Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

V súčasnosti si oteckovia bežne čerpajú materské. Ako to na viacerých miestach v knihe uvádzame, matka, ktorá sa pred otcovou materskou starala o dieťa, poberala rodičovský príspevok a štát za ňu platil dôchodkové poistenie i zdravotné poistenie, počas otcovej materskej o tieto výhody obvykle prichádza.

Zaujímavým riešením situácie pre matku počas otcovej materskej preto môže byť - čerpanie dávky v nezamestnanosti.

*

Príklad

Pani Dominika je zamestnaná, na prvej materskej pri prvom dieťati bola v období február 2022 až september 2022. Po skončení materskej je od októbra 2022 na rodičovskej dovolenke. Tak je tomu i na jar 2024, stále je na rodičovskej dovolenke, dieťa má dva roky, tri roky bude mať v marci 2025.

Pani Dominika nemala počas materskej a rodičovskej dovolenky v zamestnaní žiaden príjem a nemala ani žiadny iný príjem popri zamestnaní, teda nemala žiadnu dohodu alebo kratší úväzok u toho istého ani u iného zamestnávateľa.

Pán Ľubomír je otcom dieťaťa a od 2. mája 2024 sa chystá na svoju materskú.

Pani Dominika tak vie, že od júna 2024 si musí vybaviť na úrade práce pozastavenie výplaty rodičovského príspevku (aby mal pán Ľubomír priznané materské) - čo aj urobí.

Poslednýkrát bude mať nárok na rodičovský príspevok za mesiac máj 2024 - a ako poberateľka rodičovského príspevku tak bude do 31.5.2024 na účely zákona o zdravotnom poistení poistencom štátu.

Pani Dominika sa v máji 2024 dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru k 31. máju 2024 (piatok).

Po dohode so zamestnávateľom predčasne ukončí rodičovskú dovolenku dňa 28. mája 2024 (utorok) a v stredu, štvrtok a piatok 29., 30. a 31. mája 2024 si čerpá tri dni dovolenky. Zároveň jej 31. mája 2024 pracovný pomer končí. Zvyšok nevyčerpanej dovolenky jej zamestnávateľ preplatí.

Povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť do Sociálnej poisťovne ukončenie prerušenia povinného poistenia zamestnanca k 28. máju 2024 a k 31. máju 2024 zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru pani Dominiku ako svoju končiacu zamestnankyňu zo Sociálnej poisťovne odhlási.

Za mesiac máj 2024 dosiahne hrubý príjem pani Dominiky v zamestnaní sumu 1940 €. Pani Dominika totiž okrem náhrady mzdy za tri dni dovolenky dostane aj náhradu za zostatok nevyčerpanej dovolenky.

Poistné sa platí za tri dni, preto sa maximálny vymeriavací základ pre poistné do Sociálnej poisťovne prepočíta vzhľadom na platbu za tri dni (to sa netýka poistného na úrazové poistenie).

Maximálny vymeriavací základ za mesiac je počas roka 2024 suma 9128 € mesačne. Pri platbe poistného za tri dni v máji 2024 sa maximálny vymeriavací základ určí postupom:

9128 € / 31 dní v máji = 294,45 € (max. VZ pripadajúci na jeden deň, zaokrúhľuje sa na celé centy nadol)

294,45 € x 3 dni = 883,35 €

Poistné do Sociálnej poisťovne sa preto zaplatí z vymeriavacieho základu 883,35 €. Pozor, to neplatí pre poistné na úrazové poistenie, to sa vypočíta z celého hrubého príjmu 1940 €.

Preddavok na zdravotné poistenie sa takisto zaplatí z celého hrubého príjmu 1940 €.

K 1. júnu 2024 pani Dominika požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do evidencie ju zaradia, nie je žiaden problém, ktorý by tomu bránil.

Súčasne pani Dominika požiada o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku spĺňa (spĺňa podmienku, podľa ktorej za posledné 4 roky bola poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky, doba materskej a rodičovskej dovolenky sa do toho započítava) a Sociálna poisťovňa jej dávku v nezamestnanosti začne vyplácať.

Pretože od 1. júna 2024 nemá nárok na rodičovský príspevok, vyplateniu dávky v nezamestnanosti nebude nič brániť (dávku v nezamestnanosti nie je možné poberať v čase, kedy oprávnená osoba poberá rodičovský príspevok).

Dávku bude poberať po dobu maximálne 6 mesiacov - pokiaľ nebude z evidencie vyradená predčasne, napríklad z dôvodu nespolupráce a pod.

Výška dávky sa určí ako 50 % z DVZ (denného vymeriavacieho základu) za deň.

DVZ sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých sa zaplatilo poistné na poistenie v nezamestnanosti počas posledných 2 rokov pred zaradením do evidencie.

Za posledné dva roky pani Dominika mala vymeriavací základ len v máji 2024, kedy sa poistné platilo zo základu 883,35 € za tri dni (viď vyššie).

DVZ = 883,35 € / 3 dni = 294,45 €

Maximálny možný DVZ na výpočet dávky v nezamestnanosti pri začatí jej poberania do 30.6.2024 je 85,7425 €. Dávka v nezamestnanosti sa preto vypočíta z maximálneho možného DVZ, teda zo sumy 85,7425 €.

Poznámka: Ak by pani Dominika šla do evidencie na úrade práce až od 1.7.2024, maximálny možný DVZ na výpočet dávky v nezamestnanosti by sa zvýšil na 94,0274 €.

Výška dávky je 50 % DVZ na kalendárny deň.

Dávka v nezamestnanosti tak bude v mesiaci, ktorý má 30 dní, vo výške 1286,20 € a v mesiaci, ktorý má 31 dní, vo výške 1329,10 €.

Pani Dominika tak za 6 mesiacov (pokiaľ zostane celých 6 mesiacov v evidencii na úrade práce) dostane na dávke v nezamestnanosti vyplatenú celkovú sumu vyše 7800 €. Po skončení poberania dávky a súčasne po skončení otcovej materskej požiada o obnovu výplaty rodičovského príspevku (pokiaľ dieťa nebude mať 3 roky).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2024' v obchode