Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 10. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

VŠEOBECNE O DÔCHODKOCH

Podanie žiadosti o dôchodok

Nasledujúce informácie boli spracované podľa webovej stránky Sociálnej poisťovne.

Nech ide o akýkoľvek druh dôchodku (vrátane pozostalostných dôchodkov), vždy platí, že o dôchodok treba požiadať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Príslušnosť k pobočke sa určuje podľa miesta trvalého pobytu občana - žiadateľa o dôchodok. Ak žiadateľ nemá v SR trvalý pobyt, žiadosť sa podáva na ústredí Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa odporúča vopred si rezervovať - s približne mesačným predstihom - v pobočke termín na spísanie žiadosti o dôchodok. Pri žiadosti o starobný dôchodok sa treba objednať najskôr na deň, kedy žiadateľ dovŕši dôchodkový vek, alebo kedykoľvek po tomto dni.

Termín si môžete rezervovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne v Rezervačnom systéme.

Ešte pred podaním žiadosti o dôchodok môžete svoju situáciu konzultovať na diaľku v informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa odporúča overiť si v dostatočnom predstihu pred podaním žiadosti o dôchodok, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania a hrubé zárobky. Na to je ideálne využiť Elektronický účet poistenca (viď ďalej).

Žiaden druh dôchodku nedostanete "automaticky". Podľa § 109 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, nárok na výplatu dôchodku vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na dôchodok, splnením podmienok nároku na výplatu dôchodku a podaním žiadosti o priznanie alebo vyplácanie dôchodku (s výnimkou výplaty tzv. 13. dôchodku a s výnimkou rodičovského dôchodku, o ktoré nie je potrebné žiadať).

O dôchodok je možné požiadať aj spätne, a to za tri roky dozadu (viď § 112 ZSP), respektíve doba premlčania nároku na dôchodok je tri roky - pozor najmä pri pozostalostných dôchodkoch. O predčasný starobný dôchodok nie je možné požiadať spätne.

Podľa § 184 ZSP, žiadosť o dôchodok sa podáva na tlačive a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K žiadosti je potrebné priložiť ďalšie doklady tak, ako to určí Sociálna poisťovňa. Podrobnosti o požadovaných dokladoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o dôchodok je možné stiahnuť. Ak ste o dôchodok požiadali, ale po podaní žiadosti si to rozmyslíte, podľa informácií na webovej stránke Sociálnej poisťovne môžete do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku napísať na ústredie Sociálnej poisťovne list, v ktorom uvediete vaše meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a v liste zrozumiteľne (jednoznačne) uvediete, že beriete žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný.

*

Konanie o dôchodku

Za deň začatia konania o dôchodku sa považuje deň spísania žiadosti o dôchodok.

Za deň uplatnenia nároku na dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, kedy občan prvýkrát požiadal pobočku Sociálnej poisťovne o spísanie žiadosti o priznanie dôchodku. Konanie, ktoré sa začína na podnet pobočky Sociálnej poisťovne, je začaté odo dňa, keď príslušná pobočka Sociálnej poisťovne urobila voči účastníkovi konania prvý úkon.

Podľa § 210 ZSP, pobočka (resp. ústredie Sociálnej poisťovne) má povinnosť rozhodnúť o priznaní dôchodku do 60 dní od začatia konania, v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba oznámiť účastníkom konania.

Podľa § 193 ZSP však môže pobočka Sociálnej poisťovne konanie prerušiť, ak bol účastník konania vyzvaný, aby odstránil nedostatky podania. V takom prípade horeuvedená lehota prestane plynúť.

Proti rozhodnutiu pobočky Sociálnej poisťovne sa môže občan odvolať v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Podľa § 215 ZSP sa odvolanie podáva v príslušnej pobočke, občan však môže odvolanie podať aj v inej pobočke Sociálnej poisťovne.

*

Výplata dôchodku

Dôchodky sa vyplácajú vopred, pravidelne každý mesiac, vo výplatných termínoch určených Sociálnou poisťovňou.

Dôchodky sa vyplácajú na bankový účet poberateľa dôchodku, prípadne jeho manželky (manžela) alebo prostredníctvom Slovenskej pošty v hotovosti. Vždy tak, ako si to zvolí poberateľ dôchodku.

Poberateľovi dôchodku, ktorý je v zariadení sociálnych služieb, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadal o iný spôsob výplaty.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

*

Zánik nároku na dôchodok

Podľa § 113 ZSP, nárok na dôchodok a jeho výplatu zaniká dňom smrti občana.

Podľa § 118 ZSP, u občana po uplatnení si nároku na dôchodok a jeho výplatu - prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu smrti občana postupne na manželku (manžela), deti a rodičov. Dôchodok nie je predmetom dedičstva, predmetom dedičstva sa stáva, až keď ho nie je komu vyplatiť podľa predošlej vety.

*

Povinnosti poberateľa dôchodku

Poberateľ dôchodku je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 ZSP písomne oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dôchodok, zánik nároku na dôchodok, nároku na výplatu dôchodku a sumu dôchodku, ako aj zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava (do 8 dní).

Poberateľ dôchodku, ktorý žije v zahraničí, je povinný Sociálnej poisťovni v pravidelných intervaloch preukazovať svoje žitie. Na webovej stránke Sociálnej poisťovne sa nachádzajú formuláre "Potvrdenie o žití".

"Potvrdenie o žití" nemusíte Sociálnej poisťovni zasielať, ak ste dôchodca s bydliskom v Českej republike.

Podľa webovej stránky Sociálnej poisťovne, potvrdenie o žití je potrebné zasielať:

  • jedenkrát ročne, ak máte bydlisko v štátoch EHP alebo v Švajčiarskej konfederácii, a to vždy do 31. januára, resp. do 30 dní od plánovaného doručenia dôchodku, 
  • štyrikrát do roka, ak máte bydlisko mimo EHP alebo Švajčiarskej konfederácie, a to vždy do 15. apríla (za 1. štvrťrok), do 15. júla (za 2. štvrťrok), do 15. októbra (za 3. štvrťrok) príslušného kalendárneho roka a do 15. januára (za 4. štvrťrok) nasledujúceho kalendárneho roka.

*

Povinnosti zamestnávateľa

Vyberáme niektoré povinnosti zamestnávateľa dané podľa § 231 ZSP.

Zamestnávateľ je povinný vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia.

Zamestnávateľ je povinný viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia (evidenčné listy dôchodkového poistenia, § 232 ZSP) a predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi, a do ôsmich dní od uplatnenia nároku na dôchodok zamestnanca, resp. do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 17 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode