Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 11. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

VŠEOBECNE O DÔCHODKOCH

Podanie žiadosti o dôchodok

Nasledujúce informácie boli spracované podľa webovej stránky Sociálnej poisťovne (júl 2024).

Nech ide o akýkoľvek druh dôchodku (vrátane pozostalostných dôchodkov), vždy platí, že o dôchodok treba požiadať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Príslušnosť k pobočke sa určuje podľa miesta trvalého pobytu občana - žiadateľa o dôchodok. Ak žiadateľ nemá v SR trvalý pobyt, žiadosť sa podáva na ústredí Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa odporúča vopred si rezervovať - s približne mesačným predstihom - v pobočke termín na spísanie žiadosti o dôchodok. Pri žiadosti o starobný dôchodok sa treba objednať najskôr na deň, kedy žiadateľ dovŕši dôchodkový vek, prípadne kedykoľvek po tomto dni.

Termín si môžete rezervovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne v Rezervačnom systéme.

Ešte pred podaním žiadosti o dôchodok môžete svoju situáciu konzultovať na diaľku v informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa odporúča overiť si v dostatočnom predstihu pred podaním žiadosti o dôchodok, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania a hrubé zárobky. Na to je ideálne využiť Elektronický účet poistenca (EUP, viď ďalej).

Žiaden druh dôchodku nedostanete "automaticky". Podľa § 109 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, nárok na výplatu dôchodku vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na dôchodok, splnením podmienok nároku na výplatu dôchodku a podaním žiadosti o priznanie alebo vyplácanie dôchodku (s výnimkou výplaty tzv. trinásteho dôchodku a s výnimkou rodičovského dôchodku, o ktoré nie je potrebné žiadať).

O dôchodok je možné požiadať aj spätne, a to za tri roky dozadu (viď § 112 ZSP), respektíve doba premlčania nároku na dôchodok je tri roky - pozor najmä pri pozostalostných dôchodkoch. O predčasný starobný dôchodok nie je možné požiadať spätne.

Podľa § 184 ZSP, žiadosť o dôchodok sa podáva na tlačive a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K žiadosti je potrebné priložiť ďalšie doklady, a to tak, ako to určí Sociálna poisťovňa. Podrobnosti o požadovaných dokladoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o dôchodok je možné stiahnuť. Ak ste o dôchodok požiadali, ale po podaní žiadosti si to rozmyslíte, podľa informácií na webovej stránke Sociálnej poisťovne môžete do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku napísať na ústredie Sociálnej poisťovne list, v ktorom uvediete vaše meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a v liste zrozumiteľne (jednoznačne) uvediete, že beriete žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode