Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 3. VÝPOČET VÝŠKY MATERSKÉHO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Materské sa vypláca za každý kalendárny deň. Výška materského je 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo 75% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň.

V určitých prípadoch sa materské určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (kedy sa tak stane pozrite ďalej v 4. kapitole).

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Pri výpočte sa neberú do úvahy dni rozhodujúceho obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP, sú to napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské) a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP).

DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor. Samotné materské vyplácané za kalendárny mesiac sa zaokrúhľuje na celé desiatky centov nahor.

Výška materského je tak daná výškou vymeriavacích základov (hrubých príjmov) dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtom dní za ktoré sa v rozhodujúcom období platilo poistné.

Samotné rozhodujúce obdobie sa určuje vzhľadom na nemocenské poistenie, z ktorého sa priznalo materské.

Stanovenie rozhodujúceho obdobia je osobitný problém a preto mu venujeme osobitnú 4. kapitolu.

*

3.1 MAXIMÁLNE MATERSKÉ

DVZ nemôže byť vyšší ako DVZ určený z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské. Uvedené rovnako platí pre pravdepodobný denný vymeriavací základ.

V praxi to znamená, že maximálne materské získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy. Ak plánujete nástup na materské v roku 2020, najvyššie materské získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu 2026 eur.

Pripomeňme, že pri nástupe na materské ešte v roku 2019 najvyššie materské bolo z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu 1908 eur.

*

Maximálne materské priznané v roku 2020

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2020 platí, že DVZ môže byť najviac suma 66,6083 eura.

Výpočet: 2 x 1013 (priemerná mzda zistená za rok 2018) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 66,6083 eura.

Najvyššie možné materské, priznané v roku 2020 tak môže dosiahnuť sumu:

  • 1548,70 eura v mesiaci, ktorý má 31 dní (75% z 66,6083 x 31 dní),
  • 1498,70 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní (75% z 66,6083 x 30 dní).

*

3.2 MINIMÁLNE MATERSKÉ

Niečo ako minimálne nárokovateľné materské zákon o sociálnom poistení neurčuje a nedefinuje. Podľa zákona o rodičovskom príspevku však platí (viď § 4 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku), že ak sa rodičovi vypláca materské v sume nižšej ako štandardná suma rodičovského príspevku, rodičovi úrad práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) okrem materského vyplatí doplatok do štandardnej sumy rodičovského príspevku. Keďže ide o rodiča, ktorý poberá materské, doplatok je do výšky vyššieho rodičovského príspevku, teda do sumy 370 eur.

Príklad

Pani Bohdana má priznané materské z nemocenského poistenia zamestnanca. Pracovala na čiastočný úväzok a jej hrubý príjem sa pohyboval na úrovni okolo 200 eur. Denný vymeriavací základ vyšiel 6,50 eur.

V mesiaci august 2020 sa pani Bohdane narodilo dieťa. Za tento mesiac dostala materské 151,20 eura. Pani Bohdane štát (UPSVaR) doplatí rodičovský príspevok 218,80 eura, spolu s materským tak za mesiac august 2020 dostane sumu 370 eur.

*

3.3 MATERSKÉ PRI DVOCH A VIAC NEMOCENSKÝCH POISTENIACH SÚČASNE

Ak má matka, resp. otec dve nemocenské poistenia súčasne a z oboch poistení má nárok na materské, osobitne sa určí DVZ č. 1 z prvého poistenia, osobitne DVZ č. 2 z druhého poistenia, oba DVZ sa spočítajú a materské sa určí ako 75% z tohto súčtu.

Aj v takomto prípade platí, že súčet DVZ nemôže byť vyšší ako DVZ určený z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské. Znamená to, že aj keď sa materské prizná a vypočíta z viacero poistení súčasne, maximálne materské je dané tak ako v kapitole 3.1, viď vyššie.

Príklad

Pani Drahomíra je nemocensky poistená ako zamestnanec a súčasne je povinne nemocensky poistená aj ako SZČO a to už niekoľko rokov. Pre obe nemocenské poistenia platí, že v období dvoch rokov pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Pani Drahomíra odchádza začiatkom augusta 2020 na materské.

Sociálna poisťovňa jej materské prizná aj z poistenia zamestnanca aj z poistenia SZČO.

Pani Drahomíra mala v zamestnaní mesačný hrubý príjem okolo 1700 eur. Denný vymeriavací základ z poistenia zamestnanca bude 55,42 eura.

Ako SZČO platila poistné z vymeriavacieho základu okolo 500 eur a denný vymeriavací základ z poistenia SZČO bude 16,35 eura.

V súčte bude denný vymeriavací základ suma 71,77 eura – v roku 2020 však pre DVZ platí hranica 66,6083 eura.

Pani Drahomíra tak bude mať materské vypočítané zo sumy DVZ = 66,6083 eura. Bude dostávať (len) maximálnu materskú napriek tomu, že poistné v súčte platila zo sumy vyššej ako je dvojnásobok priemernej mzdy.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode