Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Dôchodkový vek je dôležitý najmä pri posudzovaní nároku občana na starobný dôchodok alebo na predčasný starobný dôchodok.

*

Pohľad do histórie

V prvom roku účinnosti zákona o sociálnom poistení (teda v roku 2004) bol dôchodkový vek stanovený vo všeobecnosti na 62 rokov.

Od 1.1.2017 bol platný princíp naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života, čo vzhľadom na postupné predlžovanie dĺžky života ľudí na Slovensku znamenalo aj postupné zvyšovanie dôchodkového veku.

*

V roku 2019 bola prijatá novela Ústavy SR a v Čl. 39 sa určil maximálny možný dôchodkový vek. Od 1.7.2019 tak podľa Ústavy SR dôchodkový vek nesmel presiahnuť 64 rokov, pričom ženy, ktoré vychovali deti, mali maximálny možný dôchodkový vek znížený o:

  • 6 mesiacov, ak vychovali jedno dieťa,
  • 12 mesiacov, ak vychovali dve deti,
  • 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí.

*

V nadväznosti na to sa od 1.1.2020 v zákone o sociálnom poistení zaviedli prílohy č. 3a a č. 3b, v ktorých sa zadefinoval dôchodkový vek pre jednotlivé vekové ročníky a osobitne pre ženy a mužov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa.

Na základe sťažností občanov a iniciatívy poslancov, ktorí stanovenie dôchodkového veku v prílohe č. 3a pre ročníky 1957 až 1965 nepovažovali za správne, ale aj v súlade s Ústavou SR došlo od 1.11.2020 k novelizácii zákona o sociálnom poistení. Novelou sa menili prílohy č. 3a a č. 3b.

Poznámka: Ak sa občan narodil 31. dňa mesiaca, ktorý má 31 dní, pričom podľa prílohy č. 3a, respektíve prílohy č. 3b mu dôchodkový vek pripadne na mesiac, ktorý má menej ako 31 dní, za deň dovŕšenia dôchodkového veku sa považuje posledný deň posledného pripočítaného mesiaca. Obdobne sa postupuje, ak dôchodkový vek pripadne na koniec februára.

*

Od 1.1.2023 sa znova menila Ústava SR a v Čl. 39 sa zrušil maximálny možný dôchodkový vek. Súčasne sa menil aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a tieto zmeny platia aj v roku 2024.

*

Súčasnosť

Dôchodkový vek je stanovený v § 65 ZSP.

Dôchodkový vek je všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník, ktorý je znížený o:
  • 6 mesiacov, ak poistenec vychoval jedno dieťa,
  • 12 mesiacov, ak poistenec vychoval dve deti,
  • 18 mesiacov, ak poistenec vychoval tri deti alebo viac detí.
Všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník je neupravený všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník, ktorý je zaokrúhlený na roky a kalendárne mesiace. Kalendárne mesiace sa zaokrúhľujú na celý mesiac nadol.
 
Neupravený všeobecný dôchodkový vek sa pre príslušný ročník určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c.
 
Zjednodušene povedané, od 1.1.2023 sa znova dôchodkový vek naviazal na strednú dĺžku života.
 
Pozor, to platí pre poistencov narodených v roku 1967 a neskôr.
 
Podľa § 293fw ZSP, dôchodkový vek poistenca narodeného pred rokom 1967 (teda narodeného najneskôr 31.12.1966) sa určí podľa príloh č. 3a a č. 3b.
 
Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1967 a neskôr dnes ešte nepoznáme.
 
Podľa § 65 ods. 8 a 9 ZSP, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude každoročne vydávať všeobecne záväzný právny predpis (opatrenie), ktorým zverejní dôchodkový vek pre jeden príslušný vekový ročník. Toto opatrenie sa zverejní pre príslušný ročník v kalendárnom roku, ktorý šesť kalendárnych rokov predchádza kalendárnemu roku, v ktorom osoby narodené v príslušnom ročníku dovŕšia dôchodkový vek pre príslušný ročník.
 
Dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1967 bude teda zverejnený v roku 2025 (najneskôr do konca roka 2025), dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1968 bude zverejnený v roku 2026 atď.
 
*
 
Príklad

Pán Juraj sa narodil 30.6.1961. Podľa prílohy č. 3a dosiahne dôchodkový vek vo veku 63 rokov a 2 mesiace. Pán Juraj dosiahne dôchodkový vek dňa 30.8.2024.

Pani Jarmila sa narodila 31.5.1962 a vychovala dve deti. Podľa prílohy č. 3a dosiahne dôchodkový vek vo veku 62 rokov a 4 mesiace. Pani Jarmila dosiahne dôchodkový vek dňa 30.9.2024.

*

Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž

Žena

Žena 1 dieťa

Žena 2 deti

Žena 3 alebo 4 deti

Žena 5 a viac detí

1943 a skôr

 60 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1944

 60 rokov 9 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1945

 61 rokov 6 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1946

 62 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1947

 62 rokov

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1948

 62 rokov

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1949

 62 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

 55 rokov 9 mes.

 54 rokov

 53 rokov

1950

 62 rokov

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

 56 rokov 6 mes.

 54 rokov 9 mes.

 53 rokov

1951

 62 rokov

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

 57 rokov 3 mes.

 55 rokov 6 mes.

 53 rokov 9 mes.

1952

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 59 rokov 9 mes.

 58 rokov

 56 rokov 3 mes.

 54 rokov 6 mes.

1953

 62 rokov

 62 rokov

 60 rokov 6 mes.

 58 rokov 9 mes.

 57 rokov

 55 rokov 3 mes.

1954

 62 rokov

 62 rokov

 61 rokov 3 mes.

 59 rokov 6 mes.

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

1955

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 60 rokov 3 mes.

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

1956

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 61 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

1957

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

1958

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

1959

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

 59 rokov 9 mes.

1960

 63 rokov

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov 6 mes.

1961

 63 rokov 2 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 3 mes.

1962

 63 rokov 4 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 7 mes.

1963

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 11 mes.

1964

63 rokov 8 mes.

 63 rokov 8 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

63 rokov 10 mes.

63 rokov 10 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966

 64 rokov

 64 rokov

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

 

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž 1 dieťa

Muž 2 deti

Muž 3 a viac detí

1957

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 61 rokov

1958

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 2 mes.

1959

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

1960

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

1961

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

1962

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

1963

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

1964

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode