Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.8 DODATOČNE ZAPLATENÉ POISTNÉ NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Pri úvahách o tom, ako je možné získať nárok na dôchodok alebo ako si zvýšiť sumu vypočítaného dôchodku (napríklad invalidných dôchodkov vekovo mladších ročníkov a najmä tzv. invalidov z mladosti, ale napríklad aj starobných dôchodkov občanov, ktorí boli dlhší čas evidovaní nezamestnaní), možno odporúčať využiť možnosť dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie.

Táto možnosť je výhodná:

 • pri hroziacej invalidite, ak občan vzhľadom na svoj vek nezískal dostatočne dlhé obdobie dôchodkového poistenia (pozrite kapitolu 5.),
 • pri hroziacej invalidite na zvýšenie priemerného osobného mzdového bodu, najmä pri vekovo mladších ročníkoch (pozrite kapitolu 5.),
 • pred podaním žiadosti o starobný dôchodok alebo o predčasný starobný dôchodok v prípade, ak občan nezískal 15 rokov dôchodkového poistenia (pozrite kapitolu 3.1),
 • pred podaním žiadosti o starobný dôchodok v prípade, ak občan nezískal 30 rokov dôchodkového poistenia pre nárok na zvýšenie sumy dôchodku na minimálny dôchodok (pozrite kapitolu 7.1),
 • v prípade, ak ide o sporiteľa a hrozí mu, že suma starobného dôchodku nebude v dostatočnej výške na tzv. programový výber úspor z druhého piliera - v roku 2024 je programový výber možný len vtedy, ak suma starobného dôchodku je najmenej 651,70 €.

Častou otázkou je, či sa obdobie dôchodkového poistenia, ktoré sa získa formou dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie, berie do úvahy pri skúmaní nároku na predčasný starobný dôchodok ako potrebné odpracované obdobie - na tieto účely sa do úvahy berie len obdobie dôchodkového poistenia, ktoré sa získalo formou dodatočného zaplatenia poistného za dobu prerušenia poistenia.

Táto možnosť nie je nijako časovo ohraničená pokiaľ ide o počet rokov, ktoré uplynuli od obdobia, za ktoré sa poistné dopláca. Napríklad v roku 2024 alebo v roku 2025 je možné doplatiť poistné za dobu štúdia v rokoch 2004 až 2008. A to je v praxi výhodné, pozrite ďalej.

Podľa § 142 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, dodatočne je možné zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie len (!!) za obdobie po 31.12.2003, počas ktorého občan:

 • mal prerušené povinné dôchodkové poistenie podľa § 26 zákona o sociálnom poistení (napríklad mal v zamestnaní neplatené voľno),
 • bol zamestnancom s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení,
 • bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 • sústavne sa pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku (viď ďalej).

*

Treba si uvedomiť a zdôrazniť, že:

 • dodatočne zaplatiť poistné je len za horeuvedené obdobia po 31.12.2003, nie je napríklad možné doplatenie poistného za dobu štúdia pred 1.1.2004 (nie je to možné preto, lebo doba štúdia pred 1.1.2004 sa posudzuje ako náhradná doba, a teda sa započítava do získaného obdobia dôchodkového poistenia),
 • dodatočne zaplatiť poistné za dobu evidencie na úrade práce je možné bez ohľadu na to, či občan poberal, alebo nepoberal dávku v nezamestnanosti, ale aj bez ohľadu na to, ako dlho bol zaradený v evidencii,
 • dodatočne zaplatiť poistné nie je možné za obdobie, kedy bol občan "dobrovoľne nezamestnaný" - teda nebol v evidencii na úrade práce a nebol povinne dôchodkovo poistený,
 • dodatočne zaplatiť poistné nie je možné za obdobie, kedy občan bol SZČO, ale nebol povinne dôchodkovo poistený (napríklad v prvých rokoch podnikania).

V praxi sa preto možnosť dodatočného zaplatenia poistného využíva najmä za dobu evidencie na úrade práce po 31.12.2003, prípadne za dobu štúdia po 31.12.2003.

Pozor, podľa § 78a ZSP, pri dodatočnom zaplatení poistného s cieľom získania nároku alebo zvýšenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku za zomretého poistenca sa poistné zaplatené dodatočne považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.

*

Žiaľ, pokiaľ ide o daň z príjmov, o dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie nie je možné znížiť si základ dane.  Je pritom jedno, či ide o zamestnanca, SZČO a podobne. Skutočnosť, že si občan doplatil dodatočne poistné, nemá vplyv na výšku jeho dane z príjmu a nezníži jeho daň.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode