Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.2 DÔCHODKOVÝ VEK PRE I. A II. PRACOVNÉ KATEGÓRIE (FUNKCIE)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Podľa § 274 zákona o sociálnom poistení sa zachovávajú nároky občanov vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie, resp. služieb do I. a II. kategórie funkcií.

Znamená to, že osobitne (výhodnejšie) majú pri posudzovaní nároku na starobný dôchodok stanovený dôchodkový vek občania, ktorí spĺňajú podmienky dané podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

Pozor, podľa vyjadrenia Sociálnej poisťovne sa pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok nároky občanov vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie nezohľadňujú, pretože predčasný starobný dôchodok je relatívne nová dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná až podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

*

Dôchodkový vek 55 rokov

Podľa § 21 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 55 rokov občan, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 10 rokov v uránových baniach,
 • 15 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve, ktoré sú vykonávané pod zemou v hlbinných baniach, ak bol z toho zamestnania prevedený alebo uvoľnený z dôvodu racionalizačných a organizačných opatrení, resp. preto, že natrvalo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť ďalej vykonávať doterajšiu prácu alebo ju nesmel vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania, alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície,
 • 20 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 20 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 20 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 20 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 20 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 20 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 20 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora.

*

Dôchodkový vek 56 rokov

Podľa § 174 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 56 rokov občan, ktorý pred 1. januárom 2000 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie (prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií), zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999, bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 9,5 roka v uránových baniach,
 • 14 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 19 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 19 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 19 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 19 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 19 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 19 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 19 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.

*

Dôchodkový vek 57 rokov

Podľa § 174 ods. 1 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 57 rokov občan, ktorý pred 1. januárom 2000 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie (prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií), zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999, bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 9 rokov v uránových baniach,
 • 13 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 18 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 18 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 18 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 18 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 18 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 18 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 18 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 18 rokov v službe I. kategórie funkcií.

*

Dôchodkový vek 58 rokov

Podľa § 174 ods. 1 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 58 rokov občan, ktorý pred 1. januárom 2000 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie (prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií), zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999, bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 8 rokov v uránových baniach,
 • 12 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 16 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 16 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 16 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 16 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 16 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 16 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 16 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 16 rokov v službe I. kategórie funkcií,
 • 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií.

*

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 58 rokov aj občan, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 20 rokov v zamestnaniach vykonávaných s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity,
 • 20 rokov v zamestnaniach v baníctve, ktoré sú vykonávané pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, na rádioaktívne nerasty a na nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec, na kremeň a kremenec na chemicko-technologické spracovanie alebo na spracovanie tavením,
 • 20 rokov v zamestnaniach v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávaných v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, v zamestnaniach sklárov dutého skla,
 • 20 rokov v zamestnaniach v stokovej sieti v podzemných priestoroch.

*

Dôchodkový vek 59 rokov

Podľa § 174 ods. 1 písm. d) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 59 rokov občan, ktorý pred 1. januárom 2000 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie (prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií), zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999, bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 7,5 roka v uránových baniach,
 • 11 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 15 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 15 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 15 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 15 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 15 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov
 • 15 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 15 rokov v zamestnaniach vykonávaných s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity,
 • 15 rokov v zamestnaniach v baníctve, ktoré sú vykonávané pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, na rádioaktívne nerasty a na nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec, na kremeň a kremenec na chemicko-technologické spracovanie alebo na spracovanie tavením,
 • 15 rokov v zamestnaniach v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávaných v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, v zamestnaniach sklárov dutého skla,
 • 15 rokov v zamestnaniach v stokovej sieti v podzemných priestoroch,
 • 15 rokov v službe I. kategórie funkcií,
 • 15 rokov v službe II. kategórie funkcií.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode