Denný vymeriavací základ pri výpočte ošetrovného alebo nemocenského

Témy: náhrada príjmu pri PN,nemocenské,nemocenské dávky,ošetrovné,sociálne poistenie

Výška ošetrovného je 55% denného vymeriavacieho základu (DVZ).

Výška nemocenského pre zamestnanca je od 11.-ho dňa práceneschopnosti (PN) 55% DVZ.

Výška nemocenského pre SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu je za prvé tri dni PN 25% DVZ, od štvrtého dňa PN je výška nemocenského 55% DVZ.

V určitých prípadoch sa ošetrovné, resp. nemocenské vypočíta z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

*

VÝPOČET DVZ

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Pri výpočte sa neberú do úvahy dni rozhodujúceho obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 zákona o sociálnom poistení, sú to napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské) a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 zákona).

DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor. Samotné ošetrovné alebo nemocenské vyplácané za kalendárny mesiac sa zaokrúhľuje na celé desiatky centov nahor.

Výška ošetrovného alebo nemocenského tak závisí od výšky vymeriavacích základov (hrubých príjmov) dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní, za ktoré sa v rozhodujúcom období platilo poistné.

Rozhodujúce obdobie sa určuje vzhľadom na nemocenské poistenie, z ktorého sa priznalo ošetrovné, resp. nemocenské.

*

Najvyšší možný DVZ a najvyššie možné ošetrovné

DVZ nemôže byť vyšší ako DVZ určený z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské. Uvedené rovnako platí pre pravdepodobný denný vymeriavací základ.

V praxi to znamená, že maximálne ošetrovné, resp. nemocenské získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy. V roku 2020 najvyššie ošetrovné (nemocenské) získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu 2026 eur.

Pre ošetrovné, resp. nemocenské, ktoré sa vypláca v roku 2020 platí, že DVZ môže byť najviac suma 66,6083 eura.

Výpočet: 2 x 1013 (priemerná mzda zistená za rok 2018) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 66,6083 eura.

Najvyššie možné ošetrovné, priznané v roku 2020, tak môže dosiahnuť sumu:

 • 366,40 eura za 10 dní poberania (55% z 66,6083 x 10 dní),
 • 512,90 eura za 14 dní poberania (55% z 66,6083 x 14 dní).

*

ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Na to, aby sme správne vypočítali DVZ a teda i ošetrovné, resp. nemocenské, musíme najskôr správne určiť tzv. rozhodujúce obdobie. A to sa určí podľa toho, kedy začalo nemocenské poistenie, z ktorého sa dávka priznáva. Čiže – kedy začalo zamestnanie zamestnanca (resp. dohoda dohodára), kedy začalo povinné nemocenské poistenie SZČO, kedy začalo dobrovoľné nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

V prípade, že nárok na ošetrovné, resp. nemocenské vznikol v ochrannej lehote (teda po zániku nemocenského poistenia), rozhodujúce obdobie sa zisťuje k poslednému dňu trvania nemocenského poistenia.

Postup pri určení rozhodujúceho obdobia je iný pre jednotlivé možnosti nemocenského poistenia, preto si postupne preberieme, ako sa rozhodujúce obdobie určí v prípade zamestnanca, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

*

ROZHODUJÚCE OBDOBIE ZAMESTNANEC

Ak nemocenské poistenie začalo k 1.1.2019 alebo skôr

Ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1.1.2019 alebo skôr, tak rozhodujúce obdobie je rok 2019.

Ak zamestnanec nemal v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem), výška materského sa určí z pravdepodobného DVZ. Pravidlá pre pravdepodobný DVZ pozrite ďalej.

Príklad

Pani Zora poberá ošetrovné po dobu 14 dní od 16.3.2020. Pracovný pomer začal pred 1.1.2019.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ je rok 2019.

V roku 2019 bol celkový vymeriavací základ (súčet hrubej mzdy za celý rok) pani Zory vo výške 8600 eur. Pani Zora bola 14 dní PN.

Výpočet DVZ = 8600 deleno (365 – 14) = 8600 deleno 351 = 24,5015 eur

Ošetrovné za 14 dní bude 55% z 24,5015 x 14 = 188,70 eur

*

Ak nemocenské poistenie začalo po 1.1.2019

Ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo po 1.1.2019, tak je dôležité to, či sa od začiatku nemocenského poistenia zamestnanca, až do dňa pred začatím poberania ošetrovného (nemocenského), nemocenské poistenie zaplatilo za najmenej 90 kalendárnych dní.

Pozor, nie je dôležité to, či nemocenské poistenie trvalo najmenej 90 dní, ale či sa nemocenské poistenie zaplatilo za najmenej 90 kalendárnych dní!

Je to rozdiel, pretože podľa § 140 zákona o sociálnom poistení sa poistné neplatí napríklad počas PN, počas prvých 10 dní OČR a podobne.

*

Ak sa nemocenské poistenie zaplatilo za najmenej 90 kalendárnych dní, tak rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia zamestnanca do konca predchádzajúceho mesiaca (teda do konca mesiaca predchádzajúceho mesiac, v ktorom sa začína poberať ošetrovné).

*

Naopak, ak sa nemocenské poistenie platilo menej ako 90 kalendárnych dní, tak rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok, ak v ňom bol zamestnanec zamestnaný u iného zamestnávateľa (zamestnávateľov) a nemocenské poistenie u iného zamestnávateľa (zamestnávateľov) sa v predchádzajúcom roku platilo najmenej za 90 kalendárnych dní.

V takomto prípade sa denný vymeriavací základ určí ako podiel vymeriavacích základov u iného zamestnávateľa (zamestnávateľov) za predchádzajúci kalendárny rok a počtu kalendárnych dní trvania poistenia u iného zamestnávateľa (zamestnávateľov) za predchádzajúci kalendárny rok (vylúčia sa dni, za ktoré sa poistné neplatí a dni prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca).

Avšak, ak zamestnanec nemal v predchádzajúcom roku zamestnanie u iného zamestnávateľa, respektíve, ak aj mal, ale nemocenské poistenie sa u iného zamestnávateľa počas predchádzajúceho roka platilo za menej ako 90 dní, tak sa výška materského určí z pravdepodobného DVZ. Pravidlá pre pravdepodobný DVZ pozrite ďalej.

Príklad

Pán Vincent poberá ošetrovné od 16.3.2020. Jeho pracovný pomer začal 1.11.2019 (teda po 1.1.2019).

Od 1.11.2019 do 15.3.2020 (od vzniku aktuálneho nemocenského poistenia – aktuálneho zamestnania - do dňa pred nástupom na ošetrovné) sa poistné platilo za viac ako 90 kalendárnych dní, preto rozhodujúce obdobie je obdobie od 1.11.2019 do 29.2.2020 (od vzniku pracovného pomeru do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom začal poberať ošetrovné).

V tomto období bol celkový vymeriavací základ pána Vincenta 5500 eur.

Výpočet DVZ = 5500 deleno 121 (počet dní rozhodujúceho obdobia, teda počet dní od 1.11.2019 do 29.2.2020 vrátane = 30 + 31 + 31 + 29) = 45,4546 eur.

Ošetrovné za 14 dní bude 55% z 45,4546 x 14 = 350,10 eur

Príklad

Pani Tamara nastupuje na ošetrovné 16.3.2020. Pracovný pomer začal 1.1.2020, v roku 2019 bola pani Tamara zamestnaná u iného zamestnávateľa.

Od 1.1.2020 do 15.3.2020 sa poistné zaplatilo za 75 kalendárnych dní, čo je menej ako 90 kalendárnych dní. 

Znamená to, že DVZ a ošetrovné sa určia z vymeriavacieho základu, ktorý mala pani Tamara u predchádzajúceho zamestnávateľa v roku 2019.

Príklad

Pani Ema nastupuje na ošetrovné 16.3.2020. Pracovný pomer začal 1.1.2020. Od 1.7.2018 do 31.12.2019 bola pani Ema povinne nemocensky poistená ako SZČO.

Od 1.1.2020 do 15.3.2020 sa poistné v zamestnaní zaplatilo za 75 kalendárnych dní, čo je menej ako 90 kalendárnych dní. 

V predchádzajúcom roku, teda v roku 2019, pani Ema zamestnanie nemala (bola poistená ako SZČO).

Výsledkom je, že materské sa pani Eme určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Výpočet PDVZ = 506,50 (minimálny VZ platný v roku 2020) deleno 30 = 16,88 eur.

Ošetrovné za 14 dní bude 55% z 16,88 x 14 = 130 eur

*

ROZHODUJÚCE OBDOBIE SZČO

Pri porovnaní so zamestnancom sa rozhodujúce obdobie pre SZČO určí jednoduchšie.

Rozhodujúce obdobie povinne nemocensky poistenej SZČO je:

 • rok 2019 - ak povinné nemocenské poistenie SZČO vzniklo k 1.1.2019 alebo skôr
 • obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia SZČO do konca roka 2019 – ak povinné nemocenské poistenie SZČO vzniklo počas roka 2019
 • obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia SZČO do konca predchádzajúceho mesiaca – ak by povinné nemocenské poistenie SZČO vzniklo počas roka 2020
 • obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia SZČO do predchádzajúceho dňa – ak by povinné nemocenské poistenie SZČO začalo v mesiaci, v ktorom došlo k čerpaniu ošetrovného, resp.nemocenského.

*

Ak SZČO nemala v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, výška ošetrovného, resp. nemocenského sa určí z pravdepodobného DVZ. Pravidlá pre pravdepodobný DVZ pozrite ďalej.

Výška ošetrovného, resp. nemocenského SZČO sa určí z pravdepodobného DVZ aj vtedy, ak dôvod na poskytnutie ošetrovného, resp. nemocenského vznikol povinne nemocensky poistenej SZČO v deň vzniku tohto nemocenského poistenia, okrem vzniku nemocenského poistenia z dôvodu skončenia jeho prerušenia podľa § 26 ods. 5 ZSP.

Príklad

Pán Timotej je povinne nemocensky poistený SZČO už niekoľko rokov. K 16.3.2020 začne poberať ošetrovné.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ je rok 2019.

V roku 2019 mal od januára do júna vymeriavací základ 600 eur mesačne. Od júla do decembra mal vymeriavací základ 800 eur mesačne. Súčet vymeriavacích základov za celý rok tak je 8400 eur.

Výpočet DVZ = 8400 deleno 365 = 23,0137 eur

Ošetrovné za 14 dní bude 55% z 23,0137 x 14 = 177,30 eur

Príklad

Pán Gejza je povinne nemocensky poistený SZČO od 1.7.2019. V roku 2019 mal vymeriavací základ 477 eur. 

Od 16.3.2020 začne poberať ošetrovné.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ je obdobie od 1.7. 2019 do 31.12.2019.

Výpočet DVZ = 6 x 477 deleno 184 dní = 15,5544 eur

Ošetrovné za 14 dní bude 55% z 15,5544 x 14 = 119,80 eur

*

ROZHODUJÚCE OBDOBIE DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENEJ OSOBY

Pripomeňme si, že špecifickou podmienkou pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu je, aby v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého si uplatňuje nárok na ošetrovné, dosiahla najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia. Do požadovaných 270 dní sa započíta nielen doba aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistrenia, ale aj doba iného ukončeného nemocenského poistenia - napríklad doba predošlého zamestnania alebo doba predošlého povinného poistenia SZČO.

Pri určení rozhodujúceho obdobia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je v prvom rade dôležité, či od začiatku aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia do prvého dňa čerpania ošetrovného prešlo najmenej 26 týždňov.

Ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby nepretržite trvalo najmenej 26 týždňov, tak rozhodujúce obdobie je:

 • rok 2019 - ak dobrovoľné nemocenské poistenie začalo k 1.1.2019 alebo skôr
 • obdobie od vzniku dobrovoľného nemocenského poistenia do konca roka 2019 – ak dobrovoľné nemocenské poistenie začalo počas roka 2019
 • obdobie od vzniku dobrovoľného nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca – ak dobrovoľné nemocenské poistenie začalo počas roka 2020.

Ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemala v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, výška nemocenskej dávky sa určí z pravdepodobného DVZ. Pravidlá pre pravdepodobný DVZ pozrite ďalej.

Ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo menej ako 26 týždňov, tak sa výška materského určí z pravdepodobného DVZ.

Príklad

Pani Veronika sa na dobrovoľné poistenie prihlásila k 1.7.2019. Mesačný vymeriavací základ si určila vo výške 1000 eur. Predtým bola v roku 2019 nemocensky poistená ako zamestnanec, zamestnanie ukončila 30.6.2019. Pani Veronika od 16.3.2020 nastupuje na ošetrovné.

Doba dobrovoľného nemocenského poistenia od 1.7.2019 do 15.3.2020 (do dňa pred dňom nástupu na ošetrovné) síce nedosiahla 270 dní, ale po započítaní doby predchádzajúceho poistenia v zamestnaní je podmienka 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred ošetrovným splnená.

Nárok na ošetrovné tak pani Veronika má.

Od 1.7.2019 do 15.3.2020 (deň pred nástupom na ošetrovné) prešlo 26 týždňov, preto rozhodujúce obdobie bude obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019. DVZ sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých si pani Veronika platila dobrovoľné poistenie za toto obdobie.

Výpočet DVZ = 6 x 1000 deleno 184 dní = 32,6087 eur

Ošetrovné za 14 dní bude 55% z 32,6087 x 14 = 251,10 eur

*

Poznámka. Podľa § 138 ods. 4 a 5 zákona o sociálnom poistení si dobrovoľne poistená osoba sama určuje vymeriavací základ, a to najmenej vo výške minimálneho základu. V roku 2019 to bola suma 477 eur, v roku 2020 to je suma 506,50 eura.

*

PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Ošetrovné, resp. nemocenské sa vypočíta z pravdepodobného DVZ v prípadoch:

 1. Zamestnanec - nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1.1.2019 alebo skôr, rozhodujúce obdobie je rok 2019, avšak v roku 2019 zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem).

Stáva sa to v prípadoch, kedy bol zamestnanec celý predchádzajúci rok PN, prípadne ide o kombináciu PN a neplateného voľna a podobne.

Najčastejšie v praxi však ide o matky pri druhom a ďalšom dieťati, ktoré celý predchádzajúci rok čerpali materskú alebo rodičovskú dovolenku.

*

 1. Zamestnanec - nemocenské poistenie zamestnanca začalo po 1.1.2019 a súčasne platí:
 • nemocenské poistenie sa platilo menej ako 90 kalendárnych dní a
 • zamestnanec nemal v roku 2019 zamestnanie u iného zamestnávateľa alebo
 • zamestnanec mal v roku 2019 zamestnanie u iného zamestnávateľa, ale nemocenské poistenie sa u iného zamestnávateľa počas roka 2019 platilo za menej ako 90 dní.

*

 1. SZČO nemala v rozhodujúcom období (viď vyššie) vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie.
 1. SZČO sa začína poskytovať ošetrovné (nemocenské) v deň vzniku jej povinného nemocenského poistenia (netýka sa vzniku nemocenského poistenia z dôvodu skončenia jeho prerušenia podľa § 26 ods. 5 ZSP).
 1. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola dobrovoľne poistená menej ako 26 týždňov.

*

Základné pravidlo toho, ako určiť pravdepodobný DVZ

Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, resp. nemocenského.

Súčasne však platí, že pravdepodobný DVZ je najviac jedna tridsatina aktuálne platného minimálneho základu. Pozor na dôležitú výnimku z tohto pravidla, je uvedená ďalej.

*

Pravdepodobný DVZ v roku 2020 z minimálneho vymeriavacieho základu

V roku 2020 je minimálny vymeriavací základ suma 506,50 eur.

Pravdepodobný DVZ je v roku 2020 najviac 506,50 eur deleno 30 dní = najviac 16,88 eur

*

Výnimka pri ohraničení pravdepodobného DVZ

Ohraničenie na minimálny vymeriavací základ neplatí, a teda pravdepodobný denný vymeriavací základ môže byť aj vyšší v prípade zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu:

 • poberania materského
 • prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo
 • prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok.

Pravdepodobný DVZ však v takýchto prípadoch nemôže byť vyšší ako pravdepodobný DVZ určený z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať ošetrovné, resp. nemocenské.

Príklad

Pani Dorota je zamestnankyňa a poberá ošetrovné od 16.3.2020. Rozhodujúce obdobie je rok 2019 (pretože zamestnanie začalo ešte pred 1.1.2019).

Pani Dorota v roku 2019 dlhodobo maródovala a potom si vzala neplatené voľno. Počas roka 2019 tak nemala žiaden vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie.

Ošetrovné sa preto určí z pravdepodobného DVZ. Keby pani Dorota nešla v mesiaci marec 2020 na ošetrovné, poistné by sa platilo z vymeriavacieho základu 700 eur (hrubý príjem za celý mesiac marec 2020 by bol 700 eur). Avšak v takomto prípade je pravdepodobný DVZ určený sumou vypočítanou z minimálneho základu 506,50 eura a bude 16,88 eur.

Ošetrovné za 14 dní bude 55% z 16,88 x 14 = 130 eur

Príklad

Pani Vanda je zamestnankyňa, pracovný pomer začal ešte v roku 2014 a na ošetrovné nastupuje 16.3.2020. V roku 2019 bola celý rok na rodičovskej dovolenke, žiaden vymeriavací základ nemala.

Rozhodujúce obdobie je rok 2019 (pretože zamestnanie začalo ešte pred 1.1.2019).

Pretože v roku 2019 nemala pani Vanda žiaden vymeriavací základ, ošetrovné sa určí z pravdepodobného DVZ. Vymeriavací základ nemala z dôvodu rodičovskej dovolenky, preto sa pravdepodobný DVZ neohraničí sumou vypočítanou z minimálneho základu a pravdepodobný DVZ môže byť vyšší ako 16,88 eura.

Keby pani Vanda pracovala celý mesiac marec 2020, poistné by sa platilo z vymeriavacieho základu 700 eur (hrubý príjem by bol 700 eur).

Pravdepodobný DVZ = 700 deleno 30 = 23,3334 eur.

Ošetrovné za 14 dní bude 55% z 23,3334 x 14 = 179,70 eur

Príklad

Pani Zoja je rovnako ako pani Vanda zamestnankyňa, pracovný pomer začal ešte v roku 2014 a na ošetrovné nastupuje 16.3.2020. V roku 2019 bola do konca marca na materskej dovolenke pri prvom dieťati. Potom čerpala 4 týždne (28 kalendárnych dní) riadnu dovolenku a za čerpanú dovolenku mala brutto príjem 1000 eur. Následne až do konca roka 2019 bola na rodičovskej dovolenke.

Rozhodujúce obdobie je rok 2019 (pretože zamestnanie začalo ešte pred 1.1.2019).

Na rozdiel od pani Vandy mala pani Zoja v roku 2019 vymeriavací základ, a to 1000 eur za 28 kalendárnych dní dovolenky.

Materské sa preto neurčí z pravdepodobného DVZ, ale zo skutočného DVZ.

Výpočet DVZ = 1000 eur deleno 28 dní = 35,7143 eur.

Pri výpočte sa delí počtom kalendárnych dní, za ktoré sa platilo v roku 2019 poistné. Nezahrnú sa dni materskej ani dni rodičovskej dovolenky.

Ošetrovné za 14 dní bude 55% z 35,7143 x 14 = 275,10 eur

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.