ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS a PEPP

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie,zmeny 2023

*

Ešte viac sa o nezdaniteľnej časti na príspevky na DDS, PEPP dozviete na seminároch a webinároch:

https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Počnúc rokom 2014 si daňovník môže znížiť základ dane o príspevky preukázateľne zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. „tretí pilier“) podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, respektíve na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Podmienkou je, že ide o účastnícku zmluvu uzatvorenú po 31.12.2013 alebo o účastnícku zmluvu uzatvorenú skôr, avšak zmenenú dodatkom k zmluve na podmienky platné v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014 (zrušenie dávkového plánu).

*

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Od 1. januára 2023 (to znamená - prvýkrát už v ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2022) si daňovník môže znížiť základ dane aj o príspevky preukázateľne zaplatené daňovníkom na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (často sa používa skratka v angličtine PEPP) podľa zákona č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, respektíve o príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

*

VÝPOČET

Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS a PEPP je daná ako suma zamestnancom zaplatených príspevkov počas príslušného roka, najviac však suma 180 €.

To platí bez zmeny počnúc rokom 2014, teda rovnako to platí pre rok 2023.

Na výšku príspevkov, ktoré uhradil zamestnávateľ, sa neprihliada.

Pri posudzovaní sumy zaplatených príspevkov sa postupuje podľa § 4 ods. 3 ZDP. To znamená, že ak zamestnávateľ  strhne zo mzdy za december 2022 príspevok zamestnanca a pošle ho do dôchodkovej správcovskej spoločnosti až v januári 2023, započíta sa takýto príspevok do príspevkov ešte za rok 2022. Naopak, príspevok zamestnanca zo mzdy za december 2023, ktorý zamestnávateľ strhol a zaslal do správcovskej spoločnosti v januári 2024, sa započítava do príspevkov za rok 2023.

Ak si zamestnanec z nejakého dôvodu platí príspevky alebo ich časť vo vlastnej réžii, započítajú sa príspevky, ktoré preukázateľne uhradil do dôchodkovej správcovskej spoločnosti v čase od 1.1. do 31.12. príslušného roka, čo je povinný doložiť potvrdením vystaveným správcovskou spoločnosťou.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.