Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Ďalšia veličina, ktorá je dôležitá pri výpočte sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, je dôchodková hodnota, viď § 64 ZSP. Tú nemáte ako ovplyvniť vašou aktivitou, je daná "natvrdo".

Dôchodková hodnota sa stanovuje na každý kalendárny rok osobitne a má rovnakú výšku počas celého kalendárneho roka od 1. januára do 31. decembra.

Dôchodková hodnota bola v zákone prvýkrát stanovená pre rok 2004 v sume 183,58 Sk (pri prepočte na eurá to bolo 6,0937 €).

Dôchodková hodnota sa odvtedy každoročne až do roku 2022 zvyšovala tempom medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku.

*

Od roku 2023 sa podľa § 64 ods. 3 ZSP dôchodková hodnota, ktorá je platná k 31. decembru kalendárneho roka, upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3aa.

Znamená to, že dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka indexom, ktorý sa určí ako 95 % podielu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, od ktorého sa dôchodková hodnota upravuje.

Výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Takto určená dôchodková hodnota platí od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka.

Dôchodkovú hodnotu pre každý kalendárny rok určuje horeuvedeným postupom Sociálna poisťovňa a zverejňuje ju vždy pred začiatkom nového roka na svojej webovej stránke.

Poznámka: Priemernú mzdu zistenú za tretí štvrťrok zverejňuje Štatistický úrad SR vždy začiatkom decembra príslušného roka. Napríklad v roku 2024 sa tak stane 3.12.2024.

*

Pri výpočte dôchodku sa použije dôchodková hodnota platná v roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu dôchodku.

Všetci, ktorým vznikol nárok na výplatu dôchodku v jednom a tom istom roku, majú pri výpočte dôchodku použitú rovnakú dôchodkovú hodnotu. A rovnako, či už ide o výpočet starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

V roku 2024 je dôchodková hodnota určená ako suma 17,7688 €.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode