Minimálna mzda 2021

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2021

*

POZOR ZMENA.

Čítajte tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=375

*

Od roku 2021 je účinná novela zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde platná od 1.1.2021. Samotná novela má číslo 375/2019 Z. z.

Tak ako do roku 2020 najskôr budú o výške minimálnej mzdy pre rok 2021 rokovať zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov. Termín na ich dohodu vyprší 15. júla 2020.

Ak sa nedohodnú, výšku minimálnej mzdy prerokuje tripartita s termínom do 31. augusta 2020.

Ak ani tak nedôjde k dohode, výška mesačnej minimálnej mzdy sa určí ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Dňa 6.3.2020 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2019, ktorá dosiahla sumu 1092 eur.

Minimálna mzda na rok 2021 tak bude (pri predpokladanej nedohode sociálnych partnerov) 60% zo sumy 1092 eur, čo je po zaokrúhlení suma 656 eur (poznámka: suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor).

*

Pre rok 2021 to znamená (pri predpokladanej nedohode sociálnych partnerov) sumy minimálnej mzdy:

  • 656 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 3,770 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne) a pre „dohodárov“.

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, bude minimálna mzda:

  • 3,8916 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t
  • 4,0213 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,50 h/t.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 656 eur deleno 174 hodín ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 3,770 eur x 40/38,75  ... výsledok sa zaokrúhľuje na 4 des. miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 3,770 eur x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 4 des. miesta matematicky.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.