Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Témy: dohody,dôchodok,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2020

Podľa nového znenia § 65a zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2020, ak je pri posudzovaní vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a pri posudzovaní povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie rozhodujúci deň dovŕšenia dôchodkového veku, tak je to deň, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však deň jeho určenia.

Rovnako sa bude postupovať podľa osobitných predpisov - napríklad podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Obdobne podľa nového znenia § 65a s účinnosťou od 1.1.2020, ak je pri posudzovaní vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a pri posudzovaní povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie rozhodujúce priznanie dôchodku, tak právne účinky priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

*

Príkladom je povinné poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok. Ak zamestnanec požiada (spätne) o priznanie starobného dôchodku, povinné poistenie v nezamestnanosti sa na neho nebude vzťahovať odo dňa, ku ktorému mu bolo vydané rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku - a nie tak ako do 31.12.2019 ku dňu, ku ktorému mu bol (spätne) priznaný starobný dôchodok.

Obdobne to bude pri predčasných starobných dôchodkoch a pri invalidných dôchodkoch z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Obdobne to bude pri poistnom na invalidné poistenie, ktoré sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok - poistné na invalidné poistenie sa nebude platiť odo dňa, ku ktorému im bude vydané rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku.

*

Podobne povinné poistenie v nezamestnanosti sa na zamestnanca, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok, nebude vzťahovať odo dňa, ktorý mu na základe jeho žiadosti Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia - a nie tak ako do 31.12.2019 ku dňu, ku ktorému dosiahol dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie sa na zamestnanca, ktorý poberá výsluhový dôchodok, nebude vzťahovať odo dňa, ktorý mu na základe jeho žiadosti Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia - a nie tak ako do 31.12.2019 ku dňu, ku ktorému dosiahol dôchodkový vek.

*

Podobne to bude pri dohodách o vykonaní práce, dohodách o pracovnej činnosti a pri zmluvách o činnosti športového odborníka. Odvodové výhody týkajúce sa poberateľov dôchodkov budú platné až odo dňa ku ktorému im bude vydané rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, respektíve invalidného dôchodku. Výhody vzťahujúce sa pri dohodách (a zmluvách o činnosti športového odborníka) na poberateľov výsluhových dôchodkov budú platné až odo dňa, ktorý im na základe ich žiadosti Sociálna poisťovňa určí ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.

*

Dopady tejto zmeny budú zaujímavé aj v zákone o zdravotnom poistení.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.