Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.1 MATKA A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Zopakujme si. Na získanie materského treba v každom prípade splniť tieto dve podmienky:

 1. Byť v deň nástupu na materské nemocensky poistená(ý) alebo v ochrannej lehote,
 1. Získať najmenej 270 dní nemocenského poistenia za posledné dva roky, v prípade matky dva roky pred skutočným dňom pôrodu, v prípade otca dva roky pred nástupom na materskú.

Keďže v tejto časti sa budeme venovať dobrovoľnému nemocenskému poisteniu, zopakujme si aj ďalšie pravidlá.

*

Kto môže byť dobrovoľne poistený

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a ďalej platí, že:

 • nie je povinne nemocensky poistená (teda buď nie je vôbec povinne poistená podľa zákona o sociálnom poistení alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie podľa § 26 ZSP),
 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok,
 • nemá priznaný starobný dôchodok,
 • nemá priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

*

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba však môže byť fyzická osoba len ak je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.

Poznámka: dobrovoľne nemocensky (a dôchodkovo) poistená v Sociálnej poisťovni môže byť policajtka/policajt alebo profesionálna vojačka/vojak, ktorí sú súčasne nemocensky zabezpečení podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (pozrite ďalej).

Pozor, dobrovoľné nemocenské poistenie automaticky končí vznikom povinného nemocenského poistenia (zamestnanie, SZČO) a ďalej v prípade, ak dobrovoľne poistená osoba dva mesiace po sebe nezaplatí poistné.

*

Vymeriavací základ a sadzba poistného

Dobrovoľne poistená osoba platí poistné spolu (na dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné dôchodkové poistenie) 33,15% zo zvoleného vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ si dobrovoľne nemocensky poistená osoba volí sama avšak musí to byť najmenej vo výške minimálneho základu.

V roku 2019 bol minimálny základ 477 eur a poistné 158,11 eura mesačne.

V roku 2020 je minimálny základ 506,50 eur a poistné 167,89 eura mesačne.

Pri snahe o čo najvyššie materské je kvôli obmedzeniu materského na maximálnu výšku odporúčaný maximálny základ vo výške 1908 - 1920 eur pri plánovanom nástupe na materské v roku 2019 a vo výške 2026 – 2030 eur pri plánovanom nástupe na materské v roku 2020.

Pozor! Na to, aby sa materské vypočítalo zo základu, z ktorého sa dobrovoľné poistenie platí, musí dobrovoľné poistenie, z ktorého sa nastupuje na materské, trvať najmenej 26 týždňov (182 dní) – ak by trvalo kratšie obdobie, materské sa vypočíta len z minimálneho základu. A pozor, zákon hovorí „trvať“ a nie „platiť“ čo je veľký rozdiel, pozrite o odsek ďalej.

Určený vymeriavací základ pri dobrovoľnom poistení je možné zmeniť najskôr po 6 mesiacoch. Nahlásený nový vymeriavací základ platí od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

V čase, kedy dobrovoľne nemocensky poistená osoba čerpá materské a dobrovoľné poistenie si nezruší, sa poistné na dobrovoľné poistenie neplatí. Preto po nástupe na materské odporúčam dobrovoľné poistenie nerušiť, ponechať si ho (aj tak sa počas materskej poistné neplatí) a až pri skončení materskej sa rozhodnúť, či dobrovoľné poistenie zrušíte alebo si ho ponecháte aj po materskej a potom už aj budete platiť. Veľmi výhodné môže byť dobrovoľné nemocenské poistenie pre otcov ktorí si vzhľadom na vek detí (dve, tri deti tesne po sebe) takto môžu elegantne čerpať vysoké materské na viac detí po sebe z jedného dobrovoľného nemocenského poistenia.

Podobne poistné na dobrovoľné poistenie sa neplatí v čase, kedy je poistená osoba práceneschopná alebo ošetruje člena rodiny.

*

Matka

Najmä splnenie podmienky mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia za posledné dva roky pred skutočným dňom pôrodu nie je pre ženy jednoduché. Pokiaľ budúca matka pred otehotnením nebola poistená a nemocenské poistenie jej vznikne až v čase tehotenstva, zákony prírody jej nedovolia takto na poslednú chvíľu získať požadovaných 270 dní nemocenského poistenia a materskú nezískajú.

Preto by žena, ktorá uvažuje o otehotnení a poistená nie je ani predtým nebola, mala najskôr získať aspoň aký taký počet dní nemocenského poistenia pred otehotnením. Či už povedzme prácou na niekoľko mesiacov trvajúcu dohodu s nemocenským poistením alebo dobrovoľným nemocenským poistením. A zamerajme sa na dobrovoľné nemocenské poistenie.

Príklad

Pani Diana je študentka, nie je nemocensky poistená ani nikdy nebola. V auguste 2020 zistí, že je tehotná, lekár určí deň otehotnenia na 10.7.2020. Ak by sa aj pani Diana okamžite po potvrdení tehotenstva prihlásila v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské poistenie – alebo sa povedzme zamestnala a tak bola povinne nemocensky poistená ako zamestnanec, do dňa pôrodu určite požadovaných 270 dní nemocenského poistenia nezískana materské nárok mať nebude. Bude poberať rodičovský príspevok a to v nižšej sume 270 eur mesačne. 

*

Matka a dobrovoľné nemocenské poistenie

Najjednoduchší ale nie práve najlacnejší spôsob, ako získať materské pre nepoistenú budúcu mamičku je dobrovoľné nemocenské poistenie. Pripomeňme, že dobrovoľné nemocenské poistenie nemôže mať uzatvorené osoba, ktorá má povinné nemocenské poistenie zamestnanca alebo SZČO.

Príklad

Pani Patrícia nie je nemocensky poistená ani predtým nebola. Tehotná ešte nie je ale chcela by v blízkej budúcnosti otehotnieť. Aby mala nárok na materské a po materskej na vyšší rodičovský príspevok, od 1.8.2019 sa prihlásila v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské poistenie – súčasne sa musela prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Nechcela platiť vysoké poistné, zvolila si vymeriavací základ v najnižšej možnej sume a to 477 eur (v roku 2019 je najnižší možný vymeriavací základ suma 506,50 eur).

Platila dobrovoľné poistné (sadzba 33,15% zo zvoleného základu) vo výške 158,11 eura mesačne. Od januára 2020 to je 167,89 eura mesačne.

Príde fáza „snaženia“ a v októbri 2019 pani Patrícia zistila, že je tehotná.

Lekár určil deň otehotnenia na 3.9.2019deň pôrodu na 2.6.2020.

Deň nástupu na materské bude 6 alebo 8 týždňov pred pôrodom, teda od 7.4.2020 alebo od 21.4.2020.

Pani Patrícia sa rozhodne nastúpiť na materskú čo najskôr ako sa dá, teda od 7.4.2020. Materské bude poberať do 30.11.2020.

Materské bude mať priznané, pretože za posledné dva roky pred pôrodom (pozor, nie pred nástupom na materské ale pred pôrodom – počítajú sa aj dni, kedy už je na materskej ale dieťa sa ešte nenarodilo) získa z dobrovoľného poistenia s rezervou viac ako 270 dní.

Spočítajme, koľko celkovo zaplatí pani Patrícia na dobrovoľnom poistení:

Od 1.8.2019 do 31.12.2019 = 5 x 158,11 = 790,55 eura

Od 1.1.2020 do 6.4.2020 = 3 x 167,89  + 33,57 = 537,24 eura

Spolu na dobrovoľnom poistení zaplatí 1327,79 eura

Poznámka: dobrovoľné poistné za časť mesiaca apríl 2020 sa platí v alikvotnej výške.

A spočítajme, koľko dostane pani Patrícia na materskej.

Pretože dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo viac ako 26 týždňov, rozhodujúce obdobie je dané ako obdobie od vzniku dobrovoľného poistenia do konca predchádzajúceho roka. Teda obdobie od 1.8.2019 do 31.12.2019.

Denný vymeriavací základ = 5 x 477 deleno 153 dní = 15,5883 eura

Materské za 34 týždňov, čo je 238 dní = 238 x 75% z 15,5883 = 2783 eur

Porovnajme zaplatené poistné s vyplateným materským:

1327,79 eur vs. 2783 eur.

Na vyplatenej materskej dostane o 1455 eur viac ako bude zaplatené poistné.

Ak by pani Patrícia nemala nárok na materské, odo dňa narodenia dieťaťa by mala nárok na rodičovský príspevok. A to v nižšej sume 270 eur. Ak sa dieťa narodí v júni 2020 a pani Patrícia by nemala nárok na materské, dostala by za 37 mesiacov (až do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, teda do júna 2023 vrátane) na rodičovskom príspevku sumu 37 x 270 = 9990 eur.

Avšak tým, že pani Patrícia materské bude čerpať (do 30.11.2020), bude mať nárok na rodičovský príspevok vo vyššej sume 370 eur, pozor, až od mesiaca december 2020. Do júna 2023 tak dostane za 31 mesiacov na vyššom rodičovskom príspevku sumu 31 x 370 = 11470 eur.

Tým, že pani Patrícia bude na materskej, zároveň získa na rodičovskom príspevku o 1480 eur viac (11470 - 9990).

Celkovo tak vďaka rozhodnutiu prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské poistenie získa pani Patrícia na materskej a na vyššom rodičovskom príspevku sumu 2935 eur.

*

Existuje však spôsob ako využiť dobrovoľné nemocenské poistenie ešte rozumnejšie. Po prvé, správnou stratégiou prihlasovania sa a odhlasovania na dobrovoľné nemocenské poistenie. Po druhé, voľbou vysokého vymeriavacieho základu pri dobrovoľnom poistení v čase po otehotnení. Pozorne si preštudujte nasledujúci vzorový príklad.

Príklad

Pani Amália je študentka, tehotná ešte nie je. Dňa 1.9.2019 sa v Sociálnej poisťovni prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie – súčasne sa musí prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie. Aby neplatila zbytočne vysoké poistné, zvolila si vymeriavací základ v najnižšej možnej sume a to 477 eur (v roku 2020 je najnižší možný vymeriavací základ 506,50 eur).

Platila dobrovoľné poistné (33,15%) vo výške 158,11 eura mesačne.

Dobrovoľne poistená bola do 27.11.2019 vrátane - aby získala presne 88 dní nemocenského poistenia (ďalej uvidíte prečo). Teda presne 27.11.2019 sa v Sociálnej poisťovni z dobrovoľného nemocenského a dôchodkového poistenia odhlási a dobrovoľné poistenie prestane platiť.

Začiatkom marca 2020 pani Amália zistí, že je tehotná. Lekár určí deň otehotnenia na 1.2.2020deň pôrodu na 30.10.2020.

Deň nástupu na materské má podľa zákona 6 alebo 8 týždňov pred pôrodom, teda od 4.9.2020 alebo od 18.9.2020.

Ak si pani Amália zvolí deň nástupu na materské 4.9.2020, materské jej skončí po 34 týždňoch presne dňa 28.4.2021 – a tak po prvýkrát získa rodičovský príspevok už za apríl 2021.

Pani Amália sa preto zariadi tak, aby na materské nárok mala, aby bolo materské čo najvyššie a aby na materské nastupovala k 4.9.2020.

A teraz pozor:

 • pani Amália môže nastúpiť na materské ak bude poistená a ak získa spolu 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom, pri predpoklade pôrodu 30.10.2020 teda v období od 30.10.2018 do 29.10.2020,
 • pani Amália má v tomto období zatiaľ 88 dní nemocenského poistenia (viď vyššie – tieto dni získala z prvého dobrovoľného poistenia),
 • chýba jej ešte 182 dní nemocenského poistenia,
 • a tie získa tak, že sa v správnom čase (pozrite ďalej) znova prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie – tak aby získala chýbajúcich 182 dní nemocenského poistenia.

Pani Amália má samozrejme záujem nielen na tom, aby materské získala – ale aby materské bolo čo najvyššie. V roku 2020 môže byť najvyššie materské získané z vymeriavacieho základu 2026 eur.

Preto sa pani Amália prihlási na dobrovoľné nemocenské (a dôchodkové) poistenie s vymeriavacím základom 2026 eur. Z toho základu je poistné 671,61 eura mesačne.

Pozor, na to aby sa je materské vypočítalo z tohto vysokého vymeriavacieho základu, sa musí aktuálne dobrovoľné poistenie platiť najmenej 26 týždňov = 182 dní!

Pani Amália chce na materské nastúpiť 4.9.2020. Odpočítajme si 26 týždňov a zistíme, že tým pádom by sa na dobrovoľné nemocenské poistenie mala prihlásiť 6.3.2020.

Môže sa stať, že to pani Amália k 6.3.2020 nestihne. Pripomeňme si, že na materskú môže nastupovať od 4.9.2020 alebo od 18.9.2020. Znamená to, že na dobrovoľné nemocenské poistenie sa môže prihlásiť najneskôr do 20.3.2020 (aby bola dobrovoľne nemocensky poistená najmenej 26 týždňov pri nástupe na materskú od 18.9.2020).

Ak sa na dobrovoľné nemocenské poistenie prihlási až 20.3.2020 a na materské bude nastupovať po 26 týždňoch, teda 18.9.2020, všetko sa stihne, rozdiel bude v tom, že rodičovský príspevok prvýkrát dostane nie za apríl 2021 ale až za máj 2021. To nie je veľká škoda (370 eur...).

Takže pani Amálií na získanie materského a to vysokého materského fakticky postačí prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské poistenie najneskôr 20.3.2020 (inak povedané, na konci 7.-ho týždňa tehotenstva).

Pozor, pri úvahe, kedy sa prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie treba zvážiť riziko predčasného pôrodu. Ak by sa pani Amálii dieťa narodilo predčasne, povedzme už 30.9.2020, nárok na materskú a jeho výška by sa posudzovali ku dňu narodeniu dieťaťa. Pani Amália by tak nemusela dosiahnuť požadovaných 270 dní nemocenského poistenia respektíve by nesplnila podmienku trvania nového dobrovoľného poistenia najmenej 26 týždňov pred nástupom na materské.

Spočítajme, koľko celkovo pri tomto scenári zaplatí pani Amália na dobrovoľnom poistení:

Prvé dobrovoľné poistenie od 1.9.2019 do 27.11.2019 = 2 x 158,11 + 142,29 = 458,51 eura

Druhé dobrovoľné poistenie od 6.3.2020 do 3.9.2020 = 563,28 + 5 x 671,61 + 67,16 = 3988,49 eura

Spolu na dobrovoľnom poistení zaplatí 4447 eur.

Poznámka: dobrovoľné poistné za časť mesiaca sa platí v alikvotnej výške.

*


Spočítajme, koľko dostane pani Amália na materskej.

Rozhodujúce obdobie je obdobie od začiatku druhého dobrovoľného poistenia do konca mesiaca, predchádzajúceho mesiac v ktorom nastupuje na materskú. Rozhodujúce obdobie je teda obdobie od 6.3.2020 do 31.8.2020. Denný vymeriavací základ sa určí tak, že súčet vymeriavacích základov v rozhodujúcom období sa vydelí počtom kalendárnych dní v rozhodujúcom období.

Denný vymeriavací základ = 1699,10 + 5 x 2026 deleno 179 dní = 66,0844 eura.

Poznámka: max. možný DVZ je v roku 2020 vo výške 66,6083 eura.

Poznámka: vymeriavací základ za časť mesiaca sa určí v alikvotnej výške.

Materské za 34 týždňov, čo je 238 dní = 238 x 75% z 66,0844 = 11796 eur

Porovnajme zaplatené poistné s vyplateným materským:

4447 eur vs. 11796 eur.

Na vyplatenej materskej dostane o 7349 eur viac ako bude zaplatené poistné.

Pani Amália naviac bude po skončení materskej dostávať vyšší rodičovský príspevok (pozrite vyššie príklad pani Patrícia), čo je ďalších 1480 eur.

Pani Amália tak celkovo vylepší rodinný rozpočet o 8829 eur.

*

Na predchádzajúcom príklade vidíme, že pri správnej taktike sa dobrovoľné nemocenské poistenie skutočne oplatí. Napriek tomu, že sa musí platiť aj dobrovoľné dôchodkové poistenie čo dostáva sadzbu dobrovoľného poistenia až na 33,15% zo zvoleného vymeriavacieho základu, je príjem rodiny zo získanej materskej a vyššieho rodičovského príspevku vyše 8800 eur.

*

Počas poberania nemocenského sa dobrovoľné poistenie neplatí

Pri úvahe, ako si dobrovoľným poistením zabezpečiť čo najvyššiu materskú a zaplatiť na odvodoch čo najmenej, treba zdôrazniť ešte raz:

Na to, aby sa materské vypočítalo zo základu, z ktorého sa dobrovoľné poistenie platí, musí dobrovoľné poistenie, z ktorého sa nastupuje na materské, trvať najmenej 26 týždňov (182 dní) – ak by trvalo kratšie obdobie, materské sa vypočíta len z minimálneho základu. A pozor, zákon hovorí „trvať“ a nie „platiť“ čo je veľký rozdiel.

Poistné na dobrovoľné poistenie sa neplatí v čase, kedy poistená osoba poberá nemocenské (§ 140 ods. 4 ZSP) alebo ošetruje člena rodiny (§ 140 ods.1 písm. b) ZSP).

Podľa § 33 ods. 2 ZSP, dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na nemocenské, ak jej vznikla dočasná pracovná neschopnosť a v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do toho sa započítava aj doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia (napríklad v predchádzajúcom zamestnaní alebo predchádzajúceho povinného nemocenského poistenia SZČO). Pozor, do toho sa nezapočítava doba na rodičovskej dovolenke zamestnankyne.

Znamená to, že pokiaľ sa budúca mamička na začiatku tehotenstva (najneskôr na konci 7.-ho týždňa tehotenstva) prihlási na dobrovoľné poistenie a určí si vymeriavací základ 2026 – 2030 eur, na získanie maximálnej materskej nemusí platiť poistné celých 26 týždňov pred nástupom na materské, ak napríklad bude poberať nemocenské  na rizikovom tehotenstve. Pozor, nemocenské bude poberať vtedy, ak v období posledných dvoch rokov pred vznikom PN získala najmenej 270 dní nemocenského poistenia - napríklad tým, že pred dobrovoľným nemocenským poistením bola nemocensky poistená ako zamestnanec (pozor, nezapočítava sa obdobie, kedy bola v zamestnaní na rodičovskej dovolenke).

Ukážme si to na príklade.

Príklad

Pani Xénia bola nemocensky poistená v zamestnaní na dobu určitú od 1.9.2018 do 30.4.2019. Potom bola nezamestnaná. Vo februári 2020 jej lekár oznámil, že je tehotná, dátum počatia určil na 20.1.2020 a deň pôrodu na 22.10.2020.

Pani Xénia sa čo najrýchlejšie prihlásila na dobrovoľné nemocenské poistenie – a to dňa 1.3.2020. Vymeriavací základ si určila 2026 eur aby získala maximálnu materskú. Mesačná platba poistného bola 671,61 eura.

Od 1.6.2020 bola pani Xénia na rizikovom tehotenstve – bola práceneschopná. Pani Xénia má počas PN nárok na nemocenské z dobrovoľného poistenia. Podmienkou na získanie nemocenského z dobrovoľného poistenia je, aby bola v období dvoch rokov pred vznikom PN nemocensky poistená najmenej 270 dní. Túto podmienku spĺňa, pretože v období dvoch rokov pred vznikom PN, teda od 1.6.2018 do 31.5.2020 bola nemocensky poistená v predošlom zamestnaní v čase od 1.9.2018 do 30.4.2019 (212 dní) a započíta sa aj doba dobrovoľného poistenia od 1.3.2020 do 31.5.2020 (92 dní) – pred vznikom PN spolu získala 304 dní nemocenského poistenia.

Výška nemocenského sa určí za prvé 3 dni PN ako 25% denného vymeriavacieho základu (DVZ), od štvrtého dňa ako 55% DVZ. Pretože aktuálne dobrovoľné poistenie trvalo menej ako 26 týždňov, DVZ sa určí z minimálneho základu platného v roku 2020, teda zo sumy 506,50 eura a bude 506,50/30 = 16,88 eura.

Nemocenské tak bude suma 4,22 eura za prvé tri dni PN, od štvrtého dňa 9,284 eura (nemocenské sa vypláca za kalendárne dni PN). Napríklad za mesiac jún 2020 dostane pani Xénia nemocenské 263,40 eura.

Práceneschopnosť trvala až do začatia materskej, na ktorú nastúpila 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda 10.9.2020. Počas celej tejto doby sa poistné na dobrovoľné poistenie neplatí.

Dňa 10.9.2020 nastupuje pani Xénia na materskú. Na materskú má nárok, pretože je dobrovoľne nemocensky poistená a v období 2 rokov pred pôrodom získala najmenej 270 dní nemocenského poistenia.

Napríklad ak pôrod bude 15.10.2020, tak v období od 15.10.2018 do 14.10.2020 bola nemocensky poistená v predošlom zamestnaní od 15.10.2018 do 30.4.2019 (168 dní) a od 1.3.2020 do dňa pôrodu bola dobrovoľne poistená (228 dní) – spolu získala 396 dní nemocenského poistenia.

Výška materského sa určí z vymeriavacieho základu, ktorý si pani Xénia určila pri aktuálnom dobrovoľnom poistení, pretože dobrovoľné poistenie trvalo pred nástupom na materskú najmenej 26 týždňov (182 dní). Od 1.3.2020 (vznik dobrovoľného poistenia) do 10.9.2020 (nástup na materskú) je 193 dní, takže s rezervou 11 dní túto podmienku pani Xénia spĺňa. Treba zdôrazniť, že dôležité je trvanie dobrovoľného poistenia – nie je dôležité, že dobrovoľné poistenie platila len v čase od 1.3.2020 do 31.5.2020 (od 1.6.2020 poistné neplatila, pretože bola PN a poberala nemocenské).

Výpočet DVZ = 3 x 2026 eur deleno 92 dní = 66,0653 eura

Spočíta sa vymeriavací základ za mesiace marec, apríl, máj, kedy platila poistné a vydelí sa príslušným počtom dní, za ktoré sa platilo poistné. Do výpočtu nezahrnieme obdobie, kedy poberala nemocenské a za ktoré sa poistné neplatí.

Pani Xénia tak bude od 10.9.2020 čerpať materskú temer v maximálnej výške, presne to bude 75% z 66,0653 eura, čo je 49,55 eura na deň. Za celú materskú, teda za 34 týždňov dostane približne 11793 eur.

Spočítajme, koľko pani Xénia zaplatí poistné.

Poistné platí zo základu 2026 eur počas troch mesiacov.

Zaplatené poistné tak je 3 x 671,61 = 2014,83 eur

Nezabudnime, že pani Xénia dostáva od 1.6.2020 do 9.9.2020 nemocenské počas PN. Na nemocenskom dostane približne 920 eur.

Keď to všetko spočítame, zistíme, že za zaplatené poistné vo výške 2014 eur pani Xénia dostane nemocenské a materské v celkovej výške 12713 eur. Celkový príjem pre rodinu pani Xénie je tak po odrátaní zaplateného poistného približne 10700 eur.

*

V predošlom príklade vidíme, že v prípade poberania nemocenského pred samotnou materskou sa jednak znižuje suma poistného na dobrovoľné poistenie, jednak príjem rodiny sa zvyšuje o vyplatené nemocenské. Teoreticky, ak by v predošlom príklade bola pani Xénia práceneschopná na druhý deň po prihlásení sa na dobrovoľné nemocenské poistenie, zaplatila by symbolické poistné 22 eur a získala by maximálnu materskú a k tomu ďalších zhruba 1500 eur na nemocenskom.

Predošlý príklad je zaujímavý aj z iného dôvodu. Vidíme tu kombináciu nemocenské poistenie v zamestnaní (ktoré skončilo ešte pred otehotnením – ale nie príliš dávno) plus dobrovoľné nemocenské poistenie, uzavreté dostatočne skoro na začiatku tehotenstva.

Zopakujme si podstatu

 1. Dostatočne včas pred otehotnením (najneskôr 50 dní pred otehotnením!) sa treba prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie a zvoliť si minimálny vymeriavací základ. V roku 2019 je to suma 477 eur – čo znamená poistné 158,11 eura mesačne, v roku 2020 je to suma 506,50 eur, poistné je 167,89 eur mesačne.

Pokiaľ žena ešte nie je tehotná, po 88 dňoch treba dobrovoľné poistenie zrušiť aby ho neplatila zbytočne dlho. Pokiaľ žena otehotnie v čase, kedy ešte beží toto dobrovoľné poistenie, treba ho nechať „dobehnúť“, inak povedané, zrušiť ho až po uplynutí jeho trvania 88 dní.

 1. Po otehotnení sa treba najneskôr 26 týždňov pred nástupom na materské znova prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie.

Keďže nástup na materské musí byť najneskôr 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie treba najneskôr 6 + 26 = 32 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu – respektíve najneskôr na konci 7.-ho týždňa tehotenstva - a je dobré urobiť tak ešte pár dní skôr, pre každý prípad, resp. kvôli riziku predčasného pôrodu.

Prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie 26 týždňov pred nástupom na materské je potrebné preto, aby sa materské počítalo zo skutočného vymeriavacieho základu, z ktorého sa toto dobrovoľné poistenie bude platiť a nie iba z minimálneho základu a zároveň preto aby bola splnená podmienka pre priznanie materského – teda získanie spolu najmenej 270 dní nemocenského poistenia.

Výpočet celkovej doby poistenia: 26 týždňov je 182 dní, plus 88 dní z prvého dobrovoľného poistenia dá spolu 270 dní.

Vymeriavací základ odporúčam zvoliť si už nie minimálny ale naopak čo najvyšší – čím bude základ vyšší, tým vyššie bude materské. Samozrejme treba rešpektovať existenciu maximálneho základu – ak budete na materské nastupovať v roku 2020, tak odporúčam zvoliť si základ 2026 eur, prípadne o pár eur vyšší.

 1. Ak sa vám nedarí otehotnieť, treba najneskôr po uplynutí jedného roka od ukončenia 88 dní trvajúceho predchádzajúceho dobrovoľného poistenia zopakovať to isté – teda na 88 dní sa prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie a určiť si minimálny vymeriavací základ.
 1. Ak otehotniete už počas trvania prvého dobrovoľného poistenia s minimálnym základom, okamžite po potvrdení tehotenstva toto dobrovoľné poistenie zrušte!

Po odhlásení sa urobte deň - dva pauzuznova sa prihláste na dobrovoľné nemocenské poistenie avšak už s vysokým vymeriavacím základom. Pozor, tá deň dva trvajúca pauza je veľmi dôležitá!

Dôležité je ďalej aby nové dobrovoľné poistenie trvalo najmenej 26 týždňov pred nástupom na materskú a aby celková doba poistenia (vrátane prvého dobrovoľného poistenia) pred skutočným dňom pôrodu bola najmenej 270 dní.

Predčasný pôrod tieto plány bohužiaľ môže pokaziť – preto sa vráťme na začiatok – dôležité je prihlásiť sa po prvýkrát na dobrovoľné poistenie dostatočne včas pred otehotnením...

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode