Tipy VI.: Kapitola 1. LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2018

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dohody,nelegálna práca,nezdaniteľná časť,odpočítateľná položka,sociálne poistenie,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2018

1.1 ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV

Dňa 7.12.2017 Národná rada SR schválila vládny návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Účinnosť novely je k 1.1.2018. Novela bola uverejnená v Zbierke pod číslom /2017 Z. z.

Novozavedený daňový bonus na úroky z hypotekárnych úverov nájdete v novele č. 279/2017 Z. z. z 12. októbra 2017, ktorou sa novelizuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a tu v Čl. VII je zmena a doplnenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

*

Daňový rezident SR

Definícia daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa rozširuje. Za daňového rezidenta SR sa bude považovať nielen osoba, ktorá má v SR trvalý pobyt alebo sa v SR obvykle zdržiava (aspoň 183 dní v kal. roku) ale aj osoba, ktorá má v SR bydlisko.

Podľa rozšírenej definície v § 2 písm. d) bod 1. ZDP, fyzická osoba má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať.

*

Príjem z príležitostnej činnosti

Podľa doplneného § 8 ods. 1 písm. a) ZDP za príjem z príležitostnej činnosti sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

Znamená to, že za príležitostný príjem, ktorý je podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP oslobodený od dane v úhrne do výšky 500 eur ročne, sa nepovažuje príjem:

- dosiahnutý na základe zmluvného vzťahu (zmluva podľa Občianskeho zákonníka, napr. zmluva o dielo, príkazná zmluva, nepomenovaná zmluva) a

- ak vyplácajúca osoba môže o vyplatenú odmenu znížiť svoj základ dane (dať si vyplatenú odmenu do daňovo uznaných výdavkov).

Za príležitostný príjem, ktorý je oslobodený od dane v úhrne do výšky 500 eur ročne, sa tak od 1.1.2018 bude považovať len príjem:

- vyplatený osobou, ktorá nie je právnickou osobou a nie je ani fyzickou osobou s príjmami podľa § 6,

- alebo príjem vyplatený bez uzavretia zmluvného vzťahu alebo tak, že vyplácajúca osoba si nemôže o vyplatenú odmenu znížiť svoj základ dane.

Podľa dôvodovej správy fyzickej osobe plynie príjem z príležitostnej činnosti vtedy, ak sa sama rozhodne vykonať určitú činnosť, a to bez zmluvne dohodnutej povinnosti, ktorú by jej určila alebo prikázala iná osoba (napr. príjem z príležitostnej činnosti ako je zber lesných plodov, odvoz nepotrebného papiera do zberných surovín, pokosenie trávy susedovi a pod.).

*

TIP

Podľa § 32 ods. 1 prvá veta ZDP daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), s výnimkou uvedenou v odseku 4. Znamená to napríklad, že daňové priznanie za rok 2018 nie je povinný podať daňovník ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2018 nepresiahnu sumu 1915,01 eura.

Podľa § 46a ZDP daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). To znamená, že ak by aj daňovník daňové priznanie za rok 2018 podal ale jeho zdaniteľné príjmy by nepresiahli sumu 1915,01 eura, výsledná daň je nula.

Aj naďalej teda budú mať „zmysel“ príležitostné príjmy dosahované na základe rôznych zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (zmluvy o dielo, nepomenované zmluvy) – ak príjemcom príjmu bude daňovník, ktorého celkový zdaniteľný príjem za rok 2018 nepresiahne sumu 1915,01 eura. Platiteľ príjmu si pritom bude môcť uplatniť vyplatenú sumu ako daňový výdavok.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.