Zákonník práce 2018: Kapitola 5. ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN

Témy: Zákonník práce,zmeny 2018

Zamestnávanie občanov členských štátov EÚ a občanov tretích krajín v Slovenskej republike má svoje špecifiká a legislatívne je upravené zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (v texte používame na označenie tohto zákona aj skratku ZSZ). Od 1.5.2018 je účinná dôležitá novela tohto zákona, ktorou sa niektoré ustanovenia menia de facto v prospech jednoduchšieho zamestnávania občanov tretích krajín.

Je veľký rozdiel medzi zamestnávaním občanov členských štátov EÚ a zamestnávaním občanov tretích krajín. V prvom prípade postačuje splnenie informačných povinností, v druhom prípade je to omnoho komplikovanejšie či z pohľadu administratívnych povinností, samotných možností či z pohľadu trvania procesu prijatia zamestnanca z tretej krajiny.

*

5.1 VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Občan členského štátu EÚ

Podľa § 2 ods. 2 ZSZ, občan členského štátu Európskej únie a jeho rodinní príslušníci a štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má v Slovenskej republike udelený pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie podľa § 42 ods. 2 písm. c) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.

Na tieto účely sa za členský štát EÚ považujú samotné členské štáty EÚ (EÚ 28), ďalej štáty ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, teda štáty Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Viď § 2 ods. 3 ZSZ.

Rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie na tieto účely je jeho

  • manžel,
  • priamy potomok, ktorý je mladší ako 21 rokov alebo ktorý je nezaopatrenou osobou, a takýto potomok jeho manžela,
  • závislý priamy príbuzný vo vzostupnej línii a takýto príbuzný jeho manžela.

Štátny príslušník tretej krajiny

Štátny príslušník krajiny ktorá nie je členským štátom Európskej únie, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, viď § 2 ods. 1 písm. n) zákona.

Cudzina

Cudzina na účely tohto zákona je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.

Zamestnanie

Na tieto účely sa za zamestnanie považuje výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu, t. j. v pracovnom pomere alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Vysokokvalifikované zamestnanie

Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia = kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní. Viď § 37 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Sezónne zamestnanie

Sezónne zamestnanie podľa § 21 ods. 8 ZSZ je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní ustanovuje vyhláška MPSVaR č. 190/2017 Z. z.:

Sekcia A – poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Sekcia C – priemyselná výroba

Sekcia F – stavebníctvo

Sekcia I – ubytovacie a stravovacie služby

Štátny príslušník tretej krajiny môže vykonávať sezónne zamestnanie:

  • na povolenie na zamestnanie, ak sezónne zamestnanie bude trvať najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • na potvrdenie o možnosti obsadenia VPM, ak dĺžka trvania sezónneho zamestnania je nad 90 dní, najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Obmedzenie počtu zamestnancov

Podľa § 21 ods. 9 ZSZ (platí od 1.5.2018) zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín ktorých zamestnal s využitím postupu podľa § 21b ods. 6 druhej vety. Teda štátnych príslušníkov tretích krajín, pri zamestnaní ktorých vydal Úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce z dôvodu, že ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese v ktorom bola za uplynulý kalendárny rok priemerná miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %.

Pritom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Splnenie podmienky podielu zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny a rozsahu týždenného pracovného času na žiadosť úradu práce preukazuje zamestnávateľ.

Informačná povinnosť zamestnávateľa

Pri zamestnávaní občana členského štátu EÚ, jeho rodinných príslušníkov a občanov tretích krajín je zamestnávateľ podľa § 23b ods. 2 a ods. 6 ZSZ povinný písomne informovať príslušný úrad práce - v dvoch vyhotoveniach - na určenom tlačive „Informačná karta“, nájdete ho na webe www.upsvar.sk:

  • o nástupe do zamestnania do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania,
  • o skončení zamestnania do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.

Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľ je povinný priložiť kópiu pracovnej zmluvy. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v § 23a ZSZ (pozrite ďalej), zamestnávateľ je povinný priložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty, túto povinnosť plní zamestnávateľ vo vzťahu k Ústrediu práce.

V kapitole 5.8 pozrite informačnú povinnosť „informujúceho zamestnávateľa“.

Úrad práce

Príslušným úradom práce je úrad, v ktorého územnom obvode bude občan členského štátu EÚ resp. občan tretej krajiny zamestnaný. V prípade, že výkon zamestnania bude na viacerých miestach, príslušný úrad sa určí podľa sídla zamestnávateľa.

Úrad práce vedie evidenciu údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občanov členského štátu Európskej únie, ich rodinných príslušníkov a občanov tretích krajín.

Úrad práce oznamuje ústrediu voľné pracovné miesta, ktoré môžu byť obsadené občanom tretej krajiny. Poskytuje informácie občanovi tretej krajiny o možnostiach zamestnania vo svojom územnom obvode. Poskytuje ústrediu informácie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu.

Vydáva a ruší potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Udeľuje, predlžuje a odníma povolenie na zamestnanie.

Ústredie práce

Ústredie práce vedie centrálnu evidenciu údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občanov členského štátu Európskej únie, ich rodinných príslušníkov a občanov tretích krajín.

Ústredie práce vykonáva činnosti, ktoré súvisia s nahlasovaním voľných pracovných miest, ktoré by mohli byť obsadené občanmi tretej krajiny, riadi a usmerňuje činnosť úradov v tejto oblasti.

Vydáva a ruší potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, občanom tretej krajiny.

Podľa § 12 písm. ai) ZSP (účinnosť od 1.5.2018) do pôsobnosti Ústredia práce patrí identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily za uplynulý kalendárny rok v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 %, a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Podľa prechodného ustanovenia § 72ad ods. 1, Ústredie práce zverejní na svojom webovom sídle zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za rok 2017 bola nižšia ako 5 %, do 30. júna 2018.

Pokuty

Ústredie a úrad uložia pokutu zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33193,91 eura. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť zistených nedostatkov, závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.

Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení týchto povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 26 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.