Zamietnutie materskej otcovi - nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

Od septembra 2018 Sociálna poisťovňa nepriznáva nárok na materské otcom, ktorí ako zamestnanci využijú v súlade so Zákonníkom práce (par. 166) svoje zákonné právo požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, po dohode s matkou dieťaťa prevezmú dieťa do svojej starostlivosti a požiadajú v Sociálnej poisťovni o materské. Sociálna poisťovňa otcovi neprizná materské v prípade, ak má v tom istom čase uzatvorenú inú pracovnú zmluvu na plný rozsah pracovného času.

V odôvodnení takéhoto rozhodnutia pobočka Sociálnej poisťovne obvykle uvádza (citujem z jedného takého konkrétneho rozhodnutia):

"Na základe uvedených skutočností nárok na materské pánovi X.Z.  nie je priznaný z dôvodu nesplnenia podmienky starostlivosti o dieťa. Menovanému bola na účely prevzatia starostlivosti o dieťa poskytnutá rodičovská dovolenka no napriek tomu menovaný aj naďalej vykonáva pracovnú činnosť, z ktorej dosahuje príjem a to vyšší ako z pracovnej činnosti, zakladajúcej nemocenské poistenie, z ktorého si nárok uplatnil a zároveň nedošlo ani k úprave pracovného času tak aby mohol prevziať starostlivosť o dieťa.

Z vyššie uvedeného vzplýva, že pán X.Z. , ako otec dieťaťa, nie je považovaný za iného poistenca, keďže je preukázané, že napriek uzavretej dohode s matkou dieťaťa neprevzal starostlivosť o dieťa, preto Sociálna poisťovňa, pobočka ..., rozhodla ... "  (koniec citácie).

Takéto rozhodnutie Sociálnej poisťovne považujem za protiprávne. Sociálna poisťovňa zneužíva svoje postavenie a v rozpore s účelom nemocenskej dávky materské ako dávky postkytovanej osobe, ktorá si riadne platila poistné a dodržala všetky podmienky na priznanie materského, upiera otcovi dieťaťa nárok na túto dávku. Súčasne je to rozhodnutie v rozpore s deklarovaným cieľom podpory mladých rodín, ku ktorému sa hlási aj súčasná vláda Petra Pellegriniho.

Čo vlastne je starostlivosť o dieťa?

Tento pojem nie je v zákone o sociálnom poistení nijako vysvetlený, resp. definovaný. V bežnej praxi sa vtedy postupuje tak, laicky povedané. že ak nejaký pojem v samotnom zákone nie je vysvetlený, použije sa jeho vysvetlenie, resp. definícia uvedená v inom zákone spadajúcom do rovnakého rezortu. V tomto prípade je takýmto zákonom zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. V ňom je dôležitý par. 3 ods. 3 a 4, citujem:

"(3) Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.6)

(4) Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou."
 
Ako vidíme, v definícii riadnej starosltivosti o dieťa sa počíta s tým, že okrem osobne poskytovanej riadnej starosltivosti je  možné starostlivosť o dieťa zabezpečiť inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou.
 
To znamená, že podmienka starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak je dieťa počas pracovného dňa v zariadení - v jasliach, škôlke a to na celý deň, alebo sa o dieťa stará opatrovateľka na živnosť alebo napríklad iná dospelá osoba - stará mama, iný príbuzný, suseda, alebo samozrejme, v čase otcovej neprítomnosti samotná matka dieťaťa.
 
Pripomeniem ďalej, že riadna starostlivosť o dieťa nie je podmienená skutočnosťou, že oprávnená osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok, nesmie pracovať. Práve naopak - táto podmienka (zákaz pracovať) v zákone o rodičovskom príspevku do konca roka 2010 bola ale novelou č. 513/2010 Z. z. ktorú som presadil v tom čase ako minister práce, soc. vecí a rodiny, bola táto podmienka zo zákona o rodičovskom príspevku vypustená.
 
Rodič tak má nárok na rodičovský príspevok aj v prípade, že pracuje - bez ohľadu na výšku príjmu z tejto zárobkovej činnosti a bez ohľadu na výšku pracovného úväzku.
 
Sociálna poisťovňa by toto mala rešpektovať a priznať nárok na materské aj otcovi, ktorý po dohode s matkou dieťaťa prevezme dieťa do starostlivosti a v tomto čase bude na inú pracovnú zmluvu pracovať. Týmto postupom totiž ani otec ani matka neporušujú podmienku riadnej starostlivosti o dieťa. Mimochodom, primeraná výživa dieťaťa, hygiena, výchova dieťaťa atď. nie je možná bez hmotného (finančného zabezpečenia) rodiny. Vyčítať (formou nepriznania materského) otcovi, že sa počas materskej snaží zarobiť rodine ďalšie prostriedky potrebné na starostlivosť o dieťa, je proti zdravému rozumu. Zároveň je proti sedliackemu rozumu odmietať pracovnú aktivitu muža, z ktorej štátu prúdia ďalšie dane, odvody...
 
Vráťme sa však k podstate a zhrňme si:
 
1. Definícia starostlivosti o dieťa v zákone o sociálnom poistení nie je. Sociálna poisťovňa sa tak v rozhodnutí o nepriznaní materského nemôže odvolávať na údajné nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa, ak v zákone nie je uvedené, čo vlastne starostlivosť o dieťa je. Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inšitúcia môže konať len v rámci zákona.
 
2. Definícia (riadnej) starostlivosti o dieťa je v "príbuznom" zákone o rodičovskom príspevku. Podľa tejto definície sa rodič nemusí starať o dieťa výlučne osobne - môže (napríklad na istú dobu počas dňa) zveriť dieťa inej právnickej osobe (napríklad škôlka) alebo inej dospelej fyzickej osobe (napríklad druhému rodičovi).
 
Zakončím tento rozbor výňatkom z materiálu, ktorý počas roka 2018 bol (a verím že stále je) na webe Sociálnej poisťovne. Ide o materiál s názvom "Otec a materské ... Najčastejšie otázky".
 
"8. Môže otec počas materskej pracovať u toho istého zamestnávateľa?
 
Nie, ak dosahuje príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého sa posudzoval nárok na materské. Na nárok na materské však nemá vplyv skutočnosť, ak poistenec počas obdobia nároku na materské dosiahne príjem z iného nemocenského poistenia, hoci aj u toho istého zamestnávateľa. Ak teda počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské. Podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti musí byť zachovaná aj popri výkone práce z inej činnosti, t.j. otec musí naďalej poskytovať dieťaťu tú časť starostlivosti, ktorú do prevzatia zabezpečovala matka."

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.