Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Princíp

Rodičovský dôchodok poberateľom dôchodkov zvyšuje celkovú sumu dôchodkov, ktoré im vypláca Sociálna poisťovňa. Poberateľovi dôchodku (rovnako mužovi i žene) Sociálna poisťovňa okrem jeho riadneho dôchodku vyplatí aj sumu rodičovského dôchodku.

Nárok na rodičovský dôchodok majú poberatelia:

  • starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
  • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
  • invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

*

Suma rodičovského dôchodku za príslušný rok je určená ako 12-násobok sumy 1,5 % z priemerného mesačného vymeriavacieho základu zisteného v období 2 rokov dozadu každého jeho dieťaťa, ktoré bolo v období 2 rokov dozadu dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni alebo bolo zúčastnené v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch (policajt, vojak a pod.).

Pre priznanie a výšku rodičovského dôchodku za rok 2024 je rozhodujúce, či v roku 2022 bolo dieťa dôchodcu dôchodkovo poistené (respektíve zúčastnené v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch) a aký malo za rok 2022 priemerný mesačný vymeriavací základ.

Pre priznanie a výšku rodičovského dôchodku za rok 2025 je rozhodujúce, či v roku 2023 bolo dieťa dôchodcu dôchodkovo poistené (respektíve zúčastnené v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch) a aký malo za rok 2023 priemerný mesačný vymeriavací základ.

Atď.

*

Za rok 2024 Sociálna poisťovňa vypláca poberateľom starobných dôchodkov rodičovský dôchodok jednorazovo, v úhrnnej sume za celý rok. Vo výplatnom termíne v júni 2024 vypláca rodičovský dôchodok tým dôchodcom, ktorí sú najneskôr k 30. júnu 2024 poberateľmi príslušného druhu dôchodku (viď vyššie). V mesiacoch nasledujúcich po mesiaci jún 2024 vypláca Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok tým dôchodcom, ktorí budú mať príslušný druh dôchodku priznaný ešte za rok 2024, avšak až po 30.6.2024.

Súčasne Sociálna poisťovňa poberateľom rodičovských dôchodkov zašle poštou "Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku".

V "Rozhodnutí" je uvedený zoznam detí, za ktoré rodič dostane rodičovský dôchodok. Za každé takéto dieťa je uvedený jeho priemerný vymeriavací základ za rok, z ktorého sa suma rodičovského dôchodku vypočítava a z neho určená suma rodičovského dôchodku.

V prípade, ak priemerný vymeriavací základ dieťaťa je suma vyššia ako 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy, v "Rozhodnutí" je za takéto dieťa uvedená všeobecná informácia o tom, že suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, preto vznikol poberateľovi dôchodku nárok na výplatu rodičovského dôchodku v maximálnej sume.

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke uvádza, že v "Rozhodnutí" musí tieto údaje uviesť, aby bolo zrejmé, na základe akých údajov nárok priznala a z akých údajov vychádzala pri výpočte sumy rodičovského dôchodku. Je na zváženie, či tak nedochádza k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.

*

Príklad

Pani Anna a pán Adam poberajú starobný dôchodok. Vychovali tri deti. V roku 2024 bude pani Anne i pánovi Adamovi vyplatený rodičovský dôchodok nasledovne.

Prvé dieťa žije vo Veľkej Británii, v roku 2022 teda toto dieťa nebolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni. 

Za prvé dieťa pani Anna a pán Adam nebudú mať nárok na rodičovský dôchodok.

Druhé dieťa je zamestnané na Slovensku, v roku 2022 bolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec, a jeho priemerný mesačný vymeriavací základ bol 1200 €.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za druhé dieťa bude 1,5 % z 1200 € = 18 € za jeden mesiac a 216 € za celý rok 2024.

Tretie dieťa má na Slovensku živnosť, v roku 2022 bolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni ako SZČO, a malo vymeriavací základ 566,50 €.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za tretie dieťa bude 1,5 % z 566,50 € = 8,50 € za jeden mesiac a 102 € za celý rok 2024.

Celková suma rodičovského dôchodku pani Anny i pána Adama, ktorá im bude vyplatená za rok 2024, bude suma 216 € + 102 € = 318 €. 

*

Príklady výšky rodičovských dôchodkov jedného rodiča - dôchodcu, rok 2024, za jedno dieťa

 Aktivita dieťaťa v roku 2022

 RD rodiča

za 1 mesiac

 

RD rodiča

za rok 2024

 

  Študent, ktorý pracoval na dohodu o brigádnickej práci študentov 0 € 0 €
  Dobrovoľne nezamestnaný (napr. žena v domácnosti) 0 € 0 €
  Nezamestnaný, evidovaný na úrade práce 0 € 0 €
  Poberateľ invalidného dôchodku bez iných príjmov 0 € 0 €
  Poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, na dôchodku už nepracuje 0 € 0 €
  Pracuje a bol poistený mimo územia SR 0 € 0 €
  Začal podnikať ako SZČO, ale ešte neplatil odvody do Sociálnej poisťovne 0 € 0 €
  Matka na rodičovskej dovolenke, počas ktorej si privyrábala na dohodu 200 € mesačne 3 € 36 €
  Zamestnanec na čiastočný úväzok alebo dohodu, 400 € mesačne 6 € 72 €
  Dobrovoľne dôchodkovo poistený s minimálnym vymeriavacím základom 566,50 € 8,50 € 102 €
  Poberal opatrovateľský príspevok alebo príspevok za osobnú asistenciu (poistné platil štát zo základu 566,50 €) 8,50 € 102 €
  SZČO s minimálnym vymeriavacím základom 566,50 € 8,50 € 102 €
  Zamestnanec s minimálnou mzdou 646 € 9,70 €  116,40 €
  Matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke (poistné platil štát zo základu 679,80 €) 10,20 € 122,40 €
  Zamestnanec so mzdou v priemere 800 € mesačne 12 € 144 €
  Zamestnanec so mzdou v priemere 1000 € mesačne 15 € 180 €
  Zamestnanec so mzdou v priemere 1200 € mesačne 18 € 216 €
  Zamestnanec so mzdou v priemere 1400 € mesačne 21 € 252 €
  Zamestnanec so mzdou v priemere 1564,80 € mesačne a viac 23,50 € 282 €

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode