Kniha MATERSKÁ: Kapitola 3. VÝPOČET VÝŠKY MATERSKÉHO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

Materské sa vypláca za každý kalendárny deň. Výška materského je 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo 75% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň.

V určitých prípadoch sa materské určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (kedy sa tak stane pozrite ďalej v 4. kapitole).

Poznámka: Do 30.4.2017 bola výška materského 70% DVZ, resp. PDVZ.

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Pri výpočte sa neberú do úvahy dni rozhodujúceho obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP, sú to napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské) a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP).

DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor. Samotné materské vyplácané za nejaký mesiac sa zaokrúhľuje na celé desiatky centov nahor.

Výška materského je tak daná výškou vymeriavacích základov (hrubých príjmov) dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtom dní za ktoré sa v rozhodujúcom období platilo poistné.

Samotné rozhodujúce obdobie sa určuje vzhľadom na nemocenské poistenie, z ktorého sa priznalo materské.

Stanovenie rozhodujúceho obdobia je osobitný problém a preto mu venujeme osobitnú 4. kapitolu.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2018' v obchode