Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 13. SLOVNÍK POJMOV

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže byť pre občana výhodné najmä v prípadoch, kedy mu hrozí, že nezíska požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok. Avšak pre občana, ktorý nárok na starobný, resp. invalidný dôchodok má, pretože získal dostatočný počet rokov dôchodkového poistenia, v zásade platí, že snažiť sa o vyšší starobný dôchodok cestou dobrovoľného dôchodkového poistenia výhodné nie je. Viac v kapitole 2.7.

*

Dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie

Zákon o sociálnom poistení umožňuje dodatočné doplatenie poistného na dôchodkové poistenie za doby prerušenia povinného dôchodkového poistenia, dobu v zamestnaní s odvodovou úľavou, dobu evidencie na úrade práce alebo za dobu štúdia na strednej a vysokej škole. Táto možnosť môže byť výhodná, ak si občan potrebuje doplniť požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia pre získanie nároku na dôchodok alebo pre zvýšenie dôchodku. A to najmä pri invalidných dôchodkoch. Viac v kapitole 2.8.

*

Dôchodková hodnota

Jedna z najdôležitejších veličín pri výpočte dôchodku. Dôchodkovou hodnotou sa násobí získaný priemerný osobný mzdový bod a obdobie dôchodkového poistenia. Jej výška bola ešte v roku 2004 stanovená tak, aby starobný dôchodok občana, ktorý bol približne 40 rokov dôchodkovo poistený, dosiahol približne polovicu jeho hrubého príjmu. Dôchodková hodnota sa stanovuje mechanizmom určeným v zákone na každý kalendárny rok.

V roku 2023 bola 16,4764 €, v roku 2024 je 17,7688 €, v roku 2025 bude odhadom 19,20 €.

Dôchodková hodnota od roku 2004 do roku 2022 každoročne rástla tempom medziročného nárastu priemernej mzdy na Slovensku. Od roku 2023 rastie o 95 % medziročného nárastu priemernej mzdy na Slovensku. Viac v kapitole 2.6.

*

Dôchodkové poistenie

Môže byť povinné, dobrovoľné, poistné je možné zaplatiť dodatočne, za občana môže platiť poistné na dôchodkové poistenie štát alebo Sociálna poisťovňa.

*

Dôchodkový vek

Kľúčový pojem pri posudzovaní nároku občana na dôchodok. Nárok na starobný dôchodok môžete získať až vtedy, keď dosiahnete dôchodkový vek. Predčasný starobný dôchodok môžete získať dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku alebo po získaní potrebného odpracovaného obdobia, podľa ročníka narodenia to je vyše 40 rokov (kapitola 4).

Dôchodkový vek pre občanov narodených pred 1.1.1967 je v zákone stanovený v prílohách č. 3a a č. 3b. Pre občanov narodených v roku 1967 a neskôr sa dôchodkový vek znova naviazal na strednú dĺžku života.

Výhodnejšie majú pri posudzovaní nároku na starobný dôchodok stanovený dôchodkový vek občania, ktorí spĺňajú podmienky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie. Viac v kapitole 2.1 a v kapitole 2.2.

*

Invalidita

Občan je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Vznik a trvanie invalidity posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Viac v kapitole 5.

*

Náhradná doba

Doba pred 1. januárom 2004, ktorá sa podľa vtedy platných predpisov započítava do doby dôchodkového poistenia. Je to napríklad doba pred 1.1.2004, počas ktorej mal občan nárok na nemocenské alebo poberal peňažnú pomoc v materstve, prípadne čerpal podporu pri ošetrovaní člena rodiny. Náhradná doba je aj doba pred 1.1.2004, kedy bol občan v evidencii na úrade práce - pozor, až do 31.12.2000 bez ohľadu na to, či mal nárok na podporu, avšak od 1.1.2001 do 31.12.2003 je náhradnou dobou len doba, kedy mal vyplácanú podporu v nezamestnanosti. Viac v kapitole 2.3 a najmä v kapitole 2.5.

*

Nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, alebo pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie, alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie, alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť. Viac v kapitole 6.

*

Obdobie dôchodkového poistenia

Jeden z najdôležitejších pojmov pri výpočte starobného, predčasného starobného i invalidného dôchodku. Ľudovo povedané, ide o "odpracované roky". Pri výpočte sumy dôchodku sa získaný priemerný osobný mzdový bod a dôchodková hodnota násobia obdobím dôchodkového poistenia (v rokoch). Pozor, do obdobia dôchodkového poistenia sa okrem skutočne odpracovaných rokov započítava aj doba dobrovoľného dôchodkového poistenia, doba, za ktorú sa dodatočne zaplatilo poistné, obdobia, kedy za občana platí poistné štát alebo Sociálna poisťovňa, obdobie invalidity, náhradné doby a doba štúdia pred 1. januárom 2004 atď. Viac v kapitole 2.5.

Pozor, pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok po získaní potrebného odpracovaného obdobia sa do odpracovaného obdobia nezapočíta doba - podľa § 142 ods. 3 písm. b) a c) ZSP, za ktorú bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie = obdobie po 1. januári 2004, kedy bol poistenec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ale aj obdobie, kedy sa poistenec sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku, ďalej nezapočíta sa doba nezamestnanosti, doba odborného školenia alebo politického školenia ako náhradná doba získaná pred 1. januárom 2004, nezapočíta sa ani doba štúdia ako doba zamestnania získaná pred 1. januárom 2004. Viď kapitola 4.

*

Osobný mzdový bod

Kľúčová veličina pri výpočte dôchodku. Za každý rok trvania dôchodkového poistenia sa občanovi určí osobný mzdový bod. Je to pomer osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého v danom roku a všeobecného vymeriavacieho základu (zjednodušene priemernej mzdy). Ak ste napríklad v nejakom roku mali hrubú mzdu, resp. vymeriavací základ SZČO vo výške priemernej mzdy, máte za tento rok osobný mzdový bod 1,00. Alebo ak ste v nejakom roku zarábali hrubú mzdu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, máte za tento rok osobný mzdový bod 2,00. Ak ste ako SZČO v nejakom roku platili poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, máte za tento rok osobný mzdový bod necelých 0,5.

Princíp solidarity je premietnutý do zásady, že osobný mzdový bod môže byť najviac 3. Preto platí, že ak ste v nejakom roku platili poistné z naozaj vysokej hrubej mzdy na úrovni 7-násobku priemernej mzdy (z maximálneho vymeriavacieho základu), do výpočtu dôchodku sa zahrnie osobný mzdový bod najviac 3. Spriemerovaním dosiahnutých osobných mzdových bodov za dobu dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období sa určí priemerný osobný mzdový bod. Viac v kapitole 2.3.

*

Osobný vymeriavací základ

Ak ste zamestnanec, je to vaša hrubá mzda. Ak ste SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, je to vymeriavací základ, z ktorého platíte poistné. Ak za vás poistné platí štát alebo Sociálna poisťovňa (napríklad za matku na materskej alebo rodičovskej dovolenke), je to vymeriavací základ, z ktorého za vás platí poistné štát alebo Sociálna poisťovňa.

Osobný vymeriavací základ sa posudzuje osobitne za každý rok dôchodkového poistenia. Osobný vymeriavací základ zistený za posudzovaný rok sa vydelí všeobecným vymeriavacím základom - tak sa získa osobný mzdový bod za daný rok. Ak máte počas roka viac rôznych dôchodkových poistení (napríklad máte dve zamestnania alebo ste zamestnanec, pričom si poistné platíte aj ako SZČO), osobný vymeriavací základ je daný ako súčet vymeriavacích základov zo všetkých vašich poistení v danom roku. Viac v  kapitole 2.3.

*

Povinné dôchodkové poistenie

Povinne dôchodkovo poistená je (až na malé výnimky) drvivá väčšina zamestnancov. Povinne dôchodkovo poistená je približne polovica SZČO (samostatne zárobkovo činných osôb). Tí sú povinne dôchodkovo poistení vtedy, ak podľa daňového priznania za predchádzajúci rok mali príjem z podnikania (pred odpočítaním výdavkov) vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu. Cieľom tejto knihy nie je vysvetľovať, kto a kedy je povinne poistený, v prípade záujmu o túto tému vám odporúčam knihu "ODVODY", ktorú sme vydali spolu s Janou Motyčkovou.

*

Pracovné kategórie I. a II.

Podľa § 274 zákona o sociálnom poistení, nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie, resp. služieb do I. a II. kategórie funkcií sa zachovávajú. Znamená to, že osobitne (výhodnejšie) majú pri posudzovaní nároku na starobný dôchodok (nie však pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok) stanovený dôchodkový vek občania, ktorí spĺňajú podmienky dané podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Zároveň pre nich platí, že pri výpočte sumy starobného alebo invalidného dôchodku sa použije spôsob výpočtu podľa zákona č. 100/1988 Zb., ak je pre nich výhodnejší (čo v praxi dnes už nemá význam). Viac v kapitolách 2.2 a 3.5.

*

Priemerný osobný mzdový bod

Ďalší dôležitý pojem a kľúčový činiteľ pri výpočte starobného, predčasného starobného i invalidného dôchodku. Je to priemer osobných mzdových bodov získaných v rozhodujúcom období. Zjednodušene povedané, vyjadruje celoživotný pomer vašich príjmov, resp. odvodov za dobu pred priznaním dôchodku k priemernému príjmu, resp. priemerným odvodom na Slovensku. Viac v kapitole 2.4.

*

Rozhodujúce obdobie

Pri výpočte starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku sú to roky od roku 1984 do roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok. Za tieto roky sa spočítajú vaše osobné mzdové body a získaná doba dôchodkového poistenia. Vydelením týchto veličín sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod.

Podrobnosti v kapitole 2.4.

*

Súbeh dôchodkov

Nie je možné súčasne poberať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ani invalidný dôchodok. To je každému jasné. Súbežne však je možné poberať jeden z uvedených dôchodkov a pritom vdovský/vdovecký dôchodok. Pozor, v takomto prípade sa nižší zo súčasne poberaných dôchodkov kráti na polovicu. Nezaopatrené dieťa, ktoré stratilo oboch rodičov, poberá dva sirotské dôchodky - jeden sirotský dôchodok po každom rodičovi. Viac v kapitole 10.

*

Sústavná príprava na povolanie

Je to obdobie štúdia na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdia na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Podrobnosti v kapitole 2.8.

*

SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba - definovaná podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Typickým príkladom SZČO sú živnostníci, ďalej súkromní farmári, súkromní lekári, zubári, veterinári, notári, audítori, architekti, umelci a autori, znalci, tlmočníci, finanční sprostredkovatelia, profesionálni športovci a športoví odborníci...

*

Valorizácia dôchodku

Všetky druhy dôchodkov sa každoročne zvyšujú = valorizujú. Dôchodky priznané v predošlom období sa zvyšujú k 1. januáru príslušného roka. Starobné dôchodky, predčasné starobné dôchodky a invalidné dôchodky priznané v aktuálnom roku sa už pri ich výpočte zvyšujú rovnako, ako sa zvyšujú už priznané dôchodky rovnakého druhu k 1. januáru aktuálneho roka.

V súčasnosti platí, že zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní starobných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Rok 2023 bol výnimočný, pretože dôchodky sa valorizovali dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023) a ďalej k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

V roku 2024 sa kvôli mimoriadnej valorizácii k 1.7.2023 dôchodky, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2024, k 1. januáru 2024 zvýšili o 3,6 %, avšak novopriznané dôchodky (priznané počas roka 2024) sa už pri ich priznaní a výpočte zvýšili o 14,5 %.

Pretože "dôchodcovská inflácia" sa počas prvého polroka 2024 zabrzdila a pomaličky sa stabilizuje pod úrovňou 2 %, v roku 2024 sa mimoriadna valorizácia dôchodkov neočakáva.

K 1.1.2025 už možno predpokladať "návrat k normálu", to znamená valorizáciu dôchodkov na úrovni 1,5 až 2 %.

*

Všeobecný vymeriavací základ

Zjednodušene povedané, je to ročná priemerná mzda zistená na Slovensku za daný rok. V čase písania tohto textu bol posledný známy všeobecný vymeriavací základ za rok 2023 v sume 17160 € = 12 x 1430 € (suma 1430 € je priemerná mesačná mzda zistená za rok 2023). Všeobecný vymeriavací základ je veličina dôležitá pri výpočte osobného mzdového bodu za daný rok. Pripomeňme si, že osobný mzdový bod je pomer osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého v danom roku (vašej hrubej mzdy) a všeobecného vymeriavacieho základu (priemernej mzdy). Viac v  kapitole 2.3.

*

Vymeriavací základ

Ak ste zamestnanec, je to vaša hrubá mzda (zjednodušene), z ktorej váš zamestnávateľ každý mesiac vypočíta a odvádza odvody. Ak ste SZČO, je to suma, z ktorej každý mesiac platíte odvody - je daná ako 1/12-tina základu dane z daňového priznania za predchádzajúci rok - v roku 2024 suma najmenej 652 €, v roku 2025 suma najmenej 715 €.

Dobrovoľne poistená osoba si určuje vymeriavací základ sama, pričom aj tu musí byť v roku 2024 vymeriavací základ suma najmenej 652 € a v roku 2025 suma najmenej 715 €. V prípade poistencov štátu (materská, rodičovská dovolenka) platí poistné štát z vymeriavacieho základu, ktorý je daný ako 60 % priemernej mzdy zistenej za dva roky dozadu, v prípade opatrovateľov a osobných asistentov je to 50 % priemernej mzdy. Viac v kapitole 2.3.

*

Výchova dieťaťa

Pri stanovení dôchodkového veku pri určení veku odchodu do starobného dôchodku alebo do predčasného starobného dôchodku sa znižuje dôchodkový vek občanovi, ktorý vychoval jedno a viac detí. Pozor, to isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa sa zohľadní len raz a len jednému rodičovi - prednostne matke. Viac v  kapitole 2.1.

*

Zaokrúhľovanie sumy dôchodku

Všetky druhy dôchodkov sa v konečnej fáze ich výpočtu (vrátane ich valorizácie) zaokrúhľujú na 10 eurocentov nahor.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode