Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 10. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Zákon o sociálnom poistení špecificky v § 81 upravuje prípady, kedy má občan nárok na výplatu dvoch dôchodkov súčasne, a to v kombinácii:

  • starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a súčasne vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku,
  • vdovského dôchodku a sirotského dôchodku,
  • vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku.

Typickým príkladom je vdova, ktorá má nárok na "svoj" starobný dôchodok a súčasne na vdovský dôchodok po zomretom manželovi.

Platí všeobecný princíp, podľa ktorého pri súbehu nárokov na viacero dôchodkov súčasne Sociálna poisťovňa vypláca občanovi v plnej sume ten dôchodok, ktorého suma je vyššia (resp. najvyššia), a vo výške jednej polovice sumy zostávajúci dôchodok (zostávajúce dôchodky). Netýka sa to obojstranne osirelého nezaopatreného dieťaťa, ktoré poberá dva sirotské dôchodky po zomretých rodičoch v plných sumách.

Ďalej platí, že pri posudzovaní súm dôchodkov pri súbehoch sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode