Dôchodca a dobrovoľné podanie daňového priznania za rok 2018

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,dôchodok,ročné zúčtovanie

Daňové priznanie za rok 2018 sa oplatí podať dobrovoľne v prípade poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ak takýto dôchodok poberal k 1.1.2018 (alebo ho mal spätne priznaný), pričom mal počas roka 2018 príjem zo závislej činnosti, z tohto príjmu mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň a celkový zdaniteľný príjem nepresiahol 1915,01 eura.

Ak takýto daňovník podá daňové priznanie, podľa § 46a zákona daň sa nevyrubí a neplatí, ak si daňovník neuplatňuje daňový bonus a celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), čiže nepresiahnu sumu 1915,01 eura.

Čiže – už od roku 2004 stále platí rovnaké pravidlo, do roku 2019 prakticky bez zmeny, ktoré jevýhodné pre poberateľov dôchodkov.

Odporúčaný postup je, aby si daňovník vyžiadal potvrdenie o príjme od svojho zamestnávateľa (zamestnávateľov) a sám si podal daňové priznanie.

V daňovom priznaní uvedie svoje zdaniteľné príjmy a zrazené odvody, sumu zrazených preddavkov na daň. Výsledkom bude nulová daňová povinnosť a daňový preplatok vo výške preddavkov, ktoré daňovníkovi zrazil jeho zamestnávateľ počas roka 2018. Tento daňový preplatok vráti správca dane daňovníkovi do 40 dní po termíne na podanie daňového priznania.

Ukážme si postup ako dôchodca vyplní daňové priznanie na novom tlačive DPFO typ A za rok 2018.

Riadok 36 - zapíše sa úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov (táto suma by nemala byť vyššia ako 1915,01 eura)

Riadok 36a - z toho príjem na základe dohôd o vykonaní práce alebo dohôd o pracovnej činnosti

Riadok 37 - úhrn odvodov zamestnanca strhnutých z príjmov u všetkých zamestnávateľov, na riadkoch 37a a 37b rozdelený na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie

Riadok 38 – základ dane, rozdiel riadkov 36 a 37

Riadok 44 - totožný s riadkom 38

Riadok 45 - 19% zo sumy základu dane na riadku 44 (nezľaknite sa)

Riadok 56 - nula (pri predpoklade, že úhrn príjmov na riadku 36 nie je vyšší ako 1915,01 eura)

Riadok 70 - zapíše sa úhrn zrazených preddavkov na daň od všetkých zamestnávateľov

Riadok 72 - daňový preplatok, úhrn zrazených preddavkov so znamienkom „mínus“ (záporná suma), teda suma z riadku 70 s mínusom.

XI. oddiel - vyznačí krížikom, že žiada o vrátenie daňového preplatku a ďalej uvedie ako.

Zdôraznime, že zamestnávateľ v takýchto prípadoch síce podľa zákona môže vykonať ročné zúčtovanie, ale na základe ročného zúčtovania nie je možné vrátenie preddavkov na daň. Postup podľa § 46a zákona je možný len pri podaní daňového priznania.

Príklad

Pani Anna poberá starobný dôchodok od 15.6.2015. V jej prípade teda platí, že k 1.1.2018 poberala starobný dôchodok.

Pani Anna počas roka 2018 pracovala na dohodu u jedného zamestnávateľa. Spolu za rok 2018 u tohto zamestnávateľa dosiahla (hrubý) príjem 1500 eur. Z príjmu jej zamestnávateľ strhol poistné na starobné poistenie 60 eur a preddavky na daň (sadzba 19% zo základu dane 1440 eur, poistné sa od príjmu odpočítava) 273,60 eura.

Po skončení roka 2018 jej zamestnávateľ nebude robiť ročné zúčtovanie, ale vydá jej potvrdenie o príjmoch. Z potvrdenia bude zrejmé, že príjem pani Anny dosiahol 1500 eur a jej preddavky na daň boli 273,60 eura.

Pani Anna si podá daňové priznanie. V daňovom priznaní uvedie

  • úhrn príjmov zo závislej činnosti 1500 eur (r.36 a r.36a),
  • úhrn povinného poistného 60 eur (r.37 a r. 37a),
  • základ dane 1440 eur (r.38, r.44),
  • zo sumy 1440 vypočíta daň 19% ako 273,60 (r.45),
  • výsledná daňová povinnosť však bude nula (r.56).

V daňovom priznaní pani Anna uvedie úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona ako sumu 273,60 eura (r.70). Výsledkom bude daňový preplatok vo výške -273,60 eura (r.72). Túto sumu musí daňový úrad pani Anne vyplatiť.

Ak by v uvedenom prípade pani Anna nepodala daňové priznanie, sumu 273,60 eura by jej daňový úrad nevrátil.

Ešte raz zdôraznime, že pri uplatnení tohto postupu je dôležité, aby úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2018 (vrátane prípadných ďalších zdaniteľných príjmov) nepresiahol sumu 1915,01 eura.

Pri príjmoch zo závislej činnosti sa posudzuje hrubý príjem, nie príjem po zrazení odvodov zamestnanca a ani čistý príjem po zrazení dane!

Príklad

Pán Adam poberá výsluhový dôchodok už od roku 2016. V roku 2018 zarobil u dvoch zamestnávateľov (na dohodu a pracovnom pomere na dobu určitú) sumu spolu brutto 2000 eur. Zamestnávatelia mu z jeho príjmov zrazili poistné 180 eur. Základ dane bol 1820 eur a preddavky na daň, ktoré mu zamestnávatelia strhli, boli spolu 345,80 eura.

Ak pán Adam podá daňové priznanie, výsledkom bude daň 345,80 eura – čiže suma rovnajúca sa už zrazeným preddavkom na daň – a daňový úrad mu nebude vracať nič.

V uvedenom prípade totiž brutto príjem pána Adama (2000 eur) presiahol hranicu 1915,01 eura. To, že základ dane (brutto príjem mínus odvody) bol len 1820 eur, nie je podstatné.

Ďalej pozor – keďže príjem pána Adama presiahol sumu 1915,01 eura – tak pán Adam nie je v pozícií, kedy sa môže rozhodnúť pre podanie daňového priznania – ale daňové priznanie podať musí. V uvedenom prípade však môže požiadať jedného zo svojich zamestnávateľov, aby za neho vykonal ročné zúčtovanie. Tým sa zbaví povinnosti podávať daňové priznanie sám.

Vo všeobecnosti - pri akom príjme poberateľ dôchodku neplatí daň?

Poberatelia starobných dôchodkov, vyrovnávacieho príplatku, predčasných starobných dôchodkov a výsluhových dôchodkov (ak uvedený dôchodok poberali k 1.1.2018) sú oproti iným daňovníkom znevýhodnení tým, že nemajú nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, resp. len vo výške rozdielu medzi sumou 3830,02 eura a úhrnom ich dôchodku.

Pre dôchodcov je však dôležitý § 46a zákona o dani z príjmov - ak ich zdaniteľný príjem za rok 2018 nepresiahne hranicu 1915,01 eura, daň sa nevyrubí a neplatí.

Príklady

Pani Božena poberá starobný dôchodok od roku 2012. Pani Božena podniká na živnosť. Ak bude mať pani Božena za rok 2018 príjem zo živnosti (brutto, pred odpočítaním výdavkov) do 1915,01 eura a iné zdaniteľné príjmy mať nebude, za rok 2018 nemusí podať daňové priznanie - a ak ho aj podá, podľa § 46a zákona daň platiť nebude.

Pán Bohuš poberá starobný dôchodok od roku 2009. Pán Bohuš prenajíma byt. Za rok 2018 dosiahne z prenájmu príjem brutto 2400 eur. Pri príjme z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona) je prvých 500 eur oslobodených od dane (§ 9 ods. 1 písm. g) zákona). Zdaniteľný príjem pána Bohuša je preto suma 1900 eur. Keďže pán Bohuš mal za rok 2018 zdaniteľný príjem 1900 eur, nepresiahol tak hranicu 1915,01 eura - daňové priznanie podať nemusí a ak ho aj podá, daň platiť nebude.

Manželská dvojica - obaja už na dôchodku - vlastní byt a ten prenajímajú. Za rok 2018 mali príjem z prenájmu 4000 eur. Manžel mal príjem aj na dohodu a to 800 eur. Z príjmu na dohodu mu zamestnávateľ strhol preddavky na daň vo výške 145 eur. Podľa § 4 ods. 8 si manželia medzi seba rozdelia príjem z prenájmu v pomere 2400 eur manželka, 1600 eur manžel. Pokiaľ ide o manželku tak následne platí, že prvých 500 eur príjmu z prenájmu je od dane oslobodených a zdaniteľný príjem je zostávajúcich 1900 eur. Keďže je to suma nepresahujúca hranicu 1915,01 eur, manželka daňové priznanie podávať nemusí a keby ho aj podala, daň platiť nebude. Manžel daňové priznanie podá s tým, že v daňovom priznaní uvedie príjem na dohodu 800 eur a príjem z prenájmu (§ 6 ods. 3) v sume1100 eur (pretože prvých 500 eur je od dane oslobodených). V súčte bude zdaniteľný príjem manžela 1900 eur a preto manžel daň platiť nebude - naopak finančná správa mu vráti preplatok na dani vo výške 145 eur - preplatkom sú vlastne preddavky, ktoré mu počas roka zrazil z príjmu na dohodu zamestnávateľ.

Pán Boris vyhral v súťaži televízor v hodnote 800 eur. Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona je zdaniteľný príjem presahujúci 350 eur, v danom prípade je preto zdaniteľný príjem suma 450 eur. Pán Boris je už niekoľko rokov na dôchodku a iné zdaniteľné príjmy počas roka 2018 nemal. Pán Boris nemusí podať daňové priznanie, pretože jeho zdaniteľný príjem nepresiahol hranicu 1915,01 eur. Ak aj daňové priznanie podá, daň platiť nebude.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.