Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

STAV PLATNÝ DO 14. MÁJA 2024

Predčasný dôchodok mal podľa zákona o sociálnom poistení od 1.1.2023 do 14.5.2024 dve podoby:

 • "klasický" predčasný dôchodok, o ktorý mohol poistenec požiadať vtedy, ak mu chýbali najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo
 • predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, o ktorý mohol poistenec požiadať vtedy, ak získal najmenej 40 rokov dôchodkového poistenia (s výnimkami, viď ďalej), ktorý sa zaviedol od 1.1.2023 a v tejto podobe jeho nastavenie platilo do 14.5.2024.

*

ZMENA OD 15. MÁJA 2024

Dňa 18. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon č. 87/2024 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

S účinnosťou od 15. mája 2024 sa sprísnili podmienky pre predčasné starobné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch, respektíve "po novom" za "potrebné odpracované obdobie".

*

Ďalej budeme komentovať stav platný od 15. mája 2024

*

NÁROK NA PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Podľa § 67 zákona o sociálnom poistení, občan má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, spĺňa všetky tri ďalej uvedené podmienky.

1. podmienka: bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov.

2. podmienka: 

 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku ("klasický" predčasný dôchodok) alebo
 • získal potrebné odpracované obdobie (predčasný dôchodok "po 40 a viac odpracovaných rokoch").

3. podmienka:

 • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima (ak nejde o sporiteľa v II. pilieri) alebo
 • súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,6-násobok sumy životného minima (ak ide o sporiteľa v II. pilieri).

*

Vek potrebný pre priznanie "klasického" predčasného starobného dôchodku

Vek potrebný pre priznanie "klasického" predčasného starobného dôchodku zistíte tak, že dôchodkový vek stanovený podľa zákona znížite o dva roky (pozrite kapitolu 2.1).

Pozor, pri priznávaní "klasického" predčasného starobného dôchodku sa nezohľadňuje dôchodkový vek určený pre I. a II. pracovné kategórie (funkcie) pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky dané podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

Sociálna poisťovňa to odôvodňuje tak, že predčasné starobné dôchodky boli zavedené až zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, preto si poistenci, ktorí spĺňajú podmienky pre dôchodkový vek určený pre I. alebo II. pracovnú kategóriu (platné pred 1.1.2004), výhodu nižšieho dôchodkového veku uplatňovať nemôžu.

*

Podmienka získať potrebné odpracované obdobie (40 a viac odpracovaných rokov)

S účinnosťou od 15. mája 2024 platí, že predčasný starobný dôchodok za získané potrebné odpracované obdobie sa poistencovi prizná, ak získal potrebné odpracované obdobie.

Potrebné odpracované obdobie sa určí podľa roku narodenia poistenca.

Potrebné odpracované obdobie sa určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník (§ 65 ods. 3 ZSP) a čísla 23.

Pozor, pritom sa nebude zohľadňovať, či ide o muža alebo o ženu, nebude sa zohľadňovať ani počet vychovaných detí.

Všeobecný dôchodkový vek pre jednotlivé ročníky nájdete v kapitole 2.1 (podstatný je údaj v stĺpci "Muž").

*

To konkrétne znamená, že:

Ročník 1961 bude musieť mať odpracovaných 40 rokov a 2 mesiace.
 
Ročník 1962 ... 40 rokov a 4 mesiace.
 
Ročník 1963 ... 40 rokov a 6 mesiacov.
 
Ročník 1964 ... 40 rokov a 8 mesiacov.
 
Ročník 1965 ... 40 rokov a 10 mesiacov.
 
Ročník 1966 ... 41 rokov.
 
*

Ak všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ešte nie je známy (v čase písania tohto textu v júni 2024 ešte nie je známy všeobecný dôchodkový vek pre ročníky 1967 a mladších ľudí, napríklad pre ročník 1967 by mal byť všeobecný dôchodkový vek známy až v roku 2025), tak za všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník sa na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia považuje posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.

Podľa tohto pravidla momentálne platí, že:

 • všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967 je 64 rokov a 2 mesiace - potrebné odpracované obdobie tak pre ročník 1967 je predbežne 41 rokov a 2 mesiace,
 • všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1968 je 64 rokov a 4 mesiace - potrebné odpracované obdobie tak pre ročník 1968 je predbežne 41 rokov a 4 mesiace,
 • atď.

*

Na účely priznania predčasného starobného dôchodku poistencovi, ktorý získal potrebné odpracované obdobie, sa podľa § 67 ods. 9 ZSP započíta získané obdobie dôchodkového poistenia (pozrite kapitolu 2.5), avšak nezapočíta sa doba:

 • podľa § 142 ods. 3 písm. b) a c) ZSP, za ktorú bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie = obdobie po 1. januári 2004, kedy bol poistenec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo obdobie, kedy sa poistenec sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku,
 • doba nezamestnanosti, doba odborného školenia alebo politického školenia ako náhradná doba získaná pred 1. januárom 2004,
 • doba štúdia ako doba zamestnania získaná pred 1. januárom 2004.

*

Suma 1,6-násobku životného minima

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima platného k 1.7.2023, čo je suma 268,88 €).

*

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,40 € (1,6-násobok životného minima platného k 1.7.2024, čo je suma 273,99 €).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode