Odvody 2024

Témy: pomôcky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,vymeriavací základ,zdravotné poistenie,zmeny 2024

Aktualizácia 1.1.2024, úpravy vyplývajúce zo zákona č. 530/2023 Z. z.

*

Status

S+R

IP

NP

PvN

PFP

UP

GP

ZP

Osoba v pracovnom pomere (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

Štátny zamestnanec

x

x

x

x

 

x

 

x

Osoba v služobnom pomere

x

x

x

x

 

x

 

x

Sudca

x

x

x

       

x

Prokurátor

x

x

x

       

x

Žiak, študent pri odbornej praxi

               

DoBPŠ s OOP (2)

x x      

x

x

 

DoBPŠ bez OOP

x

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ dôchodca s OOP (3)

x        

x

x

 

DoVP, DoPČ dôchodca bez OOP

x

       

x

x

 

DoVP, DoPČ inv. dôch. s OOP (4)

x x      

x

x

 

DoVP, DoPČ inv. dôch. bez OOP

x

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ predč. dôch. s OOP (5)

x        

x

x

 

DoVP, DoPČ predč. dôch. bez OOP

x

       

x

x

 

DoVP, DoPČ ostatní pravid. príjem

x

x

x

x

 

x

x

x

DoVP, DoPČ ostatní nepravid. príjem

x

x

     

x

x

x

DoPČ-SP (6)

x

x

x x  

x

x

x

Konateľ pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Konateľ nepravidelný príjem

x

x

         

x

Štatutár pravidelný príjem (7)

x

x

x

x

     

x

Štatutár nepravidelný príjem (7)

x

x

         

x

Spoločník pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Spoločník nepravidelný príjem

x

x

         

x

Komanditista pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Komanditista nepravidelný príjem

x

x

         

x

Člen družstva pravidelný príjem (8)

x

x

x

x

     

x

Člen družstva nepravid. príjem (8)

x

x

         

x

Riaditeľ štátneho podniku

x

x

x

x

 

x

 

x

Ústavný činiteľ (9)

x

x

x

x

 

x

 

x

Župan, primátor, starosta

x

x

x

x

 

x

 

x

Poslanec pravidelný príjem (10)

x

x

x

x

 

x

 

x

Poslanec nepravidelný príjem (10)

x

x

     

x

 

x

Pestún

x

x

x

x

     

x

Vo väzbe pravidelný príjem (11)

x

x

x

   

x

 

x

Vo väzbe nepravidelný príjem (11)

x

x

     

x

 

x

Zmluva OZ pravidelný príjem (12)

x

x

x

x

     

x

Zmluva OZ nepravidelný príjem (12)

x

x

         

x

Likvidátor pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Likvidátor nepravidelný príjem

x

x

         

x

*

Skratky použité v tabuľke

x = platí sa

(bez krížika) = neplatí sa

DoBPŠ = Dohoda o brigádnickej práci študentov

DoVP = Dohoda o vykonaní práce

DoPČ = Dohoda o pracovnej činnosti

ZoČŠO = Zmluva o činnosti športového odborníka

S = Starobné poistenie

R = Rezervný fond solidarity

IP = Invalidné poistenie

NP = Nemocenské poistenie

PvN = Poistenie v nezamestnanosti

PFP = Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce

UP = Úrazové poistenie

GP = Garančné poistenie

ZP = Zdravotné poistenie

*

Poznámky k tabuľke

(1) Sem patria i profi športovci v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe.

(2) Študent na DoBPŠ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške príjmu, max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R, IP) sa znižuje o OOP.

(3) Poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške príjmu, max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R) sa znižuje o OOP.

(4) Poberateľ invalidného dôchodku (bez ohľadu na výšku percent poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) a poberateľ výsluhového invalidného dôchodku, ktorý pracuje na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške, príjmu max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R, IP) sa znižuje o OOP.

(5) Poberateľ predčasného starobného dôchodku pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške príjmu max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R, IP) sa znižuje o OOP.

(6) Fyzická osoba pracujúca na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, a to bez ohľadu na to, či uvedená dohoda zakladá fyzickej osobe právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem zo závislej činnosti, vymeriavací základ na starobné poistenie (S) a na poistenie v nezamestnanosti (PvN) sa znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci, tá je vo výške príjmu, max. 652 € mesačne. 

Pozor, zdravotné poistenie sa neplatí, ak ide o poberateľa starobného dôchodku alebo poberateľa výsluhového dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku alebo poberateľa invalidného dôchodku (plný i krátený invalidný dôchodok) alebo o poberateľa invalidného výsluhového dôchodku.
 
(7) Člen štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád, predstavenstiev, kontrolných komisií a iných samosprávnych orgánov právnických osôb.
 
(8) Člen družstva, ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu v družstve.
 
(9) Prezidentka, člen vlády, poslanec NR SR, verejný ochranca práv, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR.
 
(10) Poslanec a ďalšie osoby s odmenami za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy (VÚC, obecné a mestské zastupiteľstvá).
 
(11) Osoba obvinená vo väzbe alebo osoba odsúdená vo výkone trestu.
 
(12) Osoba, ktorá má príjmy na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad príkaznej zmluvy, ak ide o závislú činnosť podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
*
 
Všeobecne platné výnimky
 
Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu, ani na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.
 
Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, ak je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.
 
Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ale aj osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa, kedy im Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, kedy im Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o určení dňa dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.
 
Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce platí zamestnávateľ len za osoby v pracovnom pomere a za profi športovcov v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Vzťahuje sa to aj na takých zamestnancov, za ktorých sa neplatí povinné poistenie v nezamestnanosti (napr. osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok).
 
Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa, kedy im Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, kedy im Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o určení dňa dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.
 
*
 
Prehľad sadzieb odvodov, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov
 

 

 

Zamest-

nanec

Zamest-

návateľ

SZČO

Minimálny

VZ SZČO

Maximálny

VZ

Starobné poistenie

4,00 %

14,00 %

18,00 %

652 €

9128 €

Invalidné poistenie

3,00 %

3,00 %

6,00 %

652 €

9128 €

Nemoc. poistenie

1,40 %

1,40 %

4,40 %

652 €

9128 €

Poistenie v nezam.

1,00 %

1,00 % alebo 0,50 % (#)

2 % (*)

652 €

9128 €

PFP

neplatí

0,50 %

neplatí

neexistuje

9128 €

Rezervný fond

neplatí

4,75 %

4,75 %

652 €

9128 €

Úrazové poistenie

neplatí

0,80 %

neplatí

neexistuje

neexistuje

Garančný fond

neplatí

0,25 %

neplatí

neexistuje

9128 €

Zdravotné poistenie

4,00 % (**)

11,00 % (**)

15,00 % (**)

652 €

neexistuje

Spolu

13,40 %

36,20 %

48,15 % *50,15 %

   

*

Poznámky k tabuľke

Minimálny vymeriavací základ sa týka len samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), dobrovoľne poistených osôb a samoplatiteľov. Netýka sa zamestnancov a zamestnávateľov.

(#) Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa je 1 %, ak zamestnávateľ neplatí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP). Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa je 0,5 %, ak zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP) - týka sa zamestnancov v pracovnom pomere a profi športovcov v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

(*) Poistenie v nezamestnanosti je pre SZČO dobrovoľné.

(**) Sadzba poistného na zdravotné poistenie je 2 % (zamestnanec), 5,5 % (zamestnávateľ) a 7,5 % (SZČO) v prípade osoby so zdravotným postihnutím. Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 ZSP - má rozhodnutie komisie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), resp. podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, kde miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny.

*

Minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie

Počas roka 2024 je minimálny preddavok zamestnanca súčet:

  • preddavku na poistné zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 4 % z 268,88 - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 10,75 €,
  • preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 11 % z 268,88 € - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 29,57 €.

Minimálny preddavok zamestnanca je počas roka 2024 suma 10,75 € + 29,57 € = 40,32 €.

Poznámka: Podľa § 16 ods. 1 ZZP sa preddavok na poistné zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

*

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je súčet:

  • poistného zamestnanca - vypočítaného ako 4 % zo sumy 12 x 268,88 € = 4 % z 3226,56 € = 129,06 €,
  • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca - vypočítaného ako 11 % zo sumy 12 x 268,88 € = 11 % z 3226,56 € = 354,92 €.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je suma 129,06 € + 354,92 € = 483,98 €.

Poznámka: Podľa § 19 ods. 3 ZZP sa jednotlivé sumy poistného zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.