Koronavírus a ošetrovné

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,sociálne poistenie

V súvislosti s pandémiou koronavírusu vznikajú otázky, či majú rodičia detí nárok na ošetrovné a za akých podmienok. Odpovede nájdete v tomto článku.

*

KTO MÁ NÁROK NA OŠETROVNÉ

Nárok na ošetrovné má nemocensky poistený poistenec ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku ak predškolské zariadenie (jasle, škôlka) alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté (čo sa stalo v Bratislavskom kraji rozhodnutím zriaďovateľov viac-menej od utorka 12.3.2020 a na celom území SR rozhodnutím ústredného krízového štábu na dobu od 16.3.2020 predbežne do 27.3.2020) alebo v nich bola nariadená karanténa.

*

Kto si nemôže uplatniť nárok na ošetrovné

Nárok na ošetrovné si nemôže uplatniť rodič, ktorý:

 • poberá náhradu príjmu, resp. nemocenské počas svojej práceneschopnosti (PN)
 • poberá materské.

Poznámka. Matka ktorá je zamestnankyňa ale je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, si na staršie dieťa nemôže uplatniť nárok na ošetrovné, pretože počas rodičovskej dovolenky má prerušené povinné nemocenské poistenie zamestnankyne - a preto na ošetrovné nemá nárok. Nárok získa, ak rodičovskú dovolenku preruší, vráti sa do zamestnania a ďalší deň (už z aktívneho zamestnania) si uplatní nárok na ošetrovné na staršie dieťa.

*

Dieťa

Nárok na ošetrovné je v prípade že ide o dieťa:
 
 • vlastné dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky)
 • osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky)
 • dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

V čase vzniku nároku na ošetrovné môže mať dieťa najviac 9 rokov a 364 dní (teda menej ako 10 rokov). Podľa výkladu Sociálnej poisťovne (s ktorým autor tohto textu zásadne nesúhlasí), v pokynoch ktoré zverejnila na svojej webovej stránke, nárok na ošetrovné je pri veku dieťaťa až do 10 rokov a 364 dní.

V prípade že dieťa má 10 rokov a viac, je nárok na ošetrovné len v prípade, že nárok potvrdí detský lekár z dôvodu podozrenia na začínajúce ochorenie dieťaťa.

*

Nemocenské poistenie

Nárok na ošetrovné má nemocensky poistený zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, pokiaľ k uzavretiu školy dôjde v čase, kedy je táto osoba nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote.

Ochranná lehota je v zásade sedem dní po zániku nemocenského poistenia (napríklad po skončení zamestnania). Ochranná lehota poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.

*

Zamestnanec

Nemocensky poistený zamestnanec je napríklad:

 • osoba, ktorá má u zamestnávateľa uzatvorenú pracovnú zmluvu
 • osoba pracujúca na dohodu o pracovnej činnosti, uzavretú na dobu viac ako jedného kalendárneho mesiaca
 • osoba pracujúca na dohodu o vykonaní práce, uzavretú na dobu viac ako jedného kalendárneho mesiaca a dohodnutú tak, že odmena sa vypláca za každý kalendárny mesiac trvania dohody (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)
 • spoločník s.r.o., ktorý má za prácu vo svojej s.r.o. vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac
 • konateľ s.r.o., člen dozornej rady, predstavenstva a pod. (štatutár obchodnej spoločnosti alebo družstva), ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)
 • funkcionár inej právnickej osoby (napríklad rôzne občianske združenia, napríklad spoločenstvo vlastníkov bytov), ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)

Špecifickou podmienkou nároku na ošetrovné pre zamestnanca je, že v čase kedy poberá ošetrovné vo svojom zamestnaní nepracuje a nemá v zamestnaní príjem za vykonanú prácu. Môže však mať príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu - napríklad bude mať vyplatenú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred uzatvorením školy.

Zamestnanec však môže mať iný príjem - z iného zamestnania, z ktorého si neuplatňuje nárok na ošetrovné. Môže mať príjem z podnikania (SZČO).

Zamestnanec má nárok na ošetrovné okamžite po vzniku nemocenského poistenia. Napríklad pracovný pomer vznikne v piatok 13.3.2020 a od pondelka 16.3.2020 si zamestnanec uplatní nárok na ošetrovné.

*

SZČO

Špecifickou podmienkou pre SZČO je, že má zaplatené poistné do SP za obdobie do konca predchádzajúceho mesiaca. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je zaplatené najneskôr do konca mesiaca za ktorý sa uplatňuje nárok na ošetrovné.

Napríklad pri uplatnení nároku na ošetrovné za mesiac marec 2020 musí mať zaplatené poistné za predchádzajúce mesiace do mesiaca február 2020 vrátane a toto poistné musí byť zaplatené najneskôr do konca marca 2020.

Podmienka zaplateného poistného sa sleduje podľa zákona 5 rokov dozadu a toleruje sa dlžná suma nižšia ako 5 eur.

Na rozdiel od zamestnanca SZČO môže vykonávať činnosť a mať z nej príjem aj v čase kedy poberá ošetrovné.

V prípade povinne nemocensky poistenej SZČO nie je pre nárok na ošetrovné podmienka získať určitý počet dní nemocenského poistenia.

*

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Špecifickou podmienkou pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu je, že v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého si uplatňuje nárok na ošetrovné dosiahla najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia. Do požadovaných 270 dní sa započíta nielen doba aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistrenia ale aj doba iného ukončeného nemocenského poistenia - napríklad doba predošlého zamestnania alebo doba predošlého povinného poistenia SZČO.

Ďalšou podmienkou je, že dobrovoľne nemocensky poistená osoba má zaplatené poistné - to platí úplne rovnako ako pre SZČO, pozrite vyššie.

*

UPLATNENIE NÁROKU NA OŠETROVNÉ A JEHO VÝPLATA

Pri uplatnení nároku sa treba riadiť aktuálnymi pokynmi, ktoré Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej webovej stránke www.socpoist.sk

V čase písania tohto textu (piatok 13.3.2020 popoludní) boli pokyny nasledovné.

Žiadosť o ošetrovné si možno uplatniť prostredníctvom telefonického kontaktu na príslušnú pobočku (bude spísaná ústna žiadosť s pracovníkom Sociálnej poisťovne) - pozor, telefonické linky sú preťažené - alebo prostredníctvom nového formulára, ktorý nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Tento jednoduchý formulár si stiahnite, vyplňte a vyplnený ho emailom zašlite na mailovú adresu príslušnej pobočky.

Vyplnený formulár je možné zaslať na adresu príslušnej pobočky poštou. Respektíve vhodiť vyplnený formulár do schránky pri vstupe do budovy príslušnej pobočky. 

Ak si ošetrovné uplatňujete ako nemocensky poistený zamestnanec, príslušnosť k pobočke je daná podľa miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd. Ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky, príslušnosť k pobočke je daná sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky.

Ak si ošetrovné uplatňujete ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, príslušnosť k pobočke je daná miestom trvalého pobytu.

Žiadosť o ošetrovné nie je potrebné zaslať okamžite, teda v deň kedy bola škola alebo škôlka uzavretá. Nárok na ošetrovné si rodičia môžu uplatniť aj spätne. Premlčacia doba na uplatnenie nároku na ošetrovné je tri roky odo dňa, za ktorý dávka patrila.

Lehota na vyplatenie ošetrovného je nasledujúci kalendárny mesiac za predchádzajúci kalendárny mesiac. Napríklad ak bola žiadosť o ošetrovné podaná v marci bude vyplatená najskôr v aprílovom výplatnom termíne pobočky. Tu však treba pripomenúť, že na vydanie rozhodnutia o priznaní ošetrovného má Sociálna poisťovňa maximálnu zákonnú lehotu 60 dní od podania žiadosti...

Pri vybavovaní žiadosti o ošetrovné nie je potrebná návšteva lekára. Výnimkou sú podľa pokynov Sociálnej poisťovne len deti po dovŕšení 11 rokov veku, kedy musí nárok na ošetrovné potvrdiť detský lekár z dôvodu podozrenia na začínajúce ochorenie dieťaťa.

Potvrdenie o uzatvorení školy, resp. škôlky nie je potrebné, tieto informácie si Sociálna poisťovňa preverí sama.

*

DOBA POSKYTOVANIA OŠETROVNÉHO A ĎALŠIE PODMIENKY

Ošetrovné sa vypláca za každý kalendárny deň trvania nároku (zatvorenia školy, škôlky, jaslí...), najdlhšie však 10 kalendárnych dní.

Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie uzatvorenia školy len raz a len jednému rodičovi. To znamená, že ak bude škola uzatvorená napríklad 18 kalendárnych dní, nárok na ošetrovné si môže uplatniť len jeden rodič na max. 10 kal. dní (podľa pokynov SP však vraj až na 14 dní) a za zostávajúce dni uzavretia školy nárok na ošetrovné nijako nie je. Ak by však úrady rozhodli o novom uzavretí školy, nárok na ošetrovné podľa pokynov SP vznikne nanovo.

Ak máte v rodine viac detí do 10 rokov veku, ktorých škola (škôlka, jasle...) budú uzavreté, nie je možné postupovať tak, že rodičia si deti "rozdelia" - nárok na ošetrovné si môže uplatniť len jeden rodič.

Podľa oznámenia Sociálnej poisťovne, ktoré SP zverejnila na svojej webovej stránke piatok 13.3.2020 popoludní:

"... po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, prizná ošetrovné (OČR) pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté. Pred uplynutím tejto lehoty bude Sociálna poisťovňa na základe ďalšieho aktuálneho vývoja informovať, ako majú rodičia ďalej postupovať, ak zostanú školy/predškolské zariadenia aj naďalej uzavreté."

*

VÝŠKA OŠETROVNÉHO

Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ako sa určí DVZ nájdete v samostatnom článku tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=300

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.