Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.15 NÁROK NA RIADNU DOVOLENKU ZA DOBU MATERSKEJ A RODIČOVSKEJ DOVOLEN

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Častou otázkou je, či má matka, resp. otec, ktorí sú zamestnancami (majú pracovnú zmluvu) nárok na riadku dovolenku podľa Zákonníka práce za  dobu materskej dovolenky, respektíve rodičovskej dovolenky. Pravidlá určujúce nárok na dovolenku a jej čerpanie nájdete v § 101 až 117 Zákonníka práce.

*

Patrí dovolenka za dobu materskej a rodičovskej dovolenky?

Doba materskej dovolenky sa na tieto účely považuje za výkon práce. Dovolenka za tieto dni zamestnancovi patrí, respektíve sa nekráti. Podľa § 109 ods. 2 ZP sa dovolenka zamestnancovi nekráti za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 (= rodičovská dovolenka poskytnutá mužovi od narodenia dieťaťa v rozsahu materskej dovolenky, ak sa stará o narodené dieťa).

Naopak doba rodičovskej dovolenky sa nepovažuje za výkon práce. Dovolenka za tieto dni zamestnancovi nepatrí, respektíve sa kráti.

*

Základná výmera dovolenky

Štyri týždne pre zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka nedovŕši 33 rokov veku.

Päť týždňov pre zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa (bez rozdielu veku zamestnanca, či dieťaťa, to platí od 1.1.2020).

Päť týždňov pre zamestnanca, ktorý má 33 rokov a viac alebo do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.

Posudzovanie nároku na dovolenku a spôsob jej určenia sa delí na tri spôsoby:

  • dovolenku za kalendárny rok,
  • pomerná časť dovolenky za kalendárny rok,
  • dovolenku za odpracované dni.

*

Dovolenka za kalendárny rok

Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ak:

  • pracovný pomer trval nepretržite počas celého kalendárneho roka a
  • zamestnanec odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku.

V takom prípade má zamestnanec nárok na základnú výmeru dovolenky (viď vyššie), podľa počtu zameškaných dní sa tento nárok môže krátiť (viď ďalej).

*

Pomerná časť dovolenky za kalendárny rok

Nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok má zamestnanec, ak:

  • pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka,
  • a zamestnanec odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku.

Pomerná časť dovolenky (§ 102 ZP) je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina základnej výmery dovolenky za kalendárny rok. Podľa počtu zameškaných dní sa tento nárok môže krátiť (viď ďalej).

*

Krátenie dovolenky za kalendárny rok alebo pomernej časti dovolenky za kalendárny rok

Zamestnávateľ môže (ale nemusí) krátiť nárok na dovolenku, ak zamestnanec nepracoval z dôvodu rodičovskej dovolenky.

Dovolenka sa kráti nasledovne:

  • za prvých 100 neodpracovaných dní o jednu dvanástinu,
  • za každých celých ďalších 21 dní o jednu dvanástinu.

Z uvedeného vyplýva, že ak má zamestnanec právo na dovolenku za kalendárny rok alebo na jej pomernú časť podľa § 101 ZP, nárok na dovolenku sa mu nekráti, ak neodpracoval menej ako 100 dní. Ku kráteniu dochádza len ak neodpracoval 100 a viac dní.

Pri krátení dovolenky za neodpracované dni si treba uvedomiť, že ak počet odpracovaných dní zamestnanca v kalendárnom roku klesne pod 60 dní, dovolenku nekrátime, ale dovolenku určíme podľa § 105 ZP ako dovolenku za odpracované dni (viď ďalej).

*

Dovolenka za odpracované dni

Nárok na dovolenku za odpracované dni má zamestnanec, ak odpracoval aspoň 21 dní a menej ako 60  dní v kalendárnom roku.

Ak odpracoval 21 až 41 dní – má nárok na jednu dvanástinu základnej výmery dovolenky.

Ak odpracoval 42 až 59 dní – má nárok na dve dvanástiny základnej výmery dovolenky.

Poznámka: Ak zamestnanec odpracoval menej ako 21 dní v kalendárnom roku, nemá nárok ani na deň dovolenky.

*

Príklad

Zamestnankyňa vo veku 28 rokov je u zamestnávateľa v pracovnom pomere počas celého roka 2019 a 2020. Od začiatku júna 2019 nastúpila na materskú dovolenku na ktorej bola do začiatku februára 2020. Následne pokračovala až do konca roka 2020 na rodičovskej dovolenke.

Materská dovolenka sa počíta medzi odpracované dni. Preto má zamestnankyňa za rok 2019 nárok na dovolenku za kalendárny rok v plnom rozsahu zákonného nároku – pretože sa trvale stará o dieťa, má nárok na 5 týždňov (25 dní) dovolenky.

Naopak rodičovská dovolenka sa nepočíta medzi odpracované dni. Preto za rok 2020 započítame medzi odpracované dni len dni materskej dovolenky, na ktorej bola zamestnankyňa ešte začiatkom roka 2020 až do začiatku februára 2020, kedy nastúpila na rodičovskú dovolenku. Nech týchto dní materskej dovolenky je 26 (pracovných!) dní. To znamená, že za rok 2020 má zamestnankyňa nárok na dovolenku za odpracované dni vo výške 1/12-tiny zákonného nároku.

Výpočet: 25 dní deleno 12 = 2,08 dňa ... zaokrúhlime na 2,5 dňa.

Teda – za rok 2020 má zamestnankyňa  nárok na 2 a pol dňa dovolenky.

*

Poznámka. Pri výpočte počtu dní dovolenky zaokrúhľovanie výsledku nie je definované v Zákonníku práce. Zo všeobecnej zásady, že zamestnanca nemožno nijako poškodiť v jeho právach, však vyplýva, že výsledok sa musí zaokrúhliť nahor. Samotný rád zaokrúhľovania – na celé dni, na poldni... je na zamestnávateľovi.

*

Príklad

Zamestnanec je u zamestnávateľa v pracovnom pomere počas celých rokov 2019 a 2020. Požiadal zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku (bude čerpať materské) od začiatku októbra 2019. Rodičovská dovolenka mu skončí v strede apríla 2020.

To znamená, že v roku 2019 neodpracoval cca 60 (pracovných) dní. V roku 2020 neodpracuje cca 70 (pracovných) dní. V jednom i druhom roku  tak neodpracuje menej ako 100 dní. Znamená to, že má nárok na dovolenku za kalendárne roky 2019 a 2020 v plnom rozsahu zákonného nároku bez krátenia.

*

Príklad

Zamestnanec má menej ako 33 rokov avšak trvale sa stará o dieťa a je v pracovnom pomere u zamestnávateľa počas celého roka 2020. Požiadal zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku od začiatku marca 2020 do polovice septembra 2020. Z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky tak vymešká (neodpracuje) v roku 2020 cca 130 (pracovných) dní.

Zamestnávateľ mu určí nárok na dovolenku takto:

Zákonný nárok je 25 dní

Vymeškaných 130 dní rozdelíme = 100 + 21 + 9 ... dovolenka sa kráti o 1/12-inu za prvých 100 zameškaných dní a o ďalšiu 1/12-inu za ďalších celých 21 dní.

Výsledný nárok = 25 – 2/12 z 25 = 25 – 4,17 = 20,83 ... po zaokrúhlení 21 dní.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode