Daňové tlačivá vo mzdovej učtárni 2019/2020

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

8.1 VYHLÁSENIE NA UPLATNENIE NEZDANITEĽNEJ ČASTI...

Vzor „Vyhlásenia“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

Dňa 22.11.2019 finančné riaditeľstvo na svojej webovej stránke zverejnilo novú verziu tlačiva platnú od 1.1.2020 (kód tlačiva VYH36v20).

Keďže od 1.1.2020 zamestnanec nemusí podpisovať "Vyhlásenie" každoročne do konca januára, finančné riaditeľstvo odporúča zamestnávateľom, aby zamestnanci na začiatku roka 2020 vyplnili a podpísali nové tlačivo.

Finančné riaditeľstvo bude akceptovať aj doterajšie tlačivo (kód VYH26v18) vydané 12.12.2017 a platné pre roky 2018 a 2019.

*

Zmeny tlačiva „Vyhlásenie“ pre rok 2020 oproti predchádzajúcemu tlačivu pre roky 2018 a 2019

Okrem zmien niektorých formulácii na prvej strane sa na druhej strane nového tlačiva vypustili doterajšie oddiely:

  1. Vyhlásenie zamestnanca o platnosti údajov uvedených vo vyhlásení na zdaňovacie obdobie
  1. Údaje o vydaných dokladoch a potvrdeniach podľa § 39 zákona

*

8.2 ŽIADOSŤ O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA

Zamestnanci, ktorí môžu požiadať a chcú požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musia do 15. februára 2020 - čo je sobota - takže reálne do pondelka 17. februára 2020 podľa § 38 ods. 1 ZDP vyplniť a zamestnávateľovi odovzdať "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ... za rok 2019".

Zamestnanci musia do 17. februára 2020 k „Žiadosti“ doložiť všetky požadované doklady a „Potvrdenia“ od všetkých ostatných zamestnávateľov.

Vzor „Žiadosti“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

Dňa 22.11.2019 finančné riaditeľstvo na svojej webovej stránke zverejnilo novú verziu tlačiva platnú pre ročné zúčtovanie za rok 2019 (kód tlačiva ŽIA38v19).

*

Zmena tlačiva „Žiadosť“ za rok 2019 oproti predchádzajúcemu tlačivu za rok 2018

  1. oddiel, bod 4.: Uplatnenie NČZD, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Zamestnanec osobitne uvedie sumu za seba (max. 50 eur) a osobitne sumu za manželku (manžela) a deti (max. 50 eur za každú ďalšiu osobu).

*

8.3 POTVRDENIE O PRÍJMOCH FO ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Zamestnávateľ je podľa § 39 ods. 5 ZDP povinný vydať "Potvrdenie" za príslušný rok všetkým zamestnancom, ktorí u neho mali počas príslušného roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo v nepeňažnej forme a ktorým nebude robiť ročné zúčtovanie.

Do 10. februára 2020 sa musí vydať "Potvrdenie" takým zamestnancom, ktorí aktívne požiadajú zamestnávateľa o vystavenie "Potvrdenia" najneskôr do 5. februára 2020.

Najneskôr do 10. marca 2020 sa musí vydať „Potvrdenie“ všetkým zamestnancom, ktorí nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, aj keď sami aktívne o vydanie "Potvrdenia" nepožiadali.

Vzor „Potvrdenia“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

Tlačivo za rok 2019 bolo zverejnené ešte v decembri 2018 (kód tlačiva POT39_5v19)

*

Zmeny tlačiva „Potvrdenie“ za rok 2019 oproti predchádzajúcemu tlačivu za rok 2018

  1. oddiel – nový riadok:

09 - Úhrn príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona (max. 275 €).  V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov sa tu uvedie nepeňažný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca, poskytnutý podľa § 152s Zákonníka práce. Od dane je oslobodená suma príspevku najviac vo výške 275 eur (pri plnom úväzku).

*

Tlačivo pre rok 2020 bolo zverejnené 22.11.2019 (kód tlačiva POT39_5v20).

Zmeny tlačiva „Potvrdenie“ pre rok 2020 oproti tlačivu za rok 2019

  1. oddiel – nové riadky:

09a - z toho príspevok na rekreáciu za predchádzajúci kalendárny rok.

V prípade, že počas roka 2020 zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi príspevok na rekreáciu ešte za rok 2019 - napríklad preto, lebo šlo o rekreáciu na prelome rokov 2019/2020, zamestnanec si pri rekreácii uplatnil nárok na príspevok ešte za rok 2019 ale príspevok mu bol vyplatený až vo výplate mzdy za január 2020 - do riadku 09 sa uvedie celková suma príspevku na rekreáciu vyplatená počas roka 2020. Teda suma vyplatená za rok 2020 ale i suma vyplatená za rok 2019. Celková suma uvedená v riadku 09 tak môže dosiahnuť 2 x 275 eur = 550 eur. Do nového riadku 09a sa uvedie suma vyplatená v roku 2020 ale vyplatená za rok 2019.

10 - Úhrn príspevkov na športovú činnosť dieťaťa oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona. 

V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov sa tu uvedie suma príspevkov zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa, poskytnutý podľa § 152b Zákonníka práce počas roka 2020. Pri splnení príslušných podmienok je od dane oslobodená suma príspevkov najviac vo výške 275 eur (pri plnom úväzku).

  1. oddiel - zmena riadku:

14 - ... priemerný mesačný zárobok (funkčný plat) zamestnanca potrebný na účely oslobodenia sumy uvedenej na r. 08 ....

V roku 2020 platí, že tzv. štrnásty plat je do výšky 500 eur oslobodený od dane, ak je zamestnancovi vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zisteného za III. štvrťrok 2020 (resp. najmenej vo výške funkčného platu). Na preukázanie tejto skutočnosti sa v riadku 14 uvádza príslušná suma priemerného mesačného zárobku (resp. funkčného platu). V roku 2020 už nie je potrebné uvádzať výšku priemerného mesačného zárobku zisteného za I. štvrťrok 2020 (resp. výšku funkčného platu) na účely oslobodenia od dane pri tzv. trinástom plate, táto položka preto v riadku 14 už nie je uvedená.

*

8.4 ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi 14/2019 a na svojej webovej stránke v októbri 2019 nový vzor tlačiva ročného zúčtovania za rok 2019.

Zmeny tlačiva „Ročného zúčtovania“ za rok 2019 oproti predchádzajúcemu tlačivu za rok 2018

Riadok 04d - suma nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou sa rozdelila do dvoch riadkov - osobitne za daňovníka a osobitne za manželku (manžela) a deti.

*

8.5 HLÁSENIE O VYÚČTOVANÍ DANE

Zamestnávateľ je povinný podľa § 39 ods. 9 písm. b) ZDP v lehote do 30. apríla 2020 (§ 49 ods. 2 ZDP) predložiť daňovému úradu „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...“ (ďalej len „Hlásenie“) za rok 2019.

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi 14/2019 a na svojej webovej stránke v októbri 2019 nový vzor tlačiva "Hlásenie" za rok 2019. (kód tlačiva HLASENIEv19_1)

Zmeny tlačiva „Hlásenie“ za rok 2019 oproti predchádzajúcemu tlačivu za rok 2018

Nový riadok na prvej strane: "Počet zamestnancov, ktorým bol vyplatený príspevok na rekreáciu, oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona" ... "v úhrnnej sume".

Nový riadok na druhej strane Časť I., riadok 7: "Priznaná a vyplatená suma (-) a vybraná suma (+) daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane.

Zmeny textov na druhej strane v riadkoch A až F v Časti III.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.