Zmeny v zákone o nelegálnej práci od 1.1.2020

Témy: nelegálna práca,Zákonník práce,zmeny 2020

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní umožňuje vykonávanie závislej práce bez pracovnej zmluvy alebo dohody v prípade výpomoci rodinného príslušníka.

Od 1.1.2020 dochádza k zmene a takáto výpomoc je možná aj v prípade výpomoci rodinného príslušníka pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou.

Nové znenie § 2a:

„(1) Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom (napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník), alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby, alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený (Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov), je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, či študentom do 26 rokov veku.

(2) Nejde o nelegálne zamestnávanie, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1), alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby, resp. tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený,8a) je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom, či študentom do 26 rokov veku."

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.