Požiadať o predčasný starobný dôchodok v roku 2023? (akt. 4.12.2023)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,Top,zmeny 2023,zmeny 2024

*

Na úvod

Tento text je voľne dostupný. Ak chcete podporiť moju prácu pre vás, zakúpte si, prosím, vy alebo vaša firma na mojej stránke niektorý z platených prístupov OBSAH, OBČAN alebo PROFESIONÁL. Ďakujem. Bez vašej podpory takéto články v budúcnosti nenapíšem.

*

Aktualizácie

 • 26.11.2023 ... pridaná informácia o výplate 13. dôchodku v decembri 2023 v jednotnej výške 300 €
 • 4.12.2023 ... ADH platná v roku 2024 je 17,7688 €
 •  

*

Obsah článku

 • modelové príklady
 • kto má nárok na predčasný starobný dôchodok (PSD)
 • výpočet sumy PSD
 • valorizácia PSD v roku 2023 a v roku 2024
 • trinásty dôchodok v novembri 2023 a v decembri 2023
 • dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z III. piliera
 • PSD a minimálny dôchodok
 • PSD a rodičovský dôchodok
 • PSD a vdovský/vdovecký dôchodok
 • nezdaniteľná časť na daňovníka
 • zánik nároku na výplatu PSD
 • navýšenie sumy PSD občana, ktorý bol znova dôchodkovo poistený
 • PSD po dovŕšení dôchodkového veku
 • PSD a práca na dohodu
 • čo všetko si treba zvážiť pred podaním žiadosti o PSD
 • podanie žiadosti o PSD

*

Najmä v súvislosti s výhodnou valorizáciou dôchodkov priznaných ešte v roku 2023 je logická otázka, či by nebolo pre občana, ktorý dosiahne dôchodkový vek až v roku 2024, prípadne až v roku 2025, 2026, výhodné požiadať o predčasný starobný dôchodok (PSD) ešte v roku 2023.

Pre tých, čo neradi čítajú dlhšie analytické texty plné čísiel, je odpoveď hneď tu: Áno, požiadať o PSD ešte v roku 2023, je vo všeobecnosti výhodné.

*

MODELOVÉ PRÍKLADY

MODELOVÝ PRÍKLAD 1

Pani Mária dovŕši dôchodkový vek 10.6.2024. Pani Mária nebola sporiteľkou v II. pilieri.

Počas roka 2023 je zamestnaná, v zamestnaní má mzdu približne 1000 eur brutto mesačne. Uvažuje, že v novembri 2023 požiada o PSD.

*

Dátum, ku ktorému požiada o PSD, by mala zvoliť tak, aby jej do dovŕšenia dôchodkového veku chýbal taký počet dní, ktorý je násobkom 30-tich.

Výbornou pomôckou k tomu je tzv. dátumová kalkulačka, nájdete ju tu: https://kalendar.aktuality.sk/datumova/

V novembri 2023 je takýmto dňom 13.11.2023.

Ak požiada o PSD k 13.11.2023, do dovŕšenia dôchodkového veku jej bude chýbať presne 210 dní a suma PSD sa tak bude krátiť o 7 x 0,5 % = 3,5 %.

Aby mohla požiadať o PSD, nesmie byť k 13.11.2023 dôchodkovo poistená. Svoje zamestnanie tak musí ukončiť najneskôr do 12.11.2023.

Podľa § 76a Zákonníka práce, ak požiada o PSD do desiatich dní po skončení pracovného pomeru, patrí jej odchodné najmenej v sume jej priemerného mesačného zárobku.

*

Pani Mária k 13.11.2023 dosiahla 41 rokov dôchodkového poistenia (ODP). Z toho sú však 3 roky štúdia na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky. Tieto roky sa pre posúdenie nároku na PSD "po 40 odpracovaných rokoch" nezapočítavajú.

Pani Mária tak k 13.11.2023 nebude mať nárok na PSD  "po 40 odpracovaných rokoch", ale bude mať nárok na "klasický" PSD.

V rozhodujúcom období danom ako roky 1984 až 2022 má priemerný osobný mzdový bod (POMB) vo výške 0,8572

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2023 je 16,4764 €.

*

V prvom kroku sa určí suma PSD podľa vzorca:

PSD = POMB x ODP x ADH = 0,8572 x 41 x 16,4764 € = 579,066 € (táto suma sa nezaokrúhľuje).

V druhom kroku sa táto suma zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na PSD do dovŕšenia dôchodkového veku. Od 13.11.2023 do 10.6.2024 chýba presne 210 dní (viď vyššie). To znamená, že suma PSD sa bude znižovať o 7 x 0,5 % = 3,5 %.

3,5 % z 579,066 € = 20,267 €

579,066 € - 20,267 € = 558,799 €, po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor 558,80 €.

Táto suma sa ešte navýši o obe valorizácie pre rok 2023, teda najskôr o 11,8 % na 624,80 € a ďalej o 10,6 % na 691,10 €, čo bude výsledný predčasný starobný dôchodok pani Márie, ktorý jej bude priznaný od 13.11.2023.

*

Pretože pani Mária má PSD priznaný ešte v novembri 2023, má v novembri 2023 a aj v decembri 2023 nárok na oba 13. dôchodky.

Pri sume PSD = 691,10 € je podľa kalkulačky SP suma 13. dôchodku za november 2023 = 148,01 €.

Kalkulačka na výpočet 13. dôchodku za november 2023:

https://www.socpoist.sk/nastroje-sluzby/kalkulacky/kalkulacky-pre-dochodcov/kalkulacka-na-vypocet-13-dochodku

Suma 13. dôchodku za december 2023 je 300 €.

Spolu dostane pani Mária 13. dôchodky vo výške 148,01 € + 300 € = 448,01 €.

*

K 1.1.2024 sa suma PSD navýši o valorizáciu pre rok 2024, ktorá je platná pre dôchodky priznané pred 1.1.2024, teda o 3,6 % na 716,00 €.

K 10.6.2024 sa jej PSD "preklopí" na "riadny" starobný dôchodok (vo výške 716 €).

*

Pozrime sa na to, ako by to dopadlo, ak by pani Mária o PSD nežiadala, ďalej by pracovala a počkala by na "riadny" starobný dôchodok, na ktorý by mala nárok od 10.6.2024.

Za predpokladu, že pani Mária by ďalej pracovala, k 10.6.2024 by dosiahla 41 rokov + 210 dní = 41,575 rokov dôchodkového poistenia (ODP).

V rozhodujúcom období danom ako roky 1984 až 2023 by mala priemerný osobný mzdový bod (POMB) približne 0,85.

Poznámka: POMB sa "máličko" zníži, vzhľadom na to, že počas roka 2023 má mesačnú hrubú mzdu len 1000 €.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2024 bude 17,7688 €.

*

SD = POMB x ODP x ADH = 0,85 x 41,575 x 17,7688 € = 628,00 €.

Táto suma sa ešte navýši o valorizáciu pre rok 2024, platnú pre dôchodky priznané počas roka 2024, teda o 14,5 % na 719,10 €.

*

To znamená, že ak by pani Mária nežiadala o predčasný starobný dôchodok, ale počkala by na "riadny" starobný dôchodok, ten by mala od 10.6.2024 priznaný vo výške 719,10 €.

*

Záverečné porovnanie

Pani Mária požiadala o predčasný starobný dôchodok od 13.11.2023, do 31.12.2023 ho poberala vo výške 691,10 €, od 1.1.2024 ho mala zvýšený na 716 €.

Tým, že o predčasný starobný dôchodok požiadala, za dobu od 13.11.2023 do 9.6.2024 dostala predčasný starobný dôchodok v celkovej výške približne 4900 €, k tomu za november 2023 a za december 2023 ešte 13.-te dôchodky spolu 448,01 €.

Spolu dostala sumu 5348 €.

Ak by o PSD nežiadala, ale počkala by na "riadny" starobný dôchodok, od 10.6.2024 by poberala starobný dôchodok 719,10 €

Takto by bol jej starobný dôchodok len o 3,10 € vyšší (719,10 € - 716 € = 3,10 €). Sumu 5348 € by v podobe vyššieho dôchodku dostala za 1725 (!!) mesiacov poberania dôchodku, teda po približne 143 rokoch....

Inými slovami, ak by žila ešte 143 rokov, v podobe vyššieho dôchodku by získala sumu, ktorú mohla mať v podobe predčasného dôchodku v období od 13.11.2023 do 9.6.2024.

Autorovi článku z toho absolútne a jednoznačne plynie záver, že požiadať o predčasný starobný dôchodok je pre pani Máriu výhodnejšie.

*

MODELOVÝ PRÍKLAD 2

Pani Melánia dovŕši dôchodkový vek 18.11.2024. Pani Melánia nebola sporiteľkou v II. pilieri.

Počas roka 2023 je povinne dôchodkovo poistená v SP ako SZČO, poistné si platí z minimálneho vymeriavacieho základu 605,50 €. Uvažuje, že v decembri 2023 požiada o PSD.

*

Dátum, ku ktorému požiada o PSD, by mala zvoliť tak, aby jej do dovŕšenia dôchodkového veku chýbal taký počet dní, ktorý je násobkom 30-tich.

Výbornou pomôckou k tomu je tzv. dátumová kalkulačka, nájdete ju tu: https://kalendar.aktuality.sk/datumova/

V decembri 2023 je takýmto dňom 24.12.2023.

Ak požiada o PSD k 24.12.2023, do dovŕšenia dôchodkového veku jej bude chýbať presne 330 dní a suma PSD sa tak bude krátiť o 11 x 0,3 % = 3,3 %.

Aby mohla požiadať o PSD, nesmie byť k 24.12.2023 dôchodkovo poistená. Činnosť SZČO tak musí ukončiť alebo prerušiť najneskôr k 23.12.2023.

*

Pani Melánia k 24.12.2023 dosiahla 42,5 rokov dôchodkového poistenia (ODP). Všetky roky dôchodkového poistenia sa pre posúdenie nároku na PSD "po 40 odpracovaných rokoch" započítavajú. Napríklad po skončení povinnej školskej dochádzky mala pani Melánia učebný pomer, pričom ten sa započítava.

Pani Melánia tak k 24.12.2023 bude mať nárok na PSD "po 40 odpracovaných rokoch".

V rozhodujúcom období danom ako roky 1984 až 2022 má priemerný osobný mzdový bod (POMB) vo výške 0,7591

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2023 je 16,4764 €.

*

V prvom kroku sa určí suma PSD podľa vzorca:

PSD = POMB x ODP x ADH = 0,7591 x 42,5 x 16,4764 € = 531,557 € (táto suma sa nezaokrúhľuje).

V druhom kroku sa táto suma zníži o 0,3 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na PSD do dovŕšenia dôchodkového veku. Od 24.12.2023 do 18.11.2024 chýba presne 330 dní (viď vyššie). To znamená, že suma PSD sa bude znižovať o 11 x 0,3 % = 3,3 %.

3,3 % z 531,557 € = 17,541 €

531,557 € - 17,541 € = 514,016 €, po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor 514,10 €.

Táto suma sa ešte navýši o obe valorizácie pre rok 2023, teda najskôr o 11,8 % na 574,80 € a ďalej o 10,6 % na 635,80 €, čo bude výsledný predčasný starobný dôchodok pani Melánie, ktorý bude priznaný od 24.12.2023.

*

Pretože pani Melánia má PSD priznaný až v decembri 2023, nemá nárok na 13. dôchodok vyplácaný v novembri 2023 ale má nárok na 13. dôchodok vyplácaný v decembri 2023 vo výške 300 €.

*

K 1.1.2024 sa suma PSD navýši o valorizáciu pre rok 2024, ktorá je platná pre dôchodky priznané pred 1.1.2024, teda o 3,6 % na 658,70 €.

K 18.11.2024 sa jej PSD "preklopí" na "riadny" starobný dôchodok.

*

Pozrime sa na to, ako by to dopadlo, ak by pani Melánia o PSD nežiadala, ďalej by pracovala a počkala by na "riadny" starobný dôchodok, na ktorý by mala nárok od 18.11.2024.

Za predpokladu, že pani Melánia by bola ďalej dôchodkovo poistená ako SZČO, k 18.11.2024 by dosiahla 42,5 roka + 330 dní = 43,404 rokov dôchodkového poistenia (ODP).

V rozhodujúcom období danom ako roky 1984 až 2023 by mala priemerný osobný mzdový bod (POMB) približne 0,75.

Poznámka: POMB sa "máličko" zníži, vzhľadom na to, že počas roka 2023 má mesačný vymeriavací základ ako SZČO len 605,50 €.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2024 bude 17,7688 €.

*

SD = POMB x ODP x ADH = 0,75 x 43,404 x 17,7688 € = 578,50 €.

Táto suma sa ešte navýši o valorizáciu pre rok 2024, ktorá je platná pre dôchodky priznané počas roka 2024, teda o 14,5 % na 662,40 €.

*

To znamená, že ak by pani Melánia nežiadala o predčasný starobný dôchodok, ale počkala by na "riadny" starobný dôchodok, ten by mala od 18.11.2024 priznaný vo výške 662,40 €. Teda jej starobný dôchodok by bol len o 3,70 € vyšší.

*

Záverečné porovnanie

Pani Melánia požiadala o predčasný starobný dôchodok od 24.12.2023, do 31.12.2023 ho poberala vo výške 635,80 € (za jeden celý mesiac), od 1.1.2024 ho mala zvýšený na 658,70 €.

Tým, že o predčasný starobný dôchodok požiadala, za dobu od 24.12.2023 do 17.11.2024 dostala predčasný starobný dôchodok v celkovej výške približne 7124 €, k tomu za december 2023 ešte 13. dôchodok 300 €.

Spolu dostala sumu 7424 €.

Ak by o PSD nežiadala, ale počkala by na "riadny" starobný dôchodok, od 18.11.2024 by poberala starobný dôchodok 662,40 €

Takto by bol jej starobný dôchodok o 3,70 € vyšší (662,40 € - 658,70 € = 3,70 €). Sumu 7424 € by v podobe vyššieho dôchodku dostala za 2006 mesiacov poberania dôchodku, teda po približne 167 rokoch.

Inými slovami, ak by žila ešte 167 rokov, v podobe vyššieho dôchodku by získala sumu, ktorú mohla mať v podobe predčasného dôchodku v období od 24.12.2023 do 17.11.2024.

Autorovi článku z toho znova jednoznačne plynie záver, že požiadať o predčasný starobný dôchodok je výhodnejšie aj pre pani Melániu.

*

Nasledujú fakty a veličiny, ktoré sú dôležité pre výpočet PSD a ktoré vyplývajú zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

*

NÁROK NA PSD

Podľa § 67 ZSP, občan má nárok na PSD, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, spĺňa 3 podmienky:

*

1. Bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov

*

a súčasne

*

2a. chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku ("klasický" PSD) alebo

2b. získal najmenej 40 odpracovaných rokov (PSD po 40 odpracovaných rokoch)

*

a súčasne

*

3a. suma PSD je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima (ak nejde o sporiteľa v II. pilieri) alebo

3b. súčet súm PSD a PSD z II. piliera je vyšší ako 1,6-násobok sumy životného minima (ak ide o sporiteľa v II. pilieri).

*

*

Vek potrebný pre priznanie "klasického" predčasného starobného dôchodku

Vek potrebný pre priznanie "klasického" PSD zistíte tak, že dôchodkový vek stanovený podľa zákona znížite o dva roky.

Tabuľku s údajmi o dôchodkovom veku nájdete napríklad tu:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=992

*

Pri priznávaní "klasického" PSD sa zohľadňuje dôchodkový vek určený pre I. a II. pracovné kategórie (funkcie) pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky dané podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. K tomu pozrite:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=993

*

Podmienka 40 odpracovaných rokov

Na účely priznania PSD poistencovi, ktorý získal 40 odpracovaných rokov, sa podľa § 67 ods. 9 ZSP započíta získané obdobie dôchodkového poistenia (pozrite tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=996), avšak nezapočíta sa doba:

 • podľa § 142 ods. 3 písm. b) a c) ZSP, za ktorú bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie = obdobie po 1. januári 2004, kedy bol poistenec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ale aj obdobie, kedy sa poistenec sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku,
 • doba nezamestnanosti, doba odborného školenia alebo politického školenia ako náhradná doba získaná pred 1. januárom 2004,
 • doba štúdia ako doba zamestnania získaná pred 1. januárom 2004

Pozor, doba učebného pomeru sa započítava, pretože pred 1.1.2004 sa učebný pomer považoval za pracovnoprávny vzťah.

*

Pozrite aj článok: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=826

*

Suma 1,6-násobku životného minima

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na PSD vtedy, ak suma priznaného PSD dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima, ktoré je 268,88 €).

Poznámka: Myslí sa tým suma PSD po vykonaní "kompletného" výpočtu, teda výpočet sumy podľa základného vzorca, krátenie za dni chýbajúce do dovŕšenia dôchodkového veku, prípadné krátenie pre sporiteľa v II. pilieri a napokon valorizácia, pozrite ďalej.

*

NÁROK NA VÝPLATU PSD NEMÁ OBČAN, KTORÝ JE DÔCHODKOVO POISTENÝ

Podľa § 67 ods. 4 ZSP, nárok na výplatu PSD nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na PSD:

 • je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo
 • je povinne dôchodkovo poistený ako SZČO, alebo
 • je obdobne povinne dôchodkovo poistený v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zoznam medzinárodných zmlúv nájdete napríklad na webovej stránke Sociálnej poisťovne).

*

Od 1. júla 2023 sa ZSP upravil a podľa § 67 ods. 5 ZSP má nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku aj povinne dôchodkovo poistená SZČO, ak sa za SZČO považuje z dôvodu, že je držiteľom oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov = § 3 ods. 1 písm. d) živnostenského zákona. Konkrétne ide o činnosť pri výkone povolaní:

 1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,
 2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 3. advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 4. znalcov a tlmočníkov,
 5. overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov, finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
 7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 9. autorizovaných geodetov a kartografov,
 10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 12. sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.

*

VÝPOČET SUMY PSD

Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP) je suma PSD určená v dvoch krokoch:

1. V prvom kroku sa určí suma predčasného starobného dôchodku ako:

PSD = POMB x ODP x ADH

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota - platná v čase vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, teda platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie predčasného starobného dôchodku.

ADH platná pre výpočet dôchodkov priznaných v roku 2023 je 16,4764 €.

ADH platná pre rok 2024 sa vypočíta ako 95 % medziročného nárastu priemernej mzdy na Slovensku, tak ako ho Štatistický úrad SR zverejnil za 3. štvrťrok 2023.

ADH, teda dôchodková hodnota platná pre rok 2024, je 17,7688 €.

*

2. V druhom kroku sa vypočítaná suma PSD zníži o:

 • 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku - pri "klasickom" predčasnom starobnom dôchodku,
 • 0,3 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku - pri predčasnom starobnom dôchodku po 40 odpracovaných rokoch.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Krátenie sumy PSD sporiteľa

Podľa § 68 ods. 6 ZSP sa suma PSD poistenca, ktorý si sporil alebo sporí na dôchodok v tzv. II. pilieri, za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení kráti.

Postupuje sa pritom rovnako ako pri krátení starobného dôchodku podľa § 66 ods. 6 ZSP. Veľmi zjednodušene možno povedať, že tí občania, ktorí boli v druhom pilieri od jeho vzniku, teda približne od rokov 2005 - 2006, pričom o PSD požiadajú v roku 2023, majú sumu PSD krátenú asi o 12 %.

Podrobnosti o tom nájdete v kapitole 3. knihy "Dôchodky 2023" tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1000

*

Príklad výpočtu

Pán Emil dosiahne dôchodkový vek 12.9.2025. Pán Emil nebol sporiteľom v II. pilieri.

Pán Emil sa rozhodol, že čo najskôr, ako to bude možné, požiada o PSD. A tak aj urobil, v Sociálnej poisťovni podal žiadosť k 12.9.2023.

K tomuto dňu (12.9.2023) má priemerný osobný mzdový bod (zistený v rozhodujúcom období rokov 1984 až 2022) vo výške 1,0791 a dosiahol 41,25 rokov dôchodkového poistenia.

Nárok na PSD po 40 odpracovaných rokoch však nemá, pretože v tom má započítaných 7 rokov štúdia na strednej škole (po skončení povinnej školskej dochádzky) a na vysokej škole, pričom tieto roky sa pre posúdenie nároku na PSD po 40 odpracovaných rokoch nezapočítavajú.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2023 je 16,4764 €.

V prvom kroku sa určí suma podľa vzorca:

PSD = POMB x ODP x ADH = 1,0791 x 41,25 x 16,4764 € = 733,41 € (táto suma sa nezaokrúhľuje).

V druhom kroku sa táto suma zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Ide o 731 dní (rok 2024 má 366 dní), 731/30 = 24,37 alebo inak povedané, 731 dní = 24 x 30 dní + 11 dní - a to znamená, že suma PSD sa bude znižovať o 25 x 0,5 % = 12,5 %.

12,5 % zo 733,41 € = 91,67 €

733,41 € - 91,67 € = 641,74 €, po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor 641,80 €.

Táto suma sa ešte navýši o obe valorizácie pre rok 2023, teda najskôr o 11,8 % na 717,60 € a ďalej o 10,6 % na 793,70 €, čo bude výsledný predčasný starobný dôchodok pána Emila.

Poznámka: Ak by bol pán Emil počkal 11 dní a o PSD požiadal až od 23.9.2023, do dovŕšenia dôchodkového veku by mu chýbalo 720 dní, 720 dní = 24 x 30 dní a suma jeho PSD by sa znížila o 12 %. Pri zohľadnení valorizácie by tak pán Emil mal PSD o 4,54 € vyšší.

*

VALORIZÁCIA PSD, KTORÉ BOLI PRIZNANÉ V ROKU 2023

V súlade s § 82 zákona o sociálnom poistení sa každoročne zvyšujú (valorizujú) PSD:

 • vyplácané k 1. januáru príslušného roka (zvýšenie patrí od 1. januára) alebo
 • priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka (zvýšenie patrí odo dňa priznania predčasného starobného dôchodku).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

"Špecialitou" roka 2023 je to, že PSD (ale aj ostatné druhy dôchodkov) sa valorizujú dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023) a ďalej k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

*

Je potrebné zdôrazniť, že valorizácia platná pre rok 2023 sa týka jednak dôchodkov priznaných pred rokom 2023, ale aj dôchodkov priznaných počas roka 2023. Napríklad PSD priznaný a vypočítaný podľa základného vzorca (viď vyššie) až v decembri 2023 (ale ešte stále počas roka 2023) sa zvýši o 11,8 %, pričom takto navýšená suma sa navýši o ďalších 10,6 %.

*

Valorizácia predčasných starobných dôchodkov v roku 2024

Dnes (na konci októbra 2023) už vieme, že:

Sumy PSD priznaných pred rokom 2024 sa k 1.1.2024 zvýšia o 3,6 %.

Sumy PSD priznaných počas roka 2024 sa zvýšia o 14,5 %.

*

TRINÁSTY DÔCHODOK

V roku 2023 sa trinásty dôchodok v zásade vypláca dvakrát.

Trinásty dôchodok v novembri 2023 dostanú vo výplatnom termíne v novembri 2023 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v novembri 2023.

Občan, ktorý požiadal/požiada o dôchodok v decembri 2023 alebo až v roku 2024, tým pádom nemá nárok na trinásty dôchodok v novembri 2023.

Suma 13. dôchodku, ktorý je priznaný v novembri 2023, je:
 • 300 €, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je najviac v sume životného minima, teda 268,88 €,
 • suma určená podľa vzorca, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je vyšší ako suma životného minima, avšak s tým, že suma 13. dôchodku je najmenej 50 €.

Vzorec je TD = 300,00 € – 0,36 x (D – 268,88 €)

TD = 13. dôchodok

D je suma "normálneho" dôchodku alebo úhrnu dôchodkov, ktorá je vyplácaná v novembri 2023.

268,88 € je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá je platná od 1. júla 2023.

*

Dňa 22. novembra 2023 NRSR schválila zákon č. 443/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku.

Trinásty dôchodok v decembri 2023 v jednotnej výške 300 € dostanú vo výplatnom termíne v decembri 2023 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v decembri 2023.

Občan, ktorý požiadal/požiada o dôchodok až v roku 2024, tým pádom nemá nárok na trinásty dôchodok v decembri 2023.

*

DÔCHODOK Z II. PILIERA

V rokoch 2023 a 2024 ešte naďalej platí súčasná filozofia výplaty dôchodkov z druhého piliera.

Občan, ktorému Sociálna poisťovňa priznala PSD (z I. piliera), má právo požiadať aj o predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Ak jeho PSD z I. piliera dosiahne najmenej tzv. referenčnú sumu, čo je počas roka 2023 suma 521,30 €, môže, ak chce, požiadať o tzv. programový výber. To v praxi najčastejšie znamená, že si celú nasporenú sumu v II. pilieri môže nechať jednorazovo vyplatiť (až do 31.12.2024 bez zdanenia).

*

DÔCHODOK Z III. PILIERA

Občan, ktorému Sociálna poisťovňa priznala PSD (z I. piliera), má podľa § 16 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení právo požiadať aj o doplnkový starobný dôchodok (dôchodok z III. piliera).

Poznámka: Ak ide o občana, ktorý si v daňových priznaniach alebo pri ročných zúčtovaniach dane uplatnil nezdaniteľnú časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, nie je pri tejto forme čerpania dôchodku z III. piliera povinný "dodaňovať" v minulých obdobiach uplatnené nezdaniteľné časti.

*

PSD A MINIMÁLNY DÔCHODOK

Minimálny dôchodok definovaný podľa § 82b ZSP sa nevzťahuje na poberateľov predčasného starobného dôchodku. Inými slovami, ak by suma PSD bola nižšia ako suma minimálneho dôchodku za príslušný počet tzv. kvalifikovaných rokov, poberateľovi PSD sa suma jeho dôchodku nezvýši na sumu minimálneho dôchodku. Poberateľ PSD bude mať nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku odo dňa, kedy dovŕši dôchodkový vek a podľa § 69a ZSP tak začne poberať riadny starobný dôchodok.

Viac k minimálnym dôchodkom v kapitole 7. knihy "Dôchodky 2023" tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1007

*

PSD A RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

Nárok na rodičovský dôchodok definovaný podľa § 66b ZSP nemajú poberatelia predčasného starobného dôchodku. Poberateľ PSD bude mať nárok na rodičovský dôchodok prvýkrát za mesiac, kedy dovŕši dôchodkový vek a podľa § 69a ZSP tak začne poberať riadny starobný dôchodok.

Viac k rodičovským dôchodkom v kapitole 8. knihy "Dôchodky 2023" tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1008

*

PSD A VDOVSKÝ/VDOVECKÝ DÔCHODOK

Podľa § 74 ods. 2 ZSP, vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas 2 rokov od smrti manžela. Je pritom jedno, v akom postavení je ona sama, aké má príjmy, aký má vek, o koľko nezaopatrených detí sa stará a podobne.

Po uplynutí 2 rokov od smrti manžela sa podľa § 74 ods. 3 ZSP vdove vypláca vdovský dôchodok naďalej, ak:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • vychovala aspoň 3 deti (bez ohľadu na jej vek),
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 deti,
 • dovŕšila vek 57 rokov a vychovala 1 dieťa,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Priznanie PSD tak neznamená, že sa vdove, ktorá nevychovala žiadne dieťa, začne vyplácať aj vdovský dôchodok. Vdovský dôchodok sa žene, ktorá nevychovala žiadne dieťa, začne vyplácať spolu so starobných dôchodkom až odo dňa, kedy dovŕši dôchodkový vek.

Pre vdovecké dôchodky uvedené platí rovnako.

Viac k vdovským/vdoveckým dôchodkom v kapitole 6. knihy "Dôchodky 2023" tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1006

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka za kalendárny rok nemá daňovník, ktorý k 1. januáru príslušného kalendárneho roka poberá alebo má spätne priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo obdobné dôchodky zo zahraničia.

Konkrétne pre rok 2024 platí, že nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2024 nemá daňovník, ktorý k 1. januáru 2024 poberá (alebo má spätne priznaný) starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo obdobné dôchodky zo zahraničia.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 470,54 .

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2024:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 24952,06 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 5646,48 € (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 24952,06 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

11884,50 € – (základ dane : 4)

... kde suma 11884,50 € = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 47538 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Znamená to, že občan, ktorý má priznaný PSD v roku 2023 a ktorý počas roka 2024 bude znova pracovať, v zásade za rok 2024 zaplatí na dani z príjmu o 1072,83 € viac.

*

ZÁNIK NÁROKU NA VÝPLATU PSD

Podľa § 67 ods. 6 ZSP, nárok na výplatu PSD zaniká odo dňa jeho splátky splatnej:

 • po dni vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
 • po dni vzniku povinného dôchodkového poistenia SZČO, alebo
 • po dni vzniku povinného dôchodkového poistenia v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení,...

... (pozor na výnimku pri dohodách s uplatnenou OOP, viď ďalej a od 1.7.2023 aj na výnimku pre SZČO, ktoré vykonávajú činnosť pri výkone povolaní podľa § 3 ods. 1 písm. d) živnostenského zákona, viď vyššie).

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho:

 • po dni zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
 • po dni zániku povinného dôchodkového poistenia SZČO, alebo
 • po dni zániku povinného dôchodkového poistenia v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Inými slovami, občanovi, ktorému bol priznaný PSD, sa PSD nevyplatí odo dňa jeho splátky nasledujúcej po vzniku povinného dôchodkového poistenia a po zániku povinného dôchodkového poistenia sa výplata PSD obnoví od dňa ďalšej splátky.

Príklad

Pani Eva má priznaný a vyplácaný PSD od 1.2.2023. Sociálna poisťovňa jej vypláca dôchodok každého 20. dňa v mesiaci - napríklad 20.5.2023 mala vyplatený PSD za obdobie od 20.5.2023 do 19.6.2023.

Pani Eva si našla zamestnanie v pracovnom pomere od 1.7.2023. Toto zamestnanie jej skončilo 30.9.2023.

To znamená, že Sociálna poisťovňa pani Eve nevyplatila PSD splatný:

 • 20.7.2023 za obdobie od 20.7.2023 do 19.8.2023
 • 20.8.2023 za obdobie od 20.8.2023 do 19.9.2023
 • 20.9.2023 za obdobie od 20.9.2023 do 19.10.2023

Sociálna poisťovňa pani Eve obnovila výplatu PSD od 20.10.2023.

*

Môže sa stať, že medzi vznikom a zánikom dôchodkového poistenia prejde len niekoľko dní a podľa horeuvedených pravidiel (§ 67 ods. 5) tak bude PSD stále vyplácaný.

Predstavte si v príklade pani Evy, že by pracovný pomer trval len od 1.7.2023 do 19.7.2023 - Sociálna poisťovňa by pani Eve žiadnu platbu PSD nezastavila.

V takom prípade sa podľa § 67 ods. 8 ZSP zúčtuje suma vyplateného PSD za obdobie od vzniku povinného dôchodkového poistenia do zániku povinného dôchodkového poistenia so sumou dôchodku, na ktorého výplatu vznikne nárok po zániku tohto povinného dôchodkového poistenia. Inými slovami, najbližšia platba PSD sa poníži o sumu pripadajúcu na dobu trvania dôchodkového poistenia.

Príklad

Zmeňme prechádzajúci príklad - pani Eva - tak, že jej pracovný pomer trval len od 1.7.2023 do 19.7.2023.

V takom prípade Sociálna poisťovňa v technicky najskoršom možnom termíne vyplatí PSD tak, že pri výplate odpočíta alikvotnú sumu PSD, ktorá pripadá na dni od 1.7.2023 do 19.7.2023.

*

NAVÝŠENIE SUMY PSD OBČANA, KTORÝ BOL ZNOVA DÔCHODKOVO POISTENÝ

V praxi sa naozaj často stáva, že poberateľ PSD začne znova pracovať a je znova dôchodkovo poistený. Tým pádom mu zaniká nárok na výplatu PSD (viď vyššie).

Zopakujme si, že podľa § 67 ods. 6 ZSP - nárok na výplatu PSD zaniká odo dňa jeho splátky splatnej po dni vzniku dôchodkového poistenia. Nárok na výplatu PSD opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho po dni zániku dôchodkového poistenia.

V takomto prípade však podľa § 68 ods. 3 ZSP Sociálna poisťovňa k sume PSD vyplácaného ku dňu zániku nároku na jeho výplatu pripočíta hodnotu určenú ako

(suma OMB) x ADH, kde:

 • suma OMB je súčet osobných mzdových bodov patriacich za obdobie dôchodkového poistenia, pričom osobný mzdový bod za každý rok môže byť najviac 3. Osobný mzdový bod za posledný rok dôchodkového poistenia sa vypočíta tak, že sa vydelí osobný vymeriavací základ dosiahnutý v tomto roku a všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Osobný mzdový bod za predposledný rok dôchodkového poistenia sa vypočíta tak, že sa vydelí osobný vymeriavací základ dosiahnutý v tomto roku a všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod,
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí ku dňu nasledujúcemu po zániku tohto dôchodkového poistenia.

Príklad

Pán Eugen mal priznaný PSD k 1.2.2023 vo výške 485 €.

Sociálna poisťovňa mu vypláca dôchodok každého 20. dňa v mesiaci.

Pán Eugen sa od 1.5.2023 zamestnal na pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30.9.2023.

V zamestnaní dosiahol osobný vymeriavací základ 5000 €.

OMB patriaci za obdobie od 1.5.2023 do 30.9.2023 je 5000 € / 14532 €  = 0,3441

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2023 je 16,4764 €.

Pretože pán Eugen bol znova dôchodkovo poistený ako zamestnanec, Sociálna poisťovňa mu nevyplatila PSD v dňoch 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. a 20.9. Výplatu PSD mu obnovila od 20.10.2023.

Sumu PSD mu navýšila o čiastku určenú výpočtom:

Suma OMB x ADH = 0,3441 x 16,4764 € = 5,669 €

K sume PSD, ktorý poberal pred tým, ako sa zamestnal, sa pripočíta:

485 € + 5,669 € = 490,70 € (zaokrúhľuje sa na 10 eurocentov nahor).

K tomu mu patrila aj mimoriadna valorizácia od 1.7.2023 o 10,6 %, výsledná suma PSD, ktorý začal znova poberať od 20.10.2023, je 542,80 €.

*

PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK PO DOVŔŠENÍ DÔCHODKOVÉHO VEKU

Po dosiahnutí dôchodkového veku občana, ktorému bol priznaný PSD, sa postupuje podľa § 69 a 69a ZSP.

Podľa § 69 ZSP platí, že poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok. Nezľaknite sa, ide len o technickú záležitosť - podľa § 69a ods. 1 ZSP - po dovŕšení dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok považuje "automaticky" za starobný dôchodok.

Takže pred dosiahnutím dôchodkového veku občan poberá PSD, avšak odo dňa, kedy dosiahne dôchodkový vek, sa jeho dôchodok "preklopí" na starobný dôchodok.

*

Navýšenie starobného dôchodku, ak predčasný starobný dôchodok nebol vyplácaný po celú dobu

Podľa § 69a ods. 2 ZSP, ak občanovi, ktorému bol priznaný PSD, nebol PSD vyplácaný v celom období od vzniku nároku na PSD do dovŕšenia dôchodkového veku, suma starobného dôchodku, na ktorý sa preklápa PSD, sa

zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, resp. o 0,3 % za každých začatých 30 dní,

počas ktorých občan nemal predčasný starobný dôchodok vyplácaný.

Výsledná suma starobného dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Ide o prípady, kedy poberateľovi PSD nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikol z dôvodu vzniku dôchodkového poistenia (zamestnania, resp. vzniku povinného dôchodkového poistenia SZČO, viď predošlý text).

Pozor však na dve veci:

 • o toto navýšenie sumy starobného dôchodku musí občan požiadať v Sociálnej poisťovni (tá to neurobí automaticky!), žiadosť o navýšenie je možné podať najskôr ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku,
 • § 82 ods. 4 ZSP sa v tomto prípade neuplatní, to znamená, že ak sa PSD občanovi nevyplácal, no pri "preklopení" na starobný dôchodok dôjde k navýšeniu, neuplatní sa "bežná" valorizácia PSD, ku ktorej by inak došlo podľa § 82 zákona o sociálnom poistení

Príklad

Pán Eugen (pozrite predchádzajúci príklad) mal priznaný PSD k 1.2.2023 vo výške 485 €.

Sociálna poisťovňa mu vypláca dôchodok každého 20. dňa v mesiaci.

Pán Eugen sa od 1.5.2023 zamestnal na pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30.9.2023.

Pretože pán Eugen bol v období od 1.5.2023 do 30.9.2023 znova dôchodkovo poistený ako zamestnanec, Sociálna poisťovňa mu nevyplatila PSD v termínoch splátok 20.5.2023, ďalej 20.6., 20.7., 20.8. až 20.9.2023.

Sociálna poisťovňa pánovi Eugenovi výplatu PSD obnovila od 20.10.2023.

Znamená to, že pán Eugen nemal vyplácaný predčasný starobný dôchodok za obdobie od 20.5.2023 do 19.10.2023 vrátane, čo je 153 dní.

Pripomeňme si, že pán Eugen dosiahol v zamestnaní osobný vymeriavací základ 5000 €.

OMB patriaci za obdobie od 1.5.2023 do 30.9.2023 je 5000 € / 14532 €  = 0,3441

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2023 je 16,4764 €.

Suma PSD sa mu za dobu poistenia navýšila o čiastku určenú výpočtom:

Suma OMB x ADH = 0,3441 x 16,4764 € = 5,669 €

To znamená, že Sociálna poisťovňa mu navýšila sumu PSD o uvedenú sumu od prvej splátky po skončení zamestnania. 

485 € + 5,669 € = 490,70 €

K tomu mu patrila aj mimoriadna valorizácia od 1.7.2023 o 10,6 %. Suma PSD, ktorý začal znova poberať od 20.10.2023, tak bola 542,80 €.

Pán Eugen dosiahol dôchodkový vek 16.12.2023. K tomuto dňu sa mu predčasný starobný dôchodok "preklápa" na starobný dôchodok.

Pán Eugen využil svoje právo podľa § 69a ods. 2 ZSP a ku dňu 16.12.2023 požiadal o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie, kedy mal priznaný predčasný starobný dôchodok, ale ten z dôvodu zamestnania nepoberal.

Podľa § 69a ods. 2 ZSP sa suma starobného dôchodku, na ktorý sa preklápa predčasný starobný dôchodok, navýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, počas ktorých nemal pán Eugen vyplácaný predčasný starobný dôchodok. Pán Eugen nemal vyplácaný predčasný starobný dôchodok po dobu 153 dní.

153 / 30 = 5,1..., resp. 153 dní = 5 x 30 dní + 3 dni.

To znamená, že dôchodok sa navýši o 6 x 0,5 %, teda o 3 %.

3 % z 542,80 € = 16,284 

Starobný dôchodok pána Eugena, na ktorý sa k 16.12.2023 "preklápa" predčasný starobný dôchodok, bude vo výške:

542,80 € + 16,284 € = 559,10 € (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

*

PSD A PRÁCA NA DOHODU PRI UPLATNENEJ OOP

Nárok na PSD podľa § 67 ods. 4 ZSP však má (resp. nestráca) aj zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatní odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) podľa § 227a ZSP.

Podľa § 67 ods. 7 ZSP, nárok na výplatu PSD zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody, pri ktorej si uplatňuje OOP, zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2400 € (na určenie príjmu sa primerane použije § 139b ZSP).

Pozor, nezáleží pritom na tom, odkedy má priznaný PSD, teda rovnako sa postupuje napríklad aj vtedy, ak bol PSD priznaný povedzme od mája 2023.

Nárok na výplatu PSD opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári nasledujúceho kalendárneho roka.

Príklad

Pán Oliver poberá PSD od septembra 2022. Rozhodnutie o priznaní PSD zo SP dostal v decembri 2022. V období od 1.1.2023 do 31.12.2023 má u zamestnávateľa uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatnil OOP.

Za mesiac 8/2023 jeho odmena (bez odpočítania OOP) dosiahne v úhrne od začiatku roka sumu 2450 €. V mesiacoch 9-12/2023 Sociálna poisťovňa nebude pánovi Oliverovi vyplácať PSD, výplata PSD sa obnoví od 1/2024.

*

Príklad

Pani Oľga poberá PSD od novembra 2023. Rozhodnutie o priznaní PSD zo SP dostala v marci 2024. V období od 1.4.2024 do 31.12.2024 bude mať u zamestnávateľa uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatní OOP.

Počas mesiacov apríl až november 2024 jej mesačné odmeny budú vo výške okolo 300 €. V úhrne jej príjem za mesiace apríl až november 2024 dosiahne sumu 2350 €, teda úhrn jej príjmov z dohody zatiaľ nepresiahne hranicu 2400 €. Sociálna poisťovňa preto pani Oľge za jednotlivé mesiace roka 2024 bude vyplácať PSD.

Za mesiac december 2024 bude mať pani Oľga vyplatenú odmenu 10000 eur. V úhrne od začiatku roka 2024 jej príjem na dohodu dosiahne sumu 12350 €, čo je, samozrejme, viac ako 2400 €.

Podľa § 67 ods. 7 ZSP by tak mal od mesiaca nasledujúceho po decembri 2024 zaniknúť pani Oľge nárok na výplatu PSD.

"Vtip" však je v tom, že mesiac december 2024 je posledný kalendárny mesiac roka 2024, žiadny ďalší mesiac v roku 2024 nenasleduje, a tak pani Oľge nemá ako zaniknúť v roku 2024 nárok na výplatu PSD...

Od januára 2025 sa limit príjmov na dohodu sleduje nanovo, pani Oľga tak bude mať počas roka 2025 nárok na výplatu PSD, až kým úhrn príjmov z dohody za rok 2025 nepresiahne sumu 2400 €...

*

Na príklade pani Oľgy vidíte, že limit 2400 € ročne pri práci na dohodu s uplatnenou OOP nemusí byť žiaden problém - ak sa "gro" odmeny vyplatí po dohode zamestnávateľa a poberateľky PSD, ktorá pracuje na dohodu, až za mesiac december.

*

Na rozdiel od poberateľov predčasného starobného dôchodku, poberatelia "riadneho" starobného dôchodku môžu pracovať alebo podnikať a byť dôchodkovo poistení bez akéhokoľvek obmedzenia.

Príklad

Pani Pavlína dosiahne dôchodkový vek 15. novembra 2024.

Pani Pavlína sa rozhodne požiadať o predčasný starobný dôchodok 360 dní pred dovŕšením dôchodkového veku, teda od 21. novembra 2023.

Rozhodnutie o priznaní PSD zo SP dostala v januári 2024. V období od 1.2.2024 do 31.12.2024 má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatní OOP.

Počas mesiacov február až október 2024 bude mať na túto dohodu odmeny tak, že v úhrne jej príjem na dohodu za mesiace február až október 2024 nepresiahne hranicu 2400 €.

Sociálna poisťovňa preto pani Pavlíne za jednotlivé mesiace roka 2024 bude vyplácať PSD.

Za mesiac november 2024 bude mať pani Pavlína vyplatenú odmenu 5000 eur. V úhrne od začiatku roka 2024 jej príjem na dohodu dosiahne sumu necelých 7400 €, čo je samozrejme viac ako 2400 €.

Podľa § 67 ods. 7 ZSP by tak mal od mesiaca nasledujúceho po mesiaci november 2024 zaniknúť pani Pavlíne nárok na výplatu PSD.

Pani Pavlína však 15. novembra 2024 dovŕši dôchodkový vek a jej predčasný starobný dôchodok sa automaticky "preklápa" na "riadny" starobný dôchodok. Od 15. novembra 2024 tak poberá starobný dôchodok a ten má právo poberať bez ohľadu na výšku jej iných príjmov.

*

ČO VŠETKO SI TREBA ZVÁŽIŤ PRED PODANÍM ŽIADOSTI O PSD

1. O PSD nie je možné požiadať spätne. Ak máte záujem mať vypočítaný PSD podľa veličín platných v roku 2023 (teda zrejme výhodnejšie ako v roku 2024), musíte o PSD požiadať ešte v roku 2023.

2. O PSD môžete požiadať len v situácii, kedy nie ste dôchodkovo poistení. Ak máte zamestnanie, musíte ho ešte pred podaním žiadosti ukončiť. Tým možno spôsobíte problémy svojmu zamestnávateľovi - ak vás zamestnávateľ nechce pustiť, a preto vy dáte počas októbra 2023 výpoveď, výpovedná lehota je väčšinou 2 mesiace. Váš pracovný pomer tak skončí 31.12.2023 a o PSD v roku 2023 už nemáte ako požiadať, nestihli ste to...

3. Podľa § 76a Zákonníka práce, ak požiadate o PSD do desiatich dní po skončení pracovného pomeru, patrí vám odchodné najmenej v sume vášho priemerného mesačného zárobku zisteného za predchádzajúci štvrťrok.

4. Ako poberateľ PSD budete mať zdravotné poistenie ako poistenec štátu. V čase medzi skončením pracovného pomeru a dňom, od ktorého budete žiadať o PSD, však už nebudete poistený ako zamestnanec a ešte nebudete poistený ako poistenec štátu - na túto dobu sa musíte prihlásiť vo vašej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a za túto dobu si musíte platiť zdravotné poistenie sám. Počas roka 2023 je preddavok na zdravotné poistenie 84,77 € mesačne, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je to 42,38 € mesačne. Počas roka 2024 je preddavok na zdravotné poistenie 91,28 € mesačne, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je to 45,64 € mesačne.

5. Pred podaním žiadosti o PSD zvážte zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a poberanie dávky v nezamestnanosti. Ako osoba evidovaná na úrade práce budete mať zdravotné poistenie ako poistenec štátu. Ak spĺňate podmienky na priznanie dávky (za posledné 4 roky pred zaradením do evidencie ste boli poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky), dostanete dávku vypočítanú ako 50 % z vašej spriemerovanej hrubej mzdy, ktorú ste mali v zamestnaní za posledné 2 roky pred zaradením do evidencie. Pozor, nárok na dávku zaniká dňom priznania PSD, inak môžete poberať dávku max. 6 mesiacov. Ak budete poberať dávku najmenej 3 mesiace, ale menej ako 6 mesiacov, máte nárok na vyplatenie polovice nevyčerpanej sumy dávky, ak o to písomne požiadate.

6. Pokiaľ nebudete mať v ruke rozhodnutie o priznaní PSD, fakticky nemôžete nijako ďalej pracovať. Na dohodu s OOP sa môžete zamestnať až potom, keď dostanete rozhodnutie o priznaní PSD. Na dohodu s OOP môžete zarobiť oficiálne max. 2400 eur ročne. Detaily vyššie v texte.

7. Ak budete v roku 2024 pracovať, budete platiť vyššie dane, pretože nebudete mať nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka. Vaša daň za rok 2024 tak bude vyššia o 1073 eur oproti iným občanom. ...

8. Vybaviť si PSD môžete výlučne osobnou návštevou v pobočke SP - a na to potrebujete časenku. O tie je bitka, najmä vo väčších mestách termín prakticky nezoženiete.

9. S dostatočným predstihom si v pobočke SP vybavte prístup na váš elektronický účet poistenca. Budete tak mať prehľad o všetkých kľúčových informáciách a veličinách, ktoré sú potrebné pre výpočet vášho dôchodku a ktoré SP o vás eviduje. V prípade zistenia nejakých nezrovnalostí ich zrejme ešte pred vybavovaním žiadosti o PSD môžete napraviť. Získate takto aj informáciu o tom, či budete mať nárok na PSD "za 40 odpracovaných rokov". Viac k tomu tu: https://www.socpoist.sk/nastroje-sluzby/elektronicky-ucet-poistenca

*

PODANIE ŽIADOSTI O PSD

Nárok na PSD vzniká pri splnení uvedených podmienok, avšak najskôr odo dňa podania žiadosti o priznanie PSD.

O PSD nie je možné požiadať spätne (§ 67 ods. 3 ZSP) !!

Žiadosť o PSD môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát (stáva sa, že na základe prvej podanej žiadosti v kalendárnom roku Sociálna poisťovňa neprizná PSD z dôvodu nesplnenia podmienok - žiadateľ tak má v tom istom kalendárnom roku "nárok ešte na jeden pokus" o priznanie PSD).

Na to, aby ste si v novembri či decembri 2023 vybavili predčasný starobný dôchodok, musíte podľa stránky Sociálnej poisťovne postupovať takto, citujem:
 
"O dôchodok požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie."
 
 
*
 
Na stránke Sociálnej poisťovne sa ďalej dozviete toto, citujem:
 
"Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje."
 
*
 
Vy teda kliknete na odkaz, ktorý je uvedený na stránke Sociálnej poisťovne, a ďalej postupujete takto.
 
V rezervačnom systéme vyznačíte, že chcete podať "Žiadosť o predčasný starobný dôchodok".
 
Dvakrát kliknete na "Pokračovať", až kým sa nedostanete na výber pobočky Sociálnej poisťovne.
 
Tu zadáte miesto vášho trvalého pobytu (napríklad "Slovenský Grob") a vyberiete si pracovisko Sociálnej poisťovne (napríklad "Vysunuté pracovisko Pezinok").
 
Pred vami sa objaví kalendárik.
 
V slabošedom rámčeku sú v kalendáriku vyznačené voľné dni, kedy sa nepracuje - soboty, nedele a sviatky. Vtedy si, pochopiteľne, žiadosť podať nemôžete.
 
V slabomodrom rámčeku sú vyznačené dni, kedy je pobočka otvorená - avšak v týchto dňoch sú už všetky časy obsadené...
 
Ak nájdete v kalendáriku dni na tmavomodrom pozadí - tak to sú dni, kedy sú ešte voľné časy.
 
Ak sa vám takýto termín podarí v kalendáriku nájsť - rýchlo naň kliknite naň - otvorí sa vám zoznam možných časov, napríklad 10:00 - 11:00.
 
Voľné časy sú v zozname označené tmavomodrým pozadím. Kliknutím si vyberte voľný čas, vyplňte ďalej požadované údaje a odošlite vašu rezerváciu.
 
*
 
Podľa doterajších skúseností Sociálna poisťovňa dopĺňa do systému nové termíny na ďalší týždeň o polnoci z nedele na pondelok.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 8 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.