Materská 2020 - otec na materskej 2020

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2020

*

Od roku 2011 platí, že okrem matky dieťaťa môže ísť na materskú aj otec dieťaťa, pričom svoju materskú si môže čerpať podľa dohody s matkou dieťaťa, až kým dieťa nedosiahne vek tri roky. Pozor, platí to v zmysle, že potom ako si vyčerpá svoje materské matka, môže čerpať svoje materské aj otec. Teda nie je to „buď matka alebo otec“, ale „aj matka, aj otec“. Od roku 2019 môžu byť dokonca na materskej obaja rodičia súčasne - matka s novonarodeným dieťaťom, otec so starším, povedzme dvojročným dieťatom.

V článku nájdete princípy a pravidlá toho, ako to funguje. Článok je voľne dostupný pre všetkých návštevníkov webu www.relia.sk

Ak vám pomerne stručné a strohé informácie v článku nestačia, viac nájdete k knihe MATERSKÁ 2020. Kúpite ju v e-shope na tejto stránke, na mojich prednáškach (tam najvýhodnejšie) alebo vo všetkých kníhkupectvách. Garantujem vám, že urobíte najlepšiu investíciu vo svojom živote.

Videozáznam z prednášky (október 2019) nájdete o pár dní na youtube.

Ak sa chcete poradiť, zaregistrujte sa na tejto stránke a zvoľte si registráciu "Materská". Za poplatok 120 eur s DPH získate:

 • plný prístup k všetkým článkom s témou materská na webe www.relia.sk,
 • v cene registrácie dostanete knihu MATERSKÁ 2020,
 • budete mať možnosť položiť Jozefovi Mihálovi osobné otázky k téme materská, a to až do 31.2.2020

*

1. ČO JE MATERSKÉ

Materské je jedna zo štyroch dávok zo systému nemocenského poistenia (ďalšími dávkami sú nemocenské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka v tehotenstve a materstve). Materské vypláca Sociálna poisťovňa. Na materské nemá nárok každá matka, resp. otec „automaticky“ - musia splniť podmienky podľa zákona o sociálnom poistení. Musia byť poistení v Sociálnej poisťovni na nemocenské poistenie (prípadne po skončení poistenia byť v tzv. ochrannej lehote) a musia byť poistení dostatočne dlhý čas (a to najmenej 270 dní v období posledných dvoch rokov - v prípade matky pred pôrodom, v prípade otca pred nástupom na materské).

Pri tom istom dieťati môžu ísť na materské postupne matka i otec, pokiaľ obaja spĺňajú uvedené podmienky.

Materské sa nevypláca v jednotnej výške, ale závisí od predchádzajúceho príjmu, respektíve vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo poistné. Čím má otec pred nástupom na materské príjem vyšší, tým je vyššie aj materské. Od 1.5.2017 je materské dané ako 75% predchádzajúceho hrubého príjmu. Z materského sa neplatí ani daň, ani odvody.

Napríklad ak otec zarábal 600 eur brutto mesačne, materské je cca 450 eur mesačne. Ak zarábal 1000 eur mesačne, materské je cca 750 eur mesačne. Výška materského je obmedzená - v roku 2020 platí, že materské sa vypočíta najviac z brutto príjmu vo výške 2026 eur, čo je dvojnásobok priemernej mzdy zistenej za rok 2018 (tá bola 1013 eur). Najvyššie materské tak môže byť v roku 2020 vo výške 1548,70 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

*

2. NÁROK NA MATERSKÉ

Prvá podmienka: Matka/otec sú v deň nástupu na materské nemocensky poistení alebo sú v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia.

Ochranná lehota u matky je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia, pokiaľ k zániku nemocenského poistenia došlo v čase, kedy už bola tehotná.

V ostatných prípadoch, rovnako je to u otca, je ochranná lehota 7 kalendárnych dní po zániku nemocenského poistenia, ak by nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 kalendárnych dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.

*

Druhá podmienka: V období dvoch rokov dozadu bola/bol nemocensky poistená/ý najmenej 270 kalendárnych dní.

V prípade matky sa sleduje obdobie dvoch rokov dozadu ku dňu pôrodu dieťaťa. V prípade otca sa sleduje obdobie dvoch rokov dozadu ku dňu nástupu na materské (ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti otca).

Do toho sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale i doba iného, pred nástupom na materské už ukončeného nemocenského poistenia. Typicky sú to prípady dvoch zamestnaní nasledujúcich po sebe alebo kombinácia po sebe nalsedujúceho poistenia SZČO + poistenia v zamestnaní, dobrovoľného poistenia + poistenia v zamestnaní... 

*

Tretia podmienka, ktorá platí len pre otca: V Sociálnej poisťovni predloží prehlásenie, že sa s matkou dieťaťa dohodli na tom, že otec prevzal dieťa do starostlivosti.

Na tento účel má Sociálna poisťovňa pripravené tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať na pobočke. Od dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti začína otec poberať materské (ak spĺňa všetky podmienky).

Týmto dňom nemusí byť prvý deň kalendárneho mesiaca - to znamená, že deň, odkedy otec preberie dieťa do starostlivosti, si slobodne zvolí po dohode s matkou.

Čo znamená starostlivosť o dieťa

Zákon o sociálnom poistení hovorí o prevzatí dieťaťa do starostlivosti – ale nie o prevzatí do osobnej celodennej a riadnej starostlivosti. Problémom je, že pojem „prevzatie dieťaťa do starostlivosti“ nie je nijako v zákone vysvetlený.

Sociálna poisťovňa však približne od septembra 2018 skúma, či otec dieťaťa skutočne prevzal od matky starostlivosť o dieťa. Podľa názoru autora tento postup Sociálnej poisťovne nemá oporu v zákone a táto prekračuje svoje kompetencie. Žiaľ, otcovi nezostáva v prípade nepriznania materského a následného neúspešného odvolania nič iné, ako prípadne namietať nepriznanie materskej na súde podaním súdnej žaloby voči Sociálnej poisťovni.

Metodický pokyn, podľa ktorého postupuje Sociálna poisťovňa pri skúmaní, či otec prevzal od matky starostlivosť o dieťa, Sociálna poisťovňa odmieta zverejniť. Respektíve tvrdí, že žiaden interný predpis neexistuje a pobočky postupujú v každom jednotlivom prípade individuálne.

Na základe doterajších praktických skúseností sa dajú formulovať nasledovné závery a odporúčania.

1. Materská sa otcovi prizná, ak otec počas materskej nemá žiadne iné nemocenské poistenie zamestnanca, v ktorom by otec počas materskej pracoval. Ľudovo povedané, ak otec počas čerpania materskej nikde nepracuje.

2. Materská sa otcovi prizná, ak otec počas materskej podniká na základe živnosti, resp. všeobecne podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), a to bez ohľadu na to, či z tejto činnosti otec je alebo nie je povinne nemocensky poistený ako SZČO. Ľudovo povedané, otec môže počas materskej podnikať.

3. Materská sa otcovi prizná, ak otec počas materskej vykonáva činnosť ako spoločník, resp. konateľ s.r.o., v ktorej nepoberá príjem, z ktorého by bol nemocensky poistený. Znova ľudovo povedané, pokiaľ má otec s.r.o., v ktorej počas materskej pracuje, avšak nemá v nej pracovnú zmluvu, dohodu a nepoberá ani odmenu ako konateľ, spoločník, má materskú priznanú.

4. Otec bude mať problém s priznaním materskej, ak počas materskej má, respektíve bude mať iné nemocenské poistenie zamestnanca. Ľudovo povedané, ak počas materskej bude pracovať na inú pracovnú zmluvu, prípadne dohodu.

5. Materská sa otcovi neprizná, ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie (škôlku, jasle).

Dôvod: Podľa výkladu Sociálnej poisťovne tým, že dieťa navštevuje napr. škôlku, nedošlo k prevzatiu starostlivosti o dieťa otcom od matky, pretože otec sa nestará o dieťa celý deň - časť dňa je starostlivosť o dieťa zabezpečená pobytom dieťaťa v škôlke (upozorňujem, že toto je názor Sociálnej poisťovne, nie autora textu...).

6. Dobrovoľné nemocenské poistenie: Podľa praxe, ktorú uplatňuje Sociálna poisťovňa voči dobrovoľne poisteným otcom od marca 2019, ak je takýto otecko policajt, vojak, hasič, colník a pod., by počas čerpania materských z dobrovoľného poistenia nemal slúžiť - mal by v službe čerpať podľa príslušných zákonov rodičovskú dovolenku. Inak mu Sociálna poisťovňa materskú neprizná z údajného dôvodu, že neprevzal od matky starostlivosť o dieťa.

Pozrime sa bližšie na horeuvedený bod 4.

Pokiaľ otec na materskej získa novú pracovnú zmluvu, respektíve ju má už v deň, od ktorého preberá starostlivosť o dieťa a má mať priznanú materskú, Sociálna poisťovňa ho vyzve, aby v pobočke túto zmluvu predložil.

Informáciu o samotnej existencii inej zmluvy Sociálna poisťovňa má, pretože zamestnávateľ je podľa zákona povinný oznámiť uzavretie pracovnej zmluvy (respektíve začatie zamestnania) Sociálnej poisťovni.

Potom, keď otec predloží inú zmluvu v pobočke, Sociálna poisťovňa skúma, či podľa podmienok dohodnutých v zmluve má otec primeraný čas na starostlivosť o dieťa.

Napríklad materská sa obvykle neprizná, ak iná zmluva je dohodnutá na plný rozsah pracovného času. Sociálna poisťovňa to odôvodní tým, že ak otec pracuje na plný pracovný čas, reálne sa nedokáže súčasne starať o dieťa.

Naopak, materská sa obvykle prizná, ak je iná zmluva dohodnutá na kratší pracovný čas - najviac na polovičný pracovný čas (max. 4 hodiny denne), ale len ak otec vie preukázať to, ako je postarané o dieťa v dobe, kedy je otec v práci. V tom čase sa však o dieťa nesmie starať matka. Ak by otec argumentoval týmto spôsobom, Sociálna poisťovňa urobí záver, že otec starostlivosť o dieťa neprevzal, keďže časť dňa sa o dieťa naďalej stará matka. Takže, o dieťa by sa počas otcovej neprítomnosti mala prechodne a krátkodobo (dočasne) starať iná osoba, napríklad stará mama, teta a podobne.

Ani to však nemusí Sociálnej poisťovni stačiť. Vyžaduje totiž, aby otec prevzal čo najpresnejšie tú (takú) starostlivosť o dieťa, akú predtým zabezpečovala matka. Takže, ak má byť úspešný argument, že počas doby, kedy je otec v práci, sa o dieťa stará napr. stará mama, mal by otec preukázať, že takto to "fungovalo" aj v čase, kedy ešte starostlivosť o dieťa od matky neprebral.

Výhodou na strane otca je, ak je iná zmluva dohodnutá v plnom rozsahu pracovného času (respektíve aspoň z časti) na domácku prácu (§ 52 Zákonníka práce). V takom prípade vie otec ľahšie obhájiť, že popri práci z domu (kedy nemusí opustiť bydlisko) sa vie súčasne postarať o potreby dieťaťa, ktoré má stále a bezprostredne pri sebe. Pripomínam, že v prípade domáckej práce podľa § 52 Zákonníka práce si zamestnanec v zásade sám organizuje pracovný čas, vie si tak prispôsobiť pracovnú dobu (čas kedy pracuje) potrebám dieťaťa.

Ďalší faktor, ktorý Sociálna poisťovňa posudzuje, je výška príjmu dosahovaná na inú pracovnú zmluvu. Čím je tento príjem nižší, tým lepšie. Sociálna poisťovňa sa pritom odvoláva na formuláciu v zákone, podľa ktorej účelom dávok je náhrada ušlého príjmu. S tým nie je možné vecne súhlasiť, pretože v zákone je súčasne uvedené, že v prípade existencie viacerých poistení sa práva a povinnosti posudzujú osobitne z každého poistenia a každému je jasné, že v zamestnaní, z ktorého je materská priznaná, otec pracovať nemôže a príjem mať nemôže. Berte však na vedomie, že šanca na priznanie materského závisí aj od výšky príjmu v inom zamestnaní...

"Poľahčujúci" faktor, ktorý otcovi pomôže pri získaní materskej, je návrat matky do zamestnania. Pokiaľ matka počas otcovej materskej zostane doma, Sociálna poisťovňa môže tvrdiť, že otec starostlivosť o dieťa neprevzal - veď matka je doma. Ak však matka pracuje, otec má silnejší dôkaz, že sa o dieťa stará skutočne on.

Pokiaľ si otec dohodne druhú zmluvu u toho istého zamestnávateľa, podľa Zákonníka práce (§ 50) to je možné. Podmienkou však je, že druhá zmluva musí byť dohodnutá na iný druh práce. Praktická skúsenosť je, že v týchto prípadoch Sociálna poisťovňa iniciuje kontrolu u zamestnávateľa Inšpektorátom práce. Ten má kompetenciu skontrolovať, či podmienky dohodnuté v druhej pracovnej zmluve sú skutočne dodržiavané - napríklad rozsah pracovného času, dohodnutý druh práce, výška odmeny. Prax ukazuje, že v mnohých prípadoch kontrola dopadne zle pre zamestnávateľa. Preto odporúčam vyhnúť sa uzatvoreniu druhého pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa.

*

Čo ak dieťa začne počas otcovej materskej navštevovať škôlku?

Výklad Sociálnej poisťovne (ktorý v tejto veci uplatňuje približne od leta 2019) je taký, že pokiaľ dieťa navštevuje škôlku (jasle), otec sa o dieťa nestará, tak nemá nárok, respektíve stráca nárok na materské.

V priebehu roka 2019 tak začala Sociálna poisťovňa vyžadovať pri nástupe otca na materskú čestné vyhlásenie o tom, či dieťa nenavštevuje predškolské zariadenie. V prípade, že otec v prehlásení uvedie, že dieťa navštevuje predškolské zariadenie, s vysokou pravdepodobnosťou mu Sociálna poisťovňa materské neprizná.

V prípade, že dieťa začne navštevovať predškolské zariadenie až potom, čo otec začal poberať materské, je podľa výkladu Sociálnej poisťovne otcovou povinnosťou túto skutočnosť Sociálnej poisťovni čestne oznámiť - dôsledkom bude odobratie materského z dôvodu, že sa otec prestal starať o dieťa.

*

Štvrtá podmienka platná len pre otca: V Sociálnej poisťovni predloží potvrdenie z UPSVaR-u o tom, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok.

Toto potvrdenie si musia rodičia vybaviť na UPSVaR-e. Musia požiadať o pozastavenie vyplácania rodičovského príspevku, a to počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom začne otec poberať materské. O toto potvrdenie treba na UPSVaR-e požiadať včas, odporúčam mesiac vopred.

*

Poznámka: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

*

Osobitná podmienka pre matku/otca - SZČO alebo dobrovoľne poistenú osobu

Ak ide matka alebo otec na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Existencia dvoch a viac nemocenských poistení súčasne

Ak má matka/otec dve nemocenské poistenia súčasne – napríklad povinné poistenie zamestnanca v pracovnom pomere a súčasne povinné nemocenské poistenie SZČO (alebo súčasne nemocenské poistenie z dohody, či ďalšieho pracovného pomeru), nárok na materské sa posudzuje osobitne z každého poistenia.

*

3. VÝŠKA MATERSKÉHO

Materské je 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ) za jeden kalendárny deň.

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu (hrubého príjmu) v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Z rozhodujúceho obdobia sa pri tomto výpočte vylúčia dni, za ktoré sa podľa § 140 zákona o sociálnom poistení (ZSP) poistné neplatí, napríklad dni PN, OČR. Zjednodušene povedané, DVZ je vlastne priemerný hrubý príjem pripadajúci na jeden kalendárny deň rozhodujúceho obdobia.

V roku 2020 môže byť DVZ najviac 66,6083 eur. Výška materského priznaného v roku 2020 môže byť až 1548,70 eur.

*

Rozhodujúce obdobie - zamestnanec

V prípade zamestnanca je rozhodujúcim obdobím predchádzajúci rok, ak dané zamestnanie trvalo počas celého predchádzajúceho roka.

Ak dané zamestnanie začalo počas predchádzajúceho roka alebo počas aktuálneho roka, rozhodujúce obdobie je obdobie od začiatku zamestnania do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádzajúca mesiacu, v ktorom je nástup na materskú. 

*

Rozhodujúce obdobie - SZČO a dobrovoľné poistenie

Rozhodujúce obdobie je predchádzajúci rok, ak poistenie trvalo počas celého predchádzajúceho roka.

Ak poistenie začalo počas predchádzajúceho roka, rozhodujúce obdobie je obdobie od začiatku poistenia do konca predchádzajúceho roka.

Ak poistenie začalo počas aktuálneho roka, rozhodujúce obdobie je obdobie od začiatku poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom je nástup na materskú.

Ak poistenie začalo počas mesiaca, v ktorom je nástup na materskú, rozhodujúce obdobie je obdobie od začiatku poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom je nástup na materskú.

*

Zamestnanec a zmena zamestnania

V prípade zamestnanca a vzniku nového zamestnania sa materské vypočíta z vymeriavacieho základu dosiahnutého v novom zamestnaní, ak sa poistné v novom zamestnaní pred nástupom na materskú zaplatilo najmenej za 90 kalendárnych dní (do počtu 90 dní sa nepočítajú dni, za ktoré sa podľa § 140 ZSP poistné neplatí). Pritom si treba uvedomiť, že:

 • musí ísť o nového zamestnávateľa (inú firmu) - nie o novú pracovnú zmluvu u toho istého zamestnávateľa
 • pôvodné zamestnanie musí skončiť pred nástupom na materskú - ak ide o matku/otca, ktorá/ý je povinne poistená/ý ako SZČO, musí podnikanie pred nástupom na materskú ukončiť alebo pozastaviť

*

Existencia dvoch a viac nemocenských poistení súčasne

Ak má matka/otec dve a viac nemocenských poistení súčasne a zo všetkých poistení má nárok na materské, osobitne sa určí DVZ č. 1 z prvého poistenia, osobitne DVZ č. 2 z druhého poistenia atď.. Následne sa všetky DVZ spočítajú a materské je 75% z tohto súčtu. Aj tu ale platí, že súčet DVZ je v roku 2020 ohraničený sumou 66,6083 eur.

*

4. NÁSTUP NA MATERSKÚ A DOBA POBERANIA MATERSKÉHO

Matka

Matka nastupuje na materskú od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určí lekár. Môže sa rozhodnúť nastúpiť na materskú aj skôr, a to najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Ak matka porodí skôr než stihla nastúpiť na materskú, materské sa vypláca odo dňa pôrodu.

Nárok na materské matke zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, výnimkou sú situácie:

 • osamelá matka má nárok na materské po dobu 37 týždňov,
 • pri pôrode dvoch alebo viac detí je nárok na materské po dobu 43 týždňov.

Ak pôrod nastane skôr ako v očakávaný deň pôrodu určený lekárom, matka má nárok na materské po celú vyššie uvedenú dobu 34/37/43 týždňov.

Ak ale matka nastúpi na materskú neskôr ako od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na materské zanikne matke uplynutím 28 týždňov po dni pôrodu – ak je osamelá, tak uplynutím 31 týždňov, a ak porodila dve a viac detí, tak uplynutím 37 týždňov. Matka sa tak ukráti o časť doby poberania materského. 

Preto „nie je dobrý nápad“ nastúpiť na materskú neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

*

Otec

Ak matka nepoberá materské, otec môže nastúpiť na materskú najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Ak matka poberá materské, otec môže nastúpiť na materskú potom, čo si materské dočerpá matka. V praxi si potom otec zvolí ľubovoľný deň začatia čerpania materského (teda prevzatia dieťaťa do svojej starostlivosti), aký mu čo najlepšie vyhovuje. Môže to byť napríklad hneď po materskej matky alebo v čase, kedy má dieťa jeden rok, dva roky a podobne.

Otec nemusí začať čerpať materské od prvého dňa mesiaca, môže prevziať dieťa do starostlivosti povedzme od druhého dňa mesiaca (napríklad od 2.3.2020), čo je výhodnejšie z pohľadu čerpania rodičovského príspevku - v takomto prípade si po nástupe na materskú vyžiada od Sociálnej poisťovne potvrdenie, odkedy má materské priznané a matka požiada na UPSVaR-e o doplatenie rodičovského príspevku za mesiac, v ktorom otec začal poberať materské.

*

Nárok na materské má otec po dobu 28 týždňov od vzniku nároku na materské, výnimkou sú situácie:

 • osamelý otec má nárok na materské po dobu 31 týždňov,
 • pri starostlivosti otca o dve alebo viac detí je nárok na materské po dobu 37 týždňov.

Zároveň platí, že otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal nastúpiť na materskú najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

Pri dvojčatách je pre otca výhodnejšie neprevziať do starostlivosti obe dvojčatá súčasne - materské sa vypláca 37 týždňov, ale prevziať do starostlivosti postupne jedno a potom druhé dieťa - tak má nárok na materské 2 x 28 týždňov.

*

5. MOŽNOSTI PRÁCE POČAS MATERSKEJ

Respektíve: môže matka, resp. otec poberajúci materské súčasne pracovať, podnikať...?

*

Zamestnanec

Osoba, ktorá poberá materské z poistenia zamestnanca, nesmie mať z tohto zamestnania príjem za aktívnu prácu, nesmie v tomto zamestnaní pracovať.

Môže však dostať dodatočne vyplatenú odmenu za prácu vykonanú pred nástupom na materskú. Alebo môže mať vyplatený príjem nie za prácu, ale napríklad príspevok zo sociálneho fondu.

Zamestnanec však môže mať príjem z iného zamestnania, z ktorého materské nepoberá. Napríklad z novo uzatvoreného pracovného pomeru (aj u toho istého zamestnávateľa – pozor, podľa § 50 Zákonníka práce musí ísť o iný druh práce) alebo z dohody, môže si založiť živnosť a pod.

Praktická skúsenosť však hovorí, že Sociálna poisťovňa v spolupráci s Inšpektorátom práce vyšle kontrolu k zamestnávateľovi, ak zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorí v čase, kedy poberá materské druhý pracovný pomer. Preto uzatvoriť druhý pracovný pomer počas materskej u toho istého zamestnávateľa autor neodporúča a ak, tak len ak sa cítite 100% istí v argumentácii, že ide skutočne o iný druh práce. A ak u zamestnávateľa nie sú iné nedostatky, ktoré by mu prípadne mohla kontrola vytknúť a udeliť pokutu.

Rovnako praktická skúsenosť hovorí, že Sociálna poisťovňa nezvykne vyslať kontrolu k zamestnávateľovi, ak zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorí v čase, kedy poberá materské dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.

Pri dohode o vykonaní práce však podľa Zákonníka práce platí obmedzenie – na takúto dohodu možno v rámci jedného kalendárneho roka u toho istého zamestnávateľa odpracovať najviac 350 hodín. Do tohto počtu sa započítavajú všetky dohody o vykonaní práce uzatvorenej medzi tým istým zamestnancom a zamestnávateľom počas jedného kalendárneho roka.

Pri dohode o pracovnej činnosti je podľa Zákonníka práce obmedzenie – na takúto dohodu možno počas jedného týždňa odpracovať najviac 10 hodín.

Pre oba druhy dohôd platí podľa Zákonníka práce všeobecná zásada: zamestnávateľ by mal so zamestnancom dohodu uzatvárať len výnimočne. V prípade zamestnanca, ktorý má riadny pracovný pomer a je na materskej sa táto zásada neporušuje – výnimočnosť situácie spočíva práve v tom, že zamestnanec riadny pracovný pomer má, čerpá však v ňom rodičovskú dovolenku, stará sa o dieťa, poberá materské zo Sociálnej poisťovne a na dohodu pracuje v rámci svojich časových možností popri starostlivosti o dieťa. Toto by mala kontrola z Inšpekcie práce akceptovať.

Príklad

Pani Elena je od 1.7.2020 na materskej. Zamestnávateľ jej vo výplate za mesiac august 2020 poskytol príspevok pri príležitosti narodenia dieťaťa vo výške 100 eur. Tento príjem nesúvisí s prácou, preto Sociálna poisťovňa „nestopne“ materské.

Príklad

Pán Filip je zamestnanec a od 3.10.2020 je na materskej. Od 4.10.2020 si založí živnosť – je to v poriadku, materské bude mať vyplatené.

Oteckovia - zamestnanci pozor na "starostlivosť o dieťa"

Tak ako už píšem vyššie, zopakujme si, že Sociálna poisťovňa približne od septembra 2018 nepriznáva materské oteckom, ktorí počas materskej majú, resp. začnú pracovať na ďalšiu pracovnú zmluvu na plný úväzok. Materskú im nepriznáva s odôvodnením, že ak majú ďalšiu pracovnú zmluvu na plný úväzok, tak sa nemôžu starať o dieťa. Údajne tak od matky neprevzali starostlivosť o dieťa - čím nesplnili podmienku na priznanie materského pre otca.

Toto odôvodnenie SP je podľa autora nezákonné, pretože zákon o sociálnom poistení nepozná definíciu „starostlivosti o dieťa“ a napríklad podľa zákona o rodine alebo podľa zákona o rodičovskom príspevku, v ktorých definícia starostlivosti o dieťa uvedená je, je samozrejmé, že rodič starajúci sa o dieťa pracuje.

Ak nechcete mať problémy a súdiť sa so SP vo veci priznania materského, odporúčam:

 • mať druhú pracovnú zmluvu maximálne na polovičný úväzok (a tomu zodpovedajúcu nižšiu mzdu v takejto zmluve),
 • pokiaľ to je aspoň sčasti možné, mať túto druhú pracovnú zmluvu na formu domáckej práce podľa § 52 Zákonníka práce (domácky zamestnanec),
 • ešte menej „problematická“ je práca na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti,
 • ak nejde o závislú prácu, odporúčam pracovať na živnosť, respektíve obdobnou formou samostatného podnikania - napríklad na autorské zmluvy. Tu v praxi Sociálna poisťovňa bez problémov priznáva otcom materskú.

Pri druhej pracovnej zmluve, resp. pri dohode o pracovnej činnosti a pod. treba podľa praxe, ktorú uplatňuje Sociálna poisťovňa rešpektovať, že odmena, resp. mzda v pracovnej zmluve by mala byť adekvátna nižšiemu rozsahu pracovného času. Odporúčam potom prípadne doplatiť odmeny až po skončení materskej, resp. vyplatiť časť odmeny ešte na pôvodnú zmluvu, a to ešte pred začatím materskej a podobne.

V každom prípade si otec musí byť vedomý, že ak počas materskej chce, resp. bude pracovať na druhú pracovnú zmluvu alebo na dohodu, bude mať problém. Sociálna poisťovňa bude žiadať, aby otec druhú pracovnú zmluvu, resp. dohodu predložil v Sociálnej poisťovni na posúdenie a bude musieť preukazovať, ako sa stará o dieťa v čase, kedy pracuje. Ak to nebude schopný hodnoverne vysvetliť - a pozor, argument, že počas jeho neprítomnosti sa o dieťa postará matka je úplne v jeho neprospech, toto nesmiete použiť - Sociálna poisťovňa mu materskú neprizná (ak má druhý pracovný pomer, resp. dohodu už v deň prebratia dieťaťa do starostlivosti) alebo mu ju pozastaví (ak má druhý pracovný pomer, resp. dohodu uzatvorenú neskôr - až potom, ako začal materskú poberať).

*

SZČO

Osoba, ktorá poberá materské z poistenia SZČO, môže ďalej aktívne podnikať a mať príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Výhodou je, že v čase, kedy poberá materské ako SZČO, neplatí ako SZČO poistné do Sociálnej poisťovne. Pri platení poistného z činnosti SZČO do zdravotnej poisťovne sa jej netýka ustanovenie o povinnom minimálnom vymeriavacom základe, čo je pre mnohých SZČO ďalšou menšou či väčšou výhodou.

*

Dobrovoľné nemocenské poistenie

Osoba, ktorá poberá materské z dobrovoľného poistenia, môže bez problémov počas materského pracovať ako zamestnanec, resp. podnikať ako SZČO.

Pozor! Podľa praxe, ktorú uplatňuje Sociálna poisťovňa voči dobrovoľne poisteným otcom od marca 2019, takýto otecko - pokiaľ je policajt, vojak, hasič, colník a pod., by počas čerpania materského z dobrovoľného poistenia nemal slúžiť. Mal by v službe čerpať podľa príslušných zákonov rodičovskú dovolenku. Inak mu Sociálna poisťovňa materské neprizná z údajného dôvodu, že neprevzal od matky starostlivosť o dieťa.

*

6. PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA MATKY V ČASE, KEDY OTEC POBERÁ MATERSKÉ

Súčasné poberanie materského a rodičovského príspevku

Je vylúčené, aby súčasne otec poberal materské a matka poberala rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa. Ak napríklad otec nastúpi na materskú od 1.9.2020, matka musí požiadať na UPSVaR-e o zastavenie vyplácania rodičovského príspevku, a to počnúc mesiacom september 2020. Ak potom otcovi skončí materské 14.3.2021 a dieťa ešte nemá tri roky, matka môže požiadať na UPSVaR-e o obnovenie výplaty rodičovského príspevku, a to prvýkrát od mesiaca marec 2021. To platí aj v prípade, že máte v rodine viac detí vo veku do troch (prípadne šiestich) rokov.

*

Zdravotné poistenie otca a matky

Počas doby, kedy otec poberá materské, štát platí poistné na zdravotné poistenie za otca v súlade s § 11 ods. 7 písm. m) bod. 1 ZZP, teda preto, lebo otec poberá materské.

Pokiaľ matka počas otcovej materskej zostane doma a v rodine majú len jedno dieťa vo veku do 6 rokov (na ktoré otec poberá materské), štát za matku od 30.12.2018 neplatí poistné na zdravotné poistenie. Matka má v takom prípade tieto možnosti:

 • vráti sa do zamestnania, resp. nájde si iné zamestnanie - napríklad na dohodu, z ktorého bude zdravotne poistená
 • po dohode so súčasným zamestnávateľom ukončí doterajší pracovný pomer a prihlási sa na UPSVaR-e do evidencie nezamestnaných. Tým pádom za ňu bude štát platiť zdravotné poistenie a ona sama môže zároveň požiadať o dávku v nezamestnanosti (v zásade na dávku bude mať nárok, vo výške 50% predošlej hrubej mzdy)
 • bude si platiť zdravotné poistenie sama ako dobrovoľne nezamestnaná (samoplatiteľ) - počas roka 2019 ide o sumu 66,78 eura mesačne. Za dva dni ešte v roku 2018 a to od 30.12.2018 do 31.12.2018 je to suma 4,11 eura. V roku 2020 je to suma 70,91 eura mesačne za celý kalendárny mesiac, pri platbe za časť mesiaca je výpočet vymeriavacieho základu 506,50 eur/počet dní v mesiaci, ďalej x počet dní, za ktoré sa platí poistné, výsledok sa zaokrúhli na cent nadol. Následne sa vypočíta preddavok ako 14% z vymeriavacieho základu a výsledok sa zaokrúhli na centy nadol.

Pokiaľ majú v rodine ďalšie dieťa vo veku do 6 rokov, ktoré nechodí do škôlky, respektíve chodí do škôlky len na pol dňa, tak za matku naďalej štát platí poistné na zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. j) ZZP ako za fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, pretože z pohľadu zákona o zdravotnom poistení sa stará o toto druhé dieťa.

*

Dôchodkové poistenie otca a matky

Podľa § 128 ods. 5 ZSP štát platí dôchodkové poistenie za otca zamestnanca alebo SZČO v čase, kedy sa mu vypláca materské.

Za matku, ktorá zostane doma v tomto čase, štát neplatí dôchodkové poistenie, pretože podľa dohody rodičov starostlivosť o dieťa prevzal otec. Na matku sa tak nevzťahuje ustanovenie § 15 ods. 1 písm. c) ZSP - a za matku počas otcovej materskej štát neplatí dôchodkové poistenie.

Ak však majú v rodine ďalšie dieťa vo veku do 6 rokov a matka zostane doma, štát za ňu bude platiť dôchodkové poistenie z dôvodu, že sa stará o toto druhé dieťa. Pozor, nárok na status poistenca štátu si matka v takom prípade musí sama uplatniť v Sociálnej poisťovni.

Treba dodať, že dôchodkové poistenie povinné nie je. Ak v Sociálnej poisťovni počas otcovej materskej odmietnu uznať matku ako poistenca štátu na dôchodkové poistenie, nemusí si platiť sama dobrovoľné dôchodkové poistenie.

*

7. ZÁKONNÍK PRÁCE – MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

Podľa Zákonníka práce má otec nárok na rodičovskú dovolenku, pokiaľ má dieťa vo veku do 3 rokov. A to bez ohľadu na to, či pri tom istom dieťati je doma aj matka (teda bez ohľadu na to, či aj matka čerpá rodičovskú dovolenku u svojho zamestnávateľa).

*

Rodičovská dovolenka podľa Zákonníka práce

Podľa § 166 ods. 2 ZP, zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke a otcovi na základe ich žiadosti rodičovskú dovolenku, a to až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke a otcovi rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada. Spravidla však najmenej na jeden mesiac.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka a otec písomne oznamujú zamestnávateľovi deň nástupu na rodičovskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred. Rovnako najmenej jeden mesiac vopred oznamujú predpokladaný deň prerušenia, skončenia alebo zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia rodičovskej dovolenky.

Z pohľadu Zákonníka práce to znamená, že pokiaľ sa otec dieťaťa rozhodne čerpať materské (podľa zákona o sociálnom poistení) povedzme pri dvojročnom dieťati, svojho zamestnávateľa žiada o poskytnutie rodičovskej dovolenky.

Zároveň to znamená, že obaja rodičia môžu byť súčasne na rodičovskej dovolenke – Zákonník práce to nevylučuje. Otec má právo požiadať svojho zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, pokiaľ má dieťa vo veku do troch (šiestich) rokov. Matka má právo zostať na rodičovskej dovolenke aj vtedy, ak je súčasne na rodičovskej dovolenke otec. Pri nástupe otca na svoju rodičovskú dovolenku sa matka nemusí - ak sama nechce - vrátiť do zamestnania.

Treba dodať, že pokiaľ je otec na rodičovskej dovolenke, za dobu rodičovskej dovolenky sa mu môže krátiť nárok na riadnu dovolenku. Za prvých 100 zameškaných pracovných dní počas jedného kalendárneho roka mu môže zamestnávateľ krátiť nárok na riadnu dovolenku tohto roka o jednu dvanástinu. Za každých ďalších celých 21 zameškaných pracovných dní počas jedného kalendárneho roka môže zamestnávateľ krátiť nárok na riadnu dovolenku o ďalšiu dvanástinu.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.