Venovanie 2% zaplatenej dane

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

Podľa § 50 ZDP, daňovník (fyzická osoba, o právnických osobách písať nebudeme) môže vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% (resp. 3%) sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Daňovník môže určiť ako prijímateľa len jednu právnickú osobu.

Ak ide o daňovníka - zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, toto vyhlásenie daňovník sám urobí na osobitnom tlačive. Vzor tlačiva určuje finančné riaditeľstvo. Vyplnené tlačivo sa musí odovzdať správcovi dane do 30. apríla po skončení roka, za ktorý sa vykonalo ročné zúčtovanie.

Daňovník, ktorý sám podáva daňové priznanie, uvádza vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ako súčasť daňového priznania.

Uvedený postup môžu využiť aj daňovníci, ktorí nie sú daňoví rezidenti SR.

*

Venovaná suma

 • 2% zaplatenej dane
 • 3% zaplatenej dane, ak daňovník počas roka, za ktoré sa podáva daňové priznanie, resp. ročné zúčtovanie vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie vydané podľa zákona o dobrovoľníctve.

*

Pri výpočte 2% (3%) sa suma zaplatenej dane zníži o vyplatený daňový bonus na deti a daňový bonus na úroky.

Výsledná suma musí byť najmenej vo výške 3 eur, ak by výpočtom vyšla nižšia suma, poukazovať sa príjemcovi nebude.

Správca dane je povinný po splnení príslušných podmienok previesť venovanú sumu na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia (resp. po lehote na podanie daňového priznania).

Ak neboli podmienky splnené alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne. Ak sa tak stane, bez zbytočného odkladu to správca dane oznámi daňovníkovi.

To naopak znamená, že ak do uplynutia lehoty troch mesiacov daňovník nedostane oznámenie o "nepoukázaní" podielu zaplatenej dane, všetko je v poriadku a príjemca dostal venovanú sumu.

V takom prípade, ak s tým daňovník súhlasil (vyznačil súhlas vo vyhlásení resp. v daňovom priznaní), správca dane oznámi prijímateľovi údaje o daňovníkovi, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt.

*

9.1 PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ DAŇOVNÍK

Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ak daňovník spĺňa podmienky:

 • ak daňovník sám podával daňové priznanie, nemá do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur
 • ak ide o zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, priložil k vyhláseniu potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane.

*

Pripomeňme, že zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, musí v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania podanej do 15. februára vyznačiť (časť VI.), že chce venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely.

Zamestnávateľ je po vykonaní ročného zúčtovania povinný vystaviť zamestnancovi podľa § 39 ods. 7 zákona potvrdenie o zaplatení dane do 15. apríla. Vzor tlačiva tohto potvrdenia určuje finančné riaditeľstvo. Od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo zamestnancovi po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Ak v ročnom zúčtovaní zamestnancovi vyšiel daňový nedoplatok a zamestnanec chce venovať podiel zaplatenej dane, musí mu zamestnávateľ zraziť nedoplatok v akejkoľvek výške (aj 0,01 eura), a to už do 30. apríla - čo v praxi znamená najneskôr v zúčtovaní mzdy za marec a vždy predtým, ako zamestnancovi vydá potvrdenie o zaplatení dane na osobitné účely. Ak by daňový nedoplatok nebol včas a v plnej výške zamestnancovi zrazený, zamestnávateľ nemôže vydať zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane a tým pádom zamestnanec nemôže venovať podiel zaplatenej dane.

*

9.2 PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ PRIJÍMATEĽ

Podľa § 50 ods. 4 ZDP, prijímateľom podielu zaplatenej dane môže byť:

 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

*

Podiel zaplatenej dane možno použiť len na tieto účely (ktoré musia byť predmetom činnosti prijímateľa):

 • ochrana a podpora zdravia
 • prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
 • podpora a rozvoj športu
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie kultúrnych hodnôt
 • podpora vzdelávania
 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • veda a výskum
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

*

Ďalšie podmienky, ktoré musí splniť prijímateľ:

 • prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
 • prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 50 ods. 6 písmen d), g) a h)
 • prijímateľ nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur
 • prijímateľ preukáže, že nemá nedoplatok na povinnom poistnom, potvrdením príslušného orgánu, ktoré nie je staršie ako 30 dní
 • prijímateľ preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu
 • notár osvedčil prijímateľovi a bez zbytočného odkladu oznámil notárskej komore identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má zriadený účet a číslo tohto účtu.

Zoznam prijímateľov zverejňuje notárska komora na webovej stránke www.notar.sk vždy najneskôr do 15. januára roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane. Daňovník sa môže rozhodnúť poukázať podiel zaplatenej dane len subjektom uvedeným v tomto zozname.

Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok s výškou prijatých súm zverejňuje finančné riaditeľstvo vždy najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.