Minimálne preddavky a minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie počas roka 2024

Témy: vymeriavací základ,zdravotné poistenie

*

Podstata zavedenia minimálneho poistného a minimálnych preddavkov zamestnanca (od 1.1.2023) spočíva v tom, že poistenec - zamestnanec bude platiť poistné na zdravotné poistenie vypočítané najmenej zo sumy životného minima, ktorá je platná k 1.1. daného roka, a to bez ohľadu na to, aký bude mať skutočný príjem u zamestnávateľa.

*

MINIMÁLNE POISTNÉ ZAMESTNANCA

Minimálne poistné zamestnanca za kalendárny rok 2024 je podľa § 13b ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) súčet:

  • poistného zamestnanca, ktoré sa vypočíta ako 4 % zo sumy 12-násobku životného minima - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, a
  • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca, ktoré sa vypočíta ako 11 % zo sumy 12-násobku životného minima - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky.

*

K 1.1.2024 je platná suma životného minima 268,88 €.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je súčet:

  • poistného zamestnanca - vypočítaného ako 4 % zo sumy 12 x 268,88 € = 4 % z 3226,56 € = 129,06 € a
  • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca - vypočítaného ako 11 % zo sumy 12 x 268,88 € = 11 % z 3226,56 € = 354,92 €.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je suma 129,06 € + 354,92 € = 483,98 €.

Poznámka: Podľa § 19 ods. 3 ZZP sa jednotlivé sumy poistného zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

*

Výnimky pri minimálnom poistnom

Minimálne poistné zamestnanca sa podľa § 13b ods. 2 ZZP znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých:

  • bol zamestnanec súčasne poistencom štátu (napr. študent, dôchodca, osoba poberajúca rodičovský príspevok, nemocenské, ošetrovné, materské...), viď § 11 ods. 7 zákona (link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20230101#paragraf-11.odsek-7),
  • bol zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím, viď § 12 ods. 2 zákona, sú to FO uznané za invalidné a FO s ťažkým zdravotným postihnutím, s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %, zjednodušene povedané - každá osoba so zdravotným postihnutím má sadzbu poistného 2 %,
  • bol zamestnanec vyhlásený za nezvestnú osobu alebo
  • sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

Znamená to, že ak bol zamestnanec súčasne poistencom štátu počas celého roka (napríklad počas celého roka študoval, poberal starobný dôchodok, poberal rodičovský príspevok atď.), minimálne poistné sa na neho nevzťahuje.

Minimálne poistné sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré boli zdravotne postihnuté počas celého roka.

*

Ak bol poistenec zamestnancom a súčasne poistencom štátu (alebo osoba so zdravotným postihnutím) časť roka, suma minimálneho poistného sa alikvotne zníži.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.