Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie,tlačivá

Zamestnávateľ je podľa § 39 ods. 5 povinný vydať "Potvrdenie" za príslušný rok všetkým zamestnancom, ktorí u neho mali počas príslušného roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo v nepeňažnej forme a ktorým nebude robiť ročné zúčtovanie.

Od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky. To platí aj pre "Potvrdenia" za rok 2019.

"Potvrdenie" sa nemusí vydať takému zamestnancovi, ktorý síce je "v stave" (beží mu pracovný pomer), ale za daný rok nemal žiadne zdaniteľné príjmy (napr. je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo je počas celého roka na materskej/rodičovskej dovolenke a nemal žiaden príjem atď.)

Naopak, "Potvrdenie" sa musí vydať aj v prípade veľmi nízkych zdaniteľných príjmov (napr. niekoľko eur na dohodu trvajúcu pár hodín), pokiaľ sa zamestnancovi nebude robiť ročné zúčtovanie.

V prípade zamestnanca, ktorý mal postupne viac pracovných a nim podobných vzťahov počas roka u toho istého zamestnávateľa (napríklad mal po sebe 3-4 dohody), sa vydáva jediné "Potvrdenie" obsahujúce kumulované údaje o všetkých príjmoch daného zamestnanca u daného zamestnávateľa.

*

Lehoty na vydanie „Potvrdenia“

Zákon o dani z príjmov stanovuje dva termíny.

Do 10. februára sa musí vydať "Potvrdenie" takým zamestnancom, ktorí aktívne požiadajú zamestnávateľa o vystavenie "Potvrdenia" najneskôr do 5. februára.

Najneskôr do 10. marca sa musí vydať „Potvrdenie“ všetkým zamestnancom, ktorí nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, aj keď sami aktívne o vydanie "Potvrdenia" nepožiadali.

*

Tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti“

Vzor „Potvrdenia“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

Tlačivo za rok 2019 bolo zverejnené ešte v decembri 2018 (kód tlačiva POT39_5v19)

Zmeny tlačiva „Potvrdenie“ za rok 2019 oproti predchádzajúcemu tlačivu za rok 2018

II. oddiel – nový riadok:

09 - Úhrn príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona (max. 275 €).  V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov sa tu uvedie nepeňažný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca, poskytnutý podľa § 152s Zákonníka práce. Od dane je oslobodená suma príspevku najviac vo výške 275 eur (pri plnom úväzku).

*

Tlačivo pre rok 2020 bolo zverejnené 22.11.2019 (kód tlačiva POT39_5v20).

Zmeny tlačiva „Potvrdenie“ pre rok 2020 oproti tlačivu za rok 2019

I. oddiel – nové riadky:

09a - z toho príspevok na rekreáciu za predchádzajúci kalendárny rok.

V prípade, ak počas roka 2020 zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi príspevok na rekreáciu ešte za rok 2019 (napríklad preto, lebo šlo o rekreáciu na prelome rokov 2019/2020), zamestnanec si pri rekreácii uplatnil nárok na príspevok ešte za rok 2019, ale príspevok mu bol vyplatený až vo výplate mzdy za január 2020 - do riadku 09 sa uvedie celková suma príspevku na rekreáciu vyplatená počas roka 2020. Teda suma vyplatená za rok 2020, ale i suma vyplatená za rok 2019. Celková suma uvedená v riadku 09 tak môže dosiahnuť 2 x 275 eur = 550 eur. Do nového riadku 09a sa uvedie suma vyplatená v roku 2020, ale vyplatená za rok 2019.

10 - Úhrn príspevkov na športovú činnosť dieťaťa oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona. 

V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov sa sem uvedie suma príspevkov zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa, poskytnutá podľa § 152b Zákonníka práce počas roka 2020. Pri splnení príslušných podmienok je od dane oslobodená suma príspevkov najviac vo výške 275 eur (pri plnom úväzku).

II. oddiel - zmena riadku:

14 - ... priemerný mesačný zárobok (funkčný plat) zamestnanca potrebný na účely oslobodenia sumy uvedenej na r. 08 ....

V roku 2020 platí, že tzv. štrnásty plat je do výšky 500 eur oslobodený od dane, ak je zamestnancovi vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zisteného za III. štvrťrok 2020 (resp. najmenej vo výške funkčného platu). Na preukázanie tejto skutočnosti sa v riadku 14 uvádza príslušná suma priemerného mesačného zárobku (resp. funkčného platu). V roku 2020 už nie je potrebné uvádzať výšku priemerného mesačného zárobku zisteného za I. štvrťrok 2020 (resp. výšku funkčného platu) na účely oslobodenia od dane pri tzv. trinástom plate, táto položka preto v riadku 14 už nie je uvedená.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.