Autori a umelci - dane a odvody 2004 - 2017

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Venované Mariánovi J.

*

V článku nájdete historický prehľad zdanenia a "zodvodnenia" autorských honorárov od spustenia daňovej reformy a zavedenia nového zákona o sociálnom poistení v roku 2004 dodnes, teda do roka 2017. Motiváciou pre napísanie článku bola skutočnosť, že Sociálna poisťovňa v súčasnosti vyzýva autorov a umelcov na doplatenie poistného na sociálne poistenie za staré roky - a to na základe údajov, ktoré jej zo starých daňových priznaní zasiela Finančná správa. Nie vždy je pritom Sociálna poisťovňa v práve.

*

PREHĽAD ZMIEN ZÁKONOV 2004 (2005) - 2017

Zákon o dani z príjmu (595/2003 Z. z.)

*

2004 - 2011

§ 6 ods. 2 písm. a):

"Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy ... z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,27) a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,".

Odkaz 27:

"Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.".

§ 43 ods. 3 písm. h):

"Daň sa vyberá zrážkou, ak ide o  ... príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon 136)".

Odkaz 136:

"§ 45 zákona č. 383/1997 Z. z."

*

Komentár:

Od 1.1.2004 sú autorské honoráre zahrnuté pod § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a považujú sa za príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti. Autor/umelec si v daňovom priznaní  mohol podľa § 6 ods. 10 zákona uplatniť paušálne výdavky vo výške 25% príjmov (za podmienky, že nebol platiteľom DPH). Od 1.1.2006 sa paušálne výdavky zvýšili na 40%.

Zrážková daň sa uplatňovala pri autorských príspevkoch do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie s výnimkou umeleckého výkonu. Základom dane bol príjem znížený o 25% (od 1.1.2006 40%) paušálne výdavky. Takto zdanený príjem si mohol autor/umelec "oddaniť" v daňovom priznaní.

* * * * *

2012 - 2015

§ 6 ods. 2 písm. a):

"Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy ...  z vytvorenia diela a umeleckého výkonu 27) a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,".

§ 6 ods. 4:

"Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú príjmy vyplácané podľa osobitného predpisu, 29b) ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a).".
 
Odkaz 27:
 
"§ 39 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.".
 
Odkaz 29b:
 
"§ 40 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 81 ods. 1 písm. j) zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z. ".
 
§ 43 ods. 3 písm. h):
 
"Daň sa vyberá zrážkou, ak ide o  ... príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon 136)".
 
Odkaz 136:
 
"§ 45 zákona č. 383/1997 Z. z."
 
*
 
Komentár:
 
Od 1.1.2012 sa autorské honoráre rozdelili na aktívne a pasívne a takéto rozdelenie platí doteraz. Dôvodom tohto rozdelenia je súvisejúca zmena pri "zodvodnení" autorských honorárov  podľa zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení.
 
Aktívne príjmy = príjmy z vytvorenia diela (zmluvy o dielo) a z podaného umeleckého výkonu sa zdaňujú podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona a platia sa z nich odvody.
 
Pasívne príjmy = príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (licenčné zmluvy podľa Autorského zákona) sa zdaňujú podľa § 6 ods. 4 zákona a neplatia sa z nich odvody.
 
Autor/umelec si v daňovom priznaní  mohol podľa § 6 ods. 10 zákona v roku 2012 uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% príjmov (za podmienky, že nebol platiteľom DPH). Od 1.1.2013 sa paušálne výdavky obmedzili na sumu najviac 420 eur mesačne/5040 eur ročne, tento limit sa sledoval osobitne pre aktívne a osobitne pre pasívne príjmy.
 
Zrážková daň sa naďalej uplatňovala pri autorských príspevkoch do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie s výnimkou umeleckého výkonu. Základom dane bol príjem znížený o 40% paušálne výdavky. Od 1.1.2013 je základom dane príjem znížený o odvod do umeleckého fondu. Takto zdanený príjem si v roku 2012 už nemohol autor/umelec "oddaniť" v daňovom priznaní. Od 1.1.2013 podľa § 43 ods. 15 zákona sa však mohol autor/umelec vopred písomne dohodnúť s platiteľom príjmu, že zrážková daň sa nevyberie a honorár si autor/umelec uvedie v daňovom priznaní.
 
* * * * *
 
2016 - 2017
 
§ 6 ods. 2 písm. a):
 
"Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy ... z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, 27) pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,".
 
§ 6 ods. 4:
 
"Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu 29b) sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14.".
 
Odkaz 27:
 
"Napríklad § 39 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov."
 
Odkaz 29b:
 
"Napríklad § 40 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
 
 § 43 ods. 3 písm. h):
 
"Daň sa vyberá zrážkou, ak ide o  ... príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu27) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy podľa § 6 ods. 4, ak daňovník neuplatní postup podľa odseku 14,".
 
§ 43 ods. 14:
 
"Z príjmov podľa odseku 3 písm. h) sa daň nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá."
 
*
 
Komentár:
 
V rokoch 2016 a 2017 sa autorské honoráre naďalej rozdeľujú na aktívne a pasívne.
 
Autor/umelec si mohol v daňovom priznaní podľa § 6 ods. 10 zákona v roku 2016 naďalej uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% príjmov (za podmienky, že nebol platiteľom DPH), najviac 420 eur mesačne/5040 eur ročne, tento limit sa sledoval osobitne pre aktívne a osobitne pre pasívne príjmy. Od 1.1.2017 sa paušálne výdavky zvýšili na 60% príjmu s limitom 20000 eur ročne (bez ohľadu na počet mesiacov  vykonávania činnosti), limit sa naďalej sleduje osobitne pre aktívne a osobitne pre pasívne príjmy.
 
K zásadnej zmene došlo od 1.1.2016 pri zdanení autorských honorárov zrážkovou daňou. Zrážkovou daňou môžu byť zdanené prakticky všetky autorské honoráre - aktívne i pasívne - a nie už len príspevky do médií ako tomu bolo do 31.12.2015. Základom dane pri zdanení zrážkovou daňou je honorár znížený o odvod do umeleckého fondu - nevýhodou pri zdanení zrážkovou daňou je tak nemožnosť uplatniť si ďalšie skutočné výdavky ani paušálne výdavky. Sadzba zrážkovej dane je 19%. Výhodou zdanenia honorárov zrážkovou daňou však je, že z takto zdanených honorárov sa neplatí poistné ani na sociálne ani na zdravotné poistenie.
 
Autor/umelec sa však podľa § 43 ods. 15 zákona môže s platiteľom príjmu dohodnúť, že sa zrážková daň z honoráru nevyberie a autor/umelec si sám honorár uvedie a zdaní v daňovom priznaní. Pozor, v takom prípade sa z aktívneho príjmu platia odvody.
 
Výsledkom sú veľmi variabilné možnosti zdanenia a "zodvodnenia" autorských honorárov od 1.1.2016. V súčinnosti so zvýšením paušálnych výdavkov od roku 2017 to poskytuje autorom/umelcom široké možnosti legálnej optimalizácie daňového a odvodového zaťaženia.
 
* * * * *
 
Zákon o sociálnom poistení (461/2003 Z. z.)

*

2004 - 2010

§ 5 Samostatne zárobkovo činná osoba:
 
"Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
 
a) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách17) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,11)
b) má oprávnenie prevádzkovať živnosť,18)
c) má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu19) okrem činnosti znalca a tlmočníka, ktorú vykonávajú podľa osobitného predpisu,20) v konaní pred štátnym orgánom a orgánom, na ktorý prešli úlohy štátnych orgánov, a okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,21)
d) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,22)
e) vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
f) vykonáva činnosť obchodného zástupcu.23)".
 
*
 
Komentár:
 
Podľa zákona o sociálnom poistení sa v rokoch 2004 - 2010 autori/umelci - osoby s príjmami podľa Autorského zákona, nepovažovali za SZČO. Z autorských honorárov sa poistné do Sociálnej poisťovne neplatilo. Ak bol autor/umelec SZČO z iných dôvodov - napríklad preto, lebo mal okrem autorskej činnosti aj živnosť - poistné do Sociálnej poisťovne platil len z príjmov zo živnosti, z honorárov nie.
 
* * * * *
 
2011
 
"§ 3 Zárobková činnosť
 
(1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis 4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá
 
a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,5) okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,5) poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu,
b) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.6)
 
§ 5 Samostatne zárobkovo činná osoba
 
Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa osobitného predpisu 8) v súvislosti so zárobkovou činnosťou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím."
 
Odkaz 6:
 
"§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov."
 
Odkaz 8:
 
"§ 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
 
§ 293ca (nájdete v novele 521/2011):
 
"Príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu120) účinného do 31. decembra 2011 dosiahnutý za rok 2011 nie je príjmom na účely § 21, § 138 ods. 2 a 3 a § 293bp ods. 5."
 
Odkaz 120:
 
"§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov."
 
*
 
Komentár:
 
Od roku 2011 dochádza k zásadnej zmene definície SZČO. Za SZČO sa podľa zákona o sociálnom poistení považuje osoba, ktorá má 18 rokov a viac a má pridelené DIČ v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov - teda i osoba, ktorá dosahuje príjmy resp. vykonáva činnosť na základe autorského zákona. Pretože k rozdeleniu autorských honorárov na aktívne a pasívne príjmy došlo podľa zákona o dani z príjmov až od roku 2012, poistné na sociálne poistenie sa malo platiť z autorských honorárov za rok 2011 bez rozdielu, či ide o aktívne alebo pasívne príjmy. 
 
!! Avšak nasledujúca novela zákona o sociálnom poistení č. 521/2011 Z. z. v §293ca určila (dôležitý je odkaz pod čiarou 120), že príjem z autorských honorárov (akýchkoľvek, aktívnych i pasívnych) za rok 2011 nie je považovaný za príjem SZČO. Toto ustanovenie má za následok, že poberateľom autorských honorárov, ak nemali iné príjmy ako SZČO nemohlo vzniknúť povinné poistenie SZČO od 1.7.2012 (resp. od 1.10.2012), ale najskôr až  k 1.7.2013 (resp. k 1.10.2013, ak mali posunutý termín na podanie daňového priznania za rok 2012). To znamená, že z autorských honorárov dosiahnutých v roku 2011 sa poistné na sociálne poistenie neplatilo.
 
* * * * *
 
2012 - 2017
 
Komentár:
 
Znenie § 3 a § 5 zákona o sociálnom poistení sa oproti roku 2011 nezmenilo, od roku 2012 však došlo k rozdeleniu autorských honorárov na aktívne a pasívne v zákone o dani z príjmov. Pri posudzovaní povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie ako SZČO sa tak po prvýkrát berie do úvahy príjem z autorských honorárov zdanených podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní za rok 2012. Dôležité je zdôrazniť, že do úvahy sa berie len aktívny príjem - a naopak do úvahy sa neberie pasívny príjem podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Z pasívnych príjmov sa poistné na sociálne poistenie neplatí.  Poistné na sociálne poistenie sa neplatí ani z príjmu zdaneného zrážkovou daňou.
 
Funguje to takto.
 
Ak aktívny príjem z autorských honorárov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (brutto, bez odpočítania výdavkov) - spolu s prípadnými ďalšími príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov - presiahne za rok X určenú hranicu, od 1.7. nasledujúceho roka je autor/umelec povinne poistený ako SZČO v Sociálnej poisťovni a platí z týchto príjmov poistné na sociálne poistenie. Ak za rok X podá daňové priznanie s odkladom, povinne poistený je od 1.10. nasledujúceho roka.
 
Povinne poistený je do 30.6. ďalšieho roka (ak ďalšie daňové priznanie podá v termíne do 31.3.) alebo do 30.9. ďalšieho roka (ak ďalšie daňové priznanie podá s odkladom).
 
Hranice brutto príjmu sú za roky 2012 až 2017 stanovené nasledovne.
 
Za rok 2012 = 4716 eur
Za rok 2013 = 4830 eur
Za rok 2014 = 4944 eur
Za rok 2015 = 5148 eur
Za rok 2016 = 5298 eur
Za rok 2017 = 5470 eur 
 
* * * * *
 
Zákon o zdravotnom poistení (580/2004 Z. z.)
 
1.1.2005 - 31.8.2005
 
§ 11 ods. 4:
 
"Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
 
a) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách31) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,27)
b) má oprávnenie prevádzkovať živnosť,32)
c) má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu33) okrem činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa, ktorú vykonávajú podľa osobitného predpisu,34) v konaní pred štátnym orgánom a orgánom, na ktorý prešli úlohy štátnych orgánov, a okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,35)
d) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,36)
e) je konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným,36a)
f) vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
g) vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť, ktorej výsledok je chránený podľa osobitného predpisu,37)
h) vykonáva činnosť obchodného zástupcu.38)"
 
Odkaz 37:
 
"Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). "
 
*
 
Komentár:
 
Od 1.1.2005 do 31.8.2005 sa za SZČO na účely zákona o zdravotnom poistení považovali autori a umelci, ak vykonávali činnosť podľa autorského zákona.  Od 1.9.2005 došlo k zmene, viď ďalej.
 
* * * * *
 
1.9.2005 - 31.12.2010
 
§ 11 ods. 4:
 
"(4) Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
 
a) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách31) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,27)
b) má oprávnenie prevádzkovať živnosť,32)
c) má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu33) okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,33)
d) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,36)
e) vykonáva činnosti,36a) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
f) vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
g) vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu37) mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov, ak túto činnosť podľa svojho vyhlásenia vykonáva sústavne,
h) vykonáva činnosť obchodného zástupcu.38)"
 
*
 
Komentár:
 
Od 1. septembra 2005 do 31. decembra 2010 sa umelci a autori na účely zákona o zdravotnom poistení považovali za SZČO len na základe ich vlastného vyhlásenia. Ak umelec – autor bol do 31.augusta 2005 prihlásený v zdravotnej poisťovni ako SZČO z dôvodu, že vykonáva činnosť ktorej výsledok je chránený autorským zákonom, mohol sa zo zdravotnej poisťovne ako SZČO po 1.septembri 2005 odhlásiť. Pozor, ak umelec - autor vykonával aj nejakú inú činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, napríklad ak mal živnosť alebo vykonával činnosť podľa osobitných predpisov (napr. bol sprostredkovateľ starobného dôchodkového sporenia), zo zdravotnej poisťovne sa ako SZČO odhlásiť nesmel.

Umelec – autor mal teda od 1. septembra 2005 do 31. decembra 2010 dve možnosti:

1. Zostať prihláseným (prípadne ak prihlásený nebol, prihlásiť sa) ako SZČO alebo

2. Odhlásiť sa (nebyť prihlásený) ako SZČO

Čo bolo výhodnejšie, záviselo od ďalších okolností, postavenia a najmä od príjmov každej jednotlivej osoby. Pri posudzovaní výhodnosti byť či nebyť prihlásený ako SZČO bolo dôležité, že ak by autor/umelec prihlásený ako SZČO nebol a nebol by ani zamestnancom, tak musel byť prihlásený ako tzv. samoplatiteľ - a tam sa do vymeriavacieho základu započítaval celý brutto príjem z autorských honorárov uvedený v daňovom priznaní. V prípade SZČO bol vymeriavací základ stanovený ako základ dane (príjem znížený o výdavky) deleno 2,14.
 
* * * * *
 
2011
 
§ 10b Zárobková činnosť:
 
"(1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis16h) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá
 
a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,19)
b) dosahovanie príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa osobitného predpisu20) okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta,21)"
 
§ 11 ods 4:
 
"Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa osobitného predpisu26a) v súvislosti so zárobkovou činnosťou uvedenou v § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3."
 
Odkaz 20:
 
"§ 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov."
 
*
 
Komentár:
 
Podobne ako v zákone o sociálnom poistení aj v zákone o zdravotnom poistení od roku 2011 dochádza k zásadnej zmene definície SZČO. Za SZČO sa podľa zákona o zdravotnom poistení považuje osoba, ktorá má 18 rokov a viac a má pridelené DIČ v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov - teda i osoba, ktorá dosahuje príjmy resp. vykonáva činnosť na základe autorského zákona. Pretože k rozdeleniu autorských honorárov na aktívne a pasívne príjmy došlo podľa zákona o dani z príjmov až od roku 2012, poistné na zdravotné poistenie sa za rok 2011 platilo z autorských honorárov za rok 2011 bez rozdielu, či šlo o aktívne alebo pasívne príjmy. 
 
* * * * *
 
2012 - 2017
 
Komentár:
 
Znenie § 10b a § 11 zákona o zdravotnom poistení pokiaľ ide o SZČO sa oproti roku 2011 v zásade nezmenilo, od roku 2012 však došlo k rozdeleniu autorských honorárov na aktívne a pasívne v zákone o dani z príjmov. SZČO od roku 2012 platia poistné na zdravotné poistenie len z autorských honorárov zdanených podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní za príslušný rok, teda z tzv. aktívnych príjmov. Poistné na zdravotné poistenie sa neplatí z tzv. pasívneho príjmu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Poistné na zdravotné poistenie sa neplatí z príjmu zdaneného zrážkovou daňou.
 
* * * * * * * * * *
 
* * * * * * * * * *
 
REKAPITULÁCIA PODĽA ROKOV
 
1.1.2005 - 31.8.2005
 
Daň z príjmov
 
Autorské honoráre boli zahrnuté pod § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a považujú sa za príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti.  Honoráre sa ešte nerozdeľovali na aktívne a pasívne. Autor/umelec si v daňovom priznaní  mohol podľa § 6 ods. 10 zákona uplatniť paušálne výdavky vo výške 25% príjmov (za podmienky, že nebol platiteľom DPH).
 
Zrážková daň sa uplatňovala pri autorských príspevkoch do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie s výnimkou umeleckého výkonu. Základom dane bol príjem znížený o 25% paušálne výdavky. Takto zdanený príjem si mohol autor/umelec "oddaniť" v daňovom priznaní.
 
Sociálne poistenie
 
Autori/umelci - osoby s príjmami podľa Autorského zákona, sa nepovažovali za SZČO. Z autorských honorárov sa poistné do Sociálnej poisťovne neplatilo. Ak bol autor/umelec SZČO z iných dôvodov - napríklad preto, lebo mal okrem autorskej činnosti aj živnosť - poistné do Sociálnej poisťovne platil len z príjmov zo živnosti, z honorárov nie.
 
Zdravotné poistenie
 
V čase od 1.1.2005 do 31.8.2005 sa za SZČO na účely zákona o zdravotnom poistení považovali autori a umelci, ak vykonávali činnosť podľa autorského zákona. Z autorských honorárov dosiahnutých v tomto období sa platilo zdravotné poistenie.
 
* * * * *
 
1.9.2005 - 31.12.2005
 
Daň z príjmov
 
Autorské honoráre boli zahrnuté pod § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a považujú sa za príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti.  Honoráre sa ešte nerozdeľovali na aktívne a pasívne. Autor/umelec si v daňovom priznaní  mohol podľa § 6 ods. 10 zákona uplatniť paušálne výdavky vo výške 25% príjmov (za podmienky, že nebol platiteľom DPH).
 
Zrážková daň sa uplatňovala pri autorských príspevkoch do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie s výnimkou umeleckého výkonu. Základom dane bol príjem znížený o 25% paušálne výdavky. Takto zdanený príjem si mohol autor/umelec "oddaniť" v daňovom priznaní.
 
Sociálne poistenie
 
Autori/umelci - osoby s príjmami podľa Autorského zákona, sa nepovažovali za SZČO. Z autorských honorárov sa poistné do Sociálnej poisťovne neplatilo. Ak bol autor/umelec SZČO z iných dôvodov - napríklad preto, lebo mal okrem autorskej činnosti aj živnosť - poistné do Sociálnej poisťovne platil len z príjmov zo živnosti, z honorárov nie.
 
Zdravotné poistenie
 
Od 1. septembra 2005 sa umelci a autori na účely zákona o zdravotnom poistení považovali za SZČO len na základe ich vlastného vyhlásenia. Ak umelec – autor bol do 31.augusta 2005 prihlásený v zdravotnej poisťovni ako SZČO z dôvodu, že vykonáva činnosť ktorej výsledok je chránený autorským zákonom, mohol sa zo zdravotnej poisťovne ako SZČO po 1.septembri 2005 odhlásiť. Pozor, ak umelec - autor vykonával aj nejakú inú činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, napríklad ak mal živnosť alebo vykonával činnosť podľa osobitných predpisov (napr. bol sprostredkovateľ starobného dôchodkového sporenia), zo zdravotnej poisťovne sa ako SZČO odhlásiť nesmel.
 
* * * * *
 
2006 - 2010
 
Daň z príjmov
 
Autorské honoráre boli zahrnuté pod § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a považujú sa za príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti.  Honoráre sa ešte nerozdeľovali na aktívne a pasívne. Autor/umelec si v daňovom priznaní  mohol podľa § 6 ods. 10 zákona uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% príjmov (za podmienky, že nebol platiteľom DPH).
 
Zrážková daň sa uplatňovala pri autorských príspevkoch do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie s výnimkou umeleckého výkonu. Základom dane bol príjem znížený o 40% paušálne výdavky. Takto zdanený príjem si mohol autor/umelec "oddaniť" v daňovom priznaní.
 
Sociálne poistenie
 
Autori/umelci - osoby s príjmami podľa Autorského zákona, sa nepovažovali za SZČO. Z autorských honorárov sa poistné do Sociálnej poisťovne neplatilo. Ak bol autor/umelec SZČO z iných dôvodov - napríklad preto, lebo mal okrem autorskej činnosti aj živnosť - poistné do Sociálnej poisťovne platil len z príjmov zo živnosti, z honorárov nie.
 
Zdravotné poistenie
 
Autori/umelci sa považovali za SZČO len na základe ich vlastného vyhlásenia.
 
* * * * *
 
2011
 
Daň z príjmov
 
Autorské honoráre boli zahrnuté pod § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a považujú sa za príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti.  Honoráre sa ešte nerozdeľovali na aktívne a pasívne. Autor/umelec si v daňovom priznaní  mohol podľa § 6 ods. 10 zákona uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% príjmov (za podmienky, že nebol platiteľom DPH).
 
Zrážková daň sa uplatňovala pri autorských príspevkoch do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie s výnimkou umeleckého výkonu. Základom dane bol príjem znížený o 40% paušálne výdavky. Takto zdanený príjem si mohol autor/umelec "oddaniť" v daňovom priznaní.
 
Sociálne poistenie
 
Podľa novely zákona o sociálnom poistení č. 521/2011 Z. z. a tam §293ca platí, že príjem z autorských honorárov za rok 2011 nie je považovaný za príjem SZČO. Autorom/umelcom - ak nemali iné príjmy ako SZČO - tak nemohlo vzniknúť povinné poistenie SZČO od 1.7.2012 (resp. od 1.10.2012), ale najskôr až  k 1.7.2013 (resp. k 1.10.2013, ak mali posunutý termín na podanie daňového priznania za rok 2012). To znamená, že z autorských honorárov dosiahnutých v roku 2011 sa poistné na sociálne poistenie neplatilo.
 
Zdravotné poistenie
 
Za SZČO sa podľa zákona o zdravotnom poistení považuje osoba, ktorá má 18 rokov a viac a má pridelené DIČ v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov - teda i osoba, ktorá dosahuje príjmy resp. vykonáva činnosť na základe autorského zákona. Pretože k rozdeleniu autorských honorárov na aktívne a pasívne príjmy došlo podľa zákona o dani z príjmov až od roku 2012, poistné na zdravotné poistenie sa za rok 2011 platilo z autorských honorárov za rok 2011 bez rozdielu, či šlo o aktívne alebo pasívne príjmy. 
 
* * * * *
 
2012 - 2015
 
Daň z príjmov
 
Od 1.1.2012 sa autorské honoráre rozdelili na aktívne a pasívne.
 
Aktívne príjmy = príjmy z vytvorenia diela a z podaného umeleckého výkonu sa zdaňujú podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona a platia sa z nich odvody.
 
Pasívne príjmy = príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (licenčné zmluvy podľa Autorského zákona) sa zdaňujú podľa § 6 ods. 4 zákona a neplatia sa z nich odvody.
 
Autor/umelec si v daňovom priznaní  mohol podľa § 6 ods. 10 zákona v roku 2012 uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% príjmov (za podmienky, že nebol platiteľom DPH). Od 1.1.2013 sa paušálne výdavky obmedzili na sumu najviac 420 eur mesačne/5040 eur ročne, tento limit sa sledoval osobitne pre aktívne a osobitne pre pasívne príjmy.
 
Zrážková daň sa naďalej uplatňovala pri autorských príspevkoch do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie s výnimkou umeleckého výkonu. Základom dane bol príjem znížený o 40% paušálne výdavky. Od 1.1.2013 je základom dane príjem znížený o odvod do umeleckého fondu. Takto zdanený príjem si v roku 2012 už nemohol autor/umelec "oddaniť" v daňovom priznaní. Od 1.1.2013 podľa § 43 ods. 15 zákona sa však mohol autor/umelec vopred písomne dohodnúť s platiteľom príjmu, že zrážková daň sa nevyberie a honorár si autor/umelec uvedie v daňovom priznaní.
 
Sociálne poistenie
 
Pri posudzovaní povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie ako SZČO sa po prvýkrát berie do úvahy príjem z autorských honorárov zdanených podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní za rok 2012. Do úvahy sa berie len aktívny príjem - a naopak do úvahy sa neberie pasívny príjem podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Z pasívnych príjmov sa poistné na sociálne poistenie neplatí. Poistné na sociálne poistenie sa neplatí ani z príjmu zdaneného zrážkovou daňou.
 
Ak aktívny príjem z autorských honorárov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (brutto, bez odpočítania výdavkov) - spolu s prípadnými ďalšími príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov - presiahne za rok X určenú hranicu, od 1.7. nasledujúceho roka je autor/umelec povinne poistený ako SZČO v Sociálnej poisťovni a platí z týchto príjmov poistné na sociálne poistenie. Ak za rok X podá daňové priznanie s odkladom, povinne poistený je od 1.10. nasledujúceho roka.
 
Povinne poistený je do 30.6. ďalšieho roka (ak ďalšie daňové priznanie podá v termíne do 31.3.) alebo do 30.9. ďalšieho roka (ak ďalšie daňové priznanie podá s odkladom).
 
Hranica brutto príjmu je za roky 2012 až 2015 stanovená nasledovne.
 
Za rok 2012 = 4716 eur
Za rok 2013 = 4830 eur
Za rok 2014 = 4944 eur
Za rok 2015 = 5148 eur
 
Zdravotné poistenie
 
Autori/umelci od roku 2012 platia poistné na zdravotné poistenie len z autorských honorárov zdanených podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní za príslušný rok, teda z tzv. aktívnych príjmov. Poistné na zdravotné poistenie sa neplatí z tzv. pasívneho príjmu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Poistné na zdravotné poistenie sa neplatí ani z príjmu zdaneného zrážkovou daňou.
 
* * * * *
 
2016 - 2017
 
Daň z príjmov
 
V rokoch 2016 a 2017 sú autorské honoráre naďalej rozdelené na aktívne a pasívne.
 
Autor/umelec si v daňovom priznaní  mohol podľa § 6 ods. 10 zákona v roku 2016 uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% príjmov (za podmienky, že nebol platiteľom DPH), najviac 420 eur mesačne/5040 eur ročne, tento limit sa sledoval osobitne pre aktívne a osobitne pre pasívne príjmy
 
Od 1.1.2017 sa paušálne výdavky zvýšili na 60% príjmu s limitom 20000 eur ročne (bez ohľadu na počet mesiacov  vykonávania činnosti), limit sa naďalej sleduje osobitne pre aktívne a osobitne pre pasívne príjmy.
 
K zásadnej zmene došlo od 1.1.2016 pri zdanení autorských honorárov zrážkovou daňou. Zrážkovou daňou môžu byť zdanené prakticky všetky autorské honoráre - aktívne i pasívne - a nie už len príspevky do médií ako tomu bolo do 31.12.2015. Základom dane pri zdanení zrážkovou daňou je honorár znížený o odvod do umeleckého fondu - nevýhodou pri zdanení zrážkovou daňou je tak nemožnosť uplatniť si ďalšie skutočné výdavky ani paušálne výdavky. Sadzba zrážkovej dane je 19%. Výhodou zdanenia honorárov zrážkovou daňou však je, že z takto zdanených honorárov sa neplatí poistné ani na sociálne ani na zdravotné poistenie.
 
Autor/umelec sa však podľa § 43 ods. 15 zákona môže s platiteľom príjmu dohodnúť, že sa zrážková daň z honoráru nevyberie a autor/umelec si sám honorár uvedie a zdaní v daňovom priznaní.
 
Sociálne poistenie
 
Pri posudzovaní povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie ako SZČO sa berie do úvahy len príjem z autorských honorárov zdanených podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní za rok 2012. Do úvahy sa berie len aktívny príjem - a naopak do úvahy sa neberie pasívny príjem podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Z pasívnych príjmov sa poistné na sociálne poistenie neplatí. Poistné na sociálne poistenie sa neplatí ani z príjmu zdaneného zrážkovou daňou.
 
Ak aktívny príjem z autorských honorárov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (brutto, bez odpočítania výdavkov) - spolu s prípadnými ďalšími príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov - presiahne za rok X určenú hranicu, od 1.7. nasledujúceho roka je autor/umelec povinne poistený ako SZČO v Sociálnej poisťovni a platí z týchto príjmov poistné na sociálne poistenie. Ak za rok X podá daňové priznanie s odkladom, povinne poistený je od 1.10. nasledujúceho roka.
 
Povinne poistený je do 30.6. ďalšieho roka (ak ďalšie daňové priznanie podá v termíne do 31.3.) alebo do 30.9. ďalšieho roka (ak ďalšie daňové priznanie podá s odkladom).
 
Hranica brutto príjmu je za roky 2016 a 2017 stanovená nasledovne.
 
Za rok 2016 = 5298 eur
Za rok 2017 = 5470 eur
 
Zdravotné poistenie 
 
Autori/umelci v rokoch 2016 a 2017 platia poistné na zdravotné poistenie len z autorských honorárov zdanených podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní, teda z tzv. aktívnych príjmov. Poistné na zdravotné poistenie sa neplatí z tzv. pasívneho príjmu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Poistné na zdravotné poistenie sa neplatí ani z príjmu zdaneného zrážkovou daňou. 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.