Koronavírus a SZČO

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,sociálne poistenie,zdravotné poistenie

DAŇ Z PRÍJMOV

Odklad platenia preddavkov na daň

Ak SZČO platí preddavky na daň, podľa § 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa môže so správcom dane v odôvodnených prípadoch dohodnúť na odklade platenia preddavkov. Pripomeňme, že:

  • SZČO, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, pričom štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka
  • SZČO, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur, platí mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

SZČO, ktorý skončí podnikanie, respektíve pozastaví živnosť, nie je ďalej povinný platiť preddavky na daň.

Podľa § 57 ods. 4 až 6 zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

*

Odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane

Štandardná lehota na podanie daňového priznania SZČO za rok 2019 je 31. marec 2020 a do toho dátumu je SZČO aj povinná zaplatiť daň.

Podľa § 49 ods. 3 písm. a) zákona sa lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane predĺži na základe oznámenia podaného správcovi dane. Pozor, oznámenie sa musí podať pred 31. marcom 2020.

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane sa predĺži najviac o tri celé kalendárne mesiace.

Novú lehotu si zvolí sám SZČO, posunutie lehoty nemusí ničím odôvodňovať. Nová lehota môže byť určená najneskôr na 30. jún 2020.  SZČO zašle oznámenie správcovi dane prostredníctvom elektronických služieb, respektíve na tlačive, ktoré nájdete tu: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/OZN493v17.pdf

*

SOCIÁLNE POISTENIE

Podľa § 143 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení SZČO musí zaplatiť poistné najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Napríklad lehota na zaplatenie poistného za mesiac marec 2020 je do 8. apríla 2020.

Podľa § 140 zákona SZČO nie je povinná platiť poistné do Sociálnej poisťovne:

  • v období kedy poberá materské
  • v období kedy je práceneschopná alebo je v karanténe
  • v období kedy poberá ošetrovné.

Pozor, ak po skončení poberania ošetrovného (ošetrovné sa poberá 10 dní) trvá potreba starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov, pretože predškolské zariadenie alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, je rozhodnutím príslušných orgánov naďalej uzavreté, SZČO už musí platiť poistné.

*

Podľa § 146 zákona, Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti SZČO povoliť splátky dlžných súm poistného pre jej platobnú neschopnosť alebo z iného dôvodu, pre ktorý by jej vznikla platobná neschopnosť, ak:

  • možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného a
  • je v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopná riadne odvádzať poistné.
V prípade povolenia splátok dlžných súm sa v súčasnej praxi uplatní úročenie s ročnou úrokovou sadzbou 10%.
 
SZČO, ktorý skončí podnikanie, respektíve pozastaví živnosť, nie je ďalej povinný platiť poistné.
 
*
 
ZDRAVOTNÉ POISTENIE
 
Podľa § 17 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení preddavok na poistné na zdravotné poistenie SZČO je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Podobne ako pri poistení na sociálne poistenie tak napríklad lehota na zaplatenie preddavku na poistné za mesiac marec 2020 je do 8. apríla 2020.

Preddavky na poistné sa neplatia ak SZČO je nemocensky poistená a:

  • poberá nemocenské počas svojej PN alebo ak je v karanténe 
  • poberá ošetrovné
  • po skončení poberania ošetrovného trvá potreba starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov, pretože predškolské zariadenie alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, je rozhodnutím príslušných orgánov naďalej uzavreté.

*

Podľa § 16 ods. 10 zákona zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti SZČO povoliť nižšie preddavky pre platobnú neschopnosť SZČO, ak dôvodne možno predpokladať, že v ročnom zúčtovaní poistného bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného.

V čase kedy má SZČO pozastavenú živnosť, preddavky neplatí.

*

SZČO A OŠETROVNÉ, RESP. NEMOCENSKÉ

Informácie o ošetrovnom nájdete v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=297

Informácie o nemocenskom nájdete v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=301

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.