Preukazovanie nárokov na daňové zvýhodnenia - nezdaniteľné časti, daňové bonusy

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Predkladanie dokladov a ochrana osobných údajov

Na preukazovanie svojich nárokov je zamestnanec povinný predkladať zamestnávateľovi rôzne doklady: napríklad sobášny list, rodné listy detí, potvrdenia vystavené inými subjektami atď.

Podľa § 37 ods. 6 ZDP, na účely preukazovania nárokov, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania, na účely ochrany a domáhania sa práv daňovníka, zamestnávateľa a správcu dane je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. Zamestnávateľ je na tieto účely oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Znamená to, že napríklad na účel preukázania nároku na daňový bonus na deti je zamestnávateľ oprávnený kopírovať si rodné listy detí zamestnanca a archivovať ich. Ak na požadovaných dokladoch sú aj údaje, ktoré nemajú priamy súvis s preukazovaním nároku, zamestnávateľ ich na kópii dokladu začierni.

*

Predkladanie originálnych dokladov

Zákon o dani z príjmov nestanovuje, či má zamestnanec povinnosť preukazovať zamestnávateľovi nárok na priznanie daňového bonusu originálmi dokladov alebo kópiami z nich vyhotovenými. V prípade, že zamestnanec predloží zamestnávateľovi len kópie dokladov a zamestnávateľ má pochybnosti o správnosti alebo pravdivosti predložených dokladov, môže požiadať zamestnanca o predloženie originálov týchto dokladov k nahliadnutiu.

*

Doklady v inom ako v štátnom jazyku

V prípade, že požadované doklady nie sú vystavené v štátnom jazyku (v slovenčine), je na zamestnávateľovi, či takéto doklady uzná.

Ak nie, má právo žiadať zamestnanca, aby predložil požadované doklady preložené do slovenčiny.

Ďalej je na zamestnávateľovi, či bude vyžadovať "úradný" preklad s okrúhlou pečiatkou tlmočníka, alebo sa uspokojí s "obyčajným" prekladom, ktorý bol zabezpečený napríklad nástrojmi umelej inteligencie.

*

V pokračovaní článku: Tabuľka s jednotlivými daňovými zvýhodneniami, resp. podmienkami na ich uplatnenie a spôsob ich preukazovania pri ročnom zúčtovaní a pri podaní daňového priznania.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.