Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 11. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

ÚVOD

Cieľom tejto knihy nie je vysvetľovať, ako funguje druhý pilier, no už vôbec nie je cieľom niečo ako propagácia druhého piliera. 

Pretože v druhom pilieri je dnes okolo 1,8 milióna ľudí, patrí sa však aspoň stručne okomentovať kľúčové pojmy, ktoré sú dôležité pri sporení na dôchodok v druhom pilieri.

*

Zmysel dvojpilierového dôchodkového systému (respektíve trojpilierového, ak ste aj v treťom pilieri, čo je dobrovoľné dôchodkové sporenie) je v tom, aby mal budúci dôchodca zabezpečené financovanie svojho dôchodku z dvoch (respektíve z troch) rôznych zdrojov, ktoré fungujú na úplne iných princípoch a sú na sebe navzájom nezávislé. 

Druhý pilier funguje úplne inak ako prvý pilier. Preto nie je celkom správne porovnávať, ktorý pilier je lepší - prvý či druhý. Cieľom nie je súťaž dvoch alebo troch dôchodkových pilierov, ale to, aby sa na báze viacpilierového financovania minimalizovalo riziko financovania budúcich dôchodkov a aby vo výsledku mal dôchodca čo najvyšší a stabilný dôchodok.

Prvý pilier funguje na princípe priebežného financovania dôchodkov z odvodov a z dotácie od štátu. Tí, čo pracujú, respektíve podnikajú ako SZČO, platia odvody. Určitú sumu platí do prvého piliera štát za svojich poistencov (osoby na MD, RD, opatrovatelia, osobní asistenti ZŤP osôb). Takto získané prostriedky Sociálna poisťovňa v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení okamžite vypláca poberateľom dôchodkov. Suma vyplatených dôchodkov v prvom pilieri by v zásade mala zodpovedať príjmom prvého piliera. To však reálne neplatí a deficity, ktoré sa takto tvoria, musí dofinancovať nenávratnými dotáciami prvého piliera štát. Otázne je, dokedy sa tak bude diať a v akej miere. Vzhľadom na nízku pôrodnosť a naopak vzhľadom na silné ročníky ľudí narodených medzi rokmi 1970 až 1990, demografický vývoj na Slovensku jednoznačne ukazuje, že relatívna výška dôchodkov občanov z prvého piliera v porovnaní s ich príjmami počas aktívneho života sa bude musieť postupne znižovať. Táto veta nebude pravdivá len v prípade silnejúcej migrácie ľudí v produktívnom veku z iných krajín na Slovensko.

V prvom pilieri do značnej miery platí (a zrejme aj v budúcnosti bude platiť) princíp solidarity. To znamená, že slabšie zarábajúci majú v pomere k svojim odvodom relatívne vyššie dôchodky. Naopak, nadpriemerne zarábajúcim sa pri výpočte dôchodku nezohľadní celá suma zaplatených odvodov. O tom sa môžete sami presvedčiť v kapitolách 2.3 a 2.4 - občan, ktorý platí odvody z vysoko nadpriemerného príjmu, má osobný mzdový bod ohraničený hodnotou 3 a pri stanovení priemerného osobného mzdového bodu sa z hodnoty nad 1,25 započíta len 68 %.

Druhý pilier je postavený na princípe sporenia a na princípe zhodnocovania prostriedkov sporiteľov na ich vlastných osobných dôchodkových účtoch, a to prostredníctvom dôchodkových fondov dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Druhý pilier je prísne zásluhový - výška vášho dôchodku bude priamo úmerná výške vašich odvodov a ich zhodnoteniu.

Ak ste v druhom pilieri, časť vašich odvodov ide na váš osobný dôchodkový účet. Počas rokov 2023 a 2024 je to 5,5 % z vymeriavacieho základu, v rokoch 2025 a 2026 to bude 5,75 % z vymeriavacieho základu a od roku 2027 to bude 6 %.

Osobný dôchodkový účet je naozaj váš. Je to váš majetok, ktorý vám spravuje dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) a v budúcnosti sa vám z týchto prostriedkov bude vyplácať doživotný dôchodok. V prípade nedožitia sa dôchodku vaše úspory zdedia pozostalí.

V druhom pilieri si môžete sporiť aj dobrovoľne. Žiaľ, táto forma sporenia bola daňovo zvýhodnená len v rokoch 2013 - 2016. V súčasnosti (rok 2023) dobrovoľné sporenie v druhom pilieri nie je daňovo zvýhodnené.

Pravidlá pre druhý pilier sú dané zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Dohľad nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami vykonáva Národná banka Slovenska.

V roku 2023 na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností:

 • Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s.
 • KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
 • NN, d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali, d.s.s., a.s.

Dôchodky z druhého piliera aktuálne ponúkajú dve životné poisťovne:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s.

*

VSTUP DO DRUHÉHO PILIERA

Pred 1. májom 2023 bol vstup do druhého piliera možný len pre ľudí do 35 rokov veku, a to na základe ich vlastného - dobrovoľného rozhodnutia.

*

Od 1. mája 2023 do druhého piliera automaticky - zo zákona - vstupuje každý občan, ktorý sa prvýkrát stane dôchodkovo poisteným v Sociálnej poisťovni.

Napríklad vtedy, ak mu prvýkrát vznikne pracovný pomer alebo ak začne prvýkrát pracovať na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Sociálna poisťovňa zasiela takémuto občanovi informáciu o práve občana uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ním vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to do 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak občan toto právo v lehote 180 dní nevyužije, Sociálna poisťovňa mu v súlade s § 64aa zákona o starobnom dôchodkovom sporení určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť postupne podľa zoznamu dôchodkových správcovských spoločností zoradených v abecednom poradí.

Do dvoch rokov sa sporiteľ môže rozhodnúť, či v druhom pilieri zostane. Ak do dvoch rokov po automatickom vstupe z druhého piliera nevystúpi, tak platí, že v druhom pilieri zostáva natrvalo.

Pre ľudí, ktorí už pred 1. májom 2023 boli, resp. sú dôchodkovo poistení v Sociálnej poisťovni, ale v druhom pilieri zatiaľ nie sú, od 1. mája 2023 naďalej platí, že do druhého piliera môžu vstúpiť dobrovoľne, a to pokiaľ majú menej ako 40 rokov.

*

Pri vstupe do druhého piliera občan uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ním vybratou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

*

OSOBNÝ DÔCHODKOVÝ ÚČET

Každému sporiteľovi vedie dôchodková správcovská spoločnosť jeho osobný dôchodkový účet. Na účte sa eviduje majetok sporiteľa, sú to zaznamenané všetky pohyby, ako sú pripísané príspevky, uhradené poplatky atď.

*

PRÍSPEVKY DO DRUHÉHO PILIERA

Ak ste zamestnanec, platíte do Sociálnej poisťovne poistné na starobné poistenie 4 %, váš zamestnávateľ platí do Sociálnej poisťovne poistné na starobné poistenie 14 % z vášho vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). Sociálna poisťovňa si z týchto celkovo 18 % odvodov ponechá 12,5 % a 5,5 % pošle na váš osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (platí pre roky 2023 a 2024).

Ak ste povinne dôchodkovo poistená SZČO alebo ak ste dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, platíte do Sociálnej poisťovne poistné na starobné poistenie vo výške 18 % z vášho vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa si z týchto celkovo 18 % odvodov ponechá 12,5 % a 5,5 % pošle na váš osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (platí pre roky 2023 a 2024).

V rokoch 2025 a 2026 Sociálna poisťovňa pošle na váš osobný dôchodkový účet 5,75 % z vymeriavacieho základu a od roku 2027 to bude 6 %.

*

Dobrovoľné príspevky

Sporiteľ môže podľa vlastného rozhodnutia sporiť v druhom pilieri aj dobrovoľne. Ak má o to záujem, dohodne si túto možnosť už pri vstupe do druhého piliera v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sa tak rozhodne neskôr, môže uzatvoriť dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Výšku dobrovoľných príspevkov a interval ich zasielania si môže sám zvoliť tak, ako mu to vyhovuje.

Dobrovoľné príspevky sa sledujú na jeho osobnom dôchodkovom účte oddelene od povinných príspevkov.

Výhodou dobrovoľného sporenia je to, že pri správne zvolenej investičnej stratégii (indexové fondy) sa jeho prostriedky môžu veľmi zaujímavo zhodnocovať (zhodnotenie v indexových fondoch v období rokov 2012 - 2023 je v priemere o vyše 9 % ročne), pričom dôchodkovej správcovskej spoločnosti platí poplatok v roku 2023 vo výške 0,45 % z hodnoty majetku ročne, od roku 2027 to bude 0,4 % z hodnoty majetku ročne. Nevýhodou je žiaľ skutočnosť, že dobrovoľné sporenie v druhom pilieri aktuálne nie je pre sporiteľa nijako daňovo zvýhodnené. Ale to sme už uviedli vyššie.

*

FONDY

Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení má dôchodková správcovská spoločnosť povinnosť spravovať jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. Súčasne môže vytvárať aj iné dôchodkové fondy.

V praxi (august 2023) je to tak, že každá dôchodková správcovská spoločnosť spravuje jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden indexový negarantovaný dôchodkový fond. Niektoré dôchodkové správcovské spoločnosti ponúkajú aj akciové negarantované dôchodkové fondy.

Z pohľadu úspešnosti fondov podľa zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde sú najúspešnejšie indexové negarantované dôchodkové fondy, ktoré za celé obdobie od svojho vzniku (v zásade od mája 2012) zhodnotili sporiteľom majetok o vyše 9 % ročne (platí pre indexové fondy spoločností NN, VÚB Generali a UNiQA). Pre porovnanie - dlhopisové garantované dôchodkové fondy zhodnocujú sporiteľom majetok v priemere o 1 % až 1,5 % ročne.

Sporiteľ si môže sporiť v dvoch fondoch súčasne, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Odborníci odporúčajú, aby sporitelia v mladšom veku sporili prevažne v negarantovaných dôchodkových fondoch, ideálne v indexových fondoch. S narastajúcim vekom by sporitelia mali svoj majetok postupne presúvať do garantovaných fondov. Na tejto filozofii je postavená aj zákonom určená tzv. predvolená investičná stratégia.

*

PREDVOLENÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Predvolebná investičná stratégia je určená podľa § 92 zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Platia pri nej nasledovné pravidlá:

 • sporiteľ do dovŕšenia veku do 50 rokov má 100 % čistej hodnoty svojho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde,
 • sporiteľ vo veku 50 a viac rokov má svoj majetok rozložený medzi indexový negarantovaný dôchodkový fond a dlhopisový garantovaný dôchodkový fond,
 • podiel hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sporiteľa je daný ako 4 % za každý rok od 50. roku veku.

Napríklad sporiteľ vo veku 50 rokov má v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 4 % čistej hodnoty svojho majetku a v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde 96 % čistej hodnoty svojho majetku. 

Sporiteľ vo veku 51 rokov má v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 8 % čistej hodnoty svojho majetku a v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde 92 % čistej hodnoty svojho majetku.

Sporiteľ vo veku 59 rokov má v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 40 % čistej hodnoty svojho majetku a v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde 60 % čistej hodnoty svojho majetku. Atď.

*

Predvolená investičná stratégia sa automaticky týka všetkých nových sporiteľov, ktorým vznikla alebo vznikne účasť v druhom pilieri po 1. máji 2023.

Noví sporitelia však môžu podľa zákona doručiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti písomný prejav vôle nebyť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii - tým pádom ich majetok bude v takom fonde, resp. fondoch, pre ktoré sa sami rozhodnú. Avšak od veku 50 rokov musia mať časť majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde (pozrite ďalej).

*

Sporitelia, ktorí boli v druhom pilieri už pred 1. májom 2023, sa na základe novely zákona č. 399/2022 Z. z. automaticky presúvajú do predvolenej investičnej stratégie, ak sú tzv. pasívni sporitelia - teda ak od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách. Presun ich majetku, resp. časti ich majetku (podľa veku sporiteľa) z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do indexového negarantovaného dôchodkového fondu sa z dôvodu ochrany výšky ich majetku pred výkyvmi na akciových trhoch deje postupne. Bližšie informácie k tomu sú na webových stránkach jednotlivých dôchodkových správcovských spoločností.

Aj títo (pasívni) sporitelia však môžu podľa zákona doručiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti písomný prejav vôle nebyť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii, tým pádom ich majetok bude v takom fonde, resp. fondoch, pre ktoré sa sami rozhodnú.

*

Naopak, v princípe všetci sporitelia môžu byť zúčastnení v predvolenej investičnej stratégii.

Podľa § 93 ods. 1 platí, že sporiteľ, ktorý nie je v predvolenej investičnej stratégii, musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde minimálne taký podiel čistej hodnoty majetku, aký by mal, ak by bol sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Napríklad vo veku 60 rokov musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde najmenej 44 % čistej hodnoty svojho majetku.

Podľa § 93 ods. 2 môže sporiteľ písomne oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že má záujem o zníženie minimálneho podielu čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. V takom prípade musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde minimálne polovicu podielu čistej hodnoty majetku, akú by mal, ak by bol sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Pri uplatnení tejto možnosti tak napríklad vo veku 60 rokov musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde najmenej 22 % čistej hodnoty svojho majetku.

*

GARANCIE V DRUHOM PILIERI

Od 1. januára 2023 sa v druhom pilieri zásadne zmenila filozofia garancie úspor.

Plošné garancie, ktoré súviseli s výkonnosťou dôchodkových fondov, sa zmenili na individuálne.

Garancie sa týkajú majetku tvoreného z povinných príspevkov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Garančný mechanizmus znamená, že keď sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, bude mať na svojom účte v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde garantovaný minimálne rovnaký objem úspor, aký tam vložil, respektíve presunul z iného dôchodkového fondu.

Účet v garantovanom fonde otvára dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi pri jeho prvom príspevku do tohto fondu. Ak je v garantovanom fonde nulový majetok, účet sa zatvára.

Ak sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, dôchodková správcovská spoločnosť skontroluje, aký je jeho aktuálny majetok v pomere k individuálnej garancii. Ak je aktuálny majetok sporiteľa pred odchodom do dôchodku nižší ako individuálna garancia, rozdiel doplatí DSS zo svojho majetku.

*

INFORMOVANOSŤ SPORITEĽA

Každá dôchodková správcovská spoločnosť umožňuje sporiteľom prostredníctvom svojej webovej stránky online prístup k údajom na ich osobných dôchodkových účtoch. Bližšie informácie k tomu vám poskytne dôchodková správcovská spoločnosť.

*

Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení má dôchodková správcovská spoločnosť povinnosť posielať sporiteľom výpis z ich osobného dôchodkového účtu, a to raz ročne.

Prostredníctvom výpisu z účtu sporiteľ vidí, aký má majetok v dôchodkových fondoch ku dňu výpisu a aké pohyby na účte mal za posledný rok vrátane zhodnotenia majetku a vrátane poplatkov, ktoré si stiahla dôchodková správcovská spoločnosť.

Súčasťou výpisu je prognóza, aký dôchodok z druhého piliera môže sporiteľ očakávať.

*

POPLATKY PRE SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI

Od roku 2023 sa zmenila filozofia poplatkov v prospech dôchodkových správcovských spoločností. Správcovské spoločnosti už nemajú nárok na odplatu za vedenie účtu, ale ani nárok na odplatu za zhodnotenie majetku. Jediný poplatok, na ktorý majú správcovské spoločnosti nárok, je odplata za správu dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť má nárok na odplatu za správu dôchodkového fondu:

 • v roku 2023 najviac 0,45 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
 • v roku 2024 najviac 0,425 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
 • od roku 2025 najviac 0,40 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

*

DEDENIE

Významnou črtou sporenia na dôchodok v druhom pilieri, je možnosť dedenia úspor v prípade úmrtia sporiteľa. Možnosť dedenia závisí od toho, v akom období účasti na dôchodkovom sporení sporiteľ zomrie.

*

Úmrtie sporiteľa v sporiacej fáze

Celá nasporená suma na účte sporiteľa (celá čistá hodnota majetku) je predmetom dedenia. Respektíve sporiteľ môže v zmluve o dôchodkovom sporení určiť oprávnenú osobu, ktorej správcovská spoločnosť po smrti sporiteľa vyplatí nasporenú sumu.

Rovnako to platí v prípade úmrtia sporiteľa, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, ale ešte nepožiadal o dôchodok z druhého piliera.

*

Úmrtie sporiteľa vo výplatnej fáze

Možnosť dedenia závisí od toho, akým spôsobom sa nasporená suma vyplácala sporiteľovi.

Ak zomrel poberateľ doživotného dôchodku počas prvých 7 rokov poberania dôchodku (ten mu vypláca zvolená životná poisťovňa), predmetom dedenia je zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov. Respektíve životná poisťovňa vyplatí tento zostatok oprávnenej osobe.

Ak zomrel sporiteľ, ktorý čerpá úspory formou programového výberu, tak predmetom dedenia je zostatok nevyplatenej sumy. Respektíve tento zostatok sa vyplatí oprávnenej osobe.

*

VÝPLATA DÔCHODKOV

V rokoch 2023 a 2024 platí súčasná filozofia výplaty dôchodkov z druhého piliera.

Podľa momentálne platného zákona (leto 2023) by od 1. januára 2025 malo pri výplate dôchodkov dôjsť k zmenám. Podľa názoru autora je však zbytočné ich komentovať, pretože vláda, ktorá vznikne po parlamentných voľbách 30. septembra 2023, bude s vysokou pravdepodobnosťou tieto pravidlá novelizovať. 

V ďalšej časti preto budeme komentovať pravidlá platné v rokoch 2023 a 2024.

*

Starobný dôchodok

Podmienkou vyplácania starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku (viď kapitola 2.1).

Starobný dôchodok sa vypláca tromi možnými formami:

 • doživotný dôchodok,
 • dočasný dôchodok,
 • programový výber.

Ak má sporiteľ na osobnom dôchodkovom účte nasporenú príliš malú sumu, pričom mu preto žiadna poisťovňa neponúkla doživotný dôchodok, je pre neho určený dočasný dôchodok, respektíve programový výber v režime "malá nasporená suma".

*

Doživotný dôchodok sa vypláca na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V zmluve sa môže dohodnúť alternatíva s pozostalostným krytím a so zvyšovaním dôchodku.

*

Dočasný dôchodok sa vypláca iba počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

*

Programový výber sa vypláca na základe dohody sporiteľa s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo dobu vyplácania. Sporiteľ sa môže rozhodnúť aj tak, že formou programového výberu mu bude jednorazovo vyplatená celá nasporená suma.

Podmienkou pre poberanie (vyplatenie) programového výberu však je doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne vo výške tzv. referenčnej sumy.

To znamená, že súčet doživotne poberaných dôchodkov z druhého piliera a zo Sociálnej poisťovne (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov, prípadne dôchodkov z cudziny, je vyšší ako referenčná suma platná v danom kalendárnom roku.

Napríklad, referenčná suma stanovená na rok 2023 je daná ako suma priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2022 a je vo výške 521,30 €.

*

Predčasný starobný dôchodok

Podmienkou vyplácania predčasného starobného dôchodku je to, aby mal sporiteľ nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne (viď kapitola 4.).

*

Žiadosť o dôchodok

O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok môže sporiteľ požiadať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej má uzatvorenú zmluvu.

Dôchodková správcovská spoločnosť mu následne vystaví certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte.

Po vystavení certifikátu zašle Sociálna poisťovňa sporiteľovi ponukový list s ponukami dôchodkov od jednotlivých životných poisťovní. Platnosť ponuky je 30 dní. 

Ak si sporiteľ vyberie z ponúk dôchodkov, môže hneď kontaktovať príslušnú životnú poisťovňu alebo dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

Ak si sporiteľ z predložených ponúk žiadnu nevyberie, o dôchodok môže bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

*

Pozostalostné dôchodky

Účelom vdovského a vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela a manželovi po smrti manželky.

Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť príjem sirote v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.

*

Výnos z investovania

Sporiteľ, ktorý dosiahol dôchodkový vek, avšak nepožiadal o dôchodok z druhého piliera, sa môže dohodnúť s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na vyplácaní výnosu z investovania. Výnos z investovania nie je dôchodok.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode