Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 6. MOŽNOSTI PRÁCE POČAS MATERSKEJ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Respektíve: môže matka, resp. otec poberajúci materské, súčasne pracovať, podnikať...?

*

Zamestnanec

Osoba, ktorá poberá materské z poistenia zamestnanca, nesmie mať z tohto zamestnania príjem za aktívnu prácu, nesmie v tomto zamestnaní pracovať.

Môže však dostať dodatočne vyplatenú odmenu za prácu vykonanú pred nástupom na materskú. Alebo môže mať vyplatený príjem nie za prácu ale napríklad príspevok zo sociálneho fondu.

Zamestnanec však môže mať príjem z iného zamestnania, z ktorého materské nepoberá. Napríklad z novo uzatvoreného pracovného pomeru (aj u toho istého zamestnávateľa – pozor, podľa § 50 Zákonníka práce musí ísť o iný druh práce) alebo z dohody, môže si založiť živnosť a pod.

Praktická skúsenosť však hovorí, že Sociálna poisťovňa v spolupráci s Inšpektorátom práce vyšle kontrolu k zamestnávateľovi, ak zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorí v čase kedy poberá materské druhý pracovný pomer. Preto uzatvoriť druhý pracovný pomer počas materskej u toho istého otca autor neodporúča a ak, tak len ak sa cítite 100% istí v argumentácii, že ide skutočne o iný druh práce – a ak u zamestnávateľa nie sú iné nedostatky, ktoré by mu prípadne mohla kontrola vytknúť a udeliť pokutu.

Rovnako praktická skúsenosť hovorí, že Sociálna poisťovňa nezvykne vyslať kontrolu k zamestnávateľovi, ak zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorí v čase kedy poberá materské dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.

Pri dohode o vykonaní práce však podľa Zákonníka práce platí obmedzenie – na takúto dohodu možno v rámci jedného kalendárneho roka u toho istého zamestnávateľa odpracovať najviac 350 hodín. Do tohto počtu sa započítavajú všetky dohody o vykonaní práce uzatvoreného medzi tým istým zamestnancom a zamestnávateľom počas jedného kalendárneho roka.

Pri dohode o pracovnej činnosti je podľa Zákonníka práce obmedzenie – na takúto dohodu možno počas jedného týždňa odpracovať najviac 10 hodín.

Pre oba druhy dohôd platí podľa Zákonníka práce všeobecná zásada: zamestnávateľ by mal so zamestnancom dohodu uzatvárať len výnimočne. V prípade zamestnanca, ktorý má riadny pracovný pomer a je na materskej sa táto zásada neporušuje – výnimočnosť situácie spočíva práve v tom, že zamestnanec riadny pracovný pomer má, čerpá však v ňom rodičovskú dovolenku, stará sa o dieťa, poberá materské zo Sociálnej poisťovne a na dohodu pracuje v rámci svojich časových možností popri starostlivosti o dieťa. Toto by mala kontrola z Inšpekcie práce akceptovať.

Príklad

Pani Elena je od 1.7.2020 na materskej. Zamestnávateľ jej vo výplate za mesiac august 2020 poskytol príspevok pri príležitosti narodenia dieťaťa vo výške 100 eur. Tento príjem nesúvisí s prácou a preto Sociálna poisťovňa „nestopne“ materské.

Príklad

Pán Leonard je zamestnanec a od 3.10.2020 do 15.4.2021 je na materskej. So zamestnávateľom sa od 1.10.2020, teda ešte dva dni pred nástupom na materské, dohodol na dohode o vykonaní práce. Je to v poriadku, je to nový pracovnoprávny vzťah z ktorého o materské žiadať nebude a materské z nemocenského poistenia v pracovnom pomere bude mať vyplatené.

Na uvedenú dohodu o vykonaní práce môže pán Leonard v roku 2020 odpracovať u zamestnávateľa spolu najviac 350 hodín – pokiaľ bude dohoda o vykonaní práce pokračovať aj v roku 2021, tak v roku 2021 môže na túto dohodu odpracovať ďalších 350 hodín.

Príklad

Pán Filip je zamestnanec a od 3.10.2020 je na materskej. Od 4.10.2020 si založí živnosť – je to v poriadku, materské bude mať vyplatené.

Príklad

Pán Tichomír je zamestnanec v pracovnom pomere v spoločnosti ABC. Od 1.1.2020 ide na materské a v zamestnaní požiada o rodičovskú dovolenku. Na rodičovskej dovolenke bude do konca júla 2020 (materské bude poberať do 15.7.2020, na rodičovskej dovolenke môže podľa Zákonníka práce zostať dlhšie, až pokiaľ dieťa nemá 3 roky).

Počas rodičovskej dovolenky v spoločnosti ABC pán Tichomír uzatvorí pracovnú zmluvu na dobu určitú od 1.1.2020 do 31.7.2020 v spoločnosti XYZ, teda u iného zamestnávateľa.

Je to v poriadku.

*

Oteckovia zamestnanci pozor na "starostlivosť o dieťa"

Sociálna poisťovňa približne od septembra 2018 nepriznáva materské oteckom, ktorí počas materskej majú, resp. začnú pracovať na ďalšiu pracovnú zmluvu na plný úväzok. Materskú im nepriznáva s odôvodnením, že ak majú ďalšiu pracovnú zmluvu na plný úväzok, tak sa nemôžu starať o dieťa a údajne tak od matky neprevzali starostlivosť o dieťa - čím nesplnili podmienku na priznanie materského pre otca.

Toto odôvodnenie SP je podľa autora nezákonné, pretože zákon o sociálnom poistení nepozná definíciu „starostlivosti o dieťa“ – a napríklad podľa zákona o rodine alebo podľa zákona o rodičovskom príspevku - v ktorých definícia starostlivosti o dieťa uvedená je - je samozrejmé, že rodič starajúci sa o dieťa pracuje.

Ak nechcete mať problémy a súdiť sa so SP vo veci priznania materskej, odporúčam:

  • mať druhú pracovnú zmluvu maximálne na polovičný úväzok (a tomu zodpovedajúcu nižšiu mzdu v takejto zmluve),
  • pokiaľ to je aspoň sčasti možné, mať túto druhú pracovnú zmluvu na formu domáckej práce podľa § 52 Zákonníka práce (domácky zamestnanec),
  • ešte menej „problematická“ je práca na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti,
  • ak nejde o závislú prácu, odporúčam pracovať na živnosť, respektíve obdobnou formou samostatného podnikania - napríklad na autorské zmluvy, tu v praxi Sociálna poisťovňa bez problémov priznáva otcom materskú.

Pri druhej pracovnej zmluve resp. pri dohode o pracovnej činnosti a pod. treba podľa praxe ktorú uplatňuje Sociálna poisťovňa rešpektovať, že odmena, resp. mzda v pracovnej zmluve by mala byť adekvátna nižšiemu rozsahu pracovného času. Odporúčam potom prípadne doplatiť odmeny až po skončení materskej, resp. vyplatiť časť odmeny ešte na pôvodnú zmluvu a to ešte pred začatím materskej a podobne.

V každom prípade si otec musí byť vedomý, že ak počas materskej chce, resp. bude pracovať na druhú pracovnú zmluvu alebo na dohodu, bude mať problém. Sociálna poisťovňa bude žiadať, aby otec druhú pracovnú zmluvu, resp. dohodu, predložil v Sociálnej poisťovni na posúdenie a bude musieť preukazovať, ako sa stará o dieťa v čase, kedy pracuje. Ak to nebude schopný hodnoverne vysvetliť - a pozor, argument, že počas jeho neprítomnosti sa o dieťa postará matka je úplne v jeho neprospech, toto nesmiete použiť - Sociálna poisťovňa mu materskú neprizná (ak má druhý pracovný pomer resp. dohodu už v deň prebratia dieťaťa do starostlivosti) - alebo mu ju pozastaví (ak má druhý pracovný pomer, resp. dohodu uzatvorenú neskôr - až potom, ako začal materskú poberať).

*

SZČO

Osoba, ktorá poberá materské z poistenia SZČO, môže ďalej aktívne podnikať a mať príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Výhodou je, že v čase kedy poberá materské ako SZČO neplatí ako SZČO poistné do Sociálnej poisťovne. Pri platení poistného z činnosti SZČO do zdravotnej poisťovne sa jej netýka ustanovenie o povinnom minimálnom vymeriavacom základe, čo je pre mnohých SZČO ďalšou menšou či väčšou výhodou.

*

Dobrovoľné nemocenské poistenie

Osoba, ktorá poberá materské z dobrovoľného poistenia, môže bez problémov počas materského pracovať ako zamestnanec resp. podnikať ako SZČO.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode