Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 12. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

ÚVOD

Cieľom tejto knihy nie je vysvetľovať, ako funguje druhý pilier. A už vôbec nie je cieľom niečo ako propagácia druhého piliera. 

Pretože v druhom pilieri je k 31.5.2024 vyše 1,9 milióna ľudí a ich počet sa stále zvyšuje, patrí sa však aspoň stručne okomentovať kľúčové pojmy, ktoré sú dôležité pri sporení na dôchodok v druhom pilieri.

Informácie o druhom pilieri, o výnosnosti jednotlivých fondov a podobne odporúčam čerpať z webovej stránky Asociácie dôchodkových správcovských spoločností, www.adss.sk.

*

Zmysel dvojpilierového dôchodkového systému (respektíve trojpilierového, ak ste aj v treťom pilieri, čo je dobrovoľné dôchodkové sporenie) je v tom, aby mal budúci dôchodca zabezpečené financovanie svojho dôchodku z dvoch (respektíve z troch) rôznych zdrojov, ktoré fungujú na úplne iných princípoch a sú na sebe navzájom nezávislé. 

Druhý pilier funguje úplne inak ako prvý pilier. Preto nie je celkom správne porovnávať, ktorý pilier je lepší - prvý či druhý. Cieľom nie je súťaž dvoch alebo troch dôchodkových pilierov, ale to, aby sa na báze viacpilierového financovania minimalizovalo riziko financovania budúcich dôchodkov a aby vo výsledku mal dôchodca čo najvyšší a stabilný dôchodok.

Prvý pilier funguje na princípe priebežného financovania dôchodkov z odvodov a z dotácie od štátu. Tí, čo pracujú, respektíve podnikajú ako SZČO, platia odvody. Určitú sumu platí do prvého piliera štát za svojich poistencov (sú to osoby na MD, RD, opatrovatelia, osobní asistenti ZŤP osôb a niektoré ďalšie menej významné skupiny poistencov). Takto získané prostriedky Sociálna poisťovňa v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení okamžite vypláca poberateľom dôchodkov. Suma vyplatených dôchodkov v prvom pilieri by v zásade mala zodpovedať príjmom prvého piliera. To však reálne neplatí, prvý pilier bol, je a zrejme aj naďalej bude deficitný. Na dôchodky sa vyplácajú vyššie sumy, než sú príjmy Sociálnej poisťovne. Napríklad za rok 2023 šlo o deficit vo výške 1,3 miliardy eur, za rok 2024 autor odhaduje deficit 2 miliardy eur.

Deficity, ktoré sa takto tvoria, musí dofinancovať nenávratnými dotáciami prvého piliera štát. Otázne je, dokedy sa tak bude diať a v akej miere. Vzhľadom na nízku pôrodnosť a naopak vzhľadom na silné ročníky ľudí narodených medzi rokmi 1970 až 1990, demografický vývoj na Slovensku jednoznačne ukazuje, že relatívna výška dôchodkov občanov z prvého piliera v porovnaní s ich príjmami počas aktívneho života sa bude musieť postupne znižovať. Táto veta nebude pravdivá len v prípade silnejúcej migrácie ľudí v produktívnom veku z iných krajín na Slovensko.

V prvom pilieri do značnej miery platí (a zrejme aj v budúcnosti bude platiť) princíp solidarity. To znamená, že slabšie zarábajúci majú v pomere k svojim odvodom relatívne vyššie dôchodky. Naopak, nadpriemerne zarábajúcim sa pri výpočte dôchodku nezohľadní celá suma zaplatených odvodov. O tom sa môžete sami presvedčiť v kapitolách 2.3 a 2.4 - občan, ktorý platí odvody z vysoko nadpriemerného príjmu, má osobný mzdový bod ohraničený hodnotou 3 a pri stanovení priemerného osobného mzdového bodu sa z hodnoty nad 1,25 započíta len 68 %.

Druhý pilier je postavený na princípe sporenia a na princípe zhodnocovania prostriedkov sporiteľov na ich vlastných osobných dôchodkových účtoch, a to prostredníctvom dôchodkových fondov dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Druhý pilier je prísne zásluhový - výška vášho dôchodku bude priamo úmerná výške vašich odvodov a ich zhodnoteniu.

Ak ste v druhom pilieri, časť vašich odvodov ide na váš osobný dôchodkový účet. Počas roka 2023 to bola suma vo výške 5,5 % z vymeriavacieho základu, od roku 2024 sa sadzba príspevkov do druhého piliera znížila na 4 % z vymeriavacieho základu sporiteľa.

Osobný dôchodkový účet je naozaj váš. Je to váš majetok, ktorý vám spravuje dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) a v budúcnosti sa vám z týchto prostriedkov bude vyplácať doživotný dôchodok. V prípade nedožitia sa dôchodku vaše úspory zdedia pozostalí.

V druhom pilieri si môžete sporiť aj dobrovoľne. Žiaľ, táto forma sporenia bola daňovo zvýhodnená len v rokoch 2013 - 2016. V súčasnosti (rok 2023) dobrovoľné sporenie v druhom pilieri nie je daňovo zvýhodnené.

Pravidlá pre druhý pilier sú dané zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Dohľad nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami vykonáva Národná banka Slovenska.

V roku 2023 na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností:

  • Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
  • UNIQA d.s.s., a.s.
  • KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
  • NN, d.s.s., a.s.
  • VÚB Generali, d.s.s., a.s.

Dôchodky z druhého piliera aktuálne (rok 2024) ponúkajú len dve životné poisťovne:

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  • Generali Poisťovňa, a.s.

*

Autor publikácie rozhodne mladým ľuďom odporúča vstup do druhého piliera s tým, že účasť v druhom pilieri má zmysel pri čo najvyššom zhodnotení príspevkov a úspor sporiteľa.

Preto by sporitelia mali byť jednoznačne v indexových fondoch, a to čo najdlhšie - v rámci možností, ktoré sú dané podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode