Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Čerpanie dávky v nezamestnanosti je zaujímavé najmä pre matky v období po materskej, a to napríklad v čase, kedy otec čerpá materské. Hovoríme o tom aj v kapitole 7.7:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1109

*

Na začiatok si vysvetlime základné zásady, ktoré sa týkajú dávky v nezamestnanosti, ako sú uvedené v § 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

*

Nárok na dávku v nezamestnanosti

Občan - poistenec - má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak spĺňa ďalej uvedené podmienky:

 • poistenec je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len "dávka"), ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (podmienka 730 dní poistenia v nezamestnanosti),
 • do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku sa započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnankyne (zamestnanca) z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa Zákonníka práce.

Ďalej platí:

 • nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nárok trvá 6 mesiacov a automaticky zaniká pri vyradení z evidencie,
 • nárok na dávku zaniká aj dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • ak poistenec poberal dávku najmenej 3 mesiace, ale menej ako 6 mesiacov a bol vyradený z evidencie, má nárok na vyplatenie polovice nevyčerpanej sumy dávky, ak o to písomne požiada,
 • nárok na výplatu dávky nie je za dni, počas ktorých sa poistencovi vypláca rodičovský príspevok, materské, nemocenské, ošetrovné.

*

Pozor, do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemôže byť zaradená osoba, ktorá je SZČO, pričom podľa § 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti to je fyzická osoba, ktorá:

 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti, alebo jednoduchej spoločnosti na akcie, alebo prokuristom podľa osobitného predpisu - okrem prípadov, kedy obchodná spoločnosť je v likvidácii,
 • prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňový poradca, autorizovaný architekt alebo stavebný inžinier, notár, advokát, lekár, veterinárny lekár, audítor atď.),
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania,
 • vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2024' v obchode