Zmluva o výkone športového odborníka - odvody od 1.1.2020

Témy: dohody,sociálne poistenie,zákon o športe,zdravotné poistenie,zmeny 2020

Od 1.1.2020 podľa § 4a zákona o sociálnom poistení, osoba pracujúca na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe bude na účely zákona o sociálnom poistení v rovnakom postavení ako:

 • osoba pracujúca na dohodu o brigádnickej práci študentov, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku
 • osoba pracujúca na dohodu o pracovnej činnosti.

Uvedené sa podľa § 293el zákona o sociálnom poistení vzťahuje na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené od 1. januára 2020 a neskôr.

*

Od 1.1.2020 podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení, zamestnancom na účely zákona o zdravotnom poistení nie je osoba pracujúca na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe ak ide o:

 • fyzickú osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku
 • poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku.

Uvedené sa podľa § 38et zákona o zdravotnom poistení vzťahuje na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené od 1. januára 2020 a neskôr.

*

Pravidelný a nepravidelný príjem

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa rozlišuje medzi zamestnancami s pravidelným príjmom a zamestnancami s nepravidelným príjmom.

Pre zmluvy o výkone činnosti športového odborníka platí, že o pravidelný príjem pôjde vtedy, ak je priamo v zmluve dohodnuté vyplácanie odmeny (na výške nezáleží) za každý kalendárny mesiac.

Pre zmluvy o výkone činnosti športového odborníka ďalej platí – ak sa zmluva dohodne tak, že končí v tom istom kalendárnom mesiaci v ktorom začína– napr. začína 10.2.2020 a končiť má 29.2.2020 – ide o nepravidelný príjem.

Dôvod – ak je zmluva dohodnutá na dobu nepresahujúcu jeden kalendárny mesiac, odmena bude vyplatená jedna jediná – a preto nemôžeme hovoriť o pravidelnom príjme.

*

Študenti so zmluvou o výkone činnosti športového odborníka od 1.1.2020

Študent so zmluvou o výkone činnosti športového odborníka si môže v súlade s § 227a zákona o sociálnom poistení od 1.1.2020 uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia.

Pri uplatnení výnimky študent podpíše vyhlásenie v súlade s § 227a ods. 2 zákona. a odovzdá ho zamestnávateľovi. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne ("Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová úľava - študenti").

Pri uplatnení výnimky sa poistné na dôchodkové poistenie platí len v prípade, že mesačný príjem zo zmluvy presiahne sumu 200 eur.

Čiže ak na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka študent zarobí max. 200 eur mesačne, tak z dosiahnutého príjmu bude platiť odvody len zamestnávateľ a to 0,8% na úrazové poistenie a 0,25% na garančné poistenie (spolu 1,05%).

Ak študent zarobí viac ako 200 eur, tak z celého dosiahnutého príjmu platí zamestnávateľ poistné na úrazové poistenie (0,8%) a na garančné poistenie (0,25%).

Zo sumy príjmu nad 200 eur bude študent platiť 4% na starobné poistenie a 3% na invalidné poistenie (spolu 7%).

Zo sumy príjmu nad 200 eur bude zamestnávateľ platiť 14% na starobné poistenie, 3% na invalidné poistenie a 4,75% do rezervného fondu (spolu 21,75%).

Pozor, v prípade, že študent má súčasne v nejakom mesiaci uzatvorené viaceré zmluvy o výkone činnosti športového odborníka alebo dohody o brigádnickej práci študentov, výnimku si môže uplatniť len na jedinú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka alebo na dohodu o brigádnickej práci študentov.

*

Odvody zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka u študentov bez uplatnenej výnimky:

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Max. VZ v

Nemocenské

neplatí

neplatí

 

Starobné

4%

14%

7091

Invalidné

3%

3%

7091

V nezamestnanosti

neplatí

neplatí

 

Garančné

neplatí

0,25%

7091

Úrazové

neplatí

0,8%

neexistuje

Rezervný fond

neplatí

4,75%

7091

Zdravotné

neplatí

neplatí

 

Spolu

7%

22,80%

 

*

*

Odvody zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka u študentov pri uplatnenej výnimke:

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Max. VZ v

Nemocenské

neplatí

neplatí

 

Starobné

4% nad 200 €

14% nad 200 €

7091

Invalidné

3% nad 200 €

3% nad 200 €

7091

V nezamestnanosti

neplatí

neplatí

 

Garančné

neplatí

0,25%

7091

Úrazové

neplatí

0,8%

neexistuje

Rezervný fond

neplatí

4,75% nad 200 €

7091

Zdravotné

neplatí

neplatí

 

Spolu

7% nad 200 €

1,05% +

21,75% nad 200 €

 

*

*

Dôchodcovia so zmluvou o výkone činnosti športového odborníka od 1.1.2020

Dôchodca so zmluvou o výkone činnosti športového odborníka si môže podobne ako študent v súlade s § 227a zákona o sociálnom poistení od 1.1.2020 uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia.

Uvedené sa týka dôchodcov poberajúcich:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • invalidný dôchodok (už pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40%)
 • výsluhový dôchodok ak dovŕšili dôchodkový vek
 • invalidný výsluhový dôchodok.

Pri uplatnení výnimky dôchodca podpíše vyhlásenie v súlade s § 227a ods. 2 zákona a odovzdá ho zamestnávateľovi. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne ("Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová úľava - dôchodcovia").

Pri uplatnení výnimky sa poistné na dôchodkové poistenie platí len v prípade, že mesačný príjem zo zmluvy presiahne sumu 200 eur.

V prípade zmluvy výkone činnosti športového odborníka s nepravidelným príjmom, pri ktorej si dôchodca uplatní výnimku, sa dôchodkové poistenie platí len z tej časti príjmu, ktorá v priemere na mesiac presahuje 200 eur. Z celej sumy odmeny na zmluvu sa naďalej platí úrazové a garančné poistenie.

Uplatniť výnimku si dôchodca môže len na jednu zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce, či dohodu o pracovnej činnosti (ak ich má v tom istom čase viac). Výnimka pri určenej zmluve platí počas celého kalendárneho mesiaca. Ak má dôchodca viac zmlúv, resp. dohôd a chce zmeniť uplatnenie výnimky z jednej zmluvy (dohody) na inú, je to možné len k 1. dňu mesiaca s tým, že zamestnávateľovi oznamuje ukončenie uplatnenia výnimky na pôvodnú zmluvu (dohodu) počas predchádzajúceho mesiaca.

Pri uplatnení výnimky sa poistné na dôchodkové poistenie platí len v prípade, že mesačný príjem (priemerný mesačný príjem pri nepravidelnom príjme) zo zmluvy presiahne sumu 200 eur.

Suma 200 eur je daná „natvrdo“ v § 4 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, rovnako ako pre študentov pracujúcich na DoBPŠ.

Čiže ak na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka dôchodca zarobí max. 200 eur mesačne, tak z dosiahnutého príjmu bude platiť odvody len zamestnávateľ a to 0,8% na úrazové poistenie a 0,25% na garančné poistenie (spolu 1,05%).

Ak dôchodca zarobí viac ako 200 eur, tak z celého dosiahnutého príjmu platí zamestnávateľ poistné na úrazové poistenie (0,8%) a na garančné poistenie (0,25%).

Zo sumy príjmu nad 200 eur bude dôchodca platiť 4% na starobné poistenie a ak poberá invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok tak aj 3% na invalidné poistenie.

Zo sumy príjmu nad 200 eur bude zamestnávateľ platiť 14% na starobné poistenie, ďalej 4,75% do rezervného fondu a ak ide o invalidného dôchodcu tak aj 3% na invalidné poistenie.

*

Predčasný starobný dôchodok a práca na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka od 1.1.2020

Osoba pracujúca na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorá si uplatní výnimku, bude povinne dôchodkovo poistená na základe takejto zmluvy, len ak jej mesačný príjem (resp. priemerný mesačný príjem pri nepravidelnom príjme) presiahne 200 eur.

Ak bude poberateľ predčasného starobného dôchodku pracovať na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka a uplatní si výnimku z dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa mu nepozastaví výplatu predčasného starobného dôchodku.

Pre poberateľov predčasných starobných dôchodkov to okrem nižších odvodov znamená, že pri práci na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka a uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia, im bude pozastavená výplata predčasného starobného dôchodku až od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto zmluvy v príslušnom roku presiahol sumu 2 400 eur (§ 67 ods. 6 zákona o sociálnom poistení). Nárok na obnovenie výplaty takto pozastaveného dôchodku opätovne vznikne od januára nasledujúceho roka.

Pozor, na rozdiel od poberateľov starobných dôchodkov či invalidných dôchodkov osoba, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok je zdravotne poistená pri práci na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka.

*

*

Odvody zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka bez uplatnenej výnimky

 • poberateľ starobného dôchodku a
 • poberateľ výsluhového dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku:

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Max. VZ v

Nemocenské

neplatí

neplatí

 

Starobné

4%

14%

7091

Invalidné

neplatí

neplatí

7091

V nezamestnanosti

neplatí

neplatí

 

Garančné

neplatí

0,25%

7091

Úrazové

neplatí

0,8%

neexistuje

Rezervný fond

neplatí

4,75%

7091

Zdravotné

neplatí

neplatí

 

Spolu

4%

19,80%

 

*

*

Odvody zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka pri uplatnenej výnimke

 • poberateľ starobného dôchodku a
 • poberateľ výsluhového dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku:

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Max. VZ v

Nemocenské

neplatí

neplatí

 

Starobné

4% nad 200 €

14% nad 200 €

7091

Invalidné

neplatí

neplatí

7091

V nezamestnanosti

neplatí

neplatí

 

Garančné

neplatí

0,25%

7091

Úrazové

neplatí

0,8%

neexistuje

Rezervný fond

neplatí

4,75% nad 200 €

7091

Zdravotné

neplatí

neplatí

 

Spolu

4% nad 200 €

1,05% +

18,75% nad 200 €

 

*

*

Odvody zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka bez uplatnenej výnimky

 • poberateľ invalidného dôchodku (plný i krátený invalidný dôchodok)
 • poberateľ invalidného výsluhového dôchodku:

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Max. VZ v

Nemocenské

neplatí

neplatí

 

Starobné

4%

14%

7091

Invalidné

3%

3%

7091

V nezamestnanosti

neplatí

neplatí

 

Garančné

neplatí

0,25%

7091

Úrazové

neplatí

0,8%

neexistuje

Rezervný fond

neplatí

4,75%

7091

Zdravotné

neplatí

neplatí

 

Spolu

7%

22,80%

 

*

*

Odvody zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka pri uplatnenej výnimke

 • poberateľ invalidného dôchodku (plný i krátený invalidný dôchodok)
 • poberateľ invalidného výsluhového dôchodku:

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Max. VZ v

Nemocenské

neplatí

neplatí

 

Starobné

4% nad 200 €

14% nad 200 €

7091

Invalidné

3% nad 200 €

3% nad 200 €

7091

V nezamestnanosti

neplatí

neplatí

 

Garančné

neplatí

0,25%

7091

Úrazové

neplatí

0,8%

neexistuje

Rezervný fond

neplatí

4,75% nad 200 €

7091

Zdravotné

neplatí

neplatí

 

Spolu

7% nad 200 €

1,05% +

21,75% nad 200 €

 

*

*

Odvody zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka bez uplatnenej výnimky

 • poberateľ predčasného starobného dôchodku:

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Max. VZ v

Nemocenské

neplatí

neplatí

 

Starobné

4%

14%

7091

Invalidné

neplatí

neplatí

7091

V nezamestnanosti

neplatí

neplatí

 

Garančné

neplatí

0,25%

7091

Úrazové

neplatí

0,8%

neexistuje

Rezervný fond

neplatí

4,75%

7091

Zdravotné

4%

10%

neexistuje

Spolu

8%

29,80%

 

*

*

Odvody zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka pri uplatnenej výnimke

 • poberateľ predčasného starobného dôchodku:

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Max. VZ v

Nemocenské

neplatí

neplatí

 

Starobné

4% nad 200 €

14% nad 200 €

7091

Invalidné

neplatí

neplatí

7091

V nezamestnanosti

neplatí

neplatí

 

Garančné

neplatí

0,25%

7091

Úrazové

neplatí

0,8%

Neohraničený

Rezervný fond

neplatí

4,75% nad 200 €

7091

Zdravotné

4%

10%

Neohraničený

Spolu

4% +

4% nad 200 €

11,05% +

18,75% nad 200 €

 

*

*

Odvody zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka s pravidelným príjmom

 • všetci ostatní športoví odborníci (teda nie študenti ani dôchodcovia):

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Max. VZ v

Nemocenské

1,4%

1,4%

7091

Starobné

4%

14%

7091

Invalidné

3%

3%

7091

V nezamestnanosti

1%

1%

7091

Garančné

neplatí

0,25%

7091

Úrazové

neplatí

0,8%

neexistuje

Rezervný fond

neplatí

4,75%

7091

Zdravotné

4%

10%

neexistuje

Spolu

13,4%

35,20%

 

*

*

Odvody zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka s nepravidelným príjmom

 • všetci ostatní športoví odborníci (teda nie študenti ani dôchodcovia):

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Max. VZ v

Nemocenské

neplatí

neplatí

 

Starobné

4%

14%

7091

Invalidné

3%

3%

7091

V nezamestnanosti

neplatí

neplatí

 

Garančné

neplatí

0,25%

7091

Úrazové

neplatí

0,8%

neexistuje

Rezervný fond

neplatí

4,75%

7091

Zdravotné

4%

10%

neexistuje

Spolu

11%

32,80%

 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.