Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 5. MATERSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

V piatej kapitole si podrobne vysvetlíme pravidlá pre dávku materské.

*

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

Nárok na materské - matka

Nárok na materské má tehotná žena, ak:

  • v čase od začiatku 8. až 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo ak je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
  • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1082

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083

Žena, ktorá si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 € sa toleruje.

*

Nárok na materské - otec (iný poistenec)

Pri jednom a tom istom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Nárok na materské má otec dieťaťa, respektíve tzv. iný poistenec, ak:

  • sa stará o dieťa,
  • matka nepoberá materské na to isté dieťa (už ho nepoberá alebo vôbec nemala na materské nárok) - to však neplatí pri čerpaní dvojtýždňového materského v období 6 týždňov po pôrode,
  • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa) - to však neplatí pri čerpaní dvojtýždňového materského v období 6 týždňov po pôrode,
  • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
  • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Otec nemôže poberať materské na to isté dieťa súčasne s matkou. To však neplatí pri čerpaní dvojtýždňového materského v období 6 týždňov po pôrode - vtedy môžu poberať otec i matka súčasne materské na to isté dieťa.

Avšak otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná, pretože takto sa zníži počet mesiacov, za ktoré nebudú mať nárok na rodičovský príspevok. Inými slovami, rodina získa viac peňazí z rodičovských príspevkov.

Poznámka: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1082

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083

Podmienku "starať sa o dieťa" komentujeme v kapitole 2.3:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1084

Otec, ktorý si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 € sa toleruje.

*

Súbeh materského a príjmu v zamestnaní

Osoba, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu v danom zamestnaní. Inými slovami, v dňoch, kedy poberá materské, nemôže v tomto zamestnaní aktívne pracovať. Môže mať v tomto zamestnaní vyplatený príjem, pokiaľ nejde o príjem za prácu vykonávanú počas poberania materského. Môže mať vyplatené napríklad odmeny za prácu, ktorú vykonala ešte pred začatím čerpania materského, môže poberať napr. ročnú odmenu - za prácu, ktorú vykonala ešte pred materskou. Zamestnávateľ jej môže vyplatiť príspevok pri pôrode, ktorý je súčasťou sociálneho programu zamestnávateľa a podobne.

Matka alebo otec (iný poistenec), ktorá poberá materské, podľa zákona môže mať v tomto čase príjem za prácu v inom zamestnaní, z ktorého nepoberá materské alebo ako SZČO - je jedno, či materské nepoberá preto, lebo z poistenia v inom zamestnaní (z poistenia SZČO) nesplnila podmienky na priznanie materského (270 dní poistenia), alebo preto, lebo sa vedome rozhodla/rozhodol z iného poistenia nepožiadať o materské, aj keď na materské mal(a) nárok. Alebo preto, lebo ide o nové zamestnanie/podnikanie, ktoré začalo až v čase, kedy už poberal(a) materské.

Avšak v takýchto prípadoch môže Sociálna poisťovňa posudzovať, či sa matka/otec/iný poistenec skutočne stará o dieťa - ak niekde pracuje. K tomu pozrite kapitolu 2.3:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1084

Príklad

Pani Dana je tehotná. Má dve zamestnania - pracovný pomer u zamestnávateľa ABC a dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ. Z oboch zamestnaní je nemocensky poistená a z oboch zamestnaní by splnila podmienky na priznanie materského.

Pani Dana sa však rozhodne požiadať o materské len z nemocenského poistenia u zamestnávateľa ABC. V tomto zamestnaní (pracovný pomer) počas poberania materského nemôže pracovať. Zamestnávateľ ABC jej však počas poberania materského môže vyplatiť odmenu za prácu, ktorú vykonala ešte pred nástupom na materskú.

Z nemocenského poistenia na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ sa pani Dana rozhodla nepožiadať o materské. To znamená, že na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ môže pani Dana pracovať aj v čase, kedy jej Sociálna poisťovňa bude vyplácať materské (rozumej materské z nemocenského poistenia plynúceho z pracovného pomeru u zamestnávateľa ABC).

Sociálna poisťovňa však môže preverovať, či sa tak pani Dana skutočne stará o dieťa - zjednodušene, či sa stará o dieťa sama osobne, v režime 24/7, pracuje (najmä) z domu alebo v prípade potreby si dieťa berie so sebou.

Dôležitá poznámka: V súlade s § 140 ods. 5 ZSP (s účinnosťou od 1.1.2023 sa vylúčenie povinnosti platiť poistné posudzuje osobitne z každého zamestnania, resp. poistenia), pani Dana v horeuvedenom príklade z príjmu na dohodu o pracovnej činnosti v čase, kedy sa jej vypláca materské, platí poistné do Sociálnej poisťovne a poistné platí aj jej zamestnávateľ XYZ. Samozrejme sa platia aj preddavky na zdravotné poistenie.

*

Súbeh materského a príjmu SZČO

V prípade SZČO, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, nie je v zákone podmienka "nemať príjem" z podnikania. Znamená to, že SZČO môže v čase, kedy poberá materské, mať príjem zo svojho podnikania, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Rovnako sa to týka matky i otca.

Pozor, Sociálna poisťovňa však môže preverovať, či sa takáto osoba "stará o dieťa". Činnosť, ktorú matka/otec ako SZČO vykonáva, by tak mala byť taká, aby im nebránila mať ako najvyššiu prioritu starostlivosť o dieťa v režime 24/7 - napríklad tak, že pracuje alebo podniká z domu.

V súlade s § 140 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnom poistení platí, že v období, kedy sa SZČO stará o novonarodené dieťa a poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, neplatí poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie.

*

Súbeh materského a ďalších dávok

V čase, kedy sa poberá materské, nie je možné súčasne poberať:

  • nemocenské,
  • ošetrovné,
  • dávku v nezamestnanosti.

V prípade, ak je v rodine viac detí a na staršie deti sa poberá rodičovský príspevok, tak platí, že za mesiac, za ktorý celý matka alebo otec poberajú materské, nie je možné poberať rodičovský príspevok. A to ani druhým rodičom.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2024' v obchode