔŽE

Občanom, zamestnávateľom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, Sociálnej poisťovni.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, respektíve čo najskôr.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny.

*

3.12 SOCIÁLNA POISŤOVŇA JE TU PRE ĽUDÍ

AKTUÁLNY STAV

Sociálna poisťovňa, jej vedenie a zamestnanci robia dve hrubé chyby.

Po prvé, táto inštitúcia má zlé meno z dôvodu nesprávneho nastavenia a nepochopenia jej významu. Podľa zákona je Sociálna poisťovňa verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia. Mám za to, že aj preto by mala dbať a chrániť záujem občana, rešpektovať jeho práva a v prípade sporných situácií sa stavať na stranu záujmu občana. V praxi však sledujeme, že Sociálna poisťovňa sa správa voči občanom arogantne - ako by sa inak dali nazvať prípady, kedy zneužíva svoje postavenie, svoje silné a fundované právne oddelenia na vedenie súdnych sporov s občanmi, ktorí sa domáhajú svojich práv, avšak nemajú šancu takéto spory vyhrať proti právnikom - profesionálom.

Po druhé, pracovníci Sociálnej poisťovne poskytujú občanom poradenstvo len v obmedzenej miere. Kvalita a prehľadnosť informácií, ktoré sa dajú nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne, sa zlepšuje, ale nestačí to. Rukolapným dôkazom je údajná neexistencia metodického pokynu, podľa ktorého Sociálna poisťovňa postupuje pri posudzovaní nároku iných poistencov (oteckov) na materské.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Sociálna poisťovňa musí viac slúžiť ľuďom a zamestnávateľom - posilniť kapacity a kvalitu poradenstva, jednak pri plnení povinností napríklad pri platení odvodov, jednak pri čerpaní dôchodkov a ďalších dávok.

*

KOMU TO POMÔŽE

V prvom rade občanom, v konečnom dôsledku celému systému sociálneho poistenia, čo sa premietne napríklad do vyššieho výberu odvodov.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2024.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny.

*

3.13 ĎALŠIE OPATRENIA V OBLASTI DANÍ

AKTUÁLNY STAV

V súčasnosti je najdôležitejšou časťou príjmov samospráv (obce, mestá VÚC) financovanie formou podielových daní. Celý výber dane z príjmov fyzických osôb ide samosprávam, 70 % obciam a mestám, zvyšných 30 % ide pre VÚC. Akékoľvek výkyvy pri výbere dane z príjmov fyzických osôb alebo legislatívne zmeny tejto dane robia samosprávam problémy. Príkladom je zásadné zvýšenie daňového bonusu na deti. Ak vláda navrhne akékoľvek zníženie tejto dane, samosprávy protestujú, lebo to zníži ich príjmy.

Zákon o dani z príjmov a zákon o DPH sú dnes obsiahle, ťažko čitateľné, s neprehľadnými definíciami pojmov, s nefunkčnými odkazmi na iné predpisy atď. Je potrebná ich komplexná revízia a zjednodušenie bez straty ich obsahu.

Paušálne výdavky sú významnou pomocou pre SZČO s príjmami podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona o dani z príjmov. Daňovníci (napr. živnostníci) si nemusia viesť účtovníctvo, nemusia sa tak obávať daňových kontrol a to súčasne znamená aj úsporu pri kontrolnej činnosti zo strany štátu. Možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov však dnes nie je možný pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Namiesto financovania samospráv formou podielu na dani z príjmov navrhujeme financovanie formou časti podielu na daňovom mixe. Súčasťou daňového mixu bude aj daň z príjmu právnických osôb, DPH a spotrebné dane, teda v zásade všetky dane vyberané na celoštátnej úrovni Finančnou správou SR.

Navrhneme formálnu revíziu zákonov o dani z príjmov a zákona o DPH.

Navrhneme paušálne výdavky vo výške 40 % aj pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

Na financovanie našich priorít zvýšime dane z nehnuteľností (menej rezidenčné, viac nerezidenčné) a spotrebné dane (víno).

*

KOMU TO POMÔŽE

Zmena financovania samospráv pomôže stabilite a predvídateľnosti príjmov samospráv a menšej závislosti na výsledku výberu jedného typu dane.

"Upratanie" v zákonoch pomôže každému daňovníkovi, ale i samotnému štátu.

Zavedenie paušálnych výdavkov pri príjmoch z prenájmu zjednoduší administratívu pre majiteľov nehnuteľností a môže vyvolať aj sekundárny efekt - zlacnenie výšky nájmov nehnuteľností.

Opatrenia navrhujeme tak, aby boli z pohľadu štátneho rozpočtu vo výsledku finančne neutrálne. Pretože mnohé naše opatrenia budú znižovať príjmy štátneho rozpočtu, respektíve zvyšovať výdavky (napr. opravy daňového bonusu, zvyšovanie rodičovských príspevkov), kompenzáciou vypadnutých daňových príjmov musí byť zvýšenie nepriamych daní.  

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2026.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Žiadny.

*

4.1 SPRAVODLIVÁ MATERSKÁ

AKTUÁLNY STAV

Súčasné pravidlá pre priznanie nároku a pre výpočet dávok tehotenské a materské sú rozporuplné. Na jednej strane umožňujú účelové zvýšenie materského (napríklad zamestnaním sa na 90 dní s vysokou mzdou), na druhej strane pri pôrode druhého a ďalšieho dieťaťa materské nedostane matka, ktorá bola pred pôrodom prvého dieťaťa zamestnaná nepretržite 2-3 roky, ale počas prvej materskej zamestnanie ukončila.

Dobrovoľné nemocenské poistenie je umožnené len osobám, ktoré nemajú povinné poistenie zamestnanca alebo SZČO, preto si touto formou nie je možné zlepšiť výšku materského (dobrovoľné poistenie na dôchodok pritom je možné v súbehu s povinným poistením).

Pre poberanie materského je potrebné dodržať podmienku "starostlivosti o dieťa", ktorá v zákone o sociálnom poistení nie je nijako definovaná - to umožňuje Sociálnej poisťovni podľa jej výkladu (nastaveného v neprospech rodiny...) v niektorých prípadoch svojvoľné odoberanie materského.

Podmienkou pre poberanie materského je aj neexistencia príjmu v zamestnaní, z ktorého sa nárok na dávku uplatnil. Pritom SZČO takúto podmienku nemajú. V súčasnej dobe, kedy mnohé povolania sú vykonávané z domácnosti, na diaľku, je táto podmienka prežitok.

Poberanie materského je nepružné, rodičia sa nemôžu na materskej striedať tak, ako by potrebovali. S výnimkou krátkeho obdobia po narodení dieťaťa nemôžu byť na materskej súčasne.

Dávky tehotenské a materské sa poberajú za obdobie 6 a viac mesiacov, čo je porovnateľné s dobou poberania dávky v nezamestnanosti, preto by aj pravidlá a podmienky pre tieto dávky mali byť obdobné, ako sú pravidlá pre dávku v nezamestnanosti.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Nárok na dávky tehotenské a materské bude mať žena (pri materskom aj muž), ak v období posledných 4 rokov získala najmenej 18 mesiacov nemocenského poistenia, alebo ako doteraz - ak v období posledných 2 rokov získala najmenej 9 mesiacov nemocenského poistenia. Študentkám (študentom) sa započíta aj doba sústavnej prípravy na povolanie (nielek ukončená, ale aj bežiaca). Podmienkou na získanie týchto dávok už nebude existencia aktívneho nemocenského poistenia alebo ochranná lehota.

Výpočet výšky dávok tehotenské a materské naviažeme na dlhšie rozhodujúce obdobie pri ich priznávaní a určení ich výšky - dávky sa budú počítať z vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) dosiahnutej v období posledných 2 rokov v súčte zo všetkých existujúcich poistení ženy (muža). Ak sa tak rodičia rozhodnú, materské sa vypočíta zo súčtu ich vymeriavacích základov (hrubých miezd).

"Poistnou udalosťou" je narodenie dieťaťa. Preto tak, ako to je upravené pri dávke tehotenské alebo pri rodičovskom príspevku, nebude ani pri dávke materské podmienkou neexistencia príjmu ženy (muža) v zamestnaní a v zákone o sociálnom poistení nebude ani podmienka "starostlivosti o dieťa". Povinnosť rodiča starať sa o dieťa vyplýva zo zákona o rodine a rodič si túto povinnosť plní aj v prípade, ak sa o dieťa stará iná osoba (druhý z rodičov, stará mama, opatrovateľka a pod.). 

Posudzovanie nároku na materské sa tak významne zjednoduší.

Materské je dávka, na ktorú majú pri splnení podmienky dostatočne dlhej doby poistenia nárok obaja rodičia. Navrhneme, aby sa rodičia mohli pri poberaní materského striedať podľa ich dohody, prípadne "byť na materskej" súčasne, avšak s tým, že celková doba poberania materského v súčte za oboch rodičov bude daná ako 1 rok (365 dní), rovnako ako v prípade osamelého rodiča.

V súčte je to o 10 týždňov menej ako v súčasnosti (34 + 28), avšak to bude rodičom viac než dostatočne kompenzované variabilitou pri čerpaní materského a možnosťou vypočítať materské zo súčtu príjmov oboch rodičov. Bude to znamenať vysokú variabilitu a komfort rodičov pri čerpaní materského. Naviac navrhujeme súbežné poberanie rodičovského príspevku a materského už od narodenia dieťaťa (pozrite ďalej).

Pokiaľ majú rodičia záujem o zvýšenie materského formou dobrovoľného nemocenského poistenia, umožníme im to a zavedieme možnosť súbehu povinného poistenia zamestnanca/SZČO a dobrovoľného poistenia.

*

KOMU TO POMÔŽE

Rodinám s malými deťmi. Osamelým matkám sa predĺži doba na materskej na 1 rok.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025, s postupným nábehom jednotlivých opatrení.

*

DOPAD NA ROZPOČET

V konečnom dôsledku neutrálny, respektíve s minimálnymi, ťažko vyčísliteľnými dopadmi. Výpočet dávok bude spravodlivejší a vyváženejší, súčasne sa dávky vyplatia aj v prípadoch, kedy dnes na dávky nárok nie je (pri ukončení pracovných pomerov na dobu určitú a pod.).

*

4.2 SPRAVODLIVÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

AKTUÁLNY STAV

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, na ktorú majú rodičia nárok bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú nemocensky poistení. Po roku 2016, kedy sa dlhú dobu rodičovský príspevok nezvyšoval, sa výška rodičovského príspevku rozdelila, aby sa tak aspoň sčasti podporili rodiny (ale súčasne tak, aby to štát nestálo veľa...). A tak v súčasnosti máme rodičovský príspevok vo výške 473 eur (ak na dieťa rodič poberal materské) a rodičovský príspevok vo výške 345 eur (ak rodič na dieťa materské nepoberal).

Rodičovský príspevok je o 25 % vyšší, ak má rodina dvojičky, o 50 % vyšší, ak má trojičky. V prípade dvoch či troch malých detí tesne po sebe však rodičovský príspevok vyšší nie je.

Rodičovský príspevok sa poberá aj v prípade, ak obaja rodičia pracujú - čo je dobre.

Rodičovský príspevok sa však poberá striktne do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa (6 rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav). Časti rodičov tak chýba možnosť prispôsobenia si doby čerpania a výšky príspevku podľa svojich potrieb.

Od júna 2023 sa umožňuje poberanie tzv. predĺženého rodičovského príspevku na deti vo veku 3-5 rokov na dieťa, ktoré neboli prijaté do spádovej štátnej materskej školy, musí však ísť o dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 roky ešte v predchádzajúcom školskom roku, čím sa stráca zmysel tohto opatrenia.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zjednotíme výšku rodičovského príspevku bez ohľadu na to, či rodič poberal materské (na súčasnú vyššiu sumu).

Zvýšime rodičovský príspevok pre osamelých rodičov.

Umožníme súbežné poberanie rodičovského príspevku a materského.

Zvážime zvýšenie rodičovského príspevku pri starostlivosti o viac detí vo veku do 3 rokov, ktoré nie sú dvojičky.

Umožníme variabilné čerpanie rodičovského príspevku. Celkovú sumu, na ktorú by inak bol nárok za 36 mesiacov poberania, si rodič bude môcť vyčerpať skôr, prípade si ju rozložiť na dlhšie obdobie, a to podľa svojho vlastného zváženia. Toto riešenie je inšpirované úspešným zavedením tohto modelu v Českej republike.

Chybné riešenie poberania tzv. predĺženého rodičovského príspevku na deti vo veku 3-5 rokov na dieťa, ktoré neboli prijaté do spádovej štátnej materskej školy, opravíme prostredníctvom vylepšeného príspevku na starostlivosť o dieťa (pozrite ďalej).

*

KOMU TO POMÔŽE

Každej rodine s deťmi, najviac však viacdetným rodinám.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Postupne, so začiatkom od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Negatívny, preto je potrebné rozložiť účinnosť jednotlivých opatrení postupne na viac rokov. Pozitívy efekt sa očakáva vďaka skoršiemu návratu žien do zamestnania.

*

4.3 ZVÝŠENIE PRÍSPEVKU NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

AKTUÁLNY STAV

Príspevok na starostlivosť o dieťa je alternatívou k rodičovskému príspevku. Nedá sa naraz poberať aj jedno, aj druhé. Rodič sa rozhodne pre príspevok, ktorý je pre neho výhodnejší. V prípade dvoch detí vo veku do 3 rokov (prípadne až do 6 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) však môže rodič dostávať príspevok na starostlivosť o dieťa osobitne na každé dieťa. Napríklad, príspevok 280 € na staršie dieťa, ktoré je v súkromnej škôlke, a súčasne sumu 41,10 € na mladšie dieťa, ktoré je doma a stará sa oň sám rodič. To bolo pre rodičov výhodné.

Od roku 2020, kedy sa postupne zvyšovali sumy rodičovských príspevkov, príspevok na starostlivosť o dieťa stráca svoj význam a poberá ho minimum rodičov.

Príspevok je na 75 % financovaný z európskych fondov a na 25 % zo štátneho rozpočtu. Preto by malo byť v záujme štátu, aby ho poberalo viac rodín - namiesto rodičovských príspevkov, ktoré sú na 100 % hradené zo štátneho rozpočtu.

Od júna 2022 sa príspevok na starostlivosť o dieťa vypláca aj pri starostlivosti o dieťa v detskej skupine.

Výška príspevku závisí od preukázaných výdavkov rodiča na zariadenie, v ktorom je umiestnené dieťa, pričom najviac je to 280 €, ak ide o neštátneho poskytovateľa (napríklad opatrovateľka alebo súkromná škôlka), ďalej najviac 160 €, ak ide o detskú skupinu, najviac 80 €, ak ide o štátnu materskú školu a napokon je to suma 41,10 €, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napríklad samotný rodič). Uvedené sumy sa naposledy zvyšovali ešte v roku 2016...

*

NÁVRH RIEŠENIA

Pretože príspevky na starostlivosť o dieťa sa od roku 2016 nezvyšovali, je potrebné ich razantné zvýšenie na úroveň približne 500 eur mesačne.

Veková hranica 3 roky je nedostatočná. Pretože na Slovensku je stále veľký nedostatok miest v štátnych materských školách, zvýšime vekovú hranicu na 5 rokov veku dieťaťa.

Súčasne sa tak vyrieši problém neúspešne zavedeného "predĺženého" rodičovského príspevku na deti vo veku 3+ rokov, ktoré neboli prijaté do štátnej materskej školy.

*

KOMU TO POMÔŽE

Rodinám s menšími deťmi.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.7.2024.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Pozitívny. Príspevok na starostlivosť o dieťa je na 75 % financovaný z fondov EÚ. Ak rodičia uprednostnia jeho čerpanie pred čerpaním rodičovských príspevkov, štátny rozpočet ušetrí.

*

4.4 ZVÝŠENIE PRÍPLATKU K PRÍDAVKU NA DIEŤA

AKTUÁLNY STAV

Od roku 2023 sa zvýšil daňový bonus na dieťa až na sumu 140 eur mesačne (dieťa do 18 rokov). Spolu s prídavkom na dieťa, ktorý je 60 eur mesačne, tak môže rodič na dieťa vo veku do 18 rokov dostať sumu 200 eur mesačne.

Systém štátnych sociálnych dávok obsahuje aj príplatok k prídavku na dieťa. Ten je určený rodičom, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu pracovať - obaja rodičia sú na dôchodku alebo poberajú plný invalidný dôchodok, alebo poberajú peňažný príspevok na opatrovanie, pri ktorom nemajú nárok na daňový bonus. Problém spočíva v tom, že príplatok k prídavku na dieťa je len 30 eur mesačne.

A tak rodina, kde obaja rodičia sú invalidní alebo jeden je invalidný, druhý poberá opatrovateľský príspevok, nedostane na dieťa 200 eur mesačne, ale len 90 eur mesačne.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zvýšime príplatok k prídavku na dieťa pre rodičov, ktorí z objektívnych dôvodov (napr. invalidita) nemajú nárok na daňový bonus, a to do výšky daňového bonusu, to znamená o 110 eur na 140 eur na dieťa mesačne. Spolu s prídavkom na dieťa tak aj tieto rodiny dostanú sumu 200 eur na dieťa.

*

KOMU TO POMÔŽE

Rodinám s deťmi, kde obaja rodičia sú invalidní, poberajú starobný dôchodok alebo poberajú opatrovateľský príspevok. Takých rodín je na Slovensku približne tisíc.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2024.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Pri počte približne 2000 detí pôjde o navýšenie o sumu 2000 x 12 x 110 = 2,64 mil. eur ročne.

*

4.5 PODPORA VÝSTAVBY PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

AKTUÁLNY STAV

Na Slovensku je akútny nedostatok cenovo dostupných obecných a mestských jaslí a škôlok.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Budeme preferovať a podporovať výstavbu obecných jaslí a škôlok

*

KOMU TO POMÔŽE

Rodinám s deťmi do 6 rokov veku.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Ide o proces, ktorý potrvá niekoľko rokov.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Neuvedený, preferovať budeme výstavbu s využitím fondov EÚ, respektíve v rámci reálnych možností štátneho rozpočtu.

*

4.6 DAŇOVÝ BONUS 140 EUR NA KAŽDÉ DIEŤA

AKTUÁLNY STAV

Od roku 2023 sa daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov zvýšil na 140 eur a na nezaopatrené dieťa od 18 rokov veku na 50 eur.

Okrem nerovnakej výšky sumy je problém v tom, že reálna suma daňového bonusu je najviac vo výške určeného percenta z čiastkového základu dane rodičov. To znamená, že významná časť rodín nedostane plnú sumu, ale nižšiu. Ide najmä o rodiny s jedným živiteľom, rodiny, kde rodičia majú veľmi nízky príjem (napríklad pri kratších úväzkoch), o osamelých rodičov alebo SZČO.

Zvýšenie daňového bonusu rodiny privítali. Avšak pri zachovaní princípu, že fakticky ide o štátnu sociálnu dávku premietnutú do daňového systému, je namieste otázka, prečo by mali daňový bonus dostávať aj rodičia s vysoko nadštandardným vlastným príjmom.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zjednotíme výšku daňového bonusu na 140 eur - zvýšenie sa bude týkať nezaopatrených detí vo veku od 18 rokov.

Zmeníme pravidlá pre daňový bonus tak, aby sme odstránili súčasnú diskrimináciu osamelých rodičov, rodičov pracujúcich na kratšie úväzky, rodičov na materských a rodičovských dovolenkách, rodičov, ktorí ošetrujú dieťa alebo poberajú opatrovateľský príspevok, a rodičov, ktorí sú SZČO. Namiesto súčasného stropu vo výške určeného percenta z čiastkového základu dane rodičov vrátime predošlý systém, kedy na získanie plnej sumy daňového bonusu postačuje hrubý príjem rodiča vo výške polovice minimálnej mzdy.

Súčasne zmeníme nastavenie výšky daňového bonusu, aby sa postupne znižoval pre rodiny s vysoko nadpriemerným príjmom - podľa logiky krátenia nezdaniteľnej časti na daňovníka.

*

KOMU TO POMÔŽE

Rodinám s deťmi.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2024.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Mierne negatívny. Ak sa samotná suma daňového bonusu (140 eur) nebude v rokoch 2024 - 2028 zvyšovať, negatívne dopady budú kompenzované zmrazenou valorizáciou daňového bonusu, pričom daňové príjmy štátu budú stúpať. Pozitívny efekt bude mať krátenie daňového bonusu v prípade rodín s vysoko nadštandardnými príjmami.

*

4.7 VYŠŠÍ DAŇOVÝ BONUS PRI HYPOTÉKACH

AKTUÁLNY STAV

V roku 2018 sa systém štátnej podpory hypoték pre mladých ľudí zmenil z dovtedajšieho štátneho príspevku, o ktorý sa znižovali dlžníkom úroky na hypotéke, na systém daňového bonusu. Štát vtedy na mladých ľuďoch ušetril (presné čísla nemáme k dispozícii).

Od roku 2018 až doteraz bez akejkoľvek zmeny stále platí, že suma daňového bonusu na zaplatené úroky je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, najviac však (len) 400 € ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50000 € na jednu nehnuteľnosť.

Výška úrokov pri poskytovaných hypotékach sa v ostatnom období dramaticky zvyšuje a z dôvodu ukončenia fixácie výšky úrokových sadzieb pri existujúcich hypotékach tento problém postupne zasahuje desiatky tisíc rodín na Slovensku.

V praxi sa často stretávame s tým, že mladí ľudia nahradili svoju predchádzajúcu hypotéku refinančnou hypotékou, aby tak ušetrili na úrokoch. Ušetrili tak, ale prišli o daňový bonus, pretože ten sa pri refinančných hypotékach neposkytuje.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zvýšime výšku daňového bonusu na zaplatené úroky o 50 % zo súčasných 400 eur na 600 eur.

Umožníme poberanie daňového bonusu aj pri hypotékach na refinancovanie počas prvých 60 mesiacov od začatia splácania pôvodnej hypotéky.

Alternatívne riešenie: Namiesto daňového bonusu sa vrátime k systému štátneho príspevku, ako to bolo do konca roku 2017. Opravíme však jeho nastavenie. Dlžníci budú mať transparentné informácie, akou sumou im na úroky prispeje štát, akú sumu si platia sami a akú sumu úrokov im odpustí banka, aby si pri výbere hypotéky aj na základe toho správne vybrali z ponúk bánk a aby táto informácia prispela v rámci konkurenčného boja k znižovaniu úrokov pri hypotékach na bývanie na trhu.

*

KOMU TO POMÔŽE

Mladým rodinám s hypotekárnymi úvermi.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2024.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Negatívny. Presné čísla nemáme k dispozícii.

*

4.8 POMOC OSAMELÝM RODIČOM

AKTUÁLNY STAV

Systém sociálnych dávok, dávok zo sociálneho poistenia alebo štátnej pomoci všeobecne dnes nedostatočne podporuje osamelých rodičov, respektíve rodiny s jedným živiteľom (model otec pracuje, matka je na materskej). Jediné zvýhodnenie je o 3 týždne dlhšie obdobie poberania materského - pre osamelú matku namiesto 34 týždňov je to 37 týždňov.

*

NÁVRH RIEŠENIA

Zvýšime dávky ošetrovné a nemocenské pre osamelých rodičov, resp. rodiny s jedným živiteľom.

*

KOMU TO POMÔŽE

Osamelým rodičom a rodinám s jedným živiteľom.

*

PRIORITA

Vysoká.

*

ÚČINNOSŤ

Od 1.1.2025.

*

DOPAD NA ROZPOČET

Negatívny, ťažko vyčísliteľný, nemáme dáta o počte rodín, ktorým budú tieto opatrenia určené.

Na Slovensku zrejme máme približne 60-tisíc osamelých rodičov. Konkrétne dopady budú závisieť od nastavenia príslušných dávok.

*

4.9 UĽAHČENIE ZAMESTNÁVANIA RODIČOV S DEŤMI

AKTUÁLNY STAV

Roky voláme po tom, aby sa vytvorili podmienky pre zamestnávanie rodičov, pre ktorých je prioritou výchova detí, avšak majú záujem aj pracovať.

V Zákonníku práce nájdeme opatrenia, ktoré tomu majú pomôcť - najmä pokiaľ ide o pracovný čas a prácu z domu. Napríklad, ak zamestnankyňa, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako osem rokov, požiada o domácku prácu, zamestnávateľ by jej v zásade mal vyhovieť. Prax je však iná.

Nestačí dať zamestnancom, ktorí sa starajú o dieťa, silnejšie práva v Zákonníku práce a podobne. Môže to totiž dopadnúť tak, že zamestnávatelia budú o to neochotnejšie prijímať do zamestnania rodičov malých detí.