Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

NÁROK NA INVALIDNÝ DÔCHODOK

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení (ZSP), občan má nárok na invalidný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie:

  • je invalidný,
  • v období pred vznikom invalidity dosiahol požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia (povinného, dobrovoľného, ako poistenec štátu...) a
  • ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, pričom mu ani nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

*

Invalid z mladosti

Podľa § 70 ods. 2 ZSP, občan má nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalid z mladosti), ak

  • sa stal invalidným ako nezaopatrené dieťa (viď § 9 ZSP) v období do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo po skončení povinnej školskej dochádzky, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku atď. a
  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Pri invalidoch z mladosti sa teda nevyžaduje získanie doby dôchodkového poistenia.

Nárok na invalidný dôchodok z mladosti vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.

*

Doktorand

Podľa § 70 ods. 2 ZSP, doktorand má nárok na invalidný dôchodok, ak:

  • sa stal invalidným počas doktorandského štúdia v dennej forme,
  • nedovŕšil 26 rokov veku a
  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Tak ako pri invalidoch z mladosti platí, že ani u doktorandov sa nevyžaduje získanie doby dôchodkového poistenia.

*

Sporiteľ

Pri posudzovaní nároku na invalidný dôchodok nie je žiadny rozdiel v tom, či ide o sporiteľa - občana, ktorý si sporil alebo si sporí na dôchodok v tzv. II. pilieri, alebo o "nesporiteľa".

Žiadny rozdiel nie je ani vo výpočte sumy invalidného dôchodku.

*

Nárok na výplatu invalidného dôchodku vzniká pri splnení uvedených podmienok a po podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku môže byť podaná aj po dni, v ktorom boli splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok.

Pozor na premlčanie, podľa § 114 ZSP nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili.

V  súlade s § 184 ZSP sa žiadosť o priznanie invalidného dôchodku podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na invalidný dôchodok a nárok na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K tomu hľadajte aktuálne informácie na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Podľa § 112 ods. 1 ZSP, nárok na invalidný dôchodok si možno žiadosťou uplatniť najviac tri roky spätne.

*

Poznámka: V zákone o sociálnom poistení bol s účinnosťou od 1.6.2022 zrušený § 80. Podľa § 80 ZSP, do 31.5.2022 sa invalidný dôchodok nevyplácal počas obdobia práceneschopnosti, kedy mal poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo mal nárok na nemocenské, ak práceneschopnosť začala ešte pred priznaním invalidného dôchodku.

*

INVALIDITA

Podmienkou na priznanie a vyplácanie invalidného dôchodku je invalidita.

Podľa § 71 ZSP je občan invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

*

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Vznik, prípadne trvanie invalidity posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne.

Pritom sa postupuje podľa § 71 ods. 3 až 10 zákona o sociálnom poistení.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre jednotlivé druhy zdravotného postihnutia je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa toho zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ale aj so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Pri viacerých zdravotných postihnutiach sa jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nespočítavajú. Avšak mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa najzávažnejšieho zdravotného postihnutia možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí, ktoré podmieňujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Ak v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách podľa takého zdravotného postihnutia uvedeného v tejto prílohe, ktoré je s jeho funkčným dopadom najviac porovnateľné.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode