Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.13 OTEC NA MATERSKEJ – MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Predstavte si situáciu: matka je zamestnaná, je na rodičovskej dovolenke, otec sa chystá na materskú, majú dvojročné dieťa.

Ako to bude s materskou otca, to už vieme, respektíve si pozrite množstvo tipov a príkladov v kapitole 7.

Doteraz sme však nehovorili o alternatíve, ktorú ukážeme na nasledujúcom príklade.

*

Príklad

Pani Darina je zamestnaná, na prvú materskú pri prvom dieťati šla od februára 2018. Momentálne je s prvým dieťaťom na rodičovskej dovolenke, dieťa má dva roky.

Počas materskej a rodičovskej dovolenky nemala v zamestnaní žiaden príjem a ani nemala popri svojom hlavnom zamestnaní žiadny ďalší príjem, napríklad na dohodu alebo kratší úväzok u toho istého alebo iného zamestnávateľa.

Pán Ľubomír je otcom dieťaťa a od 1.4.2020 sa chystá na svoju materskú.

Pani Darina tak vie, že od apríla 2020 si musí vybaviť na úrade práce pozastavenie výplaty rodičovského príspevku (aby mal pán Ľubomír priznané materské) - čo aj urobí.

Pani Darina sa v marci 2020 dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru k 31.3.2020.

Po dohode so zamestnávateľom predčasne ukončí rodičovskú dovolenku k 30.3.2020 a dňa 31.3.2020 jeden deň pracuje. Zároveň dňa 31.3.2020 pracovný pomer končí.

Povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť do Sociálnej poisťovne ukončenie prerušenia povinného poistenia zamestnanca k 30.3.2020 a k 31.3.2020 zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru pani Darinu ako svoju zamestnankyňu zo Sociálnej poisťovne odhlási.

Za mesiac marec 2020 dosiahne hrubý príjem pani Dariny v zamestnaní sumu 400 eur. Pani Darina totiž okrem mzdy za odpracovaný jeden deň dostane odmenu a náhradu za nevyčerpanú dovolenku. Poistné za tento jeden deň sa tak vypočíta z príjmu, respektíve vymeriavacieho základu 400 eur. Poistné sa platí za jeden deň, preto sa pri výpočte vymeriavacieho základu tento ohraničí na maximum - to je v roku 2020 suma 7091 eur mesačne, pri platbe poistného za jeden deň v marci je to 7091/31 = 228,74 eura.

K 1.4.2020 pani Darina požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do evidencie ju zaradia, nie je žiaden problém ktorý by tomu bránil.

Následne pani Darina v Sociálnej poisťovni požiada o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku spĺňa (spĺňa podmienku, podľa ktorej za posledné 4 roky bola poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky, doba materskej a rodičovskej dovolenky sa započítava) a Sociálna poisťovňa jej dávku v nezamestnanosti začne vyplácať.

Pokiaľ pani Darina zostane v evidencií uchádzačov o zamestnanie (úrad práce ju môže vyradiť, napríklad z dôvodu nespolupráce...) bude 6 mesiacov dostávať dávku.

Výška dávky sa určí ako 50% z DVZ (denného vymeriavacieho základu) za deň.

V prípade pani Dariny bude DVZ = 66,6083 eura, čiže bude maximálny možný.

(K výpočtu DVZ pozrite info ďalej.)

Dávka v nezamestnanosti tak bude v mesiaci, ktorý má 30 dní, vo výške 999,20 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, vo výške 1032,50 eura.

Pani Darina tak za 6 mesiacov (pokiaľ zostane celých 6 mesiacov v evidencií na úrade práce) dostane na dávke v nezamestnanosti vyplatenú celkovú sumu približne 6095 eur. Po skončení poberania dávky a súčasne po skončení otcovej materskej požiada o obnovu výplaty rodičovského príspevku (pokiaľ dieťa nebude mať 3 roky).

*

Povedzme si stručne, kedy je nárok na dávku v nezamestnanostiako sa dávka vypočíta.

Podľa § 104 ods. 1 ZSP poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky atď.

Podľa § 104a ZSP  sa do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Pani Darina horeuvedené spĺňa – nárok na dávku v nezamestnanosti tak má.

Poznámka. Podľa § 106 ZSP poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých má nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského, a za dni kedy sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Pani Darina sa však zriekla výplaty rodičovského príspevku – aby mohol otec dieťaťa poberať materské.

*

Ďalšia poznámka. Zákon o sociálnom poistení nevylučuje súčasné poberanie dávky  v nezamestnanosti a materského v prípade ako je pani Darina a pán Ľubomír. V tom istom čase môže jeden rodič poberať dávku v nezamestnanosti a druhý rodič materské.

Podľa § 108 ZSP výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ).

DVZ sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 ZSP.

Podobne ako pri DVZ pri výpočte materského aj DVZ pri výpočte dávky v nezamestnanosti nemôže byť vyšší ako DVZ určený z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať dávka.

Obdobne ako pri materskom tak najvyšší možný DVZ pri dávke v nezamestnanosti od júla 2018 do júna 2019 je najviac 62,7288 eura a od júla 2019 do júna 2020 je najviac 66,6083 eura.

Od júla 2020 bude maximálny možný DVZ určený z 2-násobku priemernej mzdy zistenej za rok 2019.

V prípade pani Dariny sa pri určení výšky DVZ rozhodujúce obdobie určí ako obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2020. V tomto čase mala vymeriavací základ len dňa 31.3.2020 a to 228,74 eura.

DVZ sa určí ako podiel sumy 228,74 eura a jedného dňa, za ktoré sa platilo poistné.

DVZ = 228,74/1 = 228,74 eura

Najvyšší možný DVZ pri čerpaní dávky v nezamestnanosti v prvom polroku 2020 je 66,6083 eura.

Preto sa dávka v nezamestnanosti určí ako 50% zo sumy 66,6083 eura na deň.

K dávke v nezamestnanosti pozrite aj 9. kapitolu.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 26 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode